0
Tải bản đầy đủ (.pdf) (123 trang)

Kếtquả thực hiện cỏc hoạt động của dự ỏn CARD VIE009 tại cỏc hộ chăn nuụi dờ của huyện Bắc Bỡnh tỉnh Bỡnh Thuận

Một phần của tài liệu BÁO CÁO NGHIÊN CỨU NÔNG NGHIỆP " ÁP DUNG CÁC BIỆN PHÁP KĨ THUAT MƠI THÍCH HƠP NÂNG CAO NĂNG XUẤT TĂNG THU NHẬP CHO CÁC HÔ CHĂN NUÔI DÊ TẠI CÁC TỈNH MIỀN TRUNG VIỆT NAM " POTX (Trang 101 -102 )

L. leucocephala K636 6 5a 6.0a 6.0a 6.0a 6.0a 6.3a 4 0b 0

Kếtquả thực hiện cỏc hoạt động của dự ỏn CARD VIE009 tại cỏc hộ chăn nuụi dờ của huyện Bắc Bỡnh tỉnh Bỡnh Thuận

Nguyễn Thị Biờn

Cỏn bộ Trạm Khuyến nụng Bắc Bỡnh

1. Đặt vn đề

Xó Bỡnh Tõn nằm dọc quốc lộ 1A thuộc vựng bỏn sơn địa của huyện Bắc Bỡnh, tỉnh Bỡnh Thuận, là một vựng thừa nắng thiếu mưa rất phự hợp cho cỏc giống dờ, cừu phỏt triển. Người dõn trong vựng chủ yếu sống bằng nghề nụng, chăn nuụi cũng là một nghề chớnh của nụng dõn. Trước đõy con dờ được người dõn nuụi một cỏch tự phỏt, chủ yếu là dựng trong việc lễ cỳng, đỡnh đỏm của đồng bào dõn tộc thiểu số. Phong trào chăn nuụi dờ mạnh nhất vào thời điểm 2004 – 2005, khi mà giỏ con giống đạt kỷ lục 4 – 5 triệu đồng/con, nhiều hộ dõn đầu tư tiền vốn vào nuụi dờ. Tuy là phỏt triển như thế nhưng cỏc hộ nuụi dờ ớt quan tõm đến kỹ thuật, chuồng trại tạm bợ, chăn thả tự do, thiếu sự quản lý, chăm súc và tỏc động về

thỳ y. Cú những hộ nuụi dờ thất bại vỡ dịch bệnh, bị lỗ vốn vỡ phương thức chăn nuụi truyền thống lạc hậu.

Việc tiờu thụ sản phẩm hiện tại chưa cú cơ sở giết mổ gia sỳc tập trung, chưa cú chợ gia sỳc để người chăn nuụi cú thể mua bỏn trao đổi sản phẩm của mỡnh. Việc tiờu thụ sản phẩm chủ yếu qua thương lỏi thu mua ngay tại chuồng, việc tỡm mua con giống cũng phải qua thương lỏi hoặc người chăn nuụi từ tỡm đến cỏc trại chăn nuụi lớn để mua.

Năm 2006 trung tõm nghiờn cứu dờ thỏ Sơn Tõy buớc đầu nghiờn cứu khảo sỏt đàn dờ của Bắc Bỡnh và triển khai dự ỏn cải tạo đàn dờ tại xó Bỡnh Tõn, huyện Bắc Bỡnh nhằm mục đớch nõng cao hiệu quả trong chăn nuụi dờ và tăng thu nhập cho hộ nụng dõn. Chớnh thời điểm này giỏ con giống chỉ cũn 600-700.000 đ/con, nụng dõn thua lỗ, khụng tha thiết với nghề nuụi dờ, tiền bỏn dờ khụng đủ trả cụng thuờ mướn, cú hộ bỏn hết đàn, bỏn luụn cả chuồng. Qua khảo sỏt chọn được 3 hộ tham gia dự ỏn, đõy là những hộ nghốo cú số lượng dờ từ 30 – 50 con, cú đủ diện tớch trồng cõy thức ăn theo yờu cầu của dự ỏn, cỏc hộ tự chăn nuụi khụng cú thuờ mướn lao động.

Về phưong thức triển khai, sau khi điều tra khảo sỏt tỡnh hỡnh nuụi dờ của cỏc hộ trong và ngoài dự ỏn, bắt đầu tiến hành thực hiện dự ỏn.

Về đầu tư kỹ thuật: củng cố và cải tiến chuồng trại, trồng cõy thức ăn, phũng trừ dịch bệnh, hỗ trợ kỹ thuật nuụi, hướng dẫn ghi chộp sổ sỏch quản lý đàn, cung cấp đực giống cải tạo đàn, tổ chức lớp tập huấn chuyển giao kỹ thuật, tham quan mụ hỡnh điểm cho nụng dõn trong và ngoài dự ỏn, tổ chức hội thảo rỳt kinh nghiệm để thực hiện cỏc bước tiếp theo.

Một phần của tài liệu BÁO CÁO NGHIÊN CỨU NÔNG NGHIỆP " ÁP DUNG CÁC BIỆN PHÁP KĨ THUAT MƠI THÍCH HƠP NÂNG CAO NĂNG XUẤT TĂNG THU NHẬP CHO CÁC HÔ CHĂN NUÔI DÊ TẠI CÁC TỈNH MIỀN TRUNG VIỆT NAM " POTX (Trang 101 -102 )

×