0
Tải bản đầy đủ (.pdf) (92 trang)

Xây dựng mô hình Tin

Một phần của tài liệu ĐỀ TÀI ỨNG DỤNG PHẦN MỀM TOPO_HSMO TRONG CÔNG TÁC THÀNH LẬP BẢN ĐỒ VÀ TÍNH KHỐI LƯỢNG KHAI THÁC MỎ PDF (Trang 60 -63 )

- Dạng đo thô với máy Topcon sử dụng công cụ trút dữ liệu là TCOM v1.2 với tệp dữ liệu có phần mở rộng là ‘gt6’.

4. Xây dựng mô hình số địa hình và thành lập bản đồ số Địa hình

4.3.2 Xây dựng mô hình Tin

Lệnh:DT_CT

Menu:Địa hình/Tạo mô hình lưới tam giác.

Hinh 4-2:Tạo mô hình lưới tam giác

Chức năng:

Xây dựng mô hình lưới tam giác thông qua tập điểm đã có sẵn.

Các tính năng và phương pháp thực hiện:

- Nhập tên, mô tả của mô hình tại ô mô tả.

- Chọn tập hợp điểm tương ứng để xây dựng mô hình.

Lưu ý:

- Việc chọn biên địa hình, các lỗ thủng, các đường cắt có thể thực hiện sau ở phần hiệu chỉnh.

- Kết thúc sẽ có một đối tượng địa hình trên bản vẽ được xây dựng

Thông tin mô hình địa hình TIN (Chức năng xem thông tin động)

4.3.3.Hiệu chỉnh các đối tượng địa hình

Nói chung, mô hình địa hình số sau khi tạo ra thường không chính xác 100%, vì thế cần có sự can thiệp bên ngoài. Các hiệu chỉnh cho mô hình địa hình TIN là:

- Lật cạnh : đảo đường chéo của tứ giác tạo bởi 2 tam giác kề nhau.

- Xác định đường bao địa hình, khi tạo mới chưa chọn bao hoặc cần xác định lại đường bao khác.

- Thêm bớt các lỗ thủng (các 3d polyline). - Thêm bớt các đường đứt (các 3d polyline).

- Thêm bớt các đối tượng tham gia địa hình : điểm đo, các đối tượng khác của AutoCAD.

Thực hiện: Từ dòng nhắc lệnh Command: HECP

xuất hiện ô chọn của con trỏ, dùng ô chọn vào lưới tam giác, khi đó trên màn hình xuất hiện hộp thoại bên trái. kick chuột vào dòng hiệu chỉnh sẽ xuất hiện hộp thoại bên phải.

Hình 4-3:Hiệu chỉnh mô hình tam giác

Hiệu chỉnh các thuộc tính chung: Lớp, màu, tên , mô tả.vv...

Bật tắt chế độ hiệu

chỉnh địa hình Chế độ hiệu chỉnh địa hình : Lật cạnh, thêm bớt lỗ thủng, đường bao, đối tượng tham gia địa hình

Một phần của tài liệu ĐỀ TÀI ỨNG DỤNG PHẦN MỀM TOPO_HSMO TRONG CÔNG TÁC THÀNH LẬP BẢN ĐỒ VÀ TÍNH KHỐI LƯỢNG KHAI THÁC MỎ PDF (Trang 60 -63 )

×