0
Tải bản đầy đủ (.doc) (92 trang)

Về phớa ngõn hàng:

Một phần của tài liệu NH142 DOC (Trang 25 -28 )

Thụng tin:

Thụng tin là cơ sở cho phõn tớch đỏnh giỏ, là nguyờn liệu cho quỏ trỡnh tỏc nghiệp của cỏn bộ thẩm định. Muốn cú kết quả thẩm định chớnh xỏc cao độ thỡ phải cú được thụng tin, số liệu đầy đủ, chớnh xỏc trờn nhiều gúc độ khỏc nhau. Để cú được nguồn thụng tin cần thiết cho dự ỏn, ngõn hàng cú thể dựa vào cỏc thụng tin do chủ đầu tư cung cấp hoặc thu thập thụng tin từ nhiều nguồn khỏc nhau liờn quan đến vấn đề cần đỏnh giỏ và tiến hành sắp xếp thụng tin, sử dụng cỏc phương phỏp xử lý thụng tin một cỏch thớch hợp theo nội dung của quy trỡnh thẩm định.

Hiện nay để cú được thụng tin về khỏch hàng của mỡnh khụng khú đối với ngõn hàng nhưng làm sao để cú những thụng tin chớnh xỏc mới là vấn đề ngõn hàng phải quan tõm. Thụng thường để thuận lợi cho việc đi vay, dự ỏn mà chủ đầu tư đưa đến NH đều khả th và mang tớnh chủ quan của người lập, cỏc bỏo cỏo tài chớnh của doanh nghiệp đều cho thấy tỡnh hỡnh tài chớnh là lành mạnh. Nếu NH chỉ dựa vào cỏc thụng tin này thỡ kết quả thẩm định sẽ khụng phản ỏnh đỳng thực chất hiệu quả của dự ỏn. Như vậy, việc thiết lập hệ thống thụng tin đầy đủ, chớnh xỏc luụn được đặt ra như một nhu cầu cấp bỏch đối với cụng tỏc thẩm định dự ỏn, thiết lập được một hệ thống thụng tin như vậy sẽ giỳp cho NH rất nhiều trong việc nõng cao chất lượng thẩm định tài chớnh dự ỏn đầu tư của NH.

Cỏn bộ thẩm định:

Trong quỏ trỡnh thẩm định dự ỏn núi chung và thẩm định tài chớnh dự ỏn núi riờng cỏn bộ thẩm định luụn đúng vai trũ vụ cựng quan trọng. Bởi lẽ họ chớnh là những người trực tiếp tiến hành hoạt động thẩm định tài chớnh dự ỏn

đầu tư, và thẩm định tài chớnh dự ỏn đầu tư khụng phải là nghiệp vụ đơn giản, nú đũi hỏi cỏn bộ thẩm định khụng những phải cú kiến thức sõu về nghiệp vụ, phải am hiểu cỏc lĩnh vực cho vay, đầu tư của ngõn hàng mà cũn phải cú những hiểu biết về cỏc vấn đề liờn quan như: Thuế, mụi trường, thị trường, khoa học cụng nghệ… Do vậy phần nào hiệu quả của cụng tỏc thẩm định tài chớnh dự ỏn đầu tư sẽ phụ thuộc vào chất lượng nhõn tố con người. Sự hiểu biết và toàn bộ những kiến thức về khoa học, kinh tế, xó hội mà người thẩm định cú được dều phải thụng qua đào tạo hay sự bồi dưỡng kiến thức mà cú; kinh nghiệm, kỹ năng là những gỡ tớch luỹ được thụng qua hoạt động thực tiễn; năng lực là khả năng nắm bắt, xử lý cụng việc trờn cơ sở cỏc tri thức, kiến thức đó được tớch luỹ. Tớnh kỷ luật cao, phẩm chất đạo đức tốt của cỏn bộ thẩm định là điều kiện để đảm bảo cho chất lượng thẩm định và ngược lại, người thẩm định khụng cú kỷ luật, đạo đức khụng tốt sẽ phỏ hỏng mọi việc, khụng đỏnh giỏ đỳng được tớnh khả thi của dự ỏn.

Để đạt được chất lượng tốt trong thẩm định tài chớnh dự ỏn, yờu cầu quan trọng đầu tiờn đối với cỏn bộ thẩm định là phải nắm vững chuyờn mụn nghiệp vụ. Phải nắm vững cỏc văn bản phỏp luật, cỏc chế độ chớnh sỏch do Nhà nước quy định đối với cỏc lĩnh vực: Ngõn hàng, xõy dựng cơ bản, tài chớnh kế toỏn…

Như vậy cỏn bộ thẩm định là một trong những nhõn tố quyết định chất lượng thẩm định tài chớnh dự ỏn đầu tư. Lấy thụng tin gỡ? Ở đõu? Áp dụng chỉ tiờu nào để đỏnh giỏ đều được tiến hành bởi cỏn bộ thẩm định. Do vậy muốn nõng cao chất lượng thẩm định tài chớnh dự ỏn đầu tư trước hết bản thõn trỡnh độ kiến thức, năng lực đạo đức của cỏn bộ thẩm định phải cao.

Phương phỏp thẩm định và cỏc tiờu chuẩn thẩm định:

Phương phỏp thẩm định là một yếu tố cú ảnh hưởng lớn đến chất lượng thẩm định tài chớnh dự ỏn. Với nguồn thụng tin đó cú được, vấn đề đặt ra với ngõn hàng là làm thế nào? Lựa chọn phương phỏp nào, chỉ tiờu nào để thẩm định dự ỏn cú hiệu quả tốt nhất. Mỗi dự ỏn cú một đặc trưng nhất định, khụng phải bất cứ dự ỏn nào cũng cần phải ỏp dụng và tớnh toỏn tất cả cỏc chỉ tiờu trong hệ thống thẩm định. Việc sử dụng phương phỏp nào, chỉ tiờu nào để thẩm định phụ thuộc vào quyết định của mỗi ngõn hàng. Với mỗi dự ỏn, phương phỏp tốt nhất là phương phỏp phự hợp nhất nhưng chưa chưa chắc chắn rằng phương phỏp đấy là hiện đại nhất. Nhưng trong giai đoạn hiện nay, những phương phỏp thẩm định tài chớnh dự ỏn hiện đại đó giỳp cho việc phõn tớch, đỏnh giỏ dự ỏn được toàn diện, chớnh xỏc và hiệu quả hơn. Song điều quan trọng là ngõn hàng phải biết ỏp dụng đồng bộ cỏc chỉ tiờu đảm bảo tớnh toàn diện và cũng phải lựa chọn những chỉ tiờu quan trọng nhất phự hợp với tỡnh hỡnh thực tế của ngành, dự ỏn cũng như khả năng điều kiện cụ thể của ngõn hàng.

Khi dựng một phương phỏp, một chỉ tiờu để thẩm dịnh cỏn bộ thẩm định phải hiểu rừ phương phỏp ấy cú những ưu nhược điểm gỡ, cú phự hợp để thẩm định dự ỏn khụng? Vớ dụ như dựng chỉ tiờu thời gian hoàn vốn để thẩm định tài

chớnh dự ỏn đầu tư, phương phỏp này khụng quan tõm đến dũng tiền sau năm thu hồi vốn, do đú khụng lường trước được những rủi ro trong tương lai ảnh hưởng đến hiệu quả tài chớnh của dự ỏn như thế nào? Do vậy nú thớch hợp cho những dự ỏn nhỏ, hao mũn nhanh, phải thu hồi vốn nhanh. Cỏn bộ thẩm định phải nắm chắc những nhược điểm ấy của chỉ tiờu để thẩm định những dự ỏn phự hợp với nú. Rừ ràng ở đõy nếu ngõn hàng chỉ ỏp dụng chỉ tiờu thời gian hoàn vốn cho cỏc dự ỏn cú thời gian dài, quy mụ lớn thỡ khụng hiệu quả.

Lạm phỏt là yếu tố bất định ảnh hưởng đến việc thẩm định tài chớnh dự ỏn. Lạm phỏt gõy nờn sự thay đổi về giỏ cả theo thời gian, do vậy nú làm biến đổi dũng tiền kỳ vọng và tỷ lệ chiết khấu khi đỏnh giỏ tài chớnh dự ỏn đầu tư. Mức lạm phỏt khụng thể dự đoỏn một cỏch chớnh xỏc vỡ nú phụ thuộc vào nhiều nhõn tố: quy luật cung cầu, tõm lý người tiờu dựng, sức mạnh nền kinh tế. Cỏc biến số tài chớnh trong dự ỏn, cỏc yếu tố đầu vào của cỏc chỉ tiờu NPV, IRR đều chịu tỏc động của lạm phỏt. Do vậy để đỏnh giỏ tớnh hiệu quả của một dự ỏn nào đú cần phải xỏc định một cỏch chớnh xỏc hợp lý giỏ cả của cỏc yếu tố trong chi phớ hay doanh thu của dự ỏn. Nếu giỏ được cung cấp trong dự ỏn là giỏ cố định, khụng thay đổi theo thời gian và nếu cú được ỏp dụng trong suốt thời gian hoạt động của dự ỏn thỡ một mặt người lập dự ỏn đó đơn giản hoỏ việc xõy dựng cỏc bảng túm tắt tài chớnh của dự ỏn, mặt khỏc nú đó loại ra khỏi dự ỏn sự phõn tớch cỏc thụng tin kinh tế, tài chớnh cú thể ảnh hưởng đến kết quả của dự ỏn. Nếu giỏ cả đầu vào đầu ra của dự ỏn được điều chỉnh trong suốt thời gian hoạt động của dự ỏn theo một xu hướng mà nhà thẩm định giả định cho cỏc thời kỳ trong tương lai thỡ đú là giỏ thực. Đú là giỏ cú thể cú trong tương lai, được dự đớn trờn mức cung cầu hàng hoỏ hay sản phẩm của dự ỏn trong một khoảng thời gian với cỏc nguồn cung cấp sẵn cú và cỏc yếu tố bờn ngoài khỏc cú thể ảnh hưởng đến chi phớ sản xuất. Sử dụng giỏ này giỳp cho việc tớnh toỏn xõy dựng cỏc biến số của bảng tài chớnh sẽ đỏng tin cậy hơn, chớnh xỏc hơn, giỳp cho cụng tỏc thẩm định cú hiệu quả hơn.

Lói suất chiết khấu là yếu tố quan trọng trong thẩm định tài chớnh dự ỏn đầu tư. Việc thay đổi lói suất cú ảnh hưởng đến giỏ trị hiện tại của cỏc khoản thu nhập và chi phớ. Nếu lói suất này quỏ thấp sẽ khuyến khớch đầu tư vào cỏc dự ỏn kộm hiệu quả, nếu nú quỏ cao sẽ hạn chế đầu tư. Hiện nay chỳng ta chưa cú một quy định thống nhất nào về tỷ lệ này đối với từng ngành nghề cụ thể cũng như khụng cú một chuẩn mực nào để xỏc định lói suất chiết khấu dẫn đến dựng cỏc tỷ lệ khỏc nhau để đỏnh giỏ, so sỏnh dự ỏn gõy lờn sự khú khăn khụng chớnh xỏc trong cụng tỏc thẩm định.

Một số nhõn tố khỏc:

- Tổ chức điều hành:

Thẩm định tài chớnh dự ỏn đầu tư bao gồm nhiều hoạt động liờn quan chặt chẽ với nhau, kết quả của nú phụ thuộc nhiều vào việc tổ chức, điều hành, sự phối hợp cỏc bộ phận trong quỏ trỡnh thẩm định sẽ trỏnh được sự chồng chộo,

phỏt huy được những mặt mạnh, hạn chế những mặt yếu của mỗi tỏc nhõn và trờn cơ sở đú giảm bớt chi phớ cũng như thời gian thẩm định. Tổ chức thẩm định hợp lý khoa học sẽ khai thỏc được cỏc nguồn lực cho hoạt động thẩm định tài chớnh dự ỏn đầu tư, qua đú nõng cao chất lượng thẩm định tài chớnh dự ỏn đầu tư của NH.

- Trang thiết bị cụng nghệ:

Hiện nay khoa học kỹ thuật hiện đại đó ứng dụng vào cỏc lĩnh vực của đời sống xó hội. Đặc biệt là cụng nghệ thụng tin đó được ứng vào trong ngành ngõn hàng làm tăng khả năng thu thập, xử ký và lưu trữ thụng tin một cỏch hiệu quả hơn. Trờn cơ sở đú cung cấp thụng tin cho việc thẩm định tài chớnh dự ỏn đầu tư một cỏch hiệu quả hơn. Hiện nay, cú rất nhiều phần mềm chuyờn dựng cho ngõn hàng núi chung và cho cụng tỏc thẩm định núi riờng được thuận tiện hơn. Cỏc cỏn bộ thẩm định cú thể truy cập và xử lý một lượng thụng tin lớn mà vẫn tiết kiệm thời gian, cỏc chỉ tiờu tớnh toỏn đó được cài đặt chỉ cần nạp số liệu vào mỏy sẽ cho cỏc chỉ tiờu như: NPV, IRR. Nhưng nếu mỏy hoặc chương trỡnh cú sự cố thỡ sẽ cho kết quả thẩm định khụng chớnh xỏc, đũi hỏi cỏc cỏn bộ thẩm định phải xem xột lại kết quả thẩm định để cho một kết luận chớnh xỏc.

Một phần của tài liệu NH142 DOC (Trang 25 -28 )

Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay
×