0
Tải bản đầy đủ (.pdf) (74 trang)

Phòng tổ chức, hành chính, tổng hợp: a Cơ cấu tổ chức:

Một phần của tài liệu ĐỀ TÀI: “MỘT SỐ GIẢI PHÁP NHẰM HOÀN THIỆN CƠ CẤU TỔ CHỨC BỘ MÁY QUẢN LÝ TẠI CÔNG TY IN TẠP CHÍ CỘNG SẢN” POTX (Trang 49 -51 )

II- Phân tích thực trạng cơ cấu bộ máy quản lý cảu Công ty In Tạp chí Cộng Sản.

2- Phòng tổ chức, hành chính, tổng hợp: a Cơ cấu tổ chức:

a. Cơ cấu tổ chức: - Trưởng phòng - Phó phòng - Văn thư hành chính - Lái xe - Tổ thường trực bảo vệ

b. Nhiệm vụ và quyền hạn của phòng:

Trưởng phòng là người chịu trách nhiệm trước Giám đốc Nhà in về tổ chức quản lý và điều hành phòng theo đúng những quy định về nhiệm vụ và quyền hạn sau đây:

- Nghiên cứu tổng hợp các văn bản của nhà in, của Bộ biên tập TCCS, của Đảng và nhà nước, soạn thoả một số quy định của nhà in, tham mưu cho ban giám đốc về giải pháp điều hành, chỉ đạo, theo dõi, kiểm tra việc thực hiện các văn bản trên.

- Tiếp nhận, thụ lý, quản lý toàn bộ hồ sơ của cán bộ công nhân viên nhà in về công tác tổ chức, tuyển dụng, nâng bậc lương, đào tạo bồi dưỡng tay nghề, khen thưởng, kỷ luật.

- Chuẩn bị chương trình làm việc cho ban giám đốc trong tuần, tháng, và tham mưu cho ban giám đốc điều hoà phối hợp , sinh hoạt học tập trong xí nghiệp, bảo đảm quan hệ giữa chính quyền, ban chỉ huy, công đoàn.

- Cấp giấy giới thiệu, giấy đi đường cho cán bộ CNV và quản lýđóng dấu các loại dấu theo đúng quy định.

- Trình ký các văn bản do các phòng, phân xưởng thảo sau khí đã được các đồng chí trong ban giám đốc xét duyệt.

- Tổ chức thường trực, tiếp đón khách đến xí nghiệp quan hệ công tác một cách chu đáo, lịch sự. Tổ chức bảo vệ cơ quan 24/24 giờ an toàn, trông giữ xe đạp, xe máy, ô tô của cơ quan.

- Tổ chức các yêu cầu hội họp của Nhà in, tổ chức thực hiện công tác vệ sinh công nghiệp và nơi công cộng trong cơ quan, phòng làm việc của ban giám đốc và các phòng họp cơ quan.

- Cùng BCH công đoàn, các phòng chức năng, các phân xưởng của Nhà in giải quyết việc chăm lo đời sống của cán bộ công nhân viên theo chế độ chính sách của Nhà nước và cơ quan.

- Treo cờ, trang trí cơ quan những ngày lễ, hội họp.

- Chú trọng công tác an ninh, chính trị, quân sự; luật in ấn, công tác phòng cháy chữa cháyvà các biện pháp phòng cháy chữa cháy.

- Mua sắm, cung cấp thiết bị, phương tiện làm việc, sinh hoạt, văn phòng phẩm.

- Quản lý nhà xưởng, các tài sản của xí nghiệp, kết hợp với các phòng tài vụ có kế hoạch định kỳ kiểm kê, đánh giá lại tài sản, phát hiện nhắc nhở những trường hợp vi phạm chế độ sử dụng tài sản đồng thời định kỳ sửa chữa, bảo dưỡng trụ sở làm việc, nhà kho, nhà xưởng và các phương tiện tài sản khác.

- Giải quyết tốt điện chiếu sáng, nước, hệ thống vệ sinh tiêu thoát nước, hệ thống phòng chống lụt bão, hệ thống tường rào bảo vệ…

- Tổ chức và thực hiện nghiã vụ lao động theo chủ trương của thành phố và các hoạt động do chính quyền địa phương yêu cầu.

- Quản lý sử dụng tốt, sẵn sàng phục vụ thủ trưởng đi công tác, phục vụ sản xuất kinh doanh, có kế hoạch bảo dưỡng, khám xe theo định kỳ, thực hiện đăng ký nhật trình của xe.

- Ký đơn xin nghỉ phép, việc riêng và các đơn từ khác của cán bộ, nhân viên trong phòng trước khi gửi lên giám đốc. Được phép cho cán bộ, nhân viên nghỉ từ 1-2 ngày trong tháng theo chế độ.

Một phần của tài liệu ĐỀ TÀI: “MỘT SỐ GIẢI PHÁP NHẰM HOÀN THIỆN CƠ CẤU TỔ CHỨC BỘ MÁY QUẢN LÝ TẠI CÔNG TY IN TẠP CHÍ CỘNG SẢN” POTX (Trang 49 -51 )

×