kỳ thi tốt nghiệp thpt năm 2012 mon hoa hoc

Đề thi tốt nghiệp THPT năm 2012, môn hóa

Đề thi tốt nghiệp THPT năm 2012, môn hóa

Trung học cơ sở - phổ thông

... CH2 = CH2. Trang 2/3 - Mã đề thi 394 BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO ĐỀ THI CHÍNH THỨC (Đề thi có 03 trang) KỲ THI TỐT NGHIỆP TRUNG HỌC PHỔ THÔNG NĂM 2012 Môn thi: HOÁ HỌC - Giáo dục trung học ... NĂM 2012 Môn thi: HOÁ HỌC - Giáo dục trung học phổ thông Thời gian làm bài: 60 phút. Mã đề thi 394 Họ, tên thí sinh: Số báo danh: . Cho biết nguyên tử khối (theo u) của các nguyên ... Al2O3, AlCl3. Số chất lưỡng tính trong dãy là A. 1. B. 4. C. 3. D. 2. Trang 1/3 - Mã đề thi 394 ...
 • 3
 • 609
 • 1
Kì thi tốt nghiệp THPT năm 2012, môn hóa

thi tốt nghiệp THPT năm 2012, môn hóa

Trung học cơ sở - phổ thông

... saccarozơ. D. Xà phòng là hỗn hợp muối natri hoặc kali của axit axetic. HẾT Trang 3/3 - Mã đề thi 415 Câu 13: Trong phân tử chất nào sau đây có chứa vòng benzen? A. Propylamin. B. Phenylamin. ... sinh ra glixerol? A. Metyl axetat. B. Glucozơ. C. Saccarozơ. D. Triolein. Trang 2/3 - Mã đề thi 415 ...
 • 3
 • 344
 • 0
CẤU TRÚC ĐỀ THI TỐT NGHIỆP THPT NĂM 2012 MÔN SINH HỌC potx

CẤU TRÚC ĐỀ THI TỐT NGHIỆP THPT NĂM 2012 MÔN SINH HỌC potx

Cao đẳng - Đại học

... CẤU TRÚC ĐỀ THI TỐT NGHIỆP THPT NĂM 2012 MÔN SINH HỌC Đề thi tốt nghiệp THPT Số lượng 40 câu, thời gian: 60 phút. Phần riêng Phần Nội ... Sinh thái học Tổng số 5 3 3 Tổng số câu cả ba phần 32 (80%) 8 (20%) 8 (20%) Đề thi tốt nghiệp THPT- Giáo dục thường xuyên Phần Nội dung cơ bản Số câu chung Di truyền học Cơ...
 • 2
 • 430
 • 0
Tài liệu Đề thi tốt nghiệp THPT năm 2010 - Môn Hóa học ppt

Tài liệu Đề thi tốt nghiệp THPT năm 2010 - Môn Hóa học ppt

Cao đẳng - Đại học

... của pin điện hóa Zn–Sn là A. 0,90V. B. –0,62V. C. 0,62V. D. –0,90V. KỲ THI TỐT NGHIỆP TRUNG HỌC PHỔ THÔNG NĂM 2010Môn thi : HÓA HỌC - Giáo dục trung học phổ thôngCho biết nguyên tử khối (theo ... khí CO ở nhiệt độ cao là A. Al2O3. B. CuO. C. K2O. D. MgO.Câu 39: Tinh bột thuộc loại A. monosaccarit. B. polisaccarit. C. đisaccarit. D. lipit.Câu 40: Cho CH3COOCH3 vào dung dịch...
 • 9
 • 486
 • 0
Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2009 môn Vật lý

Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2009 môn Vật lý

Trung học cơ sở - phổ thông

... ánh sáng tím. D. Trong ánh sáng trắng có vô số ánh sáng đơn sắc. KỲ THI TỐT NGHIỆP TRUNG HỌC PHỔ THÔNG NĂM 2009 Môn thi: Vật lý (Mã đề 819) I. PHẦN CHUNG CHO TẤT CẢ THÍ SINH (32 câu, ... dẫn điện kém khi không bị chiếu sáng và trở nên dẫn điện tốt khi được chiếu sáng thích hợp. C. chất bán dẫn và có đặc điểm là dẫn điện tốt khi không bị chiếu sáng và trở nên dẫn điện kém được ... Câu 12: Trong thí nghiệm Y-âng về giao thoa ánh sáng, khoảng cách giữa hai khe là 1mm, khoảng cách từ mặt phẳng chứa hai khe đến màn quan...
 • 4
 • 368
 • 0
đề thi tốt nghiệp thpt năm 2012 môn sử - hệ giáo dục thpt

đề thi tốt nghiệp thpt năm 2012 môn sử - hệ giáo dục thpt

Tài liệu khác

... 1BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO ĐỀ THI CHÍNH THỨC KỲ THI TỐT NGHIỆP TRUNG HỌC PHỔ THÔNG NĂM 2012 Môn thi: LỊCH SỬ - Giáo dục trung học phổ thông HƯỚNG DẪN CHẤM THI (Bản hướng dẫn chấm gồm 02 ... 0.50 - Về khoa học – kĩ thuật: Mĩ là nước khởi đầu cuộc cách mạng khoa học – kĩ thuật hiện đại và đã đạt được nhiều thành tựu lớn. 0.75 b. Tác dụng… Việc áp dụng những thành tựu khoa học – ... bày nội dung các chiến lược phát triển kinh tế của nhóm năm nước sáng lập ASEAN sau khi giành được độc lập đến năm 2000. Vì sao từ những năm 60 – 70 của thế kỉ XX, các nước này có sự chuyển hướng...
 • 3
 • 329
 • 0
đề thi tốt nghiệp thpt năm 2012 môn tiếng anh - mã đề 516

đề thi tốt nghiệp thpt năm 2012 môn tiếng anh - mã đề 516

Tài liệu khác

... boring Trang 1/4 - Mã đề thi 516 BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO ĐỀ THI CHÍNH THỨC (Đề thi có 04 trang) KỲ THI TỐT NGHIỆP TRUNG HỌC PHỔ THÔNG NĂM 2012 Môn thi: TIẾNG ANH - Chương trình Chuẩn ... eaten this kind of fruit before. A. I last ate this kind of fruit a long time ago. B. This is the first time I have eaten this kind of fruit. C. This is the last time I have eaten this kind ... Question 19: I like reading books _______ this is a good way to get information. A. so that B. in order to C. because D. because of Question 20: This novel is supposedly based ______ a true...
 • 5
 • 579
 • 3
đề thi tốt nghiệp thpt năm 2012 môn tiếng anh - mã đề 738

đề thi tốt nghiệp thpt năm 2012 môn tiếng anh - mã đề 738

Tài liệu khác

... BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO ĐỀ THI CHÍNH THỨC ĐÁP ÁN ĐỀ THI TỐT NGHIỆP THPT NĂM 2012 Môn: TIẾNG ANH- CT Chuẩn và Nâng cao Mã đề thi Câu số 495 516 647 738 829 963 1. B ... I have never eaten this kind of fruit before. A. This is the first time I have eaten this kind of fruit. B. I last ate this kind of fruit a long time ago. C. I have eaten this kind of fruit ... fruit a long time ago. C. I have eaten this kind of fruit for a long time. D. This is the last time I have eaten this kind of fruit. Question 47: People say that these villagers are hospitable....
 • 5
 • 542
 • 2
đề thi tốt nghiệp thpt năm 2012 môn tiếng anh - mã đề 647

đề thi tốt nghiệp thpt năm 2012 môn tiếng anh - mã đề 647

Tài liệu khác

... particular event. Trang 1/4 - Mã đề thi 647 BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO ĐỀ THI CHÍNH THỨC (Đề thi có 04 trang) KỲ THI TỐT NGHIỆP TRUNG HỌC PHỔ THÔNG NĂM 2012 Môn thi: TIẾNG ANH - Chương trình Chuẩn ... I have never eaten this kind of fruit before. A. I last ate this kind of fruit a long time ago. B. This is the first time I have eaten this kind of fruit. C. I have eaten this kind of fruit ... eaten this kind of fruit. C. I have eaten this kind of fruit for a long time. D. This is the last time I have eaten this kind of fruit. Mark the letter A, B, C, or D on your answer sheet to indicate...
 • 5
 • 627
 • 1
đề thi tốt nghiệp thpt năm 2012 môn tiếng anh - mã đề 495

đề thi tốt nghiệp thpt năm 2012 môn tiếng anh - mã đề 495

Tài liệu khác

... D. others Trang 1/4 - Mã đề thi 495 BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO ĐỀ THI CHÍNH THỨC (Đề thi có 04 trang) KỲ THI TỐT NGHIỆP TRUNG HỌC PHỔ THÔNG NĂM 2012 Môn thi: TIẾNG ANH - Chương trình Chuẩn ... A B C D BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO ĐỀ THI CHÍNH THỨC ĐÁP ÁN ĐỀ THI TỐT NGHIỆP THPT NĂM 2012 Môn: TIẾNG ANH- CT Chuẩn và Nâng cao Mã đề thi Câu số 495 516 647 738 829 963 1. B ... take after Question 24: The vegetables ______ in this supermarket are always fresh. A. which sold B. which sells C. sold D. sells Question 25: This novel is supposedly based ______ a true story....
 • 5
 • 1,263
 • 8
1đề thi tốt nghiệp thpt năm 2012 môn tiếng anh - mã đề 829

1đề thi tốt nghiệp thpt năm 2012 môn tiếng anh - mã đề 829

Tài liệu khác

... A D D Trang 1/4 - Mã đề thi 829 BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO ĐỀ THI CHÍNH THỨC (Đề thi có 04 trang) KỲ THI TỐT NGHIỆP TRUNG HỌC PHỔ THÔNG NĂM 2012 Môn thi: TIẾNG ANH - Chương trình Chuẩn ... invented BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO ĐỀ THI CHÍNH THỨC ĐÁP ÁN ĐỀ THI TỐT NGHIỆP THPT NĂM 2012 Môn: TIẾNG ANH- CT Chuẩn và Nâng cao Mã đề thi Câu số 495 516 647 738 829 963 1. B ... I have never eaten this kind of fruit before. A. This is the last time I have eaten this kind of fruit. B. I last ate this kind of fruit a long time ago. C. I have eaten this kind of fruit...
 • 5
 • 615
 • 0

Xem thêm