0
Tải bản đầy đủ (.doc) (86 trang)

Cấu trúc thời gian/tần số của các tín hiệu chuẩn

Một phần của tài liệu NGHIÊN CỨU CÔNG NGHỆ LTE ĐƯỜNG LÊN (Trang 68 -70 )

CÁC THỦ TỤC TRUY NHẬP LTE

3.1.2 Cấu trúc thời gian/tần số của các tín hiệu chuẩn

Cấu trúc thời gian-tần số thông thường đã được diễn tả ngắn gọn ở trên và được minh hoạ trong hình 3.1. Như được xem trong hình, các tín hiệu chuẩn sơ cấp và thứ cấp được phát trong hai symbol OFDM liên tiếp. Cấu trúc này được lựa chọn để cho phép quá trình xử lý kết hợp của tín hiệu đồng bộ thứ cấp ở đầu cuối. Sau bước đầu tiên, tín hiệu đồng bộ sơ cấp được nhận biết và do đó có thể được sử dụng cho sự đánh giá kênh. Sự đánh giá kênh này có thể được sử dụng tiếp theo cho quá trình kết hợp của tín hiệu thu được trước bước thứ hai để mà cải thiện hiệu suất. Tuy nhiên, sự sắp xếp các tín hiệu đồng bộ sơ cấp và thứ cấp tiếp sau lẫn nhau cũng đưa đến điều là đầu cuối trong bước thứ hai cần thiết phải đánh giá một

cách mò mẫm độ dài tiền tố tuần hoàn (cyclic-prefix length). Tuy nhiên đây là quá trình ít phức tạp.

Trong nhiều trường hợp, thời gian trong nhiều tế bào được đồng bộ để mà khung bắt đầu làm việc trong các tế bào láng giềng xảy ra đồng thời. Một lý do cho cái này là để cho phép hoạt động MBSFN. Tuy nhiên, sự hoạt động đồng bộ cũng dẫn đến một điều, đó là sự truyền dẫn của các tín hiệu đồng bộ sơ cấp trong các tế bào khác nhau xảy ra đồng thời. Sự đánh giá kênh cơ bản dựa vào tín hiệu đồng bộ sơ cấp vì vậy sẽ phản ánh kênh hỗn hợp từ tất cả các tế bào nếu như cùng tín hiệu đồng bộ sơ cấp được sử dụng trong tất cả các tế bào. Rõ ràng, đối với sự giải điều chế kết hợp của tín hiệu đồng bộ thứ cấp, cái mà là khác nhau trong các tế bào khác nhau, một sự đánh giá về kênh từ tế bào quan tâm là cần thiết, chứ không phải một sự đánh giá về kênh hỗn hợp từ tất cả các tế bào. Vì vậy, LTE hỗ trợ nhiều chuỗi cho tín hiệu chuẩn sơ cấp. Trong trường hợp thu kết hợp trong một sự triển khai cùng với các tế bào được đồng bộ về thời gian thì các tế bào láng giềng có thể sử dụng các chuỗi đồng bộ sơ cấp khác nhau để làm giảm nhẹ vấn đề đánh giá kênh diễn tả ở trên. Hơn nữa, như đã diễn tả ở trên, tín hiệu đồng bộ sơ cấp cũng mang chức năng nhận dạng tế bào.

Từ một khía cạnh TDD, việc xác định vị trí tín hiệu đồng bộ ở cuối khe đầu tiên trong khung con thay vì khe thứ hai là có lợi vì nó đưa đến các sự bị hạn chế ít hơn về việc tạo các thời gian bảo vệ giữa đường lên và đường xuống. Như một sự lựa chọn, nếu các tín hiệu đồng bộ được định vị trong khe cuối cùng của khung con thì sẽ không có khả năng để đạt được thời gian bảo vệ cần thiết cho TDD bởi khoảng cách các symbol OFDM đường xuống. Ngoài ra, chú ý rằng đối với sự hoạt động TDD, vị trí của các tín hiệu chuẩn đó là ở các khung con số 0 và 5 thường là các khung con đường xuống.

Hình 3.2Sự tạo tín hiệu đồng bộ trên miền thời gian

Ở phần đầu của thủ tục tìm kiếm tế bào, dải thông của tế bào không cần thiết phải biết. Về nguyên lý, sự phát hiện về dải thông truyền dẫn có thể được thực hiện bởi thủ tục tìm kiếm tế bào. Tuy nhiên, vì điều này sẽ làm phức tạp toàn bộ thủ tục tìm kiếm tế bào, nên duy trì thủ tục tìm tế bào như vậy là thích hợp hơn mà không cần chú ý tới dải thông truyền dẫn toàn bộ tế bào. Sau đó, đầu cuối có thể biết về dải thông thực tế trong tế bào từ kênh quảng bá. Vì vậy, để duy trì cấu trúc miền tần số như nhau của các tín hiệu đồng bộ, không chú ý dải thông hệ thống cell thì các tín hiệu đồng bộ thường được phát bằng cách sử dụng 72 sóng mang con trung tâm, tương ứng với một dải thông khoảng 1 MHz. Hình 3.2 minh hoạ một khả năng thực thi đối với việc tạo các tín hiệu đồng bộ. Ba sáu sóng mang con trên mỗi bên của sóng mang con DC trong miền tần số được giành cho tín hiệu đồng bộ. Bằng cách sử dụng một IFFT, tín hiệu miền thời gian tương ứng được tạo ra. Kích thước của IFFT cũng như số lượng của các sóng mang con đặt về 0 trong hình 3.2, phụ thuộc vào dải thông hệ thống. Các sóng mang không được sử dụng cho sự truyền dẫn của các tín hiệu đồng bộ có thể được sử dụng cho sự truyền dẫn dữ liệu.

Một phần của tài liệu NGHIÊN CỨU CÔNG NGHỆ LTE ĐƯỜNG LÊN (Trang 68 -70 )

×