0

đề kiểm tra 1 tiết tiếng anh lớp 12 lần 1

kiem tra 1 tiet tieng Anh lop 7

kiem tra 1 tiet tieng Anh lop 7

Tiếng anh

... focus6363III. Writing 4 2 1 153Total 14 742 1 1 19 10 III. TEST C. Write. (3ms)I.Use the words provided to complete the sentences:(2ms) 1. What/ delicious/cake!_________________________________________________________________________2. ... (3ms)Circle the best answer. 1. a2. b3. a4. a5. a6. aB.Reading (4ms)I.Read the passage and choose “T” or “F”. (2ms) 1. T 2. F 3. T 4. TII.Answer the questions. (2ms) 1. He is a student.2. ... the movie next Saturday.3. Trang is a good student in our class.4. This book is more expensive than that book.II.Use the information to write an invitation card:(1m)Dear Ngoc,I am having...
 • 4
 • 2,741
 • 26
kiem tra 1 tiet tieng Anh lop 9

kiem tra 1 tiet tieng Anh lop 9

Tiếng anh

... TLI. Reading 4 24 284II. Language focus6363III. Writing 4 2 1 153Total 14 742 1 1 19 10 III. TEST Name:……………………………………………………………………… THE FIRST TEST 45 MINUTESClass: ……………………………………… ... in Japan, France, Indonesia, Canada and Brazil. Rich and poor people wear them too.In 18 50, when Levi Strauss arrived in California, he saw that the workers needed strong clothes, so he began ... wish_______________________________________________________________________II. Rearrange to complete the sentences. (1m)Men/ women/ and/ traditionally/ wear/ aodai/ to/ used/ the/ both____________________________________________________________________________GOOD...
 • 4
 • 1,855
 • 20
Kiem tra 15'' Tieng Anh lop 11 lan 1

Kiem tra 15'' Tieng Anh lop 11 lan 1

Tiếng anh

... Mark: I - Choose the best answer A, B, C or D to complete the following sentences: 1, Lan and Nga decide to go……….for a T-shitA, shopping B, to shop C, shop D, for shopping2, I ... meet/work B, met/worked C, meet/working D, met/ were workingII – Rewrite the following sentences: 1, “ Shall we go to Saigon for the holiday?” asked LanLan suggested………………………………………………………….2,...
 • 2
 • 3,204
 • 46
bai kiem tra tieng anh lop 10 lan 1

bai kiem tra tieng anh lop 10 lan 1

Tiếng anh

... minutesFull name:………………………………….Class 10 A…… …….Mark……….I-Pronunciation:Choose the word whose underlined part is pronounced differently from the rest. 1. a.mathematic b.tragic c.married d.ask2.a.head ... came.5-You (prepare) your lessons yesterday ?Key 1 ……….2……………………3… …… …………. 4……………… 5………… IV-Writing:Use the cues to complete the sentences 1- you/like/the library/read books……………………………………………………………………………… ... question for each of the following answer. 1 …………………………………………………………………?…….Last night we were at home……………………………………………………………………?……….2-Her uncle is a pilot 1 ...
 • 2
 • 1,215
 • 15
Tài liệu BỘ ĐỀ KIỂM TRA TRẮC NGHIỆM TIẾNG ANH (CHỨNG CHỈ A,B,C) TEST 1 pdf

Tài liệu BỘ ĐỀ KIỂM TRA TRẮC NGHIỆM TIẾNG ANH (CHỨNG CHỈ A,B,C) TEST 1 pdf

Chứng chỉ A, B, C

... wasn't c. they weren't d. it weren't BỘ ĐỀ KIỂM TRA TRẮC NGHIỆM TIẾNG ANH (CHỨNG CHỈ A,B,C) TEST 1 I. Pronunciation: 1. a. country b. fun c. summer d. truth → d 2. a. trouble ... chemist d. writer → d 19 . The ship broke and the people were drowned. a. out b. out of the sea c. into pieces d. to pieces → c 20. I have a car, I prefer to travel by train. a. In spite ... worked d. died → a 10 . This lesson is such long that I have written it for 30 minutes. a. is b. such c. that d. have written → b III. Grammar and vocabulary: 11 . I read in the newspaper...
 • 12
 • 1,031
 • 7
Đề kiểm tra điều kiện tiếng anh chuyên ngành Công nghệ thông tin

Đề kiểm tra điều kiện tiếng anh chuyên ngành Công nghệ thông tin

Cao đẳng - Đại học

... ĐỀ BÀI TẬP ĐIỀU KIỆN Đề bài Translating Although a computer can be a very useful tool it is not the solution...
 • 2
 • 3,195
 • 50
Đề kiểm tra điều kiện tiếng anh A2

Đề kiểm tra điều kiện tiếng anh A2

Cao đẳng - Đại học

... TECHNOLOGYTEST: ENGLISH No 2For: Time: 12 0 minutes Name:Class: (Do not use dictionary) ………………………………………………………………………………………………… I. Choose the correct answers 1. There are ………… hotels in the desert. ... ………………………………………………………………………………………………… Translate it into Vietnamese III. Fill each of the numbered blanks in the following passage. Use only ONE word in each space. Dicky was born in London …… (1) 18 90. His family ... Welch. He was sorry …… (10 ) lose the business Dicky had brought him. IV. Make up sentences/rom given words and phrases 1. How long / have you! be / United States? 8 10 . Tom/ girlfriend/ fair/...
 • 9
 • 1,318
 • 37
Đề kiểm tra một tiết môn Hóa lớp 10

Đề kiểm tra một tiết môn Hóa lớp 10

Trung học cơ sở - phổ thông

... nhất là bao nhiêu?Câu 3 : (2 đ) Nguyên tử của nguyên tố X có tổng số hạt electron trong các phân lớp p là 7. Số hạt mang đi ện của một nguyên tử Y nhiều hơn số hạt mang điện của một nguyên tử ... electron trong nguyên tử X và nguyên tử Y?Câu 4 : (2 đ) Nguyên tử khối trung bình của brom l à 79. 91. Brom có 2 đồng vị bền. Đồng vị Br3579 chiếm 54,5% tổng số nguyên tử.a. Xác định số khối ... hạt proton, nơtron, electron là 54. Biết số hạt mang điện nhiều hơn số hạt không mang điện là 14 hạt.a. Viết ký hiệu nguyên tử Xb. Nguyên tố R có 2 đồng vị X và Y. Hạt nhân của đồng vị X nhiều...
 • 2
 • 6,547
 • 141

Xem thêm

Tìm thêm: hệ việt nam nhật bản và sức hấp dẫn của tiếng nhật tại việt nam xác định các mục tiêu của chương trình xác định các nguyên tắc biên soạn khảo sát các chuẩn giảng dạy tiếng nhật từ góc độ lí thuyết và thực tiễn xác định thời lượng học về mặt lí thuyết và thực tế điều tra đối với đối tượng giảng viên và đối tượng quản lí điều tra với đối tượng sinh viên học tiếng nhật không chuyên ngữ1 khảo sát các chương trình đào tạo theo những bộ giáo trình tiêu biểu nội dung cụ thể cho từng kĩ năng ở từng cấp độ xác định mức độ đáp ứng về văn hoá và chuyên môn trong ct phát huy những thành tựu công nghệ mới nhất được áp dụng vào công tác dạy và học ngoại ngữ các đặc tính của động cơ điện không đồng bộ đặc tuyến mômen quay m fi p2 đặc tuyến tốc độ rôto n fi p2 đặc tuyến dòng điện stato i1 fi p2 sự cần thiết phải đầu tư xây dựng nhà máy phần 3 giới thiệu nguyên liệu từ bảng 3 1 ta thấy ngoài hai thành phần chủ yếu và chiếm tỷ lệ cao nhất là tinh bột và cacbonhydrat trong hạt gạo tẻ còn chứa đường cellulose hemicellulose chỉ tiêu chất lượng theo chất lượng phẩm chất sản phẩm khô từ gạo của bộ y tế năm 2008 chỉ tiêu chất lượng 9 tr 25