0

Giáo án Âm nhạc 8 chủ đề Môi trường và thiên nhiên

14 4 0
  • Giáo án Âm nhạc 8 chủ đề Môi trường và thiên nhiên

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 06/01/2022, 05:09

B.Hoạt động hình thành kiến thức mới Nội dung ôn tập, không hình thành kiến thức mới Nghe và C.Hoạt động thực hành thực hiện Hoạt động cả lớp - GV đệm đàn để HS đọc TĐN: + Nhóm 1: Đọc ca[r]
- Xem thêm -

Xem thêm: Giáo án Âm nhạc 8 chủ đề Môi trường và thiên nhiên

Hình ảnh liên quan

Ghi bảng Tiết 1 Học hỏt: Bài hỏt Ngụi nhà của chỳng ta - Giáo án Âm nhạc 8 chủ đề Môi trường và thiên nhiên

hi.

bảng Tiết 1 Học hỏt: Bài hỏt Ngụi nhà của chỳng ta Xem tại trang 2 của tài liệu.
Ghi bảng Thuyết  trỡnh - Giáo án Âm nhạc 8 chủ đề Môi trường và thiên nhiên

hi.

bảng Thuyết trỡnh Xem tại trang 3 của tài liệu.
bảng - Giáo án Âm nhạc 8 chủ đề Môi trường và thiên nhiên

b.

ảng Xem tại trang 6 của tài liệu.
Ghi bảng - Giáo án Âm nhạc 8 chủ đề Môi trường và thiên nhiên

hi.

bảng Xem tại trang 10 của tài liệu.