0
Tải bản đầy đủ (.pdf) (92 trang)

Menu công cụ

Một phần của tài liệu ĐỀ TÀI ỨNG DỤNG PHẦN MỀM TOPO_HSMO TRONG CÔNG TÁC THÀNH LẬP BẢN ĐỒ VÀ TÍNH KHỐI LƯỢNG KHAI THÁC MỎ PDF (Trang 53 -55 )

- Dạng đo thô với máy Topcon sử dụng công cụ trút dữ liệu là TCOM v1.2 với tệp dữ liệu có phần mở rộng là ‘gt6’.

a. Nhập số liệu điểm từ máy kinh vĩ theo dài xiên

3.3.2 Menu công cụ

Menu:Công cụ

VàoMenu: Công cụxuất hiện hộp thoại hình minh hoạ 3-10:

Hình 3-10:Hộp thoại công cụ

• Cài đặt các thông số ban đầu: Đặt dạng thể hiện góc và chọn công cụ đo đạc.

• Cập nhật máy phụ:Cập nhật điểm đo trong trạm máy hiện hành thành điểm đặt máy cho trạm máy khác.

Các bước được tiến hành như sau : - Chọn điểm trên bảng nhập.

Xuất hiện hộp thoại hình 3-11:

Hình 3-11:Điểm cập nhật máy phụ - Điểm có giá trị và điểm máy cần cập nhật.

- Chọn nhận để các thông số điểm được cập nhật vào điểm máy. • Cập nhật máy từ tệp text

Danh sách máy được đọc vào hộp hội thoại tuy nhiên toạ độ điểm trạm máy chưa chính xác. Ta có chính xác toạ độ của điểm đặt máy được nhập theo các cột ( bốn cột ) cách nhau bởi dấu phảy (‘,’), theo qui định sau:

Tên điểm, Toạ độ X, Toạ độ Y, cao độ Z ghi ra tệp văn bản. Ví dụ :

M1,1234.45,3456.45,123.42 M2,1234.45,3456.45,123.42 Ta thao tác trên hộp hội thoại như sau:

Trên menu “Công cụ” chọn “Cập nhật máy từ tệp text”. Hộp hội thoại mở tệp hiện ra, bạn chọn tên tệp chứa các điểm máy trên và chọn nút “Open”. Các điểm cùng tên sẽ được so sánh và cập nhật giá trị toạ độ.

• Xoá điểm của máy hiện thời

Chọn tính năng này toàn bộ các điểm chi tiết của trạm máy hiện thời bị xoá khỏi chương trình.

3.3.3Menu: Thể hiện

• Dạng đo đạc: Khi chọn dạng thể hiện là dạng đo đạc thì các thông số điểm được hiện ra là dạng các thông số đo.

• Dạng toạ độ: Khi chọn thể hiện là dạng toạ độ thì các điểm chi tiết được tính toán và cho thể hiện các toạ độ X, Y, Z.

Một phần của tài liệu ĐỀ TÀI ỨNG DỤNG PHẦN MỀM TOPO_HSMO TRONG CÔNG TÁC THÀNH LẬP BẢN ĐỒ VÀ TÍNH KHỐI LƯỢNG KHAI THÁC MỎ PDF (Trang 53 -55 )

×