0

GDCD 8- TIẾT 25-W

5 2 0
  • GDCD 8- TIẾT 25-W

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 06/01/2022, 03:42

- Công dân có nghĩa vụ tôn trọng tài sản nhà nước và lợi ích công c ộng - Không được xâm phạm - Khi được nhà nứơc giao quản lý , sử dụng phải bảo quản , giữ gìn, ti ết kiệm , sử dụng có [r]
- Xem thêm -

Xem thêm: GDCD 8- TIẾT 25-W