0
Tải bản đầy đủ (.doc) (92 trang)

Nguyờn nhõn chủ quan.

Một phần của tài liệu NH142 DOC (Trang 71 -73 )

- Tổng dư nợ cho vay theo dự ỏn 3,710,383 3,924,170 4,257,

2.3.3.2. Nguyờn nhõn chủ quan.

Bờn cạnh những nguyờn nhõn khỏch quan ở trờn, những nguyờn nhõn chủ quan từ phớa Ngõn hàng cũng là những nguyờn nhõn trực tiếp ảnh hưởng đến cụng tỏc thẩm định tài chớnh dự ỏn tại Sở giao dịch I. Cú một số nguyờn nhõn chủ quan sau:

Thứ nhất, về phớa Ngõn hàng vẫn chưa thực sự coi trọng kết quả thẩm

định. Việc thẩm định tài chớnh dự ỏn của cỏc Ngõn hàng đụi khi khụng được coi trọng. Điều này thể hiện trong việc Ngõn hàng khi tiến hành thẩm định dự ỏn đó quỏ coi trọng đến việc thẩm định tài sản cầm cố, thế chấp, thời gian trả nợ vay của cỏc Doanh nghiệp hay đơn vị bảo lónh mà khụng thẩm định kỹ cỏc nội dung tài chớnh cũng như hiệu quả tài chớnh của dự ỏn. Đõy cũng là lý do lý giải vỡ sao khỏch hàng trong cho vay trung – dài hạn của Sở giao dịch chủ yếu là cỏc doanh nghiệp Nhà nước, cỏc khỏch hàng truyền thống và cú uy tớn với Sở, cũn khu vực

kinh tế tư nhõn, khối kinh tế ngoài quốc doanh chưa thực sự được coi trọng.

Thứ hai, hệ thống tổ chức, quản lý điều hành thẩm định tài chớnh dự ỏn

cũn nhiều yếu kộm và hạn chế. Mặc dự Sở giao dịch I đó thành lập Phũng thẩm định riờng nhưng do mới được thành lập, lượng cỏn bộ cú kinh nghiệm và trỡnh độ cao cũn ớt nờn chưa thực sự phỏt huy được hiệu quả cần thiết. Hơn nữa, dự quỏ trỡnh thẩm định được tiến hành thụng qua sự phối hợp của nhiều phũng chức năng nhưng sự phối hợp giữa cỏc phũng đụi khi cũn lệch lạc, chưa đồng bộ, thiếu tớnh thống nhất nờn chưa phỏt huy được năng lực cần thiết của mỡnh trong quỏ trỡnh thẩm định dự ỏn cũng như thẩm định tài chớnh dự ỏn tai Sở giao dịch.

Thứ ba, trỡnh độ của cỏn bộ thẩm định vẫn chưa đỏp ứng được yờu cầu.

Mặc dự Sở giao dịch I đó cú quy trỡnh thẩm định dự ỏn theo Bộ tiờu chuẩn quốc tế ISO 9000, nhưng do trỡnh độ năng lực của cỏn bộ thẩm định cũn nhiều hạn chế nờn nhiều khi cũn thiếu sút, bỏ qua một số bước hoặc thẩm định một cỏch sơ sài, chiếu lệ. Đội ngũ cỏn bộ thẩm định đa số cũn thiếu kinh nghiệm thực tiễn, chỉ mới nghiờn cứu cụng tỏc thẩm định tài chớnh dự ỏn qua tài liệu tự nghiờn cứu, tự tham khảo mà khụng được đào tạo một cỏch bài bản. Sở giao dịch I chưa cú được một chương trỡnh đào tạo phỏt triển tổng thể cho đội ngũ cỏn bộ thẩm định mà mới chỉ dừng lại ở hỡnh thức tập huấn ngắn ngày.

Thứ tư, việc ỏp dụng trang bị hiện đại cho cụng tỏc thẩm định cũn nhiều

hạn chế. Mặc dự Sở giao dịch đó và đang được trang bị hệ thống mỏy tớnh khỏ đầy đủ nhưng do năng lực cũn nhiều hạn chế nờn cỏc cỏn bộ thẩm định chưa khai thỏc được hết cỏc cụng dụng của hệ thống mỏy tớnh trong cụng việc của mỡnh, chưa ứng dụng được thành thạo cỏc phần mềm chuyờn dụng trong cụng tỏc thẩm định. Đặc biệt cụng tỏc thẩm định tài chớnh dự ỏn cần cú sự phối hợp, trao đổi thụng tin giữa cỏc ngõn hàng, giữa ngõn hàng và doanh nghiệp nhưng hiện nay, sự phối hợp này cũn hạn hẹp, tồn tại nhiều vướng mắc và bất cập cả về cụng nghệ cũng như mức độ hợp tỏc của cỏc ngõn hàng.

Núi túm lại, trong thời gian qua, bờn cạnh những thành tựu thu được thỡ Sở giao dịch I Ngõn hàng Đầu tư & Phỏt triển Việt Nam cũng gặp phải khụng ớt khú khăn, hạn chế trong cụng tỏc thẩm định dự ỏn cũng như thẩm định tài chớnh dự ỏn. Để hoàn thiện cụng tỏc thẩm định tài chớnh dự ỏn trong thời gian tới, Sở giao dịch I phải cú được cỏc giải phỏp kịp thời và nhanh chúng, phự hợp với Sở giao dịch I, từng bước nõng cao chất lượng của cụng tỏc thẩm định và giỳp Sở giao dịch I cũng như Ngõn hàng Đầu tư & Phỏt triển Việt Nam cú được một cụng cụ tốt nhất để cú thể hoạt động – kinh doanh đạt hiệu quả cao, phỏt triển vững mạnh trong tương lai.

CHƯƠNG 3

Một phần của tài liệu NH142 DOC (Trang 71 -73 )

Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay
×