0
Tải bản đầy đủ (.pdf) (48 trang)

Mọi người đêu biết rằng trứng gà là không có lông Thế nhưng, một quả trứng đã thụ tỉnh, trong điều kiện nhất định lại có thể nở thành củn gà có lông

Một phần của tài liệu PHƯƠNG PHÁP BIỆN LUẬN – THUẬT HÙNG BIỆN PART 10 (Trang 42 -43 )

trứng đã thụ tỉnh, trong điều kiện nhất định lại có thể nở thành củn gà có lông

vũ. Và muốn cho trứng biến thành gà thì phải có điểu kiện nhất định. Không

có điểu kiện nhất định thi trứng sẽ không chuyển húa thành gà có lông được.

Trước khi chuyển hóa thì trứng là trứng gà là pà. Giữa chúng là có giới hạn,

dù rằng giới hạn này là tương đối và có thể biến động. Nhưng tóm lại là vẫn

tồn tại, Xóa hỏ điêu kiện chuyển hóa mã nói bữa "trứng có lòng", đó chính là

ngụy biện,

Trong Thiên nhân gian. Hoài Nam Tử tô câu chuyện Tái ông mất ngựa cũng là như vậy.

Tại một vùng gẵn với biên cương cớ một Ông lão. Một hôm ngựa Ông sià

bồng chạy vượt ra khỏi hiện giới. Hàng xóm lấy làm tiếc cho việc ông lão mất

neựa mà rủ nhau đến thăm hỏi, Ông lão nói ;

"Đảng vậy, mất cùn ngựa là mội việc xấu. Nhĩmg các ông làm sao mà biết được mất ngựa là không trữ thành một việc tíi ?"

Mấy ngày sau, ngựa già thuộc đường, con ngựa hị mất đã chạy về mà lại còn dẫn theo miột cũn ngựa tốt nữa. Hàng xóm đến chúc mừng, ông lão lại nói :

“Nhà được thêm cũn ngựa là mỘI việc tất. Thế nhưng, các ông làm sao mà biết được điều này sẽ không trở thành một việc xấu ?"

biết được điều này sẽ không trở thành một việc xấu ?"

Có ngựa tốt, anh con trai thích cưỡi ngựa, kết quả là bị npñ mà gẫy đùi, Hàng xám đến an ủi, ông lão lại nỏi :

“Thằng con tôi ngã gây công là việc xấu. Thế nhưng các ñng làm sao mà

biết được điêu này lại không trở thành một việc tốt đây ?" biết được điêu này lại không trở thành một việc tốt đây ?"

Một năm sau xảy ra đánh nhau vùng biên giới. Quanh đủ biết hao thanh niền mạnh khỏe đều ghi tên vào lính và chết trang chiến trận. Riêng con trai ông lầo vĩ hị tần phế mà không thể lấy vào quản đội, do vậy mà piữ được

mạng sốnp.

Cậu chuyện này đã phản ánh một tư tưởng biện chứng là mật đối lặp của

Một phần của tài liệu PHƯƠNG PHÁP BIỆN LUẬN – THUẬT HÙNG BIỆN PART 10 (Trang 42 -43 )

×