0
Tải bản đầy đủ (.doc) (99 trang)

TS511 ( PHW giữa

Một phần của tài liệu TỔNG ĐÀI NEAX 61Σ (Trang 73 -75 )

M DRPQ Bộ điều khiển hàng

4 22 (bit) B C

TS511 ( PHW giữa

( PHW giữa LMC và LOC) ( PHW giữa MUX/DMUX và DTIC) CLK = 32768 KHz FP DATA

CEPTTiêu chuẩn Bắc Mỹ* Nội dungPhân bổ khe thời gianPhân bổ khe thời gianDch1, 5, 9, 131, 5, 9, 13, 17C1 ch33, 37, 41, 4533, 37, 41, 45, 494K

data link ch65, 69, 73, 7765, 69, 73, 77, 81T0 test ch97, 101, 105, 10997, 101, 105, 109, 113T1 test ch129, 133, 137, 141129, 133, 137, 141, 145 TS508 TS509 TS510 TS511 TS 0 TS 5 TS 4 TS 3 TS 2 TS 1 TS 0 TS 6 TS 7 B1 ch B2 ch C2 ch D C1 C3 TS 4 TS 5 TS 6 TS 7 S F127 S F : Phân khung S F1 S F0 B ch * ch C2 ch C3 TS 4 TS 5 TS 6 TS 7

của các trung kế chứa trong tín hiệu PHW UP. Nó cũng giám sát các tín hiệu cảnh báo ALM từ PHWI để phát hiện lỗi đờng dây và báo cáo kết quả tới khối CTL.

• Bộ ghép kênh (MUX)

Ghép kênh tín hiệu thoại/dữ liệu từ PHWI rồi gửi chúng tới 8K TSW, đồng thời

nó cũng tách kênh tín hiệu thoại/dữ liệu nhận đợc từ 8K TSW rồi gửi tới PHWI. Mặt khác, nó cũng ghép kênh tín hiệu thoại/dữ liệu từ KHWI rồi gửi chúng tới 8K TSW và tách kênh tín hiệu thoại/dữ liệu nhận đợc từ 8K TSW rồi gửi tới KHWI.

• Bộ chuyển mạch 8K (8K TSW)

Là bộ chuyển mạch thời gian có khả năng chuyển mạch 8192 kênh đầu vào đầu ra. Trong bộ DTIC, 8K TSW chuyển mạch các tín hiệu thoại giữa PHWI và KHWI theo tín hiệu điều khiển từ CTL.

• Giao diện KHW (KHWI)

KHWI đối với DTIC cũng tơng tự nh với LOC. Nó ghép các tín hiệu (thoại/dữ liệu, bản tin và tín hiệu trạng thái) từ các khối riêng biệt trong DTIC thành tín hiệu KHW rồi gửi tới TSW trong phân hệ chuyển mạch. Đồng thời nó cũng tách tín hiệu voice/data, tín hiệu bản tin và tín hiệu trạng thái (MISC) từ luồng KHW rồi gửi chúng tơng ứng tới từng khối riêng biệt trong DTIC. Hơn nữa, nó còn có khả năng bù sự thay đổi mức tín hiệu thoại trên hớng “up”.

• Bộ điều khiển (CTL)

Điều khiển tất cả các khối chức năng trong DTIC và cả DTI theo sự chỉ dẫn (bản tin) nhận từ CLP qua KHWI. Nó điều khiển các DTI bằng cách gửi lệnh qua PHW. Tín hiệu trả lời từ DTI đợc CTL nhận và xử lý.

• DHMI (giao diện khối xử lý kênh D)

Truyền tín hiệu kênh D và kênh C1 giữa PHWI và LAPDC. Đồng thời nó cũng truyền tín hiệu gói kênh D (DP) và kênh M giữa KHWI và LAPDC.

• LAPDC (Bộ điều khiển LAPD)

Tách các tín hiệu kênh D nhận đợc từ DHMI thành các tín hiệu khung LAPD

và tín hiệu gói kênh D (DP). Hơn nữa, nó tách các dữ liệu lớp 3 từ khung LAPD, rồi gửi chúng tới CLP qua DHMI bằng cách ghép kênh chúng trên kênh M. Ngợc lại, nó tách dữ liệu lớp 3 khung LAPD từ tín hiệu kênh M nhận đợc từ CLP qua DHMI, rồi gửi chúng tới PHWI bằng cách chèn chúng vào các khung LAPD.

Mặt khác, LAPDC chỉ quan tâm tới việc truyền các tín hiệu gói kênh D (DP) giữa PHWI và KHWI. Kênh C1 đợc sử dụng để truyền dữ liệu giữa các mạch LC và LAPDC.

Hình 5.37 Sơ đồ khối bộ DTIC 5.6.1. Chức năng và hoạt động của PHWI

Bình thờng, bộ chọn Loopback (LPB SEL) chọn luồng PHW UP nhận đợc từ 4 khối DTI rồi gửi chúng tới bộ tách kênh (CH DMUX). Tuy nhiên, khi LPB SEL nhận đợc tín hiệu chọn từ bộ điều khiển Loopback từ xa (RLPB CTL), nó chọn tín hiệu PHW DN rồi gửi tới CH DMUX. (Hình 5.38)

CH DMUX tách kênh các tín hiệu PHW UP nhận đợc từ LPB SEL để phân ra 4 loại tín hiệu; tín hiệu kênh B1, B2, C1, D, C3, C2 và tín hiệu kênh dữ liệu, tín hiệu kênh B1 và B2 (voice/data) đợc gửi tới khối MUX trong DTIC. Tín hiệu kênh C1,D và tín hiệu kênh dữ liệu đợc gửi tới DC MUX (bộ ghép kênh tín hiệu kênh D và C) để ghép kênh rồi sau đó chúng đợc chuyển tới DHMI. Bộ thu tín hiệu kênh C3 (C3 RCV) nhận dữ liệu trả lời từ tín hiệu kênh C3 rồi gửi chúng qua CPU INTF tới CTL. Bộ thu tín hiệu kênh C2 (C2 RCV) tách dữ liệu ALM và SCN từ tín hiệu kênh C2 rồi gửi chúng tới CDL.

CH MUX ghép kênh các tín hiệu kênh B1 và B2 từ khối DMUX trong bộ DTIC, tín hiệu kênh C1, D và tín hiệu kênh dữ liệu từ DC DMUX, tín hiệu kênh C3 từ bộ gửi tín hiệu kênh C3 (C3 SND), và tín hiệu kênh C2 từ bộ gửi tín hiệu kênh C2 (C2 SND) để tạo thành luồng tín hiệu PHW DN rồi gửi chúng tới DTI và LPB SEL. Tín hiệu kênh C3 chứa các lệnh nhận đợc từ CTL và tín hiệu MISC nhận đợc từ KHWI.

Một phần của tài liệu TỔNG ĐÀI NEAX 61Σ (Trang 73 -75 )

Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay
×