0
Tải bản đầy đủ (.pdf) (123 trang)

Vật liệu và phương phỏp

Một phần của tài liệu BÁO CÁO NGHIÊN CỨU NÔNG NGHIỆP " ÁP DUNG CÁC BIỆN PHÁP KĨ THUAT MƠI THÍCH HƠP NÂNG CAO NĂNG XUẤT TĂNG THU NHẬP CHO CÁC HÔ CHĂN NUÔI DÊ TẠI CÁC TỈNH MIỀN TRUNG VIỆT NAM " POTX (Trang 94 -94 )

L. leucocephala K636 6 5a 6.0a 6.0a 6.0a 6.0a 6.3a 4 0b 0

2. Vật liệu và phương phỏp

Toàn bộ số liệu, thụng tin thu thập qua 3 năm (2006-2008) từ 27 hộ chăn nuụi dờ đó được lựa chọn tham gia dự ỏn ở Ninh Thuạn (15), Bỡnh Thuận (9) và Lõm Đồng (3). Mục tiờu của dự ỏn là tiếp cận đồng bộ cỏc biện phỏp kỹ thuật nhằm tăng năng suất ngành chăn nuụi dờ. Tất cả cỏc hộ tham gia dự ỏn đều được cung cấp Vaccine để phũng ngừa bệnh Đậu cho đàn dờ, bờnh Tụ huyết trựng, Viờm ruột hoại tử và định kỳ tẩy ký sinh trựng đường ruột 6 thỏng 1 lần. Trong mỗi hộ thực hiện dự ỏn đều giành một diện tớch bỡnh quõn là 1500m2để trồng cỏc giống cỏ hoà thảo và cỏ họ đậu nhằm cung cấp đủ thức ăn cho đàn dờ về cả số lượng và chất lượng dinh dưỡng đặc biệt cho mựa khụ. Cỏc hoạt động điều tra, đỏnh giỏ tỡnh hỡnh thực hiện cỏc hoạt động va hiệu quả của dự ỏn tiến hành liờn tục trong 3 năm: thỏng 6/2006, thỏng 11/2007 và thỏng 6/2008 trong đú số hộ điều tra được tiến hành song song với số lượng nụng dõn chăn nuụi dờ khụng tham gia dự ỏn để cú cơ sở so sỏnh với cỏc hoạt động của cỏc hộ tham gia dự ỏn. Trong quỏ trỡnh điều tra và thực hiện cỏc hoạt động của dự ỏn tất cả cỏc hộ nụng dõn khụng được lựa chọn thực hiện dự ỏn và khụng nhận được sự trợ giỳp thường xuyờn từ dự ỏn cũng được sự giỳp đỡ tư vấn kỹ thuật, tập huấn, cung cấp giống cỏ nhằm nõng cao năng suất đàn dờ của họ. Kết quả thu thập được từ cỏc đợt điều tra, đỏnh giỏ đó được đưa vào Bảng số liệu trong Chương trỡnh Exel để phõn tớch và đỏnh giỏ kết quả. Dưới đõy chỉ là một phần nhỏ được trớch ra từ kết quả cỏc bảng số liệu trờn để trỡnh bày trong nội dung bỏo cỏo này

Một phần của tài liệu BÁO CÁO NGHIÊN CỨU NÔNG NGHIỆP " ÁP DUNG CÁC BIỆN PHÁP KĨ THUAT MƠI THÍCH HƠP NÂNG CAO NĂNG XUẤT TĂNG THU NHẬP CHO CÁC HÔ CHĂN NUÔI DÊ TẠI CÁC TỈNH MIỀN TRUNG VIỆT NAM " POTX (Trang 94 -94 )

×