0

đề thi thử đại học môn tiếng anh năm 2014 có đáp án

Đề thi thử đại học môn Vật Lý lần I có đáp án

Đề thi thử đại học môn Vật Lý lần I đáp án

Trung học cơ sở - phổ thông

... nghiệm Yâng về giao thoa ánh sáng, trên đoạn MN của màn quan sát khi dùng ánh sáng bớc sóng 0,6àm quan sát đợc 17 vân sáng (tại hai đầu MN là 2 vân sáng). Nếu dùng ánh sáng bớc sóng 0,48àm, ... khí là sóng dọc còn ánh sáng trong không khí là sóng ngang.C.Cả ánh sáng và sóng siêu âm đều thể truyền trong chân không.D.Cả ánh sáng và sóng siêu âm trong không khí đều là sóng ngang.Câu ... động xung quanh hạt nhân.C.Nguyên tử không bức xạ.D.Electron chuyển động trên quỹ đạo dừng với bán kính lớn nhất thể có. Câu 24 : ánh sáng không tính chất nào sau:A. Có mang theo...
 • 6
 • 1,550
 • 35
Đề thi thử đại học môn Tiếng anh năm 2011 lần 2 - Đáp án

Đề thi thử đại học môn Tiếng anh năm 2011 lần 2 - Đáp án

Ngữ pháp tiếng Anh

... TẠO__________________________ĐỀ THI THAM KHẢO (Đề thi gồm 6 trang)ĐÁP ÁN THI THỬ ĐẠI HỌC LẦN 2 NĂM 2011 Môn: TIẾNG ANH; Khối DThời gian làm bài: 90 phút, không kể thời gian phát đề Họ, tên thí sinh:……………………………………… ... bài: 90 phút, không kể thời gian phát đề Họ, tên thí sinh:……………………………………… Số báo danh:………………………………………… ĐỀ THI GỒM 80 CÂU ( TỪ QUESTION 1 ĐẾN QUESTION 80).Mark the letter A, B, C or D on your ... has his own work.A. Every B. Each C. Other D. All Câu 19: The numbers add _______ to 70.1Mã đề thi 123battery packs for longer, continuous use and may also be put (44)______ a vehicle, using...
 • 6
 • 3,136
 • 98
Đề thi thử đại học môn Tiếng anh năm 2011 lần 2

Đề thi thử đại học môn Tiếng anh năm 2011 lần 2

Ngữ pháp tiếng Anh

... TẠO__________________________ĐỀ THI THAM KHẢO (Đề thi gồm 6 trang)ĐỀ THI THỬ TỐT NGHIỆP NĂM 2011 Môn: TIẾNG ANH Thời gian làm bài: 60 phút, không kể thời gian phát đề Họ, tên thí sinh:……………………………………… Số báo danh:………………………………………… ... that you are self-confident. All this affects the way you feel about someone.Also, a stranger may remind you of a meeting with someone. This may be because of something as simple as the fact that ... 75.Sometimes you know things about people the first time you see them, for example, that you want to be friends with them or that you don't trust them. But perhaps this kind of intuition...
 • 6
 • 1,504
 • 44
Đề thi thử đại học môn tiếng anh - đáp án đề 7

Đề thi thử đại học môn tiếng anh - đáp án đề 7

Trung học cơ sở - phổ thông

... THI THỬ ĐẠI HỌC 2011 MÔN THI: TIẾNG ANH Thời gian làm bài: 90 phút (Đề 12 trang, gồm 80 câu trắc nghiệm) ĐỀ THI SỐ 2 Họ và tên thí sinh: Số báo danh: Mã đề thi TA002 Read the ... living things THE END Công ty Cổ phần Đầu tư Công nghệ Giáo dục IDJ Giáo viên: Hoàng Thị Tâm Thành www.hoc360.vn CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ CÔNG NGHỆ GIÁO DỤC IDJ ĐỀ THI THỬ ĐẠI HỌC ... correct word for each of the blanks from 21 to 30. Tham khảo bài giảng Kĩ năng làm bài thi đại học môn tiếng Anh trên Hoc360.vn By 1984, nonrenewable (21) ________ fuels, such as oil, coal and...
 • 12
 • 11,266
 • 10
Đề thi thử đại học môn tiếng anh - đề 8

Đề thi thử đại học môn tiếng anh - đề 8

Trung học cơ sở - phổ thông

... that you are self-confident. All this affects the way you feel about someone.Also, a stranger may remind you of a meeting with someone. This may be because of something as simple as the fact that ... 75.Sometimes you know things about people the first time you see them, for example, that you want to be friends with them or that you don't trust them. But perhaps this kind of intuition ... vehicle do not (41)______ on separate batteries. Theyrequire an external aerial on the vehicle. This can mean a stronger signal with clearer (42)______. Transportables have a high power capability...
 • 6
 • 5,594
 • 85
Đề thi thử đại học môn tiếng anh - đề 1

Đề thi thử đại học môn tiếng anh - đề 1

Trung học cơ sở - phổ thông

... D. in Văn phạm: Chọn phương án đúng (A hoặc B, C, D) để hoàn thành mỗi câu sau:BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO ĐỀ THI TUYỂN SINH ĐẠI HỌC 2011 Môn Thi: ANH VĂN – Khối D ĐỀ THI THAM KHẢO Thời gian: 90 ... Thi: ANH VĂN – Khối D ĐỀ THI THAM KHẢO Thời gian: 90 phút, không kể thời gian giao đề Chọn phương án ứng với từ phát âm khác với ba từ còn lại1. A. myth B. breath C. tooth D. with2. A. biscuits ... coat D. ceiling5. A. month B. boss C. shop D. gotChọn phương án (A hoặc B, C, D) ứng với từ trọng âm chính nhấn vào âm tiết vị trí khác với ba từ còn lại trong câu: 6. A. become B. between...
 • 8
 • 1,730
 • 95
Đề thi thử đại học môn tiếng anh - đề 2

Đề thi thử đại học môn tiếng anh - đề 2

Trung học cơ sở - phổ thông

... may be new to you. It most probably means "_______" in this context.ĐỀ THI THỬ TUYỂN SINH ĐẠI HỌC, CAO ĐẲNG NĂM HỌC 2010-2011(Thời gian làm bài: 90 phút)Mark the letter A, B, C, ... Now known as Lake Vostok, this huge body of water is located under the ice block that comprises Antarctica. The lake is able to exist in its unfrozen state beneath this block of ice because ... meeting _______.A. if he didn't get a flat tireB. if the flat tire didn't happenĐÁP ÁN CAU DA CAU DA CAU DA CAU DA1 21 A 41 A 61 C2c22 C 42 C 62 D3 A 23 A 43 C 63 A4 D 24...
 • 9
 • 1,560
 • 76
Đề thi thử đại học môn tiếng anh - đề 3

Đề thi thử đại học môn tiếng anh - đề 3

Trung học cơ sở - phổ thông

... B 80. ABỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO ĐỀ THI TUYỂN SINH ĐẠI HỌC 2011 Môn Thi: ANH VĂN – Khối D ĐỀ THI THAM KHẢO Thời gian: 90 phút, không kể thời gian giao đề Chọn từ trọng âm nhấn vào âm tiết ở ... heritage as full as possible. A. The young B. are thought to be C. it D. as full as possibleĐÁP ÁN ĐỀ TRẮC NGHIỆM1. B 41. D2. C 42. B3. D 43. C4. C 44. C5. D 45. A6. B 46. C7. C 47. B8. ... part in the hunt for gold in northern California. He intended for this canvas to be used by miners to make heavy-duty tents. This first attemp was a failure but he later found success when he...
 • 6
 • 1,412
 • 68
Đề thi thử đại học môn tiếng anh - đề 4

Đề thi thử đại học môn tiếng anh - đề 4

Trung học cơ sở - phổ thông

... TẠO ĐỀ THI TUYỂN SINH ĐẠI HỌC 2011 Môn Thi: ANH VĂN – Khối D ĐỀ THI THAM KHẢO Thời gian: 90 phút, không kể thời gian giao đề Chọn phương án (A hoặc B, C, D) ứng với từ phần gạch chân cách ... what it is hard. D. I will pass the test no matter what hard is it. ĐÁP ÁN ĐỀ TRẮC NGHIỆM Đọc kỹ đoạn văn sau và chọn phương án đúng (A hoặc B, C, D) cho mỗi chỗ trống từ 21 đến 30: Like any ... louder5. A. killed B. cured C. crashed D. waivedChọn phương án (A hoặc B, C, D) ứng với từ trọng âm chính nhấn vào âm tiết vị trí khác với ba từ còn lại trong câu: 6. A. exceptions...
 • 6
 • 1,341
 • 58
Đề thi thử đại học môn tiếng anh - đề 5

Đề thi thử đại học môn tiếng anh - đề 5

Trung học cơ sở - phổ thông

... as ever. Question 53: According to the passage, Moby Dick is _______.3ĐỀ THI THỬ TUYỂN SINH ĐẠI HỌC, CAO ĐẲNG NĂM HỌC 2010-2011(Thời gian làm bài: 90 phút)Mark the letter A, B, C, or D ... part of a purification process.B. They occur in greater quantities than other pollutants.4 Đáp án Đề 1:CAU DA CAU DA CAU DA CAU DA1 D 21 A 41 D 61 B2 A 22 C 42 C 62 A3 D 23 D 43 D 63 C4 ... stadium this afternoon?"- “ ______ ______”A. I don't agree. I'm afraid. B. I feel very bored. C. You're welcomed. D. That would be great.Question 21: -"I don't think...
 • 7
 • 1,320
 • 78
Đề thi thử đại học môn tiếng anh - đề 6

Đề thi thử đại học môn tiếng anh - đề 6

Trung học cơ sở - phổ thông

... the best wine and is made for kings.d. Champagne is the best wine made by kings.ĐỀ THI THỬ ĐẠI HỌC MÔN TIẾNG ANH ĐỀ SỐ 10Choose the word whose underlined part is pronounced differently from the ... after.67.things / do / this / got / we / many / to / have / Sunday.a. We have got this Sunday do many things to.b. We have got this Sunday many things to do.c. We have got many things to do this ... in US English it’s ______a. a blow up b. a blow down c. a blow out d. a blowĐÁP ÁN ĐỀ THI THỬ ĐẠI HỌC CAO ĐẲNG NĂM 20111D 2C 3A 4B 5A 6A 7D 8C 9A 10C11B 12C 13D 14C 15D 16A 17A 18B 19B 20A21B...
 • 7
 • 1,237
 • 59
Đề thi thử đại học môn tiếng anh - đề 7

Đề thi thử đại học môn tiếng anh - đề 7

Trung học cơ sở - phổ thông

... DỤC IDJĐỀ THI SỐ 2Họ và tên thí sinh: Số báo danh: ĐỀ THI THỬ ĐẠI HỌC 2011MÔN THI: TIẾNG ANH Thời gian làm bài: 90 phút (Đề 11 trang, gồm 80 câu trắc nghiệm)Mã đề thi TA002Read ... books which explain this problem so well.A. In few other books would one see this problem so well explained.B. This book is very well explained and had no problem.C. This is the only book ... one.A. Tom is soon going to buy a car.B. Tom thinks the price is right, but he can’t afford it.C. Tom would never buy a car that costs so much.D. Tom thinks the price is too high, but he must...
 • 11
 • 1,411
 • 11

Xem thêm

Tìm thêm: xác định các mục tiêu của chương trình khảo sát các chuẩn giảng dạy tiếng nhật từ góc độ lí thuyết và thực tiễn khảo sát chương trình đào tạo gắn với các giáo trình cụ thể xác định thời lượng học về mặt lí thuyết và thực tế tiến hành xây dựng chương trình đào tạo dành cho đối tượng không chuyên ngữ tại việt nam điều tra với đối tượng sinh viên học tiếng nhật không chuyên ngữ1 khảo sát thực tế giảng dạy tiếng nhật không chuyên ngữ tại việt nam khảo sát các chương trình đào tạo theo những bộ giáo trình tiêu biểu xác định mức độ đáp ứng về văn hoá và chuyên môn trong ct phát huy những thành tựu công nghệ mới nhất được áp dụng vào công tác dạy và học ngoại ngữ mở máy động cơ lồng sóc mở máy động cơ rôto dây quấn các đặc tính của động cơ điện không đồng bộ đặc tuyến hiệu suất h fi p2 đặc tuyến mômen quay m fi p2 đặc tuyến dòng điện stato i1 fi p2 sự cần thiết phải đầu tư xây dựng nhà máy thông tin liên lạc và các dịch vụ phần 3 giới thiệu nguyên liệu từ bảng 3 1 ta thấy ngoài hai thành phần chủ yếu và chiếm tỷ lệ cao nhất là tinh bột và cacbonhydrat trong hạt gạo tẻ còn chứa đường cellulose hemicellulose