0
Tải bản đầy đủ (.pdf) (92 trang)

Lập chương trình tính toạ độ điểm chi tiết

Một phần của tài liệu ĐỀ TÀI ỨNG DỤNG PHẦN MỀM TOPO_HSMO TRONG CÔNG TÁC THÀNH LẬP BẢN ĐỒ VÀ TÍNH KHỐI LƯỢNG KHAI THÁC MỎ PDF (Trang 28 -30 )

2. Lưới khống chế trắc địa mỏ đá vôi công ty xi măng Bút Sơn.

2.4. Lập chương trình tính toạ độ điểm chi tiết

Tuy nhiên các điểm chi tiết thường đo bằng phương pháp tọa độ cực, vì vậy cần phải tính chuyển sang tọa không gian ba chiều X, Y, Z. Để thực hiện

được công việc này một cách nhanh chóng và có hiệu quả, cần phải xây dựng thành một chương trình. Trong mục này sẽ giới thiệu thuật toán và chương trình tính tọa độ điểm chi tiết từ sổ đo ngoài thực địa. Tuỳ theo dụng cụ đo mà đưa thuật toán để lập trình cho quá trình sử dụng được thuận tiện. ở đây trình bày thuật toán và chương trình áp dụng cho dụng cụ đo là máy kinh vĩ quang cơ có đo góc đứng, còn khi đo bằng dụng cụ khác mà có thể thay đổi tệp dữ liệu vào cho phù hợp, để tính ra tọa độ cho điểm chi tiết.

Sơ đồ đo vẽ chi tiết được thể hiện như hình 2.6

iA bi aA B

i

Si Vi li X B A

Hình 2.6. Đo chi tiết bằng phương pháp toạ độ cực

Tọa độ của điểm chi tiết thứ i được xác định như sau: Xi = XAXi

Yi = YAYi

Zi = ZAZi

Trong đó:

+ XA, YA , ZA là tọa độ điểm trạm đo A.

Xi = di . cosi

Yi = di . sini

Zi = di .tgvi + i A - li

+ di là chiều dài bằng từ điểm trạm đo đến điểm chi tiết thứ i. di = S i . cos2vi

+ i A là chiều cao máy. + li là chiều cao mia.

+ i là góc phương vị của hướng từ điểm trạm đo đến điểm chi tiết thứ i.

i

= 0 i

+ i là góc bằng đo được của điểm thứ i. + 0 là phương vị của hướng ngắm chuẩn.

0 = arctg ) ( ) ( A B A B X X Y Y

+ XB, YB là tọa độ điểm định hướng.

Một phần của tài liệu ĐỀ TÀI ỨNG DỤNG PHẦN MỀM TOPO_HSMO TRONG CÔNG TÁC THÀNH LẬP BẢN ĐỒ VÀ TÍNH KHỐI LƯỢNG KHAI THÁC MỎ PDF (Trang 28 -30 )

×