0
Tải bản đầy đủ (.pdf) (48 trang)

(4] Chửi bởi đối nhương một cách võ nguyên tắc.

Một phần của tài liệu PHƯƠNG PHÁP BIỆN LUẬN – THUẬT HÙNG BIỆN PART 10 (Trang 26 -26 )

Khi kẻ ngụy biện ở vào hoàn cảnh khó khăn vì đuổi lí hiến quay sang chửi bứi đổi phương mội cách và nguyên tắc, chửi mắng họ tới tấn hòng trấn áp bàng được. Ví dụ, trong bài Á¿ đang tư dluV trữu tượng ? của một nhà triết học Đức từng nhắc tứi một ví dụ như vậy :

Trong chự có một hà huôn đang hán trứng gà. Một bà khách định rwua mội II, nhưng bà này sau khi chọn đi chọn lại thì nói : “Trưng hà hán là trừng thái !” lẫn này thì bà buôn điện tiết lên, nói mội thôi một hồi :

"Cát gì ? TrỶmg của tạu thối w ? Chính mày mới thất ? San máy lại dám Hút HÌHW thể vẻ trưng của tạo hà 7 Máy ? Cha mày ăn cũn rận, mẹ mày đi danh ấT với bạn người Pháp ! Hà mày chết trang nhà dưỡng lần hay xaa ? Xem kia, mày quấn cả củi chăn lên đâu làm khăn đội kìa ? Cái mũ của mày củng với hộ vậy da đẹp đề kia chấc là xé từ khăn trải piường ra ' Không phải Cũ Ấ[ cấp kè với bụn lính thì đâu có xun nhấn lòe loẹt thể kia ? Bạn đàn bà Hư mày chỉ đáng cho vàoa nhà giam ! May hãy về nhà mà vá víu cát tất rách của miàyv đi *”

3ù chủ bà buồn nộ có chửi người 1à tế tái nhự vậy, nhưng đâu cú chứng minh được trứng bà ta lạ không thối :

Nguy biện kiểu Cảng kích nhân thân là một thủ đoạn ngụy biện cực kì xấu xu, nú thưởng làm cho cuộc tranh luận bình thường bị phá hông. Chúng ta

Một phần của tài liệu PHƯƠNG PHÁP BIỆN LUẬN – THUẬT HÙNG BIỆN PART 10 (Trang 26 -26 )

×