0

Đề 321 chung cư đồ án tốt nghiệp đại học

306 3 0
  • Đề 321   chung cư đồ án tốt nghiệp đại học

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 05/01/2022, 23:16

SVTH: Phạm Tấn Trƣờng Báo cáo Thiết kế cơng trình PHỤ LỤC CHƢƠNG : GIỚI THIỆU CƠNG TRÌNH 1.1 Kiến trúc: 1.2 Sự cần thiết đầu tƣ: 11 1.3 Sơ lƣợc cơng trình: 12 1.4 Giải pháp mặt phân khu chức năng: 12 1.5 Giải pháp giao thông: 13 1.5.1 Giao thông đứng: 13 1.5.2 Giao thông ngang: 13 1.6 Giải pháp kĩ thuật: 14 1.6.1 Hệ thống điện: 14 1.6.2 Hệ thống cấp nƣớc: 14 1.6.3 Hệ thống thoát nƣớc: 14 1.6.4 Hệ thống thơng gió chiếu sang: 14 1.6.5 An tồn phịng cháy chữa cháy: 14 1.6.6 Hệ thống chống sét: 15 1.6.7 Phƣơng án kết cấu: 15 CHƢƠNG : DỮ LIỆU THIẾT KẾ 16 2.1 Tiêu chuẩn thiết kế: 16 2.2 Vật liệu sử dụng: 16 2.2.1 Bê tông: 16 2.2.2 Cốt thép: 16 CHƢƠNG : THIẾT KẾ KẾT CẤU SÀN TẦNG ĐIỂN HÌNH: 16 3.1 Chọn kích thƣớc cấu kiện: 17 3.1.1 Chọn chiều dày sàn: 17 3.1.2 Chọn kích thƣớc dầm: 17 3.1.3 Chọn kích thƣớc cột: 17 3.2 Bố trí hệ dầm sàn mặt bằng: 20 3.3 Chọn kích thƣớc cấu kiện: 21 3.3.1 Chiều dày sàn: 21 3.3.2 Chọn kích thƣớc dầm: 21 3.4 Tính tải trọng tác dụng lên sàn: 21 3.4.1 Xác định tĩnh tải: 21 Báo cáo Thiết kế cơng trình SVTH: Phạm Tấn Trƣờng 3.4.2 Hoạt tải: 22 3.4.3 Xác định hoạt tải: 24 3.5 Tính nội lực: 26 3.5.1 Phân loại ô sàn: 26 3.5.2 Xác định sơ đồ tính cho ô kê: 27 3.6 Kiểm tra độ võng sàn: 34 CHƢƠNG : TÍNH TỐN CỐT THÉP KHUNG TRỤC 44 4.1 Chọn kích thƣớc tiết diện: 44 4.1.1 Chọn tiết diện cột: 44 4.1.2 Chọn tiết diện dầm vách thang máy: 46 4.2 Tải trọng tác dụng: 46 4.2.1 Tải trọng đứng: 46 4.2.2 Tải trọng ngang: (tải trọng gió) 51 4.2.3 Xác đinh thành phần tĩnh gió: 51 4.2.4 Thành phần động gió: 53 4.3 Các trƣờng hợp tải: 60 4.4 Trình tự giải mơ hình khơng gian: 60 4.4.1 Chọn đơn vị tính: 60 4.4.2 Tạo hệ lƣới trục hiệu chỉnh đƣờng lƣới, chiều cao tầng 61 4.4.3 Khai báo vật liệu: 62 4.4.4 Khai báo tiết diện dầm cột: 64 4.4.5 Khai báo sàn vách cứng: 65 4.4.6 Định nghĩa hoạt tải tĩnh tải: 66 4.4.7 Gán tải trọng: 67 4.4.8 Tổ hợp tải trọng: 71 4.4.9 Gán điều kiện biên sau tiến hành giải mơ hình: 72 4.4.10 Chia phần tử cho sàn: 72 4.4.11 Khái báo bật tự cho phép: 73 4.4.12 Thực tính tốn: 73 4.4.13 Xem kết nội lực: 74 4.4.14 Xuất kết nội lực: 74 4.4.1 Thiết kế dầm khung trục : 74 4.5 Chọn vật liệu công thức tính tốn 77 4.5.1 Tính chọn cốt đai cho dầm: 85 4.5.2 Tính cốt treo cho dầm: 86 Báo cáo Thiết kế cơng trình SVTH: Phạm Tấn Trƣờng 4.6 Thiết kế cột: 87 4.6.1 Nội lực cột: 88 4.6.2 Chọn vật liệu công thức tính tốn: 91 4.7 Tính tốn cốt đai cho cột : 98 4.8 Cơ sở lý thuyết bố trí cốt thép cột dầm khung: 99 4.9 Kiểm tra độ võng dầm : 100 4.10 Kiểm tra ổn định chống lật : 100 4.11 Kiểm tra chuyển vị ngang đỉnh cơng trình: 100 CHƢƠNG : THỐNG KÊ ĐỊA CHẤT 101 5.1 Tổng hợp tài liệu báo cáo: 101 5.2 Đánh giá điều kiện cơng trình: 102 5.3 Đặc điểm địa hình địa mạo cấu trúc đất: 102 5.4 Đặc điểm địa chất thủy văn: 102 5.5 Tính chất lý lớp đất: 103 5.6 Kết luận kiến nghị: 109 CHƢƠNG : THIẾT KẾ MÓNG KHUNG TRỤC 110 6.1 Lựa chọn giải pháp móng 110 6.2 Các phận móng cọc: 111 6.3 Cách chọn tải trọng tổ hợp tải trọng để thiết kế móng cọc 112 6.4 Các thông số cọc ép 113 6.4.1 Vật liệu sử dụng 113 6.4.2 Chọn kích thƣớc sơ 113 6.4.3 Kiểm tra cọc theo điều kiện cẩu dựng cọc 114 6.4.4 Tính tốn móng M1 (cột C20, khung 6) 116 6.4.5 Tính tốn sức chịu tải cọc: 117 6.4.6 Sức chịu tải tính tốn để thiết kế: 122 6.4.7 Tính tốn sơ số lƣợng cọc: 123 6.4.8 Kiểm tra tải trọng tác dụng lên cọc móng 123 6.4.9 Kiểm tra ứng suất dƣới móng khối quy ƣớc 125 6.4.10 II: Xác định sức chịu tải đất dƣới đáy móng khối quy ƣớc theo TTGH 126 6.4.11 Kiểm tra độ lún móng cọc 126 6.4.12 Kiểm tra cọc chịu tải trọng ngang (dùng phần mềm SAP2000): 128 6.4.13 Kiểm tra chuyển vị ngang góc xoay đầu cọc 134 6.4.14 Kiểm tra cọc chịu uốn 134 Báo cáo Thiết kế cơng trình 6.4.15 SVTH: Phạm Tấn Trƣờng Kiểm tra xuyên thủng 135 6.5 Tính cốt thép đài móng: 135 6.5.1 Xét mặt cắt 1-1: 136 6.5.2 Xét mặt cắt 2-2: 137 6.6 Tính tốn móng M2 (cột C5, khung 6) 137 6.6.1 Tính tốn sơ số lƣợng cọc: 138 6.6.2 Kiểm tra tải trọng tác dụng lên cọc móng 139 6.6.3 Kiểm tra ứng suất dƣới móng khối quy ƣớc 140 6.6.4 II: Xác định sức chịu tải đất dƣới đáy móng khối quy ƣớc theo TTGH 141 6.6.5 Kiểm tra độ lún móng cọc 141 6.6.6 Kiểm tra cọc chịu tải trọng ngang (dùng phần mềm SAP2000): 143 6.6.7 Kiểm tra chuyển vị ngang góc xoay đầu cọc 149 6.6.8 Kiểm tra cọc chịu uốn 150 6.6.9 Kiểm tra xuyên thủng 150 6.7 Tính cốt thép đài móng: 151 6.7.1 Xét mặt cắt 1-1: 151 6.7.2 Xét mặt cắt 2-2: 152 CHƢƠNG : THI CƠNG MĨNG CỌC ÉP BÊ TƠNG CỐT THÉP 152 7.1 Chuẩn bị mặt thi công: 152 7.1.1 Khống chế mặt bằng: 152 7.1.2 Khống chế cao độ: 152 7.1.3 Khống chế trục đứng cơng trình: 152 7.1.4 Bố trí chi tiết cơng trình: 153 7.1.5 Quan trắc biến dạng: 153 7.2 Biện pháp thi công cọc ép BTCT: 153 7.2.1 Ƣu nhƣợc điểm phƣơng pháp thi công ép cọc: 153 7.2.2 Chuẩn bị mặt thi công: 153 7.3 Lựa chọn phƣơng án thi công ép cọc: 154 7.4 Những số liệu cọc: 154 7.4.1 Chọn thiết bị ép cọc 155 7.4.2 Tính tốn đối trọng 155 7.5 Biện pháp thi công ép cọc 157 7.5.1 Chuẩn bị tài liệu 157 7.5.2 Ép cọc 157 Báo cáo Thiết kế cơng trình SVTH: Phạm Tấn Trƣờng 7.5.3 Công tác nối cọc 160 7.5.4 Những điểm cần lƣu ý trình ép cọc 161 7.5.5 Chọn máy ép cọc: 162 7.5.6 Tính xuất máy ép cọc: 162 7.6 Trình tự thi công ép cọc: 163 7.7 Thi công ép cừ thép: 164 7.8 Tính tốn chống vách đất : 164 7.9 Tính chọn máy thi cơng cừ: 165 7.10 Kỹ thuật thi công cừ thép larsen: 166 7.10.1 Chuẩn bị mặt bằng: 166 7.10.2 Quy trình thi cơng cừ thép : 166 7.11 Đào đất: 167 7.11.1 Quy trình thi cơng: 167 7.11.2 Tính tốn khối lƣợng đào: 167 7.11.3 Chọn máy đào đất: 168 7.11.4 Chọn ô tô vận chuyển đất: 169 7.11.5 Chọn cần trục tháp : 170 7.11.6 Chọn máy vận thăng 171 7.12 Chọn máy bơm bê tông : 171 7.13 Xe trộn vận chuyển bê tông , máy đầm : 171 7.14 Thi cơng móng: 172 7.14.1 đập đầu cọc: 172 7.14.2 Đổ bê tơng lót: 172 7.14.3 Cơng tác coppha móng: 172 7.14.4 Thiết kế ván khuôn sàn, dầm, cột tầng 6: 176 7.14.5 Thiết kế ván khuôn sàn: 178 7.14.6 Thiết kế hệ ván khuôn dầm: 182 7.14.7 Thiết kế hệ ván khuôn cột: 185 7.14.8 Chọn tính gơng thép: 187 7.14.9 Cây chống xiên: 187 7.15 Thiết kế hệ ván khuôn vách: 188 7.15.1 Tính tốn sƣờn đứng: 188 7.15.2 Tính tốn sƣờn ngang: (Đƣợc cấu tạo từ thép hộp 50x50x2) 189 7.15.3 Kiểm tra ty xuyên M12 : 190 7.15.4 Cây chống xiên: 191 Báo cáo Thiết kế cơng trình 7.16 SVTH: Phạm Tấn Trƣờng Tiến độ thi công: 191 7.16.1 Mục đích ý nghĩa việc lập tiến độ: 191 7.16.2 Lập bảng tiến độ thi công phần khung: 191 7.17 Biện pháp thi công dầm, sàn, cột: 196 7.17.1 Biện pháp thi công dầm, sàn: 196 7.17.2 Biện pháp thi công cột: 197 7.18 Cơng tác an tồn lao động: 199 7.18.1 An toàn sử dụng điện thi công: 199 7.18.2 An tồn thi cơng bêtơng, cốt thép, ván khn: 199 7.18.3 Công tác gia công, lắp dựng ván khuôn 200 7.18.4 Công tác gia công lắp dựng cốt thép 200 7.18.5 Đổ đầm bê tông 201 7.18.6 Tháo dỡ ván khuôn 201 7.19 An toàn lao động: 202 7.19.1 Bố trí làm việc: 202 7.19.2 An toàn sử dụng dụng cụ vật liệu: 203 7.19.3 An toàn vận chuyển bê tông: 203 7.19.4 An tồn đổ dầm bê tơng: 204 7.19.5 An toàn vận chuyển loại máy: 204 7.20 An toàn bảo dƣỡng bê tông: 205 7.21 An toàn lắp đặt kết cấu bê tông: 206 SVTH: Phạm Tấn Trƣờng Báo cáo Thiết kế cơng trình GIỚI THIỆU CƠNG TRÌNH Kiến trúc: +43.40 2400 1200 +44.6 3600 +41.00 3600 +37.40 3600 +33.80 3600 +30.20 3600 +26.60 3600 +23.00 3600 +19.40 3600 +15.80 3600 +12.20 3600 +8.600 5000 +5.00 1350 +0.00 8000 4000 5000 6000 5000 4000 8000 40000 Mặt đứng trục 1-8 TL: 1/125 SVTH: Phạm Tấn Trƣờng Báo cáo Thiết kế công trình +44.6 i=1% i=1% i=1% +43.40 i=1% 3600 +41.00 3600 +37.40 3600 +33.80 3600 +30.20 3600 +26.60 3600 +23.00 3600 +19.40 3600 +15.80 3600 +12.20 3600 +8.600 5000 +5.00 3000 3000 +0.00 1500 7500 G 8500 E 6000 38000 D 8500 C 7500 B -3.00 -6.00 1500 A Mặt cắt A-A TL: 1/125 SVTH: Phạm Tấn Trƣờng Báo cáo Thiết kế cơng trình A KT-4 8000 1000 6550 40000 4000 1000 3475 5000 550 4450 6000 550 5450 5000 550 4450 4000 550 3450 8000 550 7275 450 6350 +0.00 +0.00 G 7500 +0.00 6750 7500 450 4501200 200 40000 7900 E 8500 7900 8500 600 1000 +0.00 +0.00 +0.00 38000 1000 5000 +0.00 6000 5400 6000 D C B 6725 +0.00 1300450 200 1500 450 +0.00 300 2400 300 -0.50 -1.350 7725 550 8000 2925 5350 4000 200 1000 5000 4500 1000 200 6000 5350 2925 5000 550 4000 7725 8000 40000 7500 6725 650 650 200 3475 +0.00 8500 200 7875 8500 4000 600 600 +0.00 7500 38000 600 +0.00 Mặt kiến trúc tầng TL: 1/100 A SVTH: Phạm Tấn Trƣờng Báo cáo Thiết kế công trình 40000 1500 4000 6000 1600 5000 6000 4000 1600 8000 1500 2600 1200 900 1300200 200 1300 1800 1800 4000 3800 1800 1900 1600 1300200 1800 1800 1600 3800 1800 1900 2600 5000 E 1900 8500 2400 4200 4200 6000 6000 pccc 38000 pccc D 1900 1900 4200 4200 2400 C 8500 pccc 6000 pccc 2400 6000 8500 G 2001300 900 1200 2600 1800 1500 4000 8000 1600 4000 1800 1600 1600 6000 5000 6000 1800 1600 4000 5000 1500 4000 2600 1200 900 1300200 8000 40000 1800 Mặt kiến trúc tầng điển hình TL: 1/100 10 7500 1900 3800 1800 1500 2001300 1900 3800 2001300 1800 B 7500 38000 1900 8500 2400 7500 2001300 900 1200 4000 7500 8000 A SVTH: Phạm Tấn Trường Báo cáo Thiết kế công trình T2 T2 T2 T2 T2 T1 T1 T1 T1 T1 T1 T1 T1 T1 T1 T1 T1 T1 T1 T1 T1 T1 T1 T1 T1 T1 T1 T1 T1 T1 T1 T1 T1 T1 T1 T1 T1 T1 T1 T1 T1 T1 C41 C41 C41 C41 C41 C41 C41 C41 C41 C41 C41 C41 C41 C41 C41 C41 C41 C41 C41 C41 C41 C41 C41 C41 C41 C41 C41 C41 C41 C41 C41 C41 C41 C41 C41 C41 C41 C41 C41 C41 C41 C41 COMB8 COMB7 COMB7 COMB4 COMB4 COMB18 COMB17 COMB17 COMB10 COMB3 COMB14 COMB18 COMB13 COMB9 COMB3 COMB6 COMB16 COMB19 COMB13 COMB2 COMB1 COMB19 COMB14 COMB16 COMB9 COMB5 COMB10 COMB2 COMB12 COMB8 COMB1 COMB5 COMB15 COMB15 COMB11 COMB6 COMB12 COMB11 COMB4 COMB8 COMB7 COMB7 3.0 0.0 3.0 0.0 3.0 0.0 0.0 3.0 0.0 0.0 0.0 3.0 0.0 0.0 3.0 0.0 0.0 0.0 3.0 0.0 0.0 3.0 3.0 3.0 3.0 0.0 3.0 3.0 0.0 0.0 3.0 3.0 0.0 3.0 0.0 3.0 3.0 3.0 0.0 3.0 0.0 3.0 -2142.93 -2065.84 -2053.84 -2046.88 -2034.88 -2719.50 -2743.84 -2731.84 -2524.62 -2632.47 -2572.02 -2707.50 -2596.36 -2548.97 -2620.47 -2432.00 -2560.88 -2585.22 -2584.36 -2521.27 -2468.61 -2573.22 -2560.02 -2548.88 -2536.97 -2459.05 -2512.62 -2509.27 -2413.40 -2366.00 -2456.61 -2447.05 -2437.74 -2425.74 -2390.35 -2420.00 -2401.40 -2378.35 -2255.76 -2354.00 -2282.80 -2270.80 -18.46 5.69 -6.20 22.36 -16.47 54.70 41.21 -22.42 63.16 48.48 56.71 -30.52 43.23 49.68 -22.18 60.16 42.31 28.83 -20.78 43.55 50.72 -15.01 -28.88 -23.12 -19.92 45.18 -28.02 -21.31 44.33 50.77 -20.36 -19.10 30.84 -13.38 37.29 -28.10 -21.48 -12.52 46.40 -20.62 31.42 -10.87 -5.89 -11.45 7.52 12.11 -7.79 -4.16 -30.89 19.62 -2.67 -4.24 -3.34 6.01 -30.07 -29.39 5.99 -2.45 21.26 -5.47 19.19 -4.09 -3.34 6.66 5.57 -6.96 18.79 -32.15 5.17 5.95 22.08 22.76 5.51 20.23 -4.65 6.23 -3.97 5.09 -7.39 5.83 25.79 -7.79 -3.90 5.82 Trang 86 SVTH: Phạm Tấn Trường Báo cáo Thiết kế cơng trình T1 TRET TRET TRET TRET TRET TRET TRET TRET TRET TRET TRET TRET TRET TRET TRET TRET TRET TRET TRET TRET TRET TRET TRET TRET TRET TRET TRET TRET TRET TRET TRET TRET TRET TRET TRET TRET TRET TRET H1 H1 H1 C41 C41 C41 C41 C41 C41 C41 C41 C41 C41 C41 C41 C41 C41 C41 C41 C41 C41 C41 C41 C41 C41 C41 C41 C41 C41 C41 C41 C41 C41 C41 C41 C41 C41 C41 C41 C41 C41 C41 C41 C41 C41 COMB4 COMB18 COMB17 COMB16 COMB19 COMB14 COMB3 COMB18 COMB13 COMB17 COMB2 COMB3 COMB10 COMB14 COMB12 COMB16 COMB13 COMB10 COMB9 COMB19 COMB9 COMB15 COMB6 COMB2 COMB1 COMB5 COMB1 COMB6 COMB5 COMB12 COMB8 COMB15 COMB8 COMB11 COMB11 COMB4 COMB4 COMB7 COMB7 COMB18 COMB17 COMB18 3.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 4.4 0.0 4.4 0.0 4.4 0.0 4.4 0.0 4.4 4.4 4.4 0.0 4.4 4.4 0.0 0.0 4.4 0.0 0.0 4.4 4.4 4.4 4.4 0.0 4.4 4.4 0.0 4.4 0.0 4.4 0.0 4.4 0.0 0.0 2.4 -2243.76 -2945.86 -2962.88 -2781.89 -2798.91 -2797.62 -2865.79 -2923.59 -2814.64 -2940.61 -2740.61 -2843.51 -2762.03 -2775.34 -2633.64 -2759.61 -2792.36 -2739.76 -2779.05 -2776.64 -2756.78 -2650.67 -2657.54 -2718.34 -2701.07 -2676.45 -2678.80 -2635.26 -2654.18 -2611.37 -2598.06 -2628.39 -2575.78 -2615.08 -2592.81 -2475.34 -2453.07 -2494.26 -2471.98 -3433.34 -3445.22 -3421.19 -19.88 112.48 100.87 101.73 90.12 87.69 76.83 -63.47 76.08 -56.07 79.26 -55.36 60.70 -58.55 76.94 -56.89 -51.15 -56.56 49.10 -49.49 -49.16 65.33 64.14 -52.11 49.28 51.24 -49.89 -54.41 -46.19 -51.97 49.96 -44.57 -49.98 38.35 -42.58 52.20 -47.10 39.30 -38.88 112.00 101.94 -105.13 -9.31 24.88 -1.84 50.09 23.38 17.76 16.88 -7.39 -8.96 12.57 17.80 -4.93 9.80 -5.66 42.97 -26.32 14.30 -3.56 -16.91 -6.36 16.40 16.25 10.71 -5.33 8.96 -18.97 -3.00 -3.98 18.20 -24.58 35.02 -4.62 -22.49 8.30 -2.53 38.73 -25.01 9.05 -2.83 29.85 5.66 -30.32 Trang 87 SVTH: Phạm Tấn Trường Báo cáo Thiết kế cơng trình H1 H1 H1 H1 H1 H1 H1 H1 H1 H1 H1 H1 H1 H1 H1 H1 H1 H1 H1 H1 H1 H1 H1 H1 H1 H1 H1 H1 H1 H1 H1 H1 H1 H1 H1 H2 H2 H2 H2 H2 H2 H2 C41 C41 C41 C41 C41 C41 C41 C41 C41 C41 C41 C41 C41 C41 C41 C41 C41 C41 C41 C41 C41 C41 C41 C41 C41 C41 C41 C41 C41 C41 C41 C41 C41 C41 C41 C41 C41 C41 C41 C41 C41 C41 COMB17 COMB3 COMB16 COMB16 COMB19 COMB19 COMB14 COMB10 COMB13 COMB3 COMB9 COMB2 COMB1 COMB14 COMB13 COMB2 COMB12 COMB8 COMB15 COMB11 COMB6 COMB12 COMB15 COMB5 COMB9 COMB10 COMB1 COMB5 COMB6 COMB4 COMB11 COMB8 COMB7 COMB7 COMB4 COMB17 COMB18 COMB17 COMB18 COMB3 COMB3 COMB19 2.4 0.0 0.0 2.4 2.4 0.0 0.0 0.0 0.0 2.4 0.0 0.0 0.0 2.4 2.4 2.4 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 2.4 2.4 0.0 2.4 2.4 2.4 2.4 2.4 0.0 2.4 2.4 0.0 2.4 2.4 0.0 0.0 2.4 2.4 2.4 0.0 0.0 -3433.07 -3253.35 -3264.50 -3252.35 -3264.23 -3276.38 -3177.22 -3034.64 -3189.10 -3241.20 -3046.52 -3127.20 -2968.77 -3165.07 -3176.95 -3115.05 -3008.39 -2865.80 -3020.26 -2877.68 -2929.83 -2996.24 -3008.11 -2943.03 -3034.37 -3022.49 -2956.62 -2930.88 -2917.68 -2742.23 -2865.53 -2853.65 -2755.43 -2743.28 -2730.08 -3715.31 -3706.46 -3703.16 -3694.31 -3630.38 -3642.53 -3542.94 -101.37 127.10 102.70 -101.88 -98.12 92.63 98.44 118.03 88.37 -76.80 107.96 90.26 112.03 -75.77 -72.01 -75.53 89.13 108.72 79.07 98.66 85.95 -72.53 -68.77 74.77 -43.80 -47.56 -44.19 -42.63 -46.81 75.61 -40.55 -44.31 64.43 -39.02 -43.20 18.12 25.96 -26.90 -27.27 -60.39 40.80 10.56 -17.91 35.25 52.55 -41.88 -29.46 28.37 25.52 30.18 1.33 -23.51 5.99 25.26 30.44 -22.05 -9.63 -22.54 48.22 52.89 24.04 28.70 21.27 -33.60 -21.19 -5.60 -2.23 -14.64 -14.31 -0.02 -13.82 46.50 -13.78 -26.20 19.62 -12.86 -26.65 -8.63 5.28 -3.51 -7.31 -15.54 10.51 4.39 Trang 88 SVTH: Phạm Tấn Trường Báo cáo Thiết kế cơng trình H2 H2 H2 H2 H2 H2 H2 H2 H2 H2 H2 H2 H2 H2 H2 H2 H2 H2 H2 H2 H2 H2 H2 H2 H2 H2 H2 H2 H2 H2 H2 C41 C41 C41 C41 C41 C41 C41 C41 C41 C41 C41 C41 C41 C41 C41 C41 C41 C41 C41 C41 C41 C41 C41 C41 C41 C41 C41 C41 C41 C41 C41 COMB16 COMB19 COMB16 COMB9 COMB13 COMB10 COMB14 COMB13 COMB14 COMB9 COMB10 COMB1 COMB2 COMB2 COMB1 COMB11 COMB8 COMB15 COMB12 COMB15 COMB12 COMB11 COMB8 COMB5 COMB6 COMB5 COMB6 COMB7 COMB4 COMB7 COMB4 0.0 2.4 2.4 2.4 0.0 2.4 0.0 2.4 2.4 0.0 0.0 2.4 0.0 2.4 0.0 2.4 2.4 0.0 0.0 2.4 2.4 0.0 0.0 0.0 0.0 2.4 2.4 0.0 0.0 2.4 2.4 -3534.09 -3530.79 -3521.94 -3411.20 -3458.64 -3402.35 -3449.78 -3446.49 -3437.63 -3423.35 -3414.50 -3345.19 -3396.54 -3384.39 -3357.34 -3238.83 -3229.98 -3286.27 -3277.41 -3274.12 -3265.26 -3250.98 -3242.13 -3212.03 -3202.20 -3199.88 -3190.05 -3020.51 -3010.67 -3008.36 -2998.52 18.40 -26.79 -27.17 -62.96 21.52 -63.33 29.35 -31.93 -32.30 42.48 50.31 -65.98 21.28 -31.50 44.57 -62.85 -63.23 13.96 21.80 -31.82 -32.20 34.92 42.76 24.90 33.61 -36.94 -37.36 16.50 25.21 -36.82 -37.24 18.30 -6.98 -10.77 -12.29 -7.94 -16.08 5.97 -4.53 -8.32 -2.70 11.21 -16.67 5.45 -8.04 11.27 -15.75 -19.55 5.07 18.98 -7.99 -11.79 10.32 24.22 -8.75 6.70 -5.14 -9.35 5.71 21.16 -8.99 -13.20 Trang 89 Báo cáo Thiết kế cơng trình SVTH: Phạm Tấn Trường PHỤ LỤC C: NỘI LỰC TẠI CHÂN CỘT Story BASE BASE BASE BASE BASE BASE BASE BASE BASE BASE BASE BASE BASE BASE BASE BASE BASE BASE BASE BASE BASE BASE BASE BASE BASE BASE BASE BASE BASE BASE BASE BASE BASE BASE BASE BASE BASE BASE Point 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 46 46 46 46 46 46 46 46 46 46 46 46 46 46 46 46 46 46 46 Load FX FY FZ MX MY MZ COMB1 -11.64 46.06 3357.34 -44.57 -11.268 COMB2 -5.62 21.99 3396.54 -21.28 -5.445 COMB3 -10.85 42.16 3642.53 -40.795 -10.507 COMB4 -14.82 25.97 3004.2 -25.097 -22.087 -0.012 COMB5 2.01 25.81 3218.5 -25.012 9.675 0.012 COMB6 -6.12 22.22 3020.51 -16.504 -5.709 0.012 COMB7 -6.69 29.57 3202.2 -33.606 -6.703 -0.012 COMB8 -18.69 44.12 3236.31 -42.657 -25.055 -0.011 COMB9 -3.54 43.97 3429.17 -42.58 3.531 0.011 COMB10 -10.86 40.74 3250.98 -34.922 -10.315 0.011 COMB11 -11.37 47.35 3414.5 -50.314 -11.209 -0.011 COMB12 -13.27 22.45 3271.59 -21.696 -19.814 -0.011 COMB13 1.87 22.31 3464.46 -21.619 8.772 0.011 COMB14 -5.45 19.08 3286.27 -13.961 -5.074 0.011 COMB15 -5.95 25.69 3449.78 -29.353 -5.968 -0.011 COMB16 -12.57 18.94 3528.26 -18.298 -19.129 -0.011 COMB17 2.58 18.8 3721.13 -18.222 9.457 0.011 COMB18 -4.74 15.56 3542.94 -10.564 -4.389 0.011 COMB19 -5.25 22.18 3706.46 -25.956 -5.283 -0.011 COMB1 -36.9 6.27 7017.03 -5.843 -34.436 COMB2 -13.55 -0.99 7102.82 0.922 -12.66 COMB3 -32.36 5.19 7741.05 -4.838 -30.199 COMB4 -36.82 0.02 6288.7 0.135 -67.67 -0.053 COMB5 0.64 0.16 6468.89 -0.301 33.876 0.053 COMB6 -17.73 -10.33 6368.31 31.381 -15.968 0.054 COMB7 -18.45 10.51 6389.28 -31.547 -17.826 -0.054 COMB8 -51.88 5.58 6872.12 -5.071 -78.378 -0.048 COMB9 -18.17 5.71 7034.29 -5.463 13.013 0.048 COMB10 -34.69 -3.73 6943.77 23.051 -31.846 0.049 COMB11 -35.35 15.03 6962.65 -33.585 -33.518 -0.049 COMB12 -30.86 -0.95 6949.34 1.017 -58.779 -0.048 COMB13 2.85 -0.82 7111.5 0.626 32.612 0.048 COMB14 -13.67 -10.26 7020.98 29.139 -12.247 0.049 COMB15 -14.33 8.5 7039.86 -27.497 -13.92 -0.049 COMB16 -26.77 -1.92 7600.96 1.921 -54.966 -0.048 COMB17 6.94 -1.79 7763.12 1.53 36.426 0.048 COMB18 -9.58 -11.23 7672.6 30.043 -8.434 0.049 COMB19 -10.24 7.53 7691.48 -26.592 -10.106 -0.049 Trang 90 SVTH: Phạm Tấn Trường Báo cáo Thiết kế cơng trình BASE BASE BASE BASE BASE BASE BASE BASE BASE BASE BASE BASE BASE BASE BASE BASE BASE BASE BASE BASE BASE BASE BASE BASE BASE BASE BASE BASE BASE BASE BASE BASE BASE BASE BASE BASE BASE BASE BASE BASE BASE BASE 73 73 73 73 73 73 73 73 73 73 73 73 73 73 73 73 73 73 73 169 169 169 169 169 169 169 169 169 169 169 169 169 169 169 169 169 169 169 196 196 196 196 COMB1 COMB2 COMB3 COMB4 COMB5 COMB6 COMB7 COMB8 COMB9 COMB10 COMB11 COMB12 COMB13 COMB14 COMB15 COMB16 COMB17 COMB18 COMB19 COMB1 COMB2 COMB3 COMB4 COMB5 COMB6 COMB7 COMB8 COMB9 COMB10 COMB11 COMB12 COMB13 COMB14 COMB15 COMB16 COMB17 COMB18 COMB19 COMB1 COMB2 COMB3 COMB4 -37 -17.85 -34 -34.25 -7.44 -20.89 -20.8 -47.45 -23.32 -35.42 -35.34 -30.21 -6.09 -18.19 -18.11 -27.52 -3.39 -15.49 -15.41 -37 -17.85 -34 -34.11 -7.58 -20.8 -20.89 -47.32 -23.44 -35.34 -35.42 -30.09 -6.21 -18.11 -18.19 -27.39 -3.51 -15.41 -15.49 -36.9 -13.55 -32.36 -36.09 -56.13 -20.5 -49.62 -27.05 -26.97 -34.93 -19.09 -53.25 -53.18 -60.35 -46.08 -21.19 -21.12 -28.29 -14.02 -15.34 -15.26 -22.43 -8.17 56.13 20.5 49.62 26.94 27.08 19.09 34.93 53.15 53.28 46.08 60.35 21.09 21.22 14.02 28.29 15.23 15.37 8.17 22.43 -6.27 0.99 -5.19 -0.17 5457.64 5503.57 6053.68 4839.05 4976.01 4877.77 4937.29 5341 5464.26 5375.85 5429.41 5382.33 5505.6 5417.18 5470.75 5918.77 6042.03 5953.61 6007.18 5457.64 5503.57 6053.68 4840.03 4975.03 4937.29 4877.77 5341.88 5463.38 5429.41 5375.85 5383.22 5504.71 5470.75 5417.18 5919.65 6041.15 6007.18 5953.61 7017.03 7102.82 7741.05 6291.72 53.409 19.512 47.218 25.82 25.587 44.39 7.016 50.744 50.534 67.457 33.821 20.236 20.026 36.949 3.313 14.664 14.454 31.377 -2.259 -53.409 -19.512 -47.218 -25.556 -25.85 -7.016 -44.39 -50.506 -50.771 -33.821 -67.457 -19.999 -20.264 -3.313 -36.949 -14.427 -14.692 2.259 -31.377 5.843 -0.922 4.838 0.313 -35.223 -17 -32.373 -49.462 9.761 -19.813 -19.889 -60.336 -7.035 -33.652 -33.72 -43.936 9.365 -17.251 -17.32 -41.371 11.931 -14.686 -14.754 -35.223 -17 -32.373 -49.178 9.477 -19.889 -19.813 -60.081 -7.291 -33.72 -33.652 -43.68 9.109 -17.32 -17.251 -41.115 11.675 -14.754 -14.686 -34.436 -12.66 -30.199 -65.834 0 -0.027 0.027 0.028 -0.028 -0.024 0.024 0.025 -0.025 -0.024 0.024 0.025 -0.025 -0.024 0.024 0.025 -0.025 0 -0.027 0.027 0.028 -0.028 -0.024 0.024 0.025 -0.025 -0.024 0.024 0.025 -0.025 -0.024 0.024 0.025 -0.025 0 -0.053 Trang 91 SVTH: Phạm Tấn Trường Báo cáo Thiết kế cơng trình BASE BASE BASE BASE BASE BASE BASE BASE BASE BASE BASE BASE BASE BASE BASE BASE BASE BASE BASE BASE BASE BASE BASE BASE BASE BASE BASE BASE BASE BASE BASE BASE BASE BASE 196 196 196 196 196 196 196 196 196 196 196 196 196 196 196 222 222 222 222 222 222 222 222 222 222 222 222 222 222 222 222 222 222 222 COMB5 COMB6 COMB7 COMB8 COMB9 COMB10 COMB11 COMB12 COMB13 COMB14 COMB15 COMB16 COMB17 COMB18 COMB19 COMB1 COMB2 COMB3 COMB4 COMB5 COMB6 COMB7 COMB8 COMB9 COMB10 COMB11 COMB12 COMB13 COMB14 COMB15 COMB16 COMB17 COMB18 COMB19 -0.1 -18.45 -17.73 -51.22 -18.82 -35.35 -34.69 -30.2 2.2 -14.33 -13.67 -26.11 6.29 -10.24 -9.58 -11.64 -5.62 -10.85 -14.32 1.51 -6.69 -6.12 -18.24 -3.99 -11.37 -10.86 -12.82 1.42 -5.95 -5.45 -12.11 2.13 -5.25 -4.74 -10.51 10.33 -5.73 -5.57 -15.03 3.73 0.8 0.96 -8.5 10.26 1.77 1.93 -7.53 11.23 -46.06 -21.99 -42.16 -26.02 -25.77 -29.57 -22.22 -44.16 -43.93 -47.35 -40.74 -22.5 -22.27 -25.69 -19.08 -18.99 -18.76 -22.18 -15.56 6465.87 6389.28 6368.31 6874.84 7031.58 6962.65 6943.77 6952.05 7108.79 7039.86 7020.98 7603.67 7760.41 7691.48 7672.6 3357.34 3396.54 3642.53 3010.67 3212.03 3202.2 3020.51 3242.13 3423.35 3414.5 3250.98 3277.41 3458.64 3449.78 3286.27 3534.09 3715.31 3706.46 3542.94 -0.147 31.547 -31.381 5.474 5.06 33.585 -23.051 -0.614 -1.029 27.497 -29.139 -1.518 -1.933 26.592 -30.043 44.57 21.28 40.795 25.213 24.896 33.606 16.504 42.761 42.476 50.314 34.922 21.8 21.515 29.353 13.961 18.403 18.117 25.956 10.564 32.04 -17.826 -15.968 -76.726 11.361 -33.518 -31.846 -57.127 30.96 -13.92 -12.247 -53.313 34.774 -10.106 -8.434 -11.268 -5.445 -10.507 -21.163 8.751 -6.703 -5.709 -24.223 2.699 -11.209 -10.315 -18.983 7.94 -5.968 -5.074 -18.298 8.625 -5.283 -4.389 0.053 0.054 -0.054 -0.048 0.048 0.049 -0.049 -0.048 0.048 0.049 -0.049 -0.048 0.048 0.049 -0.049 0 -0.012 0.012 0.012 -0.012 -0.011 0.011 0.011 -0.011 -0.011 0.011 0.011 -0.011 -0.011 0.011 0.011 -0.011 Trang 92 Báo cáo Thiết kế cơng trình SVTH: Phạm Tấn Trường PHỤ LỤC D: THÔNG SỐ KĨ THUẬT MÁY THI CÔNG  Cẩu tháp công cụ hỗ trợ thiểu xây dựng cơng trình cao tầng Với chất lượng cao ổn định, cẩu tháp QTZ 6021 hãng NTP Trung Quốc sản phẩm đáp ứng đầy đủ yêu cầu xây dựng với trọng lượng tải lên đến 10 tấn, tầm với 60m  Máy vận thăng HP-VTL-100-150: Trang 93 Báo cáo Thiết kế cơng trình SVTH: Phạm Tấn Trường Trang 94 Báo cáo Thiết kế cơng trình SVTH: Phạm Tấn Trường  Máy bơm bê tơng HBT80A-1816RS: Trang 95 Báo cáo Thiết kế cơng trình SVTH: Phạm Tấn Trường  Xe trộn vận chuyển bêtơng EQ3120GSZ3GJ Trang 96 Báo cáo Thiết kế cơng trình SVTH: Phạm Tấn Trường  Xe ben Thaco AUMAN D240 : Trang 97 Báo cáo Thiết kế cơng trình SVTH: Phạm Tấn Trường  Máy ép cọc YZY-400: Trang 98 Báo cáo Thiết kế cơng trình SVTH: Phạm Tấn Trường  Máy xúc gầu nghịch (dẫn động thủy lực) mã hiệu : EO-4321A có thơng số kỹ thuật sau :(Theo bảng tra 35 « Máy xây dựng » thầy Nguyễn Tiến Thu)  Chọn sơ máy thi công cừ thép theo ‘Sổ tay chọn máy thi công Xây dựng’ thầy Nguyễn Tiến Thu, trang 55 Chọn máy ép cừ mã hiệu : VPP-2A , có thông số sau : Trang 99 Báo cáo Thiết kế cơng trình SVTH: Phạm Tấn Trường DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO [1]TS Đào Đình Đức, giảng Kỹ Thuật Thi Công [2]Cấu tạo bê tông cốt thép, NXB Xây Dựng [3] Lê Anh Hồng, Nền Móng, Nhà xuất Xây dựng, Hà Nội năm 2004 [4] Phùng Văn Lự, Phạm Duy Hữu, Phan Khắc Trí, Giáo trình Vật Liệu Xây Dựng, NXB giáo dục, 1998 [5] Sổ tay chọn máy thiết bị thi công [6] Phan Quang Minh( Chủ biên), Ngơ Thế Phong, Nguyễn Đình Cống.Kết cấu bê tông cốt thép phần cấu kiện [7] Võ Bá Tầm, Kết cấu bê tông cốt thép tập (cấu kiện bản), Nhà xuất Đại học Quốc gia Tp Hồ Chí Minh, Tp Hồ Chí Minh năm 2006 Trang 100 ... 172 7.14.4 Thiết kế ván khuôn sàn, dầm, cột tầng 6: 176 7.14.5 Thiết kế ván khuôn sàn: 178 7.14.6 Thiết kế hệ ván khuôn dầm: 182 7.14.7 Thiết kế hệ ván khuôn cột: ... mƣa: Từ tháng đến tháng 11 Nhiệt độ trung bình: 250C Nhiệt độ thấp nhất: 200C Nhiệt độ cao nhất: 300C (khoảng tháng 4) Lƣợng mƣa trung bình: 274.4 mm Lƣợng mƣa cao nhất: 638 mm (khoảng tháng 9)... từ tháng đến tháng 11, ngồi cịn có gió Đơng Bắc thổi nhẹ Số nắng trung bình cao, mùa mƣa có giờ/ngày, vào mùa khô giờ/ngày Tần suất lặng gió trung bình hàng năm 26%, lớn tháng (34%), nhỏ tháng
- Xem thêm -

Xem thêm: Đề 321 chung cư đồ án tốt nghiệp đại học , Đề 321 chung cư đồ án tốt nghiệp đại học