0

bài tập về kế toán tài chính 2

Bài tập lớn Kế toán tài chính I (VFU)

Bài tập lớn Kế toán tài chính I (VFU)

Kế toán - Kiểm toán

... KINH DOANHBộ môn Tài chính kế toán Bµi tËp línKÕ to¸n tµi chÝnh 1§Ò sè: Họ tên sinh viên: Lớp: Hà Nội - 20 11II- Đặc điểm công tác hạch toán kế toán của Công ty:- Hạch toán hàng tồn kho ... 3 32. 000 đồng, phân xưởng sản xuất 21 2.500 đồng. Thuế suất thuế GTGT 10%.67. Ngày 31 / 12, Giấy báo có :Nhận được giấy báo của NH về khoản tiền bán hàng (nghiệp vụ 62) do khách hàng thanh toán 68. ... thanh toán 2% . 29 . Ngày 5/11, Phiếu nhập kho số :Nhập kho 124 m3 NVL chính mua của Công ty thương mại dịch vụ Văn Minh giá mua chưa thuế 820 .000 đồng/m3, thuế suất thuế GTGT 10%, đã thanh toán...
 • 8
 • 6,479
 • 154
Tuyển tập bài tập môn kế toán tài chính

Tuyển tập bài tập môn kế toán tài chính

Kế toán - Kiểm toán

... Cộng1. PX chính số 1+ Tổ SX Số 1 50.000 50.000 2. 000 20 0 52. 200+ Tổ SX Số 2 60.000 60.000 4.000 20 0 64 .20 0Bộ phận Q.lý px 10.000 12. 000 300 12. 300 2. PX chính số 2 + tổ sxsố1 62. 000 64.800 ... kế toán phục vụ cho lập Báo cáo tài chính riêng của công ty mẹ). Bài 9: Tự cho ví dụ về kế toán đầu tư vào công ty liên kết (tự cho các nghiệp vụ có số liệu cụ thể, lập ĐK kế toán để ghi sổ kế ... và quỹ dự phòng tài chính? 50 Bài tập số 2. Căn cứ tài liệu đã cho trong bài tập số 2, hãy lập các chứng từ ghi sổ có liên quan và ghi sổ cái tài khoản 334 thấng 01 năm N. Bài tập số: 3.C ty xây...
 • 59
 • 4,081
 • 10
Bài tập lớn kế toán tài chính

Bài tập lớn kế toán tài chính

Cao đẳng - Đại học

... - - 622 - - 36.000 36.000 - - 627 - - 457 .26 3 457 .26 3 - -6 32 - - 533 .26 3 533 .26 3 - -635 - - 20 2.803,111 20 2.803,111 - -6 42 - - 130.004,444 130.004,444 - - 821 2 - - 33.811 ,24 4 33.811 ,24 4 - ... 3b . Nợ TK 331 : 33.000 x 20 % = 6.600 TK 911 TK 154 (23 ) 533 .26 3 400.000 (2) (24 )130.004,44 33.811 ,24 4 (19b) (20 ) 533 .26 3 533 .26 3 (21 ) (25 )20 2.803,11 4 32. 259,311 (26 ) 0 .866.070,555. 866.070,555 ... 23 Nợ TK 911 : 533 .26 3Có TK 6 32 : 533 .26 3 24 . Nợ TK 911 : 130.004,444 Có TK 6 42 : 130.004,444 25 . Nợ TK 911 : 20 2.803,111 Có TK 635 : 20 2.803,111 26 . Nợ TK 421 : 4 32. 259,311...
 • 17
 • 1,462
 • 10
Bài giảng về kế toán tài chính

Bài giảng về kế toán tài chính

Tài chính doanh nghiệp

... được hạch toán riêng trên tài khoản 15 62 – Phí tổn mua hàng hoá, cuối kỳ phân bổ hoặc kết chuyển theo khối lượng hàng tồn cuối kỳ và bán ra trong kỳ. Kế toán tài chính 2 Trang 24 Nghóa ... TK 0 02 “Hàng hoá nhập giữ hộ”: Nợ 0 02 Hàng hoá nhận giữ hộ o Trường hợp mua được hưởng chiết khấu thương mại, hoặc giảm giá thì kế toán ghi giảm giá trị hàng mua: Kế toán tài chính 2 ... 1 52, 153, 21 1 - Trị giá hàng nhập khẩu (tỷ giá GD) Có 621 , 6 32 - Trị giá hàng nhập khẩu (tỷ giá giao dịch) Có 711 - Thu nhập khác (tỷ giá giao dịch) Kế toán tài chính 2 Trang 23 Séc là...
 • 266
 • 1,192
 • 5
Tài liệu Bài tập môn kế toán tài chính doc

Tài liệu Bài tập môn kế toán tài chính doc

Cao đẳng - Đại học

... CNSX 1.500 1 .20 0 800 1.000 4.500Các khoản trích theo lương 28 5 22 8 1 52 190 855Cộng 5.885 4. 728 3 .25 2 3.990 17.855 2- Lập các định khoản kế toán có liên quan và ghi vầo sổ NKC . Bài tập số: 4Ở ... ghi sổ kế toán phục vụ cho lập Báo cáo tài chính riêng của công ty mẹ). Bài 9: Tự cho ví dụ về kế toán đầu tư vào công ty liên kết (tự cho các nghiệp vụ có số liệu cụ thể, lập ĐK kế toán để ... TK 24 13. Bài 7: Tự cho ví dụ về kế toán mua, bán, cho thuê bất động sản đầu tư. Bài 8: Tự cho ví dụ về kế toán đầu tư vào công ty con ( tự cho các nghiệp vụ có số liệu cụ thể, lập ĐK kế toán...
 • 56
 • 1,423
 • 5
Bài tập tổng hợp kế toán tài chính 2 (VFU)

Bài tập tổng hợp kế toán tài chính 2 (VFU)

Kế toán - Kiểm toán

... sinh.CHƯƠNG 4BÀI TẬP SỐ 1Tại phòng kế toán của ban quản lý dự án thuộc đơn vị chủ đầu tư cho thầu X trong tháng 6 /20 0N có tài liệu sau: (đơn vị 1.000đ)* Số dư đầu kỳ của TK 24 12 là 1 52. 000đ. Trong ... bản. Bộ phận kế toán XDCB hạch toán chung hệ thống sổ kế toán với bên sản xuất kinh doanh.Số dư đầu tháng 10/N của một số TK như sau:TK 331Cty B: 20 0.000.000đ (dư Nợ); TK 24 12: 120 .000.000đ; ... (đơn vị tính: 1000đ)I. Số dư của một số tài khoản ngày 01/01 /20 0N như sau:TK 111: 13.000 TK 1 521 : 10.000 TK 1 12: 24 .000TK 133: 2. 376.000 TK 24 1(1): 27 .715.000 TK 441: 30.138.000II. Trong quý...
 • 29
 • 7,273
 • 35
Tài liệu Bài giảng_ Kế toán tài chính 2 ppt

Tài liệu Bài giảng_ Kế toán tài chính 2 ppt

Cao đẳng - Đại học

... nghiệp xây lắp 123 2. 3 .2. 1. Đặc điểm kế toán xác định kết quả trong doanh nghiệp xây lắp 123 2. 3 .2. 2. Tài khoản kế toán sử dụng 123 2. 3 .2. 3. Phương pháp hạch toán 123 CHƯƠNG 3: KẾ TOÁN CHI PHÍ SẢN ... xây lắp 119 2. 3.1.1. Đặc điểm doanh thu tiêu thụ trong doanh nghiệp xây lắp 119 2. 3.1 .2. Tài khoản kế toán sử dụng 121 2. 3.1.3. Phương pháp hạch toán 122 2. 3 .2. Kế toán xác định kết quả trong ... 06/TMH- 3LL ban hành theo thông tư 120 /20 02/ TT-BTC ngày 30/ 12/ 20 02 của Bộ Tài chính hướng dẫn thi hành nghị định số 89 /20 02/ NĐ-CP ngày 7/11 /20 02 của Chính phủ về việc in, phát hành, sử dụng, quản...
 • 194
 • 527
 • 2
Tổng hợp các tài liệu về kế toán tài chính rất hay!.pdf

Tổng hợp các tài liệu về kế toán tài chính rất hay!.pdf

Kế toán

... xây lắp 119 2. 3.1 .2. Tài khoản kế toán sử dụng 121 2. 3.1.3. Phương pháp hạch toán 122 2. 3 .2. Kế toán xác định kết quả trong doanh nghiệp xây lắp 123 2. 3 .2. 1. Đặc điểm kế toán xác định kết quả trong ... 1774 .2. 4.5. Kế toán chi trả cổ tức bằng tài sản 1774 .2. 5. Kế toán tổ chức lại và giải thể công ty 1784 .2. 5.1. Kế toán chia công ty 1784 .2. 5 .2. Kế toán tách công ty 1804 .2. 5.3. Kế toán sáp ... quan. 2 3 .2. 4.3. Kế toán chăn nuôi súc vật sinh sản 1393 .2. 4.4. Kế toán chăn nuôi SV lấy sữa 1414 .2. 4.5. Kế toán chăn nuôi súc vật lấy thịt 1 42 3 .2. 4.6. Kế toán chăn nuôi gia cầm 1433 .2. 4.7. Kế...
 • 193
 • 911
 • 1
Kế toán hàng tồn kho - Kế toán tài chính 2

Kế toán hàng tồn kho - Kế toán tài chính 2

Kế toán - Kiểm toán

... 8.000.000 ( 621 ) 1 52. 000.000 1 92. 000.000 (155) ( 622 ) 23 .800.000 ( 627 ) 21 .900.000 13.700.000 Nợ TK 154: 197.700.000 Có TK 621 : 1 52. 000.000 Có TK 622 : 23 .800.000 Có TK 627 : 21 .900.000 ... 60.000 + 20 0 x 62. 200 Có TK 1 52 (B): 6. 120 .000 = 20 0 x 20 .000 + 100 x 21 .20 0 Phương pháp LIFO: Nợ TK 621 : 67.460.000 Có TK 1 52 (A): 61.100.000 = 500 x 62. 200 + 500 x 60.000 Có TK 1 52 (B): ... 5 .28 0.000 = 26 .400.000 x 20 % Có TK 133: 480.000 = 2. 400.000 x 20 % Có TK 153: 4.800.000 = 24 .000.000 x 20 % 6. Nợ TK 331: 16.6 32. 000 = 22 .7 92. 0000 – 6.160.000 Có TK 111: 16.465.680 = (22 .7 92. 000...
 • 15
 • 1,022
 • 5
Giáo trình kế toán tài chính 2.1

Giáo trình kế toán tài chính 2.1

Kế toán - Kiểm toán

... quan1 .2. 2 .2. Kế toán nghiệp vụ bán hàng trong nước ở các doanh nghiệp hạch toán hàng tồn kho theo phương pháp khai thương xuyêna. Tài khoản kế toán sử dụngĐối với các doanh nghiệp hạch toán ... của tài khoản 5 12 tương tự như tài khoản 511 đã được đề cập đến ở trên. Tài khoản 5 12 cuối kỳ không có số dư và gồm 3 tài khoản cấp 2: - Tài khoản 5 121 "Doanh thu bán hàng hoá"- Tài ... hàng.1 .2. 2. Kế toán nghiệp vụ bán hàng trong nước1 .2. 2.1. Chứng từ kế toán sử dụngĐể hạch toán nghiệp vụ bán hàng, kế toán sử dụng các chứng từ kế toán sau:- Hoá đơn GTGT (đối với doanh nghiệp...
 • 95
 • 1,137
 • 4

Xem thêm

Tìm thêm: hệ việt nam nhật bản và sức hấp dẫn của tiếng nhật tại việt nam xác định các mục tiêu của chương trình khảo sát các chuẩn giảng dạy tiếng nhật từ góc độ lí thuyết và thực tiễn khảo sát chương trình đào tạo của các đơn vị đào tạo tại nhật bản khảo sát chương trình đào tạo gắn với các giáo trình cụ thể xác định thời lượng học về mặt lí thuyết và thực tế điều tra với đối tượng sinh viên học tiếng nhật không chuyên ngữ1 nội dung cụ thể cho từng kĩ năng ở từng cấp độ xác định mức độ đáp ứng về văn hoá và chuyên môn trong ct phát huy những thành tựu công nghệ mới nhất được áp dụng vào công tác dạy và học ngoại ngữ mở máy động cơ rôto dây quấn các đặc tính của động cơ điện không đồng bộ hệ số công suất cosp fi p2 đặc tuyến mômen quay m fi p2 đặc tuyến tốc độ rôto n fi p2 đặc tuyến dòng điện stato i1 fi p2 sự cần thiết phải đầu tư xây dựng nhà máy từ bảng 3 1 ta thấy ngoài hai thành phần chủ yếu và chiếm tỷ lệ cao nhất là tinh bột và cacbonhydrat trong hạt gạo tẻ còn chứa đường cellulose hemicellulose chỉ tiêu chất lượng theo chất lượng phẩm chất sản phẩm khô từ gạo của bộ y tế năm 2008 chỉ tiêu chất lượng 9 tr 25