0
Tải bản đầy đủ (.doc) (86 trang)

Cấu trúc toàn bộ miền thời gian

Một phần của tài liệu NGHIÊN CỨU CÔNG NGHỆ LTE ĐƯỜNG LÊN (Trang 43 -45 )

LỚP VẬT LÝ ĐƯỜNG LÊN

2.3 Cấu trúc toàn bộ miền thời gian

Hình 2.5 minh hoạ cấu trúc miền thời gian mức cao cho sự truyền dẫn LTE cùng với độ dài mỗi khung (vô tuyến) Tframe= 10 ms bao gồm mười khung con kích thước bằng nhau và bằng Tsubframe= 1 ms.

Hình 2.5Cấu trúc miền thời gian LTE

Để cung cấp các sự định nghĩa thời gian phù hợp và chính xác thì các khoảng thời gian khác nhau bên trong các đặc điểm truy nhập vô tuyến LTE có thể được diễn tả như là bội số của một đơn vị thời gian cơ sở Ts=1/30720000. Vì vậy, các khoảng thời gian đã vẽ phác trong hình 2.5 cũng có thể được diễn tả bằng Tframe=307200.Ts và Tsubframe=30720.Ts.

Hình 2.6Ví dụ của sự ấn định khung con đường xuống/đường lên trong trường hợp TDD và sự so sánh với FDD

Bên trong một sóng mang, các khung con khác nhau của một khung có thể được dùng cho truyền dẫn đường xuống hoặc là cho truyền dẫn đường lên. Như minh hoạ trong hình 2.6a, trong trường hợp FDD đó là sự hoạt động theo phổ cặp, tất cả các khung con của một sóng mang được dùng cho đường xuống (một sóng mang đường xuống) hoặc là đường lên (một sóng mang đường lên).

Mặt khác, trong trường hợp hoạt động cùng với TDD theo phổ không theo cặp (hình 2.6b), khung con thứ nhất và thứ sáu của mỗi khung (khung con 0 và 5) thường được ấn định cho sự truyền dẫn đường xuống trong, khi các khung còn lại có thể được ấn định một cách mềm dẻo cho sự truyền dẫn theo đường xuống hoặc đường lên. Lý do cho việc ấn định trước của khung con thứ nhất và thứ sáu cho truyền dẫn đường xuống là do các khung con đó chứa các tín hiệu đồng bộ LTE. Các tín hiệu đồng bộ này

được truyền trên đường xuống của mỗi tế bào và được dự định để dùng cho việc tìm tế bào lúc đầu cũng như để tìm tế bào láng giềng.

Như đã minh hoạ trong hình 2.6, sự ấn định mềm dẻo của các khung con trong trường hợp TDD cho phép các sự không đối xứng khác nhau về mặt số lượng các nguồn tài nguyên vô tuyến (các khung con) đã ấn định cho sự truyền dẫn đường xuống và đường lên. Vì sự ấn định khung con cũng cần phải giống như thế đối với các tế bào láng giềng để mà ngăn ngừa nhiễu mạnh giữa các sự truyền dẫn đường xuống và đường lên giữa các tế bào, nên tính không đối xứng đường xuống/đường lên không thể biến đổi một cách động, ví dụ một nền tảng từng khung mỗi khung (a frame-by-fram basis). Tuy nhiên, nó có thể được thay đổi trên một nền tảng thấp hơn ví dụ để làm cho phù hợp các đặc điểm lưu lượng khác nhau như là các sự chênh lệch và các sự biến đổi trong tính không đối xứng lưu lượng đường xuống/đường lên.

Một phần của tài liệu NGHIÊN CỨU CÔNG NGHỆ LTE ĐƯỜNG LÊN (Trang 43 -45 )

×