0

ENGLISH 7 PERIOD 13 14 15

12 5 0
  • ENGLISH 7 PERIOD 13 14 15

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 06/01/2022, 01:59

Competences: - Introducing kinds of rooms in a house and the names of the furniture - Giving compliment and making complaint 3.Skills: - Speaking: Describe rooms and homes / apartments; [r]
- Xem thêm -

Xem thêm: ENGLISH 7 PERIOD 13 14 15