0
Tải bản đầy đủ (.doc) (153 trang)

Giao thức thời gian thực RTP (Real Time Protocol)

Một phần của tài liệu TÌM HIỂU CÔNG NGHỆ VOIP XÂY DỰNG MÔ HÌNH TRUYỀN THOẠI PC TO PC ( PHẦN NHẬN ) (Trang 75 -77 )

I. Câc giao thức lớp truyền tả i:

3. Giao thức thời gian thực RTP (Real Time Protocol)

Giao thức RTP cung cấp câc chức năng vận chuyển thích hợp cho câc ứng dụng truyền tải thời gian thực như tín hiệu audio, video hay tín hiệu mô phỏng qua câc dịch vụ mạng đa chiều (multicast) hay hai chiều (unicast). RTP không quản lý tăi nguyín vă chất lượng dịch vụ cho dịch vụ thời gian thực. Giao thức điều khiển thời gian thực RTP quản lý việc cấp phât băng thông cho quâ trình đăm thoại đa chiều, đồng thời cung cấp một số chức năng điều khiển. RTP dựa văo việc phât định kì câc gói điều khiển cho tất cả câc thănh phần trong mạng trong một phiín, sử dụng cùng một kỹ thuật phđn phât gói như câc gói dữ liệu. RTP vă RTCP được thiết kế để chạy độc lập với câc lớp bín dưới. Do RTP vă RTCP chạy độc lập với nhau nín cần phải thiết lập hai kính truyền riíng biệt bằng việc sử dụng hai cổng UDP khâc nhau.

0 1 2 3 4 5 6 7

Version P X CSRC Count

M Payload Type

Sequency Number (16 bit) Timestamp (32 bit)

Synchronization Source Identifier (SSRC) (32 bit) Contributing Source Identifier (CSRC)

Payload

Cấu trúc RTP header

 Version : phiín bản giao thức RTP, hiện nay lă phiín bản 2.

 P : chỉ định câc gói tin RTP có được chỉn thím một số byte để thực hiện cđn chỉnh.

 X : xâc định phần tiíu đề có thím một số trường mở rộng hay không.  CSRC Count : xâc định số nhận dạng CSRC được xâc định trong phần

header.

 M : được âp dụng trong câc hệ thống sử dụng phương phâp loại bỏ khoảng lặng. Bit M sẽ được set giâ trị 1 ngay sau sử xuất hiện của khoảng lặng.

 Payload Type : xâc định loại thông tin được truyền đi.

 Sequency Number :xâc định số thứ tự của gói thoại được truyền đi.  Timestamp : xâc định thời điểm câc gói thoại được phât đi.

 Synchronization source : xâc định luồng đồng bộ chung của luồng thông tin RTP trín mạng. Câc dòng thông tin RTP có cùng nguồn đồng bộ sẽ có cùng một nguồn tham chiếu định thời vă chuỗi số thứ tự.

 Contributing source : không sử dụng trong hệ thống H.323, mang thông tin đồng bộ cho luồng RTP được tổng hợp từ nhiều luồng RTP

Cấu trúc một bâo câo RTCP từ phía phât

II. Câc giao thức lớp mạng :

Một phần của tài liệu TÌM HIỂU CÔNG NGHỆ VOIP XÂY DỰNG MÔ HÌNH TRUYỀN THOẠI PC TO PC ( PHẦN NHẬN ) (Trang 75 -77 )

×