0
Tải bản đầy đủ (.pdf) (48 trang)

chúng thị phải vạch trần hắn chất ngụy hiện của đối nhương.

Một phần của tài liệu PHƯƠNG PHÁP BIỆN LUẬN – THUẬT HÙNG BIỆN PART 10 (Trang 30 -31 )

Tà hãy quan sắt một cuộc đại luận chiến về Tiến hóa luận tại trưởng đại

học Niu-tơn nước Anh năm 1RÉÖ,

Trên diễn đàn, kẻ thù hung dữ của Tiển hóa luận là đại giản chủ Ly-phut thao thao bất tuyệt sùi cả họt mép :

“Theo quan điểm của Đác-uyn thì mại xinh vật đếu bất nguân từ tế bàn nghyvên thủy. Vậy thì, laài HgHỜI cá họ với cái nấm chắc ?.... Theo quan điểm CN DáC-MWVN thÌ cñ cải ErNg VHỜN rau cũng biển ru người được xaa ?"

Tiên đó, ông tạ nói với Huxley, người tuyên truyền và bảo vệ cho thuyết tiện hóa bằng giang hữn cựt :

“Tải muốn hải người ngôi cạnh tôi một chỉ, ngài giáo sư Hualev kht tôi Hải xong xề xế nát tôi ra. là cá quan hệ với cạn khi là âng nội của ngài hợ hà HỘi của ngài đây ?"

li đạt giáo chủ vừa đứt, nhiều người reo hò cuồng nhiệt rồi thì tung cũ khân mùi soa lên. Họ chủ rằng Tiến hóa luận thể là đi đời,

Thủ đoạn tranh luận của đại giáo chủ thật là bí ổi, hản 1á đâu có nêu ra luận cứ đây đủ nào đâu, chỉ là dựa vào quan niệm truyền thống của mọi người

chủ là nhục nhã khi bị coi là có quan hệ họ hàng với vượn và sinh vải cấp

thấp khác để rồi kích động quản chúng phẫn nộ với Tiển háu luận tôi mà lÌne hộ ông tạ, Ở đây ông tạ đã dùng thuật ngụy hiện kiểu Kích động quận chủng. [ứng trước sự khiêu khích của đại giáo chủ, Huxley từ tốn dán :

“Củn ngĩnMH phát triển từ cải hào thai cần nhà hm cá cái bút chỉ. Cho nên can người tiến háa Tứ đâng vật cấp thấn là cá khả năng,... không một da ln dược nhép vì lÍ da loài khí là tổ tiên của mình mà thấy nhục nhà, NÊN cả người trang hất tức của tôi làm tôi nhái xấu hở thì đá chính là laai người mày ; Hấn

lu khing thâa mãn với công tiệc trong nhạm ví hoại động của hẳn ta mà lại

ta xức cửa dự vận những việc mà hân thân không thực sự hiểu biết, hàng ng lãI lề xâu trả tình cắm tân giảáa để che đây chân lí !"

lời biện đáp hùng hẳn của Huxley đã được hoan hỗ nhiệt tiệt, Tiếp đó, lại

Một phần của tài liệu PHƯƠNG PHÁP BIỆN LUẬN – THUẬT HÙNG BIỆN PART 10 (Trang 30 -31 )

×