0
Tải bản đầy đủ (.pdf) (196 trang)

1.3.CẤU TẠO CỦA HƠ

Một phần của tài liệu GIÁO TRÌNH VẬT LIỆU CƠ KHÍ + SỨC BỀN DOC (Trang 25 -48 )

Trong kỹ thuật, đặc biệt là mà thường dùng

b cách nấu chảy rồi pha trộn với nhau theo tỷ lệ đã định, sau đĩ đem đúc thành sản phẩm. Tổ hợp đĩ gọi là hợp kim. Hợp

khơng thể cĩ được.

1.3.1.Khái niệm về hợp kim :

1-Định nghĩa :

Hợp kim là vật thể của nhiều nguyên tố và mang tính kim loa cao, dẻo, dễ biến dạng, cĩ ánh kim ...).

Nguyên tố chủ yếu trong hợp kim là nguyên tố kim loại. Hợp kim cĩ thể được tạo nên giữa các nguyên tố kim loại với nhau, hay

Ví dụ : -Thép các bon là hợp k

- La tơng là hợp kim của hai nguyên tố kim loại (Cu + Zn) Thành phần của các nguyên tố trong hợp kim được biểu thị

nguyên tố. Tổng các thành phần trong hợp kim luơn luơn bằng 100%. Đơi khi người ta cịn dùng tỷ lệ phần trăm nguyên tử.

2-Các ưu việt của hợp kim :

Sở dĩ hợp kim được sử dụng rộng rãi trong chế tạo cơ khí vì nĩ cĩ những đặc tính ưu việt hơn hẳn kim loại nguyên chất và giá thành thấp hơn.

a - Hợp kim cĩ cơ tính tổng hợp tốt hơn kim loại nguyên chất : hợp kim cĩ độ bền cao hơn nhiều so với kim loại nguyên châ

bảo thỏa mãn đầy đủ các yêu cầu của chế tạo cơ khí.

b - Hợp kim cĩ tính cơng nghệ đa dạng và phù hợp : đảm bảo biến dạng dẻo, cĩ độ thấm tơ

khơng rỉ, cĩ điện trở lớn, giãn nở đặc biệt, chống mài mịn lớn, chịu nhiệt độ cao... mà kim loại nguyên chất khơng thể cĩ được.

n đồng ...

im ta cĩ thêm một số khái niệm mới cần phải đưa thêm vào so ới

n tố (hay hợp chất hĩa học bền vững)

ûp hợp vật thể riêng biệt của hợp kim

) ï cấu trúc và các tính chất cơ, lý, hĩa

c - Trong nhiều trường hợp hợp kim dễ chế tạo đơn giản và rẻ tiền hơn : luyện thép cĩ nhiệt độ chảy thấp hơn luyện sắt, la tơng bền và rẻ hơ

3-Một số khái niệm cơ bản :

Khi nghiên cứu hợp k v kim loại nguyên chất.

a - Cấu tử (cịn gọi là nguyên): là các nguyê cấu tạo nên hợp kim. Chúng là các thành phần độc lập.

b - Hệ (đơi khi cịn gọi là hệ thống) : là một tâ trong điều kiện xác định.

c - Pha : là tổ phần đồng nhất của hệ (hợp kim co xác định, giữa các pha cĩ bề mặt phân cách.

Ví dụ : - Ta cĩ một hệ gồm nước đá và nước. Hệ này chỉ cĩ một cấu tử đĩ là hợp chất H2O nhưng cĩ hai pha : rắn (nước đá), lỏng (nước)

- Một chi tiết bằng la tơng một pha : Hệ này cĩ hai cấu tử là Cu và Zn nhưng chỉ cĩ một pha

D

(dung dịch rắn của hai cấu tử trên).

d - Trạng thái cân bằng (ổn định) : Hệ ở trạng thái cân bằng khi các pha của nĩ đều cĩ năng lượng tự do nhỏ nhất trong các điều kiện về nhiệt độ, áp suất và thành phần xác định. Tức là các đặc tính của hệ khơng biến đổi theo thời gian. Thơng thường hệ với các pha ở trạng thái cân bằng bao giờ cũng cĩ độ bền, độ cứng thấp nhất, khơng cĩ ứng suất bên trong, xơ lệch mạng tinh thể thấp nhất và được hình thành với tốc độ nguội chậm.

e - Trạng thái khơng cân bằng (khơng ổn định) : Khi thay đổi nhiệt độ và áp suất làm tăng năng lượng tự do và hệ trở nên trạng thái khơg cân bằng. Lúc này hệ cĩ thể chuyển biến sang trạng thái cân bằng mới cĩ năng lượng tự do nhỏ hơn. Nĩi chung trạng thái khơng cân bằng là khơng ổn định, luơn cĩ xu hướng tự biến đổi sang trạng thái cân bằng

h.

ûng thái giả ổn định tồn tại khi trạng thái cân bằng (ổn ay làm nguội vơ cùng

hậm thực chất là khơng ổn định nhưng

ực rong một

hạm

-Các dạng cấu tạo của hợp kim

Trong thực tế hợp kim thường cĩ các dạng cấu tạo sau đây : a - Hợp kim cĩ cấu tạo một pha là dung dịch rắn

b - Hợp kim cĩ cấu tạo một pha là hợp chất hĩa học (hay pha trung gian). c - Hợp kim cĩ cấu tạo bởi hai hay nhiều pha.

, ổn định. Trong thực tế một số trạng thái khơng cân bằng vẫn tồn tại lâu dài, do ở nhiệt độ thường chuyển biến xảy ra rất chậm hầu như khơng nhìn thấy được. Trạng thái khơng cân bằng thường cĩ độ bền, độ cứng cao hơn nên được sử dụng khá nhiều trong thực tế (tổ chức mactenxit sau khi tơi). Trạng thái khơng cân bằng được hình thành với tốc độ nguội nhan

f - Trạng thái giả ổn định : Tra

định) tuyệt đối chỉ tồn tại trên lý thuyết, tức là phải nung nĩng h c mà trong thực tế rất khĩ xảy ra. Vậy giả ổn định

th tế lại tồn tại một cách ổn định ngay cả khi nung nĩng hay làm nguội t p vi nào đĩ.

1.3.2.Dung dịch rắn

1-Khái niệm và phân loại :

Cũng giống như dung dịch lỏng, trong dung dịch rắn ta khơng phân biệt được một cách cơ học các nguyên tử của

Hình1.20-Hỗn hợp cơ học (a) và dung dịch rắn (b)

các cấu tử, các nguyên tử của chúng phân bố xen vào

h gọi là dung mơi. Các cấu tử cịn lại gọi là chất hịa tan. Dung dịch rắn là pha tinh thể của cấu tử dung mơi nhưng thành phần của nĩ cĩ

ú nguyên tử trong khối cơ sở đúng như của cấu tử dung mơi. û xơ lệch mạng, vì khơng thể cĩ hai loẵi

ï kích thước nguyên tử khác nhau ít (với kim loại sự sai khác này

ü của chất hịa tan cĩ thể biến đổi liên tục, tức ì với nồng độ bất kỳ.

rong loại dung dịch rắn này khơng thể phân biệt được cấu tử nào là dung mơi, cấu tử ào là chất hịa tan, cấu tử nào cĩ lượng chứa nhiều nhất là dung mơi, các cấu tử cịn lại ì chất hịa tan. Ví dụ ta cĩ dung dịch rắn của cấu tử A và B thì nồng độ A biến đổi từ 0

100%, nồng độ B biến đổi từ 100%

nhau trong mạng tinh thể. Cấu tử nào cĩ số lượng nhiều hơn, vẫn giữ được kiểu mạng của mìn

đơng nhất cĩ cấu trúc mạng

thể thay đổi trong một phạm vi nhất định mà khơng làm mất đi sự đồng nhất đĩ. Ký hiệu của dung dịch rắn là A(B).

Dung dịch rắn được chia ra làm hai loại : dung dịch rắn thay thế và dung dịch rắn xen kẽ.

2-Dung dịch rắn thay thế :

là loại dung dịch rắn mà trong đĩ nguyên tử của cấu tử hịa tan thay thế vào vị trí trên nút mạng của cấu tử dung mơi (nguyên tố chủ).

Như vậy kiểu mạng và sơ

Tuy nhiên sự thay thế này ít nhiều đều gây ra sư

nguyên tử của hai cấu tử cĩ kích thước hồn tồn giống nhau. Do vậy sự thay thế chỉ xảy ra với các cấu tử co

khơng quá 15%). Tùy thuộc vào mức độ hịa tan người ta cịn chia ra dung dịch rắn hịa tan vơ hạn và cĩ hạn.

a - Dung dịch rắn thay thế hịa tan vơ hạn : Là dung dịch rắn mà trong đĩ nồng đơ la T n la 0. y y

- Cĩ cùng kiểu mạng tinh thể

cĩ hạn, lớn hơn 15% khơng thể hịa tan vào nhau.

g nhau (cấu tạo lớp vỏ điện tử, tính âm

üt nhĩm của bảng hệ thống tuần hồn thỏa ø là iều kiện cần của dung dịch rắn vơ hạn.

n tử của cấu tử hịa tan trong mạng dung mơi một cách ngẫu nhiên thì được gọi là dung dịch rắn khơng trật tự. Trong một số điều kiện nào đĩ (nhiệt độ, nồng độ) trong một số hệ các nguyên tử thay thế cĩ tính quy luật và gọi là dung dịch

Hình1.21-Sơ đồ tạo thành dung dịch rắn thay thế và xen kẽ

Điều kiện để hai cấu tử hịa tan vơ hạn vào nhau :

Hình1.22 -Sơ đồ tạo thàmh dung dịch rắn thay thế hồ tan vơ hạn

- Đường kính nguyên tử khác nhau ít, nhỏ hơn 8%. Nếu sai khác nhau nhiều từ 8- 15% chỉ cĩ thể hịa tan

- Nồng độ điện tử khơng vượt quá một giá trị xác định với mỗi loại dung dịch rắn (số lượng điện tử hĩa trị tính cho một nguyên tử), tức là các nguyên tố phải cĩ cùng hĩa trị.

- Các tính chất vật lý và hĩa học gần giốn điện, nhiệt độ chảy...)

Nĩi chung các nguyên tố cùng trong mơ

mãn điều kiện này. Các cặp nguyên tố hình thành dung dịch rắn vơ hạn chỉ cĩ thê nguyên tố kim loại. Cần chú ý rằng đây chỉ là đ

b - Dung dịch rắn thay thế hịa tan cĩ hạn :

Là dung dịch rắn mà trong đĩ các cấu tử chỉ hịa tan vào nhau với giá trị nhất định, tức là nồng độ của chúng bị gián đoạn.

Các cặp cấu tử khơng thỏa mãn bốn điều kiện trên sẽ tạo thành dung dịch rẵn cĩ hạn c - Dung dịch rắn trật tự và khơng trật tự :

rắn trật tự. Ví dụ trong hệ Au-Cu khi làm nguội chậm nguyên tử đồng sắp xếp tại tâm các mặt bên, cịn nguyên tử vàng nằm ở các đỉnh của khối cơ sở.

3-Dung dịch rắn xen kẽ :

Là loại dung dịch rắn trong đĩ nguyên tử hịa tan nằm xen giữa các nguyên tử của kim loại dung mơi, chúng chui vào lỗ hổng trong mạng dung mơi.Như vậy ta thấy rằng sĩ nguyên tử trong khối cơ sở tăng lên.

Do kích thước các lỗ hổng trong mạng tinh thể rất nhỏ nên các nguyên tử hịa tan hải

à kiểu mạng của kim loại dung mơi, thường cĩ ïc

ơi. Tuy nhiên về

ng dịch rắn thay thế : nếu đướng kính nguyên tử hịa tan lớn hơn đường ính nguyên tử dung mơi thì thơng số mạng dung dịch lớn hơn dung mơi. Nếu đường ính nguyên tử hịa tan nhỏ hơn nguyên tử dung mơi thì thơng số mạng dung dịch nhỏ ơn dung mơi.

i nguyên chất, tuy cĩ kém hơn (trừ hệ hợp kim Cu-Zn, với 30%Zn hợp kim ày

üc thay đổi trong phạm vi nhất định mà khơng làm thay đổi kiểu

n...

p cĩ kích thước rất nhỏ. Đĩ chính là các nguyên tử C, N, H, B... với dung mơi Fe. Đương nhiên là dung dịch rắn xen kẽ chỉ cĩ loại hịa tan cĩ hạn.

4-Các đặc tính của dung dịch rắn :

a - Mạng tinh thể của dung dịch rắn l

ca kiểu mạng đơn giản và sít chặt. Đây là yếu tố cơ bản quyết định các tính chất cơ, lý hĩa ... Về cơ bản nĩ vẫn giữ được các tính chất của kim loại dung m

thơng số mạng luơn khác với dung mơi :

- Trong dung dịch rắn xen kẽ : thơng số mạng dung dịch luơn lớn hơn thơng số mạng dung mơi (đường kính nguyên tử hịa tan luơn lớn hơn lỗ hổng).

- Trong du k

k h

Hình1.23 - Sự xơ lệch mạng trong dung dịch rắn

a)Trong dung dịch rắn xen kẽ b)Trong dung dịch rắn thay thế khi rht> rdm c)Trong dung dịch rắn thay thế khi rht< rdm

b - Liên kết vẫn là liên kết kim loại. Do vậy dung dịch rắn vẫn giữ được tính dẻo giống như kim loạ

n cịn dẻo hơn cả kẽm) c - Thành phần hĩa ho

mạng.

d - Tính chất biến đổi nhiều : độ dẻo, độ dai, hệ số nhiệt độ điện trở giảm, điện trở, độ bền, độ cứng tăng lê

Do các đặc tính trên nên dung dịch rắn là cơ sở của các hợp kim kết cấu dùng trong cơ khí. Trong các hợp kim này pha cơ bản là dung dịch rắn, nĩ chiếm xấp xỉ 90%, cĩ trường hợp đến 100%.

1.3.3.Pha trung gian :

Trong các hợp kim hầu như khơng cĩ loại hợp chất hĩa học hĩa trị thường. Các hợp iản đồ pha nĩ

ûi :

nh.

ình phần, độ cứng cao, tính dịn lớn. khi hình thành là phản ứng tỏa nhiệt.

ng hợp kim cĩ những đặc điểm khác với hợp chất hĩa học

-Khơng tuân theo quy luật hĩa trị.

chất hĩa học tồn tại trong hợp kim thường gọi là pha trung gian vì trên g nằm ở vị trí giữa và trung gian của các dung dịch rắn ở hai đầu mút.

1-Khái niệm và phân loa

Các hợp chất hĩa học tạo thành theo quy luật hĩa trị thường cĩ các đặc điểm sau : - Cĩ mạng tinh thể phức tạp và khác hẳn mạng nguyên tố thành phần

-Luơn luơn cĩ một tỷ lệ chính xác giữa các nguyên tố và đượ biểu diễn bởi cơng thức hĩa học nhất đị

-Tính chất khác hẳn các nguyên tố tha - Cĩ nhiệt độ nĩng chảy xác định, Các pha trung gian tro

theo hĩa trị, đĩ là :

-Khơng cĩ thành phần chính xác. - Cĩ liên kết kim loại.

Các pha trung gian trong hơp kim thường gặp là : pha xen kẽ, pha điện tử, pha La ves, pha

V

...

2-Pha xen kẽ :

ờng kính nguyên tử phi kim loại, dK - đường kính nguyên

ẽ vào lỗ hổng trong mạng. Chúng cĩ cơng thức a à cơng thức phức tạp hơn 6 (Cr23C6). ứng lớn (2000 5000 HV), cĩ tính dịn lớn. Chúng cĩ vai trị rất lớn trong Hum-Rozêri) : ưn của nĩ

oại chuyển tiếp : Fe,

ïa trị hai, ba, bốn :Be, Mg, Zn, Cd, Al, Si, Sn.

Là pha tạo nên giữa các kim loại chuyển tiép (Fe, Cr, Mo, W...) cĩ đường kính nguyên tử lớn với các phi kim loại (H, N, C...) cĩ đường kính nguyên tử bé. Kiểu mạng của pha xen kẽ được xác định theo quan hệ giữa đường kính nguyên tử kim loại và phi kim loại :

- Nếu dA/dK < 0,59 (dA- đư

tử kim loại) thì pha xen kẽ cĩ các kiểu mạng đơn giản : tâm khối, tâm mặt, sáu phương xếp chặt... Các nguyên tử phi kim loại xen k

đơn giản như : K4A (Fe4N), K2A (W2C), KA (NbC, NbH, TiC), KA2 (TiH2). Với K là kim loại, A là phi kim lo ûi.

- Nếu dA/dK > 0,59 pha xen kẽ sẽ cĩ kiểu mạng phức tạp v K3A (Mn3C), K7A3 (Cr7C3), K23A

Đặc điểm của pha xen kẽ nĩi chung là cĩ nhiệt độ chảy rất cao (thường > 30000C)

và cĩ độ c y

việc nâng cao tính chống mài mịn và chịu nhiệt của hợp kim.

3-Pha điện tử (

Là pha trung gian cĩ cấu tạo phức tạp, tạo nên bởi hai kim loại. Thành phâ như sau :

-Nhĩm một : gồm các kim loại hĩa trị một Cu, Ag, Au và kim l Ni, Co, Pt, Pd.

Nồng độ điện tử N cĩ giá trị xác định là 3/2, 21/13 và 7/4 (21/14, 21/13, 21/12). ỗi

ì pha

M giá trị nồng độ điện tử ứng với một kiểu mạng tinh thể. Ví dụ :

-N = 3/2 la E với kiểu mạng lập phương tâm khối, hay lập phương phức tạp, hay sáu phương (Cu5Sn, Cu5Si).

- N = 21/13 là pha J với kiểu mạng lập phương phức tạp (Cu31Sn8). - N = 7/4 là pha

H

với kiểu mạng sáu phương xếp chặt (AgCd ).3

4-Pha Laves :

La pha tạo nên bởi hai nguyên tố (A, B), cĩ tỷ lệ đường kính nguyên tử dA/dB = 1,2 (tỷ lệ này cĩ thể biến đổi trong phạm vi 1,1 y 1,6), cĩ cơng thức AB2, kiểu mạng sáu phương xếp chặt (MgZn2) hay lập phương tâm mặt (MgCu2).

Trong hợp kim cĩ thể cịn gặp các pha :

V

,

O

,

G

, P... Tuy nhiên các loại pha này h quan trọng của các pha trung gian là cứng và dịn. Vì vậy ít phổ biến. Một đặc tín

khơng bao giờ người ta dùng hợp kim chỉ cĩ một pha là pha trung gian. Tỷ lệ của chúng trong các hợp kim thơng thường < 10% (cĩ khi đến 20 y 30%), đây là các pha cản trượt làm tăng độ bền, độ cứng.

1.3.4.Hỗn hợp cơ học :

Khá nhiều trường hợp, hợp kim cĩ tổ chức hai hay nhiều pha : hai dung dịch rắn, ian... Cấu tạo như vậy gọi là hỗn hợp cơ học. Trên tổ chức ác pha khác nhau trong hỗn hợp cơ học. Hai trường hợp

ình phần của hệ ở trạng thái cân bằng.

đúng và phù hợp với hợp kim ở trạng

gồi ( nhiệt độ và áp suất). Tuy nhiên các yếu tố này phụ thuộc lẫn nhau. Bậc tự do la ếu tố độc lập cĩ thể thay đổi được trong phạm vi nhất

ố cấu tử C om on nt) a ï :

ì vậy cơng thức của nĩ là : F = C - P + 1

dung dịch rắn và pha trung g tế vi ta phân biệt được rất rõ c

điển hình của hỗn hợp cơ học là cùng tinh và cùng tích.

1.4.GIẢN ĐỒ PHA CỦA HỢP KIM HAI CẤU TỬ : 1.4.1.Các khái niệm cơ sở : 1.4.1.Các khái niệm cơ sở :

1-Khái niệm về giản đồ pha :

Một phần của tài liệu GIÁO TRÌNH VẬT LIỆU CƠ KHÍ + SỨC BỀN DOC (Trang 25 -48 )

×