0
Tải bản đầy đủ (.doc) (86 trang)

Tịnh tiến thời gian đường lên

Một phần của tài liệu NGHIÊN CỨU CÔNG NGHỆ LTE ĐƯỜNG LÊN (Trang 63 -65 )

LỚP VẬT LÝ ĐƯỜNG LÊN

2.3.5 Tịnh tiến thời gian đường lên

DFTS-OFDM cơ sở lược đồ việc truyền đường lên LTE cho phép bên trong đường lên trực giao, đưa đến việc truyền đường lên đã nhận từ những thiết bị đầu cuối di động khác nhau không gây ra nhiễu lẫn nhau tại phần thu. Điều kiện cơ bản cho đường lên trực giao để giữ những tín hiệu truyền từ những thiết bị đầu cuối di động khác nhau bên trong khung con như nhau bên trong tài nguyên tần số khác nhau đến khoảng chừng thời gian điều chỉnh tại trạm gốc hoặc rõ ràng hơn, với việc điều chỉnh là đa số phân sô của tiền tố tuần hoàn. Để chắc chắn điều này, bao gồm cả hiểu biết kỹ thuật LTE như sớm thời gian.

Hình 2.18 Tịnh tiến thời gian đường lên

Về bản chất. tịnh tiến thời gian là sự lệch âm tại thiết bị đầu cuối di động, giữa việc bắt đầu của khung con thu đường xuống và khung con truyền đường lên. Về phía cài đặt thích hợp độ lệch cho mỗi thiết bị đầu cuối di động. Về bản chất, những thiết bị đầu cuối di động xa từ trạm gốc bắt gặp trễ truyền lan lớn và bởi vậy sự cần thiết đến bắt đầu của chúng truyền đường lên có phần được cải tiến, so sánh đến những thiết bị đầu cuối di động đóng đến trạm gốc, như minh họa trong hình 2.18. Trong ví dụ đặc trưng, thiết bị đầu cuối di động đầu tiên (MT-1) xác định vị trí đóng

đến trạm gốc và chịu trễ lan truyền nhỏ, Tp1. Như vậy, như thiết bị đầu cuối di động, một giá trị nhỏ của bộ định thời. Ta1 có khả năng bù cho trễ lan truyền và chắc chắn giờ tại trạm gốc. Trên cái khác, giá trị của cung cấp giờ quy định cho thiết bị đầu cuối di động thứ hai (MT-2), mà được định vị tại một khoảng cách lớn hơn từ trạm gốc và như vậy trễ lan truyền nhỏ.

Giá trị bộ định thời cải tiến cho thiết bị đầu cuối di động được xác định trên cơ sở mạng trên những phép đo trên những việc truyền đường lên tương ứng. Vì thế, những sóng mang thiết bị đầu cuối di động dài hơn ra truyền dữ liệu đường lên, điều này có thể sử dụng trên cơ sở trạm thu đến ước lượng việc thu đường lên có thể sử dụng cho việc thu đường lên và như vậy nguồn cho bộ định thời. Chú ý rằng bất kỳ sự truyền đường lên có thể được sử dụng cho sự đánh giá giờ. Mạng có thể, chẳng hạn, khai thác việc truyền bình thường của những bản báo cáo chất lượng kênh trong đường lên cho sự đánh giá giờ tức thời của dữ liệu truyền từ thiết bị đầu cuối di động riêng biệt. Trong cách này, thiết bị đầu cuối di động có thể ngay lập tức khởi động lại việc truyền dữ liệu trực giao đường lên không cần thiết cho pha định tuyến lại bộ định thời.

CHƯƠNG 3

Một phần của tài liệu NGHIÊN CỨU CÔNG NGHỆ LTE ĐƯỜNG LÊN (Trang 63 -65 )

×