0

Soạn đề cương kiểm tra hk1 sinh học 11-2021-2022

6 12 0
  • Soạn đề cương kiểm tra hk1 sinh học 11-2021-2022

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 06/01/2022, 03:56

- Vai trò điều tiết: Nitơ tham gia điều tiết các quá trình trao đổi chất trong cây thông qua hoạt động xúc tác enzim, cung cấp năng lượng ATP và điều tiết trạng thái ngậm nước đặc tính h[r]
- Xem thêm -

Xem thêm: Soạn đề cương kiểm tra hk1 sinh học 11-2021-2022

Hình ảnh liên quan

9.2. Nhận biết được được các hình thức tiêu hóa ở các nhóm động vật. - Soạn đề cương kiểm tra hk1 sinh học 11-2021-2022

9.2..

Nhận biết được được các hình thức tiêu hóa ở các nhóm động vật Xem tại trang 4 của tài liệu.
Câu 4: Quan sát hình bên: - Soạn đề cương kiểm tra hk1 sinh học 11-2021-2022

u.

4: Quan sát hình bên: Xem tại trang 6 của tài liệu.