0

Kiem tra 15 De so 1

2 5 0
  • Kiem tra 15 De so 1

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 06/01/2022, 01:17

Nếu mọi phần tử của tập hợp A đều thuộc tập hợp B thì tập hợp A gọi là tập hợp con của tập hợp B, kí hiệu là A Nếu A.. A thì ta nói hai tập hợp bằng nhau, kí hiệu A=B..[r]
- Xem thêm -

Xem thêm: Kiem tra 15 De so 1