0
Tải bản đầy đủ (.pdf) (74 trang)

Phân xưởng sách:

Một phần của tài liệu ĐỀ TÀI: “MỘT SỐ GIẢI PHÁP NHẰM HOÀN THIỆN CƠ CẤU TỔ CHỨC BỘ MÁY QUẢN LÝ TẠI CÔNG TY IN TẠP CHÍ CỘNG SẢN” POTX (Trang 56 -57 )

II- Phân tích thực trạng cơ cấu bộ máy quản lý cảu Công ty In Tạp chí Cộng Sản.

7. Phân xưởng sách:

a. Cơ cấu tổ chức: - Quản đốc - Phó quản đốc - Máy dao 3 mặt - Máy đóng xén liên hợp - Đóng sách thủ công

b. Nhiệm vụ và quyền hạn của phân xưởng:

- Lập kế hoạch sản xuất, tiến độ sản xuất ngày, giao việc cho từng công nhân, bảo đảm số lượng, chất lượng và thời gian giao hàng.

- Quản lý toàn bộ máy móc, thiết bị, dụng cụ, đồ nghề của phân xưởng.

- định mức kỹ thuật và xây dựng quy trình công nghệ cho từng máy, từng bộ phận.

- Tổ chức phòng cháy, chữa cháy, đảm bảo cho công nhân sản xuất và vận hành máy an toàn.

- Kiểm tra, bảo dưỡng máy móc theo định kỳ.

- Lập dự toán mua sắm máy móc thiết bị hư hỏng để thay thế và chịu trách nhiệm thanh toán với phòng tài vụ.

- Cập nhật các số liệu, kiểm tra và ký xác nhận vào phiếu sản xuất của công nhân trong phân xưởng, cuối tháng chịu trách nhiệm thanh toán cho công nhân.

- Ký đơn xin nghỉ phép, việc riêng cho và các đơn từ khác của cán bộ, nhân viên trong phòng trước khi gửi lên Giám đốc, được phép cho cán bộ, nhân viên nghỉ từ 1-2 ngày trong tháng theo chế độ.

- Ký giấy đề nghị khen thưởng cho cán bộ, công nhân viên trong phòng có thành tích sáng kiến cải tiến kỹ thuật; đề nghị Giám đốc nâng bậc lương hàng năm và thi hành kỷ luật đối với cán bộ, công nhân viên vi phạm quy định của nhà in, đề nghị Giám đốc nâng bậc lương hàng năm cho công nhân.

Một phần của tài liệu ĐỀ TÀI: “MỘT SỐ GIẢI PHÁP NHẰM HOÀN THIỆN CƠ CẤU TỔ CHỨC BỘ MÁY QUẢN LÝ TẠI CÔNG TY IN TẠP CHÍ CỘNG SẢN” POTX (Trang 56 -57 )

×