0
Tải bản đầy đủ (.pdf) (48 trang)

Lời các danh nhân câu chữ trong các tác phẩm kinh điển thường chứa đựng

Một phần của tài liệu PHƯƠNG PHÁP BIỆN LUẬN – THUẬT HÙNG BIỆN PART 10 (Trang 28 -29 )

những triết lÍ sâu sắc. Trong biện luận, hiết vận dụng xác đáng thì có thể tăng hẻm sựic mạnh hùng biện cho lời biện luận của chúng la. Cũng vậy, kẻ neaụy

biện cũng thường mượn các đanh ngôn để luận chứng y như thật cho sự siả

ti của họ. Đó chỉnh là ngụy hiện kiểu Fạm dụng danh ngôn.

Cái piá dối của ngụy biện kiểu Fạm đụng danh ngôn chủ yếu biểu hiện ở : (1) Kê nguy hiện cô tình xuyên tạc hàm nghia của danh ngủn, 1ứ đành ngôn mà đạt mục đích luận chứng cho quan điểm của họ một cách vũ nguyên lắc.

Ông linh mục nọ đĩnh đạc khuyên rắn mọi người không uống rượu, ông la nöỏi rượu là kỷ thủ của cũn người. Nhưng bản thân ông lại nghiện rượu, mà lhường là uỗng ki say bét nhề, Một lần, khi Ông say rượu bị mọi người nhải

hiện. Người 1a chất vấn önp bảng chính lời của ông :

“Thuna cha, xaa của lại nững rượu 2 Chẳng nhải là cha từng nát : rươu (là kệ th của T(HÍ ngư van 27

“Húng vậy, thể nhưng các can có biết trang "Thánh kính” nái gì khẳng ? "Thánh kimh” nắt “Phái vền kệ thì của các can” ?"

Từ câu “Phải yêu kệ thủ của các can” trang Thánh kính Không thể rút Ta

quan điểm loài người có thể say rượu. Hỏi vị hàm nghĩa của khái niệm “È*¿

thủ” Irong các câu trước và sau là khác nhan. "Kẻ fhú” trone “rượm Íd kẻ thu của loài người” chỉ là cách nói so sánh. không nhải là chỉ người. Còn “kẻ thủ” trant “nhái vê kệ thu của các củn” tại là chỉ người. Ông linh muc đã lạm dụng danh ngôn để chống chế cho việc ông tú nói một đằng làm một nẻu, tự màu thuận với chỉnh mình.

(2) Danh ngôn mà kẻ ngụy biện dẫn ra không phải là khoa học, thậm chỉ có danh ngũn là sai lắm.

Củ một hôm, vua Thuận Trị mở tiệy chiêu đãi quần thắn. Rượu qua hà tuần, ñng 1a bỗng nêu một câu hỏi :

"tác ái khanh, tại xao tại các khanh ta mà tai ta lại nhà ?"

Văn võ há quan nghe vậy thì nhìn nhau, không biết phải trả lời thế nào. [Lúc đỏ. Bành Nhi Thuật chưởng quản ngự thư lâu bỗng đứng lên. đến trước hàn thuận Trị quỳ xuống mà lâu :

“Tai rằng vấn hệ, tại vai thì ta. Đấng vạn tuế là rằng, chung thâu chỉ là Vũữi, CÍt HỆH tdi tn !"

Thuận Trị nghe vậy, cho rằng Nhi Thuật cỡ tình huyễn hoặc, nói khéo để lấy lòng, Ông ta liễn nghiêm Blong, nói : “Câu đá từ điển nàa vậy 7" "Cứ Tạng kinh” thiên thư 31”. Bàng Nhi Thuật trả lời.

Thuận Trị liên sai Thái giám lấy Cố tạng kinh ra đối chiếu, hà Bành tìm ra cầu đó ngay. Trong đó có ghí : “Long HÃT tiểu, tướmg HÌữ đại : quản ví lung,

Một phần của tài liệu PHƯƠNG PHÁP BIỆN LUẬN – THUẬT HÙNG BIỆN PART 10 (Trang 28 -29 )

×