0

Bài soạn sinh học 9 tuần 23

9 2 0
  • Bài soạn sinh học 9 tuần 23

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 06/01/2022, 00:33

Kiến thức: - HS nhận biết được một số nhân tố sinh thái trong môi trường - HS tìm được dẫn chứng về ảnh hưởng của nhân tố ánh sáng và độ ẩm lên đời sống sinh vật ở môi trường đã quan sát[r]
- Xem thêm -

Xem thêm: Bài soạn sinh học 9 tuần 23