0
Tải bản đầy đủ (.doc) (153 trang)

Một số tiíu chuẩn mê hoâ sử dụng trong mạng VoIP:

Một phần của tài liệu TÌM HIỂU CÔNG NGHỆ VOIP XÂY DỰNG MÔ HÌNH TRUYỀN THOẠI PC TO PC ( PHẦN NHẬN ) (Trang 60 -62 )

- Quâ trình mê hoâ được thực hiện tại lớp trình diễn, nhằm thiết lập câc định dạng thông tin phù hợp cho quâ trình truyền tin trín mạng IP. Câc bộ mê hoâ trong mạng có chức năng chuyển đổi câc thông tin thoại dưới dạng tương tự sang dạng số vă ngược lại.

- Câc bộ mê hoâ được thiết lập tại câc đầu cuối theo câc tiíu chuẩn mê hoâ được qui định bởi câc tổ chức tiíu chuẩn thế giới. Tuỳ theo từng loại tiíu chuẩn mê hoâ khâc nhau mă tốc độ của dòng dữ liệu được mê hoâ sẽ khâc nhau.

chuẩn được ứng dụng hầu hết trín câc mạng thoại được số hoâ PSTN hiện nay. Tốc độ dòng dữ liệu sau mê hoâ theo tiíu chuẩn G.711 lă 64Kbit/s.

* Tiíu chuẩn mê hoâ G.711 cho chất lượng thoại cao nhất vă thường được sử dụng cho câc cuộc gọi đường dăi, mặc dù băng thông sử dụng lớn.

Chuẩn G.726

* G.726 lă tiíu chuẩn mê hoâ sử dụng phương thức điều xung mê thích ứng vi sai (Adaptive Differential Pulse Code Modulation – ADPCM) mê hoâ câc mẫu tín hiệu G.711 theo câc từ mê hai, ba hay bốn bit. Theo đó ta có tốc độ chuỗi bit mê hoâ theo chuẩn năy lần lượt lă 16, 24, 32, hay 40 Kbit/s. Tốc độ mê hoâ phổ biến của tiíu chuẩn năy lă 32 Kbit/s.

* G.726 với tốc độ mê hoâ thín hiệu 32Kbit/s cho chất lượng thoại cao, tương đương với chuẩn G.711, lại tiết kiệm băng thông hơn. Do vậy thường được sử dụng thay thế cho câc bộ mê hoâ G.711.

Chuẩn G.723

* Tiíu chuẩn mê hoâ G.723 cho tốc độ chuỗi bit lă 6.4 kbit/s hay 5.3 kbit/s. Quâ trình mê hoâ 6.4 kbit/s thực hiện thuật toân MP_MLQ (MultiPulse-Maximum Likelihood Quantization), trong khi thuật toân ACELP (Algebraic Code Excited Linear Prediction) lại được âp dụng cho việc mê hoâ tín hiệu 5.3 kbit/s.

* Chuẩn G.723 cho phĩp thực hiện câc quâ trình tâch dò tín hiệu thoại, loại bỏ khoảng lặng trong quâ trình đăm thoại, cũng như câc phương thức cho phĩp điều chỉnh độ nhiễu trín đường truyền khi không có tín hiệu thoại.

* Nhìn chung chất lượng của G.723 không cao do câc thuật toân mê hóa theo phương phâp mô phỏng tín hiệu của chúng. Tuy vậy ưu điểm của loại mê hoâ năy lă cho phĩp tiết kiệm băng thông của mạng rất lớn.

Chuẩn G.728

* G.728 sử dụng thuật toân mê hoâ LD_CEPT (Low-Delay, Coded-Exited Linear Prediction) cho chất lượng tương với chuẩn G.726 32 kbit/s nhưng với tốc độ bit chỉ lă 16 kbit/s.

* Đđy lă tiíu chuẩn mê hoâ tối ưu với tín hiệu thoại. Qui trình mê hoâ theo chuẩn bao gồm quâ trình mô hình hoâ câc tín hiệu thoại, sau đó so sânh dạng sóng mê hoâ với câc tập mô hình dạng sóng để xâc định mô hình phù hợp nhất. Thông tin mê hoâ được truyền đi chỉ bao gồm câc chỉ số dạng sóng trong tập câc mô hình sóng vă đm lượng của tín hiệu.

Một phần của tài liệu TÌM HIỂU CÔNG NGHỆ VOIP XÂY DỰNG MÔ HÌNH TRUYỀN THOẠI PC TO PC ( PHẦN NHẬN ) (Trang 60 -62 )

×