0
Tải bản đầy đủ (.pdf) (123 trang)

Bài phỏt biểu của đại diện Lónh đạo tỉnh Bỡnh Thuận

Một phần của tài liệu BÁO CÁO NGHIÊN CỨU NÔNG NGHIỆP " ÁP DUNG CÁC BIỆN PHÁP KĨ THUAT MƠI THÍCH HƠP NÂNG CAO NĂNG XUẤT TĂNG THU NHẬP CHO CÁC HÔ CHĂN NUÔI DÊ TẠI CÁC TỈNH MIỀN TRUNG VIỆT NAM " POTX (Trang 111 -113 )

L. leucocephala K636 6 5a 6.0a 6.0a 6.0a 6.0a 6.3a 4 0b 0

Bài phỏt biểu của đại diện Lónh đạo tỉnh Bỡnh Thuận

ễng Phạm Hữu Thủ

Trưởng phũng Nụng nghiệp, Sở NN & PTNT tỉnh Bỡnh Thuận

Bỡnh thuận là một tỉnh rất thuận lợi để phỏt triển chăn nuụi gia sỳc cú sừng đặc biệt là nghề chăn nuụi dờ. Tổng đàn dờ cừu của tỉnh gần 70 ngàn con, hỡnh thức chăn nuụi chủ yếu là chăn nuụi quảng canh tận dụng nguồn thức ăn tự nhiờn là chủ yếu.

Trong định hướng phỏt triển nụng nghiệp của tỉnh đến năm 2010 tổng đàn dờ cừu của tỉnh khoảng 100 ngàn con tập trung phỏt triển chăn nuụi dờ ở cỏc huyện miền nỳi cú diện tớch trồng cỏđể phỏt triển chăn nuụi gia sỳc cú sừng.

Cỏc mụ hỡnh của dự ỏn tiến hành tại 3 huyện của tỉnh Bỡnh Thuận là cỏc mụ hỡnh trỡnh diễn cho cỏc hộ chăn nuụi khỏc của tỉnh học tập cỏc tiến bộ kỹ thuật trong chăn nuụi dờ mà cỏc hộ tham gia dự ỏn ỏp dụng.

Dự ỏn Card đó tiến hành đào tạo cho cỏc cỏn bộ khuyến nụng của địa phương nắm bắt được cỏc kiến thức cơ bản về chăm súc nuụi dưỡng và quản lý giống dờ, cỏch bảo quản chế biến cỏc sản phẩm từ chăn nuụi, cỏch thức tiờp cận và tổ chức cỏc lớp tập huấn khuyến nụng.

Tỉnh đang cú chủ trương mở rộng diện tớch trồng cỏc loại cỏ chất lượng cao phục vụ cho chăn nuụi gia sỳc cú sừng núi chung và chăn nuụi dờ cừu núi riờng. Nhằm phỏt triển chăn nuụi dờ cừu bền vững với bảo vệ mụi trường sinh thỏi.

Đề nghị dự ỏn nhanh chúng hoàn thiện hồ sơ, tài liệu về cỏc hộ tham gia dự ỏn để bàn giao cho địa phương làm cỏc điểm mụ hỡnh tham quan trỡnh diễn cho bà con nụng dõn và tiếp tục duy trỡ trong thời gian tiếp theo.

Đề nghị dự ỏn tiếp tục hỗ trợđịa phương thiết lập mạng lưới thu mua gia sỳc và hệ thống giết mổ dờ cừu tại địa phương nhằm chủđộng đầu ra cho bà con nụng dõn.

Tiếp tục đưa cỏc con giống cú chất lượng cao cho bà con chăn nuụi trong tỉnh nhằm cải tạo đàn giống hiện cú của địa phương, phong phỳ thờm nguồn gen vật nuụi của cỏc hộ chăn nuụi.

Một phần của tài liệu BÁO CÁO NGHIÊN CỨU NÔNG NGHIỆP " ÁP DUNG CÁC BIỆN PHÁP KĨ THUAT MƠI THÍCH HƠP NÂNG CAO NĂNG XUẤT TĂNG THU NHẬP CHO CÁC HÔ CHĂN NUÔI DÊ TẠI CÁC TỈNH MIỀN TRUNG VIỆT NAM " POTX (Trang 111 -113 )

×