0
Tải bản đầy đủ (.doc) (99 trang)

IDLR (2B+D) IDLT (2B + D)

Một phần của tài liệu TỔNG ĐÀI NEAX 61Σ (Trang 43 -44 )

V. Phân hệ ứng dụng

8 bit trên không sử dụng bit dới không sử dụng

IDLR (2B+D) IDLT (2B + D)

IDLT (2B + D) Lệnh SCP (2B + D + C1) (2B + D + C1) LGUP LGDN

LAPDC : Bộ điều khiển LAPD UBPI : U -interface Back Plane Interface LOC : Bộ điều khiển cục bộ UXCV: Bộ thu phát giao diện U

NT : Đầu cuối mạng

Hình 5.12 Hoạt động của Loopback

• Giao diện thử

Để thử mạnh đờng dây thuê bao số DSLC, LAPDC gửi lệnh điều khiển rơle

thử tới UPBI, kích hoạt rơle T1 hay T2, tùy thuộc vào mạnh cần thử. Khi T1 đợc kích hoạt, đờng dây thuê bao số đợc ngắt ra khỏi UXCV, và nối với lại LTE trong LOC nhờ rơle T1. Khi T2 đợc kích hoạt, UXCV đợc nối tới LTE nhờ rơle T2.

• Thủ tục eoc

Hình 2.14 mô tả trình tự truyền bản tin eoc. Để kiểm tra việc hoạt động bình

thờng của đờng truyền giữa DSLC và NT, LAPDC liên tục truyền bản tin oec tới NT qua DSLC. NT ngợc lại gửi trở lại bản tin tơng tự cho DSLC. LAPDC cho rằng tình trạng thông tin giữa 2 thiết bị là bình thờng nếu hai điều kiện sau đợc thỏa mãn.

- DSLC ba lần liên tiếp nhận đợc bản tin tơng tự từ NT nh bản tin đợc Gửi từ DSLC tới NT.

- LAPDC khẳng định rằng NT đã thực hiện chức năng mong muốn nh loopback, nh đã chỉ định trong bản tin. ( Hình 5.13)

Hình 5.13 Thứ tự truyền bản tin eoc

• Giám sát chất lợng đờng truyền

DSLC giám sát chất lợng đờng truyền thuê bao số dựa trên các tham số sau: (a) Block Eror (BE): Tham số này chỉ ra rằng mã CRC thêm vào mỗi superframe không ăn khớp với CRC đo đợc.

(b) U XCV thực hiện việc kiểm tra BE đối với dữ liệu kênh 2B + D của một

superframe trên cả 2 hớng (DSLC - NT). Kết quả kiểm tra BE đợc truyền từ U XCV đến LAPDC qua U BPI.

Một phần của tài liệu TỔNG ĐÀI NEAX 61Σ (Trang 43 -44 )

Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay
×