0

BÁO cáo môn học lưới điện TRUYỀN tải và PHÂN PHỐI đề tài xây DỰNG và TÍNH TOÁN MẠCH

45 5 0
  • BÁO cáo môn học lưới điện TRUYỀN tải và PHÂN PHỐI đề tài xây DỰNG và TÍNH TOÁN MẠCH

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 05/01/2022, 23:30

ĐẠI HỌC TÔN ĐỨC THẮNG KHOA ĐIỆN – ĐIỆN TỬ BÁO CÁO MÔN HỌC LƯỚI ĐIỆN TRUYỀN TẢI VÀ PHÂN PHỐI www.tdtu.edu.vn Đề tài: XÂY DỰNG VÀ TÍNH TỐN MẠCH Nhóm 10 GVHD: Thành viên nhóm : ĐỖ XUÂN HÀ DUY NGUYỄN VĂN THẮNG TRANG THANH TUẤN 41900769 41900877 41900912 NGUYỄN NGỌC HOÀNG VŨ 41900916 ĐẶNG QUANG ĐẠI 41900761 Đề • • • • Tính dịng điện đường dây Chọn tiết diện dây dẫn theo phương pháp mật độ dòng kinh tế Lựa chọn trụ điện tính thơng số đường dây Tính tổng tổn thất cơng suất mạng điện tính tổn thất điện áp cực đại mạng điện • • Chọn cơng suất máy biến áp cho phụ tải Tính tốn cân công suất mạng điện Xác định phân phối thiết bị bù cưỡng Tính dịng điện đường dây • Dây dẫn lộ đơn Đoạn N-1: Đoạn N-6: Tính dịng điện đường dây • Dây dẫn lộ kép Đoạn N-3: Đoạn N-4: Tính dịng điện đường dây • Dây dẫn mạch vòng N-2-5 Trên đoạn N-2 Trên đoạn N-5 Trên đoan 2-5 Chọn dây dẫn theo phương pháp mật độ dòng kinh tế • Dây dẫn lộ đơn Đoạn N-1 Đoạn N-6 Chọn dây dẫn theo phương pháp mật độ dòng kinh tế • Dây dẫn lộ kép Đoạn N-3 Đoạn N-4 Chọn dây dẫn theo phương pháp mật độ dòng kinh tế • Dây dẫn mạch vịng Đoạn N-2 Đoạn N-5 Đoạn 2-5 Chọn dây dẫn theo phương pháp mật độ dòng kinh tế Đoạn Dây dẫn N-1 AC-120 N-2 AC-240 N-3 AC-120 N-4 AC-95 N-5 AC-185 N-6 AC-240 2-5 AC-70 Chọn dây dẫn theo phương pháp mật độ dòng kinh tế ••  Kiểm tra lại dây dẫn mạch lộ kép mạch vịng • Sau hiệu chỉnh nhiệt độ, giả thiết nhiệt độ môi trường 40  k= 0,81 Lựa chọn trụ điện tính thơng số đường dây lộ kép cách trung bình hình học pha là: •• Khoảng   • DsA= m • DsB= • DsC= • Ds= = =0.246 m • Bán kính trung bình hình học: • DSA= • DSB= • DSC= • Ds= Lựa chọn trụ điện tính thơng số đường dây lộ kép cảm đường dây: • Điện   • LN-3= • Điện Dung đường dây • = • Cảm kháng đường dõy: ã =2.104ì2.=2.104ì2ì50.ln=0.22 () ã Dung dn ca ng dõy: • bo = Lựa chọn trụ điện tính thông số đường dây lộ kép N-4 sử dụng dây AC-95: • Đoạn   • Tra bảng sách thiết kế mạng điện thầy Hồ Văn Hiến ta có thơng số sau: • Tra bảng PL2.5 trang 119 ta biết dây có sợi nhơm sợi thép • Tra bảng PL2.1 trang 116 ta biết được: + Dây có đường kính ngồi d = 13.5 mm nên suy bán kính ngồi r = 6.75 mm + Dây có điện trở tương đương 20oc ro= 0.33 Ω/km đoạn N-3 lộ kép, nên suy điện trở tưởng đương r o== 0.165 Ω/km • Tra bảng 2.5 trang 25 ta biết bán kính trung bình hình học dây cáp r’= 0.726 mm • Bán kính tự thân dây: • r’=0.726 × r = 0.726 ×6.75 = 4.9 (mm) Lựa chọn trụ điện tính thơng số đường dây lộ kép cách trung bình hình học pha là: • Khoảng   • DsA= • DsB= • DsC= • Ds= = =0.23 m • Khoảng cách trung bình hình học pha là: • DsA= • DsB= • DsC= • Ds= = =0.14 m Lựa chọn trụ điện tính thơng số đường dây lộ kép cảm đường dây: • Điện   • LN-4= • Điện dung đường dây : • CN-4 = • Cảm kháng đường dây: 2.2 2.=2.10−4×2×50.ln=0.64 () • =2.104ì ã Dung dn ca ng dõy: ã bo = Bảng Thơng Số Đường Dây Tính tốn tổn thất cơng suất điện áp Bài Toán Đoạn dây mạch đơn Xét đoạn N-1: • Cơng suất cuối tổng trở R1 + jX1 đường dây N-1: • Tổn thất điện áp đường dây N-1: • Tổn thất cơng suất tác dụng đoạn N-1: • Tổn thất cơng suất phản kháng đoạn N-1: • Cơng suất đầu tổng trở đường dây N-1: • Cơng suất đầu phát: Xét đoạn N-6: suất cuối tổng trở R6 + jX6 đường dây N-6: • Công   • = (PN-6 +jQN-6 ) - j = (41 + j16,2)-j = 41 + j16,2 (MVA) • Tổn thất điện áp đường dây N-6: • ΔUN-6 = = = • Tổn thất cơng suất tác dụng đoạn N-6: • ΔPN-6 = = • Tổn thất cơng suất phản kháng đoạn N-6: • ΔQN-6 = = • Cơng suất đầu tổng trở đường dây N-6: • + (ΔPN-6 + jΔQN-6) = (41 + j16,2) +(+j) = 42,654 + 21,21j MVA • Cơng suất đầu phát: • = (42,654 + 21,21j) -j42,654+19,85j MVA Đoạn dây mạch vòng Xét đoạn N-3 suất cuối tổng trở R3 + jX3 đường dây N-3: • Cơng   • = (PN-3 +jQN-3 ) - j = (40 + j14,5)-j ì1102 = 40 + j13,28 (MVA) ã Tổn thất điện áp đường dây N-3: • ΔUN-3 = = = • Tổn thất cơng suất tác dụng đoạn N-3: • ΔPN-3 = = • Tổn thất cơng suất phản kháng đoạn N-3: • ΔQN-3 = = • Cơng suất đầu tổng trở đường dây N-3: • + (ΔPN-3 + jΔQN-3) = (40 + j14,5) +(3.26 +j2.66) = 43.26+17.16j MVA • Cơng suất đầu phát: • = (43.26+17.16i) -j42+17.6j MVA Xét đoạn N-3 suất cuối tổng trở R4 + jX4 đường dây N-4: • Cơng   • =( PN-4 +jQN-4 ) - j = (36+ j14,2)-j ì1102= 35+ j14,2 (MVA) ã Tổn thất điện áp đường dây N-4: • ΔUN-3 = = • Tổn thất cơng suất tác dụng đoạn N-4: • ΔPN-4 = = • Tổn thất cơng suất phản kháng đoạn N-4: • ΔQN-4 = = • Công suất đầu tổng trở đường dây N-4: • + (ΔPN-4 + jΔQN-4) = (36 + j14,2) +(3.84 +j7.48) = 39.84+21.68j MVA • Cơng suất đầu phát: • = (39.84+21.68i) -j39.84+0.75j MVA Đoạn dây mạch vòng Xét đoạn N-2: suất cuối tổng trở R2 + jX2 đường dây N-2: • Cơng   • =( PN-2 +jQN-2 ) - j = (35 + j15,9)-j = 35 + j15,89 (MVA) • Tổn thất điện áp đường dây N-2: • ΔUN-2 = = • Tổn thất cơng suất tác dụng đoạn N-2: • ΔPN-2 = = • Tổn thất cơng suất phản kháng đoạn N-2: • ΔQN-2 = = • Cơng suất đầu tổng trở đường dây N-2: • + (ΔPN-2 + jΔQN-2) = (35 + j15,89) +(+j) = 36,7 + 20,12j MVA • Công suất đầu phát: • = (36,7 + 20,12j) -j36,7+18,76j MVA • Phần trăm sụt áp đoạn N-2: Xét đoạn N-5: suất cuối tổng trở R5 + jX5 đường dây N-5: • Cơng   • =( PN-5 +jQN-5 ) - j = (39 + j18,9)-j = 39 + j18,89 (MVA) • Tổn thất điện áp đường dây N-5: • ΔUN-5 = = • Tổn thất cơng suất tác dụng đoạn N-5: • ΔPN-5 = = • Tổn thất cơng suất phản kháng đoạn N-5: • ΔQN-5 = = • Cơng suất đầu tổng trở đường dây N-5: • + (ΔPN-5 + jΔQN-5)= (35 + j18,89) +(+j) = 36,83 + 24,45j MVA • Cơng suất đầu phát: • = (36,7 + 20,12j) -j35,27+24,45j MVA • Phần trăm sụt áp đoạn N-5: suất cuối tổng trở R2-5 + jX2-5 đường dây 2-5: • Cơng   • =( P2-5 +jQ2-5 ) - j = (2,14 + j1,35)-j = 2,14 + j1,349 (MVA) • Tổn thất điện áp đường dây 2-5: • ΔU2-5 = = = • Tổn thất cơng suất tác dụng đoạn 2-5: • ΔP2-5 = = • Tổn thất cơng suất phản kháng đoạn 2-5: • ΔQ2-5 = = • Cơng suất đầu tổng trở đường dây 2-5: • + (ΔP2-5 + jΔQ2-5) = (2,14 + j1,349) +(+j) = 2,164 + 1,372j MVA • Công suất đầu phát: • = (2,164 + 1,372j) -j2,164 – 0,2566j MVA • Phần trăm sụt áp đoạn 2-5: • • Vậy ; => Đạt yêu cầu kỷ thuật Xét đoạn 2-5: Tính tốn tổn thất cơng suất điện áp Bài Tốn ... mạng điện tính tổn thất điện áp cực đại mạng điện • • Chọn cơng suất máy biến áp cho phụ tải Tính tốn cân công suất mạng điện Xác định phân phối thiết bị bù cưỡng Tính dịng điện đường dây • Dây.. .Đề • • • • Tính dịng điện đường dây Chọn tiết diện dây dẫn theo phương pháp mật độ dòng kinh tế Lựa chọn trụ điện tính thơng số đường dây Tính tổng tổn thất cơng suất mạng điện tính tổn... Lựa chọn trụ điện tính thơng số đường dây cảm đường dây: • Điện   • LN-1= • Điện dung đường dây: • = • Cảm kháng đường dây: • xo= •  • Dung dẫn đường dây: • bo= Lựa chọn trụ điện tính thơng số
- Xem thêm -

Xem thêm: BÁO cáo môn học lưới điện TRUYỀN tải và PHÂN PHỐI đề tài xây DỰNG và TÍNH TOÁN MẠCH , BÁO cáo môn học lưới điện TRUYỀN tải và PHÂN PHỐI đề tài xây DỰNG và TÍNH TOÁN MẠCH

Hình ảnh liên quan

• Khoảng cách trung bình hình học của các pha là: - BÁO cáo môn học lưới điện TRUYỀN tải và PHÂN PHỐI đề tài xây DỰNG và TÍNH TOÁN MẠCH

ho.

ảng cách trung bình hình học của các pha là: Xem tại trang 31 của tài liệu.
• Khoảng cách trung bình hình học của các pha là: - BÁO cáo môn học lưới điện TRUYỀN tải và PHÂN PHỐI đề tài xây DỰNG và TÍNH TOÁN MẠCH

ho.

ảng cách trung bình hình học của các pha là: Xem tại trang 34 của tài liệu.
Bảng Thông Số Đường Dây - BÁO cáo môn học lưới điện TRUYỀN tải và PHÂN PHỐI đề tài xây DỰNG và TÍNH TOÁN MẠCH

ng.

Thông Số Đường Dây Xem tại trang 36 của tài liệu.

Từ khóa liên quan

Mục lục

Xem thêm