0

ENGLISH 6 WEEK 9 P25-27 KTGK I UNIT 5 A1-2 A3-4

15 5 0
  • ENGLISH 6 WEEK 9 P25-27 KTGK I UNIT 5 A1-2 A3-4

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 06/01/2022, 01:58

Knowledge + The aims: By the end of the lesson, ss will be able to use the simple present tense with ‘I’ and ‘ he/ she’ to talk about daily routines.. *Vocabulary: daily routine vocab * [r]
- Xem thêm -

Xem thêm: ENGLISH 6 WEEK 9 P25-27 KTGK I UNIT 5 A1-2 A3-4

Hình ảnh liên quan

Sử dụng hình thức đúng của  - ENGLISH 6 WEEK 9 P25-27 KTGK I UNIT 5 A1-2 A3-4

d.

ụng hình thức đúng của Xem tại trang 5 của tài liệu.