0
Tải bản đầy đủ (.pdf) (48 trang)

Nguy hiện kiểu Mgựa trắng khôngphái là ngựa là thủ đoạn ngụy biện cất

Một phần của tài liệu PHƯƠNG PHÁP BIỆN LUẬN – THUẬT HÙNG BIỆN PART 10 (Trang 32 -33 )

rời mỗi liên hệ giữa cả biệt và nói chung, Công Tôn Lòng nêu ra lận luận Ngựa trắng không nhái là ngựa, đó là một điển hình của ngụy biện.

Có người hỏi : “Nái ngựa trăng không phải là ngựa, có được khẳng ?" Công Tlòn Long đán : "Cá thể. Hải vì ngựa là tên gọi chỉ hình thể, trlng là tên gọi chỉ màu vắc. Tên gọi chỉ màu sắc không nhái là tên gúit chỉ hình thế. Cha nên ia nói ngựa trắng không phải là ngựa”

Hỏi : “ĐA có ngựa trắng thì không được nói không có ngựa. Ma đa khẳng được nải khẳng cá ngựa thì không phải là ngựa saa ? Đa có ngựa lrẵng tức

là rỉ ngựa. mà lại nói ngựa trng không phải là ngựa, là tại sao vậy ?" Háp - “Nếu muốn lấy ngựa thì Hụựa vàng ngựa đen đều có thể đưa tới Nếu Nhấn lây ngựa trắng. thì ngựa vàng ngựa đcn không đưa tới được. Nếu Hưưa trang là ngựa thì can ngựa cân lấy là như nhau. ĐA là con ngựa cần lấy đều Hhư nhau thÌ ngựa màu trắng và ngựa không có gì phân biệt on ngựa cần lấy ÄđÄ không cá xự phân liệt, vậy thÌ ngựa vàng và ngựa đen có lúc cá thể dưa tí, cố húc không thể đưa tới, thế là tại sao vậy ? Có thể và khủng thể rã ràng là ngược nhau. Bởi vậy, coi ngựa vàng và ngựa đen là nhự nhàn, có thể

Hữi là có ngựa, mà không thể nói có ngựa trắng. Vậy thì, ngựa trắng không

phải là ngựa, chẳng phải vậy sao ?"

Hỏi ; “Cho rằng ngựa có màu vắc thì không phải là ngựa. Nhưng trên đơi này khẳng cá cạn ngựa không màu sắc. Vậy là nói trên đời không có nạựa, có được khẳng ?"

Đán ; “Neựa ra rằng là cũ màu sắc, cho nên có ngựa trđng. Giả sử Heựa trắng không có màu sức, cá "ngựa" là được rồi đâu cẩn phát gọi la “newa trắng” nữa ? Cho nên, cũủn ngựa màn trắng không phải là ngựa. Ngựa trắng

chính là ngựa công thêm màu trắng. Mà đã là ngựa công thêm màu trắng, bởi

tậy mà nói là ngựa trắng không phải là ngựa. Nếu coi có ngựa trắng là có ngựa, vậy thì cá thể nội có ngựa trắng là có ngựa vàng, có được khẳng ?”

“Khủng thể”

Cũng Tên lạng nói : "Phản biết cả ngựa và có ngựa vàng, Đá chính là phẩm biệt nga vàng và ngựa. Phân ngựa vàng và nuựa chính là chủ rằng ngựa tảng kháng phái là ngựa. Cha rằng ngựa vàng không phải là ngựa mà lại chủ rằng ngựa trắng là ngựa. Đá là lất nói xằng bậy trên đời +"

Một phần của tài liệu PHƯƠNG PHÁP BIỆN LUẬN – THUẬT HÙNG BIỆN PART 10 (Trang 32 -33 )

×