0
Tải bản đầy đủ (.doc) (86 trang)

Đa những tín hiệu chuẩn

Một phần của tài liệu NGHIÊN CỨU CÔNG NGHỆ LTE ĐƯỜNG LÊN (Trang 54 -55 )

LỚP VẬT LÝ ĐƯỜNG LÊN

2.3.2.1 Đa những tín hiệu chuẩn

Trong trường hợp tiêu biểu, một thiết bị đầu cuối di động đơn sẽ truyền tài nguyên đã cho (một vài tập hợp nhất định của sóng mang con trong thời gian nào đó của khung con) trong phạm vi một tế bào. Tuy nhiên, bên trong những tế bào lân cận, ở đó điển hình là những sự truyền đường lên đồng thời bên trong tài nguyên như nhau. Trong trường hợp ấy, điều quan trọng để tránh trạng thái hai thiết bị đầu cuối di động trong những tế bào lân cận sử dụng tín hiệu chuẩn đường lên như nhau đưa đến có khả năng phải chịu nhiễu cao giữa những việc truyền tín hiệu chuẩn. Như vây, trong phạm vi tế bào lân cận, tín hiệu chuẩn đường lên tốt nhất là dựa trên chuỗi ZC khác nhau (từ tập hợp của chuỗi ZC), thí dụ những giá trị khác nhau cho hệ số u trong (1). Lập kế hoạch để tránh tế bào rất rắc rối bởi vậy nó quan trọng với số của những tín hiệu chuẩn đường lên của độ dài nhất định không cũng quá nhỏ. Đây là lý do những tín hiệu chuẩn đường lên dựa trên độ dài cơ bản chuỗi ZC, số dài nhất của chuỗi đến cho độ dài chuỗi.

Cách khác để tạo ra đa những tín hiệu chuẩn đường lên tới tin cậy vào không tự tương quan của chuỗi ZC. Đặc tính này đưa đến việc dịch chuyển tuần hoàn chuỗi ZC trực giao với nó. Như vậy, những tín hiệu chuẩn đường lên. Đây là phương pháp có thể sử dụng khi hai tế bào xảy ra đồng bộ với nhau.

Phương pháp cũng có thể được sử dụng nếu tại nơi truyền hai thiết bị đầu cuối di động bên trong tài nguyên như nhau bên trong tế bào như nhau có thể xảy ra, ví dụ, xảy ra trong trường hợp của SDMA đường lên

Một phần của tài liệu NGHIÊN CỨU CÔNG NGHỆ LTE ĐƯỜNG LÊN (Trang 54 -55 )

×