0

Đề 141 chung cư đồ án tốt nghiệp đại học

510 3 0
  • Đề 141   chung cư đồ án tốt nghiệp đại học

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 05/01/2022, 23:15

Báo cáo Thiết kế cơng trình SVTH: Võ Hồng Trí MỤC LỤC KIẾN TRÚC Giới thiệu cơng trình Mục đích xây dựng cơng trình .1 Vị trí đặc điểm cơng trình Quy mơ cơng trình Cơng cơng trình .7 Các giải pháp kiến trúc cơng trình Giải pháp mặt Giải pháp mặt cắt cấu tạo Giải pháp mặt đứng & hình khối Giải pháp giao thơng cơng trình .9 Giải pháp kết cấu kiến trúc .9 Giải pháp kĩ thuật khác .10 Hệ thống điện .10 Hệ thống cấp nước .10 Hệ thống thoát nước .10 Hệ thống thông gió .11 Hệ thống chiếu sáng .11 Hệ thống phòng cháy chữa cháy 11 Hệ thống chống sét .11 Hệ thống thoát rác 11 LỰA CHỌN GIẢI PHÁP KẾT CẤU 12 Lựa chọn giải pháp kết cấu phần thân 12 Phân tích lựa chọn giải pháp kết cấu phần thân 12 Giải pháp kết cấu móng 14 Báo cáo Thiết kế cơng trình SVTH: Võ Hồng Trí Giải pháp vật liệu 15 Các yêu cầu vật liệu: 15 Lớp bê tông bảo vệ: 15 Bố trí hệ kết cấu chịu lực 16 Nguyên tắc bố trí hệ kết cấu 16 Lựa chọn sơ kích thước tiết diện cấu kiện 16 THIẾT KẾ KẾT CẤU SÀN TẦNG ĐIỂN HÌNH .24 Mặt dầm sàn tầng điển hình .24 Thông số thiết kế .25 Tiêu chuẩn thiết kế .25 Vật liệu 26 Kích thước sơ bộ: 26 Tải trọng tác dụng .26 Tĩnh tải tác dụng lên sàn 27 Hoạt tải tác dụng lên sàn 29 Xác định nội lực tính cốt thép sàn phương pháp tra ô bảng đơn 30 Cơ sở lý thuyết .30 Xác định nội lực 30 Tính tốn cốt thép 34 Kiểm tra khả chịu cắt 37 Kiểm tra độ võng 37 THIẾT KẾ CẦU THANG BỘ 42 Số liệu tính tốn 42 Kích thước sơ 42 Vật liệu 43 Tải trọng .43 Tính tốn thang 45 Báo cáo Thiết kế cơng trình SVTH: Võ Hồng Trí Sơ đồ tính tốn .45 Tính cốt thép thang 46 Kiểm tra khả chịu cắt 47 Tính tốn dầm chiếu tới 47 Tải trọng .47 Sơ đồ tính .48 Tính thép dọc dầm chiếu tới 49 Kiểm tra khả chịu cắt 49 THIẾT KẾ KHUNG TRỤC .50 Số liệu tính tốn 50 Tiêu chuẩn thiết kế .50 Vật liệu thiết kế 50 Sơ đồ tính tốn 50 Lựa chọn sơ đồ tính 50 Lựa chọn tiết diện thiết kế 50 Mơ hình cơng trình .51 Xác định tải trọng tác dụng lên cơng trình 56 Tải trọng thành phần tĩnh gió 56 Tải trọng thành phần động gió .58 Tải trọng động đất 71 Tổ hợp hệ thành phần động đất 79 CÁC TRƯỜNG HỢP TỔ HỢP TẢI TRỌNG VÀ CẤU TRÚC TỔ HỢP 80 Các trường hợp tổ hợp tải trọng 80 Các trường hợp tổ hợp tải trọng trung gian 80 Các trường hợp tổ hợp tải trọng tính tốn 85 Giải mơ hình .87 Tính tốn bố trí cốt thép cho dầm khung trục .97 Báo cáo Thiết kế công trình SVTH: Võ Hồng Trí Nội lực dầm 97 Tính tốn cốt thép dọc 99 Tính tốn cốt đai .107 Tính tốn cốt treo gia cường vị trí dầm phụ truyền lên dầm .109 Tính tốn bố trí cốt thép cho cột khung trục .110 Tính tốn cốt thép dọc cho cột 110 Tính thép đai cho cột 121 Tính tốn bố trí cốt thép cho vách 124 Lý thuyết tính tốn .124 Phương pháp phân bố ứng suất đàn hồi .124 Phương pháp giả thuyết vùng biên chịu moment .127 Phương pháp cổ điển 129 Áp dụng tính tốn lõi cơng trình ( phần tử pier) 130 Kiểm tra kết cấu 140 Kiểm tra độ võng dầm 140 Kiểm tra ổn định chống lật .140 Kiểm tra chuyển vị ngang đỉnh cơng trình 143 THIẾT KẾ MÓNG KHUNG TRỤC .144 Giới thiệu chung .144 Điều kiện địa chất cơng trình 144 Địa tầng 144 Đánh giá tính chất đất 147 Đánh giá điều kiện thủy văn .147 Lựa chọn giải pháp móng cho cơng trình 147 Giải pháp móng nơng 147 Giải pháp móng sâu 147 Đặc điểm thiết kế móng cọc vùng chịu tải động đất 148 Báo cáo Thiết kế cơng trình SVTH: Võ Hồng Trí Cơ sở tính toán 149 Các giả thiết tính toán .149 Các loại tải trọng tính tốn móng .149 Giới thiệu sơ lược móng cọc khoan nhồi .152 Đặc điểm 152 Ưu nhược điểm phương án móng cọc khoan nhồi .152 Cấu tạo cọc đài cọc 153 Vật liệu .153 Các hệ số làm việc thiết kế móng cọc có xét đến tác dụng tải trọng động đất 153 Xác định sức chịu tải cọc 154 Sức chịu tải cọc theo cường độ vật liệu (TCVN 10304:2014) 154 Sức chịu tải cọc theo cường độ đất (phụ lục G – TCVN 10304:2014) .155 Sức chịu tải cọc theo kết thí nghiệm xuyên tiêu chuẩn SPT (Mục G.3 Phụ lục G – TCVN 10304:2014) .158 fs.i: cường độ sức kháng trung bình đoạn cọc nằm lớp đất rời thứ “i” .159 Xác định sức chịu tải thiết kế .160 Tính tốn móng M1 160 Sơ chiều sâu đáy đài 160 Xác định số lượng cọc 161 Chọn kích thước đài cọc bố trí cọc 161 Kiểm tra cọc làm việc theo nhóm .162 Kiểm tra tải trọng tác dụng lên cọc móng .162 Kiểm tra ứng suất đáy khối móng quy ước 164 Kiểm tra lún móng cọc .168 Kiểm tra cọc chịu tải trọng ngang (Phụ lục A TCVN 10304:2014) 169 Kiểm tra điều kiện xuyên thủng 175 Tính tốn cốt thép đài cọc 175 Báo cáo Thiết kế cơng trình SVTH: Võ Hồng Trí Tính tốn móng M2 177 Sơ chiều sâu đáy đài 177 Xác định số lượng cọc 178 Chọn kích thước đài cọc bố trí cọc 178 Kiểm tra cọc làm việc theo nhóm .179 Kiểm tra tải trọng tác dụng lên cọc móng .180 Kiểm tra ứng suất đáy khối móng quy ước 181 Kiểm tra lún móng cọc .185 Kiểm tra cọc chịu tải trọng ngang (Phụ lục A TCVN 10304:2014) 186 Kiểm tra điều kiện xuyên thủng 192 Tính tốn cốt thép đài cọc 193 Giới thiệu sơ lược móng cọc bê tơng ly tâm 196 Cấu tạo cọc đài cọc 198 Vật liệu đài cọc 198 Vật liệu cọc .198 Các hệ số làm việc thiết kế móng cọc có xét đến tác dụng tải trọng động đất 200 Xác định sức chịu tải cọc 200 Sức chịu tải cọc theo cường độ vật liệu .200 Sức chịu tải cọc theo cường độ đất (phụ lục G – TCVN 10304:2014) .201 Sức chịu tải cọc theo kết thí nghiệm xuyên tiêu chuẩn SPT (Mục G.3 Phụ lục G – TCVN 10304:2014) .204 fs.i: cường độ sức kháng trung bình đoạn cọc nằm lớp đất rời thứ “i” .206 Xác định sức chịu tải thiết kế 206 Kiểm tra cọc theo điều kiện cẩu lắp 206 Tính tốn móng M1 208 Sơ chiều sâu đáy đài 208 Xác định số lượng cọc 209 Báo cáo Thiết kế cơng trình SVTH: Võ Hồng Trí Chọn kích thước đài cọc bố trí cọc 209 Kiểm tra cọc làm việc theo nhóm 210 Kiểm tra tải trọng tác dụng lên cọc móng .210 Kiểm tra ứng suất đáy khối móng quy ước 211 Kiểm tra lún móng cọc .215 Kiểm tra cọc chịu tải trọng ngang (Phụ lục A TCVN 10304:2014) 217 Kiểm tra điều kiện xuyên thủng .222 Tính tốn cốt thép đài cọc 222 Tính tốn móng M2 224 Sơ chiều sâu đáy đài 224 Xác định số lượng cọc 225 Chọn kích thước đài cọc bố trí cọc 225 Kiểm tra cọc làm việc theo nhóm 226 Kiểm tra tải trọng tác dụng lên cọc móng .227 Kiểm tra ứng suất đáy khối móng quy ước 228 Kiểm tra lún móng cọc .232 Kiểm tra cọc chịu tải trọng ngang (Phụ lục A TCVN 10304:2014) 234 Kiểm tra điều kiện xuyên thủng .239 Tính toán cốt thép đài cọc 240 TÍNH TỐN MĨNG LÕI THANG 243 Lựa chọn giải pháp móng 243 Xác định nội lực dùng để tính tốn móng 243 Truyền tải sàn hầm .243 Tải trọng tính tốn 244 Tải trọng tiêu chuẩn 244 Sức chịu tải thiết kế cọc đơn .245 Xác định số lượng cọc 245 Báo cáo Thiết kế công trình SVTH: Võ Hồng Trí Chọn kích thước đài cọc bố trí cọc 245 Kiểm tra cọc làm việc theo nhóm .246 Kiểm tra lực tác dụng lên đầu cọc 247 Kiểm tra ổn định đất đáy khối móng quy ước 250 Kích thước khối móng quy ước 250 Áp lực tính tốn tác dụng lên khối móng quy ước 251 Trọng lượng khối móng quy ước .251 Kiểm tra điều kiện làm việc đàn hồi lớp đất móng khối quy ước 252 Kiểm tra lún móng bè cọc 253 Kiểm tra cọc chịu tải trọng ngang (Phụ lục A TCVN 10304:2014) 255 Kiểm tra xuyên thủng .260 Tính tốn cốt thép đài cọc .260 Chia dãy 260 Xác định nội lực tính tốn thép đài 264 Sức chịu tải thiết kế cọc đơn 265 Xác định số lượng cọc 265 Chọn kích thước đài cọc bố trí cọc 265 Kiểm tra cọc làm việc theo nhóm 266 Kiểm tra lực tác dụng lên đầu cọc 267 Kiểm tra ổn định đất đáy khối móng quy ước 270 Kích thước khối móng quy ước 270 Áp lực tính tốn tác dụng lên khối móng quy ước 271 Trọng lượng khối móng quy ước .272 Kiểm tra điều kiện làm việc đàn hồi lớp đất móng khối quy ước .272 Kiểm tra lún móng bè cọc .273 Kiểm tra cọc chịu tải trọng ngang (Phụ lục A TCVN 10304:2014) .276 Kiểm tra xuyên thủng .281 Báo cáo Thiết kế cơng trình SVTH: Võ Hồng Trí Tính tốn cốt thép đài cọc .281 Chia dãi 281 Xác định nội lực tính tốn thép đài 285 CHỌN PHƯƠNG ÁN MÓNG 287 So sánh lựa chọn phương án móng 287 Chỉ tiêu kết cấu 287 Chi phí vật liệu 288 Điều kiện thi công 290 Nhận xét lựa chọn phương án 291 Báo cáo Thiết kế cơng trình SVTH: Võ Hồng Trí KIẾN TRÚC Giới thiệu cơng trình Mục đích xây dựng cơng trình Một đất nước muốn phát triển cách mạnh mẽ tất lĩnh vực kinh tế xã hội, trước hết cần phải có sở hạ tầng vững chắc, tạo điều kiện tốt, thuận lợi cho nhu cầu sinh sống làm việc người dân Đối với nước ta, nước bước phát triển ngày khẳng định vị khu vực quốc tế, để làm tốt mục tiêu đó, điều cần phải ngày cải thiện nhu cầu an sinh làm việc cho người dân Mà nhu cầu nơi nhu cầu cấp thiết hàng đầu Trước thực trạng dân số phát triển nhanh nên nhu cầu mua đất xây dựng nhà ngày nhiều quỹ đất Thành phố có hạn, mà giá đất ngày leo thang khiến cho nhiều người dân không đủ khả mua đất xây dựng Để giải vấn đề cấp thiết giải pháp xây dựng chung cư cao tầng phát triển quy hoạch khu dân cư quận, khu vực ngoại ô trung tâm Thành phố hợp lý Bên cạnh đó, với lên kinh tế Thành phố tình hình đầu tư nước vào thị trường ngày rộng mở, mở triển vọng thật nhiều hứa hẹn việc đầu tư xây dựng cao ốc dùng làm văn phòng làm việc, khách sạn cao tầng,… với chất lượng cao nhằm đáp ứng nhu cầu sinh hoạt ngày cao người dân Có thể nói xuất ngày nhiều cao ốc Thành phố đáp ứng nhu cầu cấp bách sở hạ tầng mà cịn góp phần tích cực vào việc tạo nên mặt cho Thành phố, đồng thời hội tạo nên nhiều việc làm cho người dân Hơn nữa, ngành xây dựng nói riêng, xuất nhà cao tầng góp phần tích cực vào việc phát triển ngành xây dựng thông qua việc tiếp thu áp dụng kỹ thuật đại, cơng nghệ tính tốn, thi cơng xử lý thực tế, phương pháp thi công đại nước ngồi… Chính thế, cơng trình chung cư THE HEAVEN thiết kế xây dựng nhằm góp phần giải mục tiêu Đây khu nhà cao tầng đại, đầy đủ tiện nghi, cảnh quan đẹp… thích hợp cho sinh sống, giải trí làm việc, chung cư cao tầng thiết kế thi công xây dựng với chất lượng cao, đầy đủ tiện nghi để phục vụ cho nhu cầu sống người dân Chương 1: Kiến trúc Trang Báo cáo Thiết kế cơng trình SVTH: Võ Hồng Trí TANG P2 COMB5 MIN Bottom -23518.7 -117.76 270.61 -3149.28 -2591.6 -209.143 TANG P2 COMB12 MAX Top -2276.43 -21.65 248.27 875.961 -542.071 1332.305 TANG P2 COMB12 MAX Bottom -2276.43 -21.65 248.27 875.961 -1273.86 896.747 TANG P2 COMB12 MIN Top -27802.8 -188.02 -907.72 -1869.87 -8557.54 -93.424 TANG P2 COMB12 MIN Bottom -28199.1 -188.02 -907.72 -1869.87 -10067.9 -167.031 TANG P2 COMB13 MAX Top 534.88 37.23 1427.86 -408.239 2636.008 894.04 TANG P2 COMB13 MAX Bottom 534.88 37.23 1427.86 -408.239 5914.828 658.681 TANG P2 COMB13 MIN Top -24991.5 -129.14 271.87 -3154.07 -5379.46 -531.689 TANG P2 COMB13 MIN Bottom -25387.7 -129.14 271.87 -3154.07 -2879.2 -405.097 TANG P2 COMB14 MAX Top -1667.23 784.56 510.31 1840.056 -735.005 10366.1 TANG P2 COMB14 MAX Bottom -1667.23 784.56 510.31 1840.056 -575.876 12793.26 TANG P2 COMB14 MIN Top -25298.9 653.95 46.8 -208.293 -6135.36 9200.378 TANG P2 COMB14 MIN Bottom -25695.1 653.95 46.8 -208.293 -4400.31 11867.88 TANG P2 COMB15 MAX Top -1969.11 -804.74 473.34 -2069.82 213.822 -8399.76 TANG P2 COMB15 MAX Bottom -1969.11 -804.74 473.34 -2069.82 247.25 -11376.2 TANG P2 COMB15 MIN Top -25600.7 -935.35 9.83 -4118.17 -5186.53 -9565.48 TANG P2 COMB15 MIN Bottom -25996.9 -935.35 9.83 -4118.17 -3577.18 -12301.6 TANG P2 COMB6 MAX Top 167.71 882.95 484.04 2172.151 -527.126 11591.2 TANG P2 COMB6 MAX Bottom 167.71 882.95 484.04 2172.151 -457.292 14352.88 TANG P2 COMB6 MIN Top -23463.9 752.34 20.54 123.803 -5927.48 10425.48 TANG P2 COMB6 MIN Bottom -23860.1 752.34 20.54 123.803 -4281.72 13427.49 TANG P2 COMB7 MAX Top -167.71 -882.95 442.97 -2172.15 527.126 -9259.76 TANG P2 COMB7 MAX Bottom -167.71 -882.95 442.97 -2172.15 457.292 -12502.1 TANG P2 COMB7 MIN Top -23799.3 -1013.55 -20.54 -4220.5 -4873.22 -10425.5 TANG P2 COMB7 MIN Bottom -24195.5 -1013.55 -20.54 -4220.5 -3367.14 -13427.5 TANG P2 COMB8 MAX Top -3852.49 -30.9 275.17 772.387 -687.922 1177.541 TANG P2 COMB8 MAX Bottom -3852.49 -30.9 275.17 772.387 -1328.26 710.531 TANG P2 COMB8 MIN Top -29378.9 -197.27 -880.83 -1973.45 -8703.39 -248.189 TANG P2 COMB8 MIN Bottom -29775.1 -197.27 -880.83 -1973.45 -10122.3 -353.247 TANG P2 COMB9 MAX Top -1041.18 27.98 1454.76 -511.813 2490.156 739.275 TANG P2 COMB9 MAX Bottom -1041.18 27.98 1454.76 -511.813 5860.429 472.465 TANG P2 COMB9 MIN Top -26567.6 -138.39 298.76 -3257.65 -5525.31 -686.454 TANG P2 COMB9 MIN Bottom -26963.8 -138.39 298.76 -3257.65 -2933.6 -591.314 TANG P2 COMB10 MAX Top -3243.29 775.31 537.21 1736.481 -880.857 10211.33 TANG P2 COMB10 MAX Bottom -3243.29 775.31 537.21 1736.481 -630.276 12607.05 TANG P2 COMB10 MIN Top -26874.9 644.7 73.7 -311.867 -6281.21 9045.613 TANG P2 COMB10 MIN Bottom -27271.1 644.7 73.7 -311.867 -4454.71 11681.66 TANG P2 COMB11 MAX Top -3545.16 -813.99 500.23 -2173.39 67.97 -8554.53 TANG P2 COMB11 MAX Bottom -3545.16 -813.99 500.23 -2173.39 192.85 -11562.4 TANG P2 COMB11 MIN Top -27176.8 -944.6 36.73 -4221.74 -5332.38 -9720.25 TANG P2 COMB11 MIN Bottom -27573 -944.6 36.73 -4221.74 -3631.58 -12487.8 TANG P2 COMB16 MAX Top -2034.32 -20.81 246.85 887.267 -427.331 1360.093 TANG P2 COMB16 MAX Bottom -2034.32 -20.81 246.85 887.267 -1163.94 927.399 TANG P2 COMB16 MIN Top -27560.7 -187.18 -909.14 -1858.57 -8442.8 -65.636 TANG P2 COMB16 MIN Bottom -27956.9 -187.18 -909.14 -1858.57 -9957.97 -136.379 Phụ lục tính tốn Trang 195 Báo cáo Thiết kế cơng trình SVTH: Võ Hồng Trí TANG P2 COMB17 MAX Top 776.99 38.08 1426.45 -396.933 2750.748 921.828 TANG P2 COMB17 MAX Bottom 776.99 38.08 1426.45 -396.933 6024.742 689.333 TANG P2 COMB17 MIN Top -24749.4 -128.3 270.45 -3142.77 -5264.72 -503.901 TANG P2 COMB17 MIN Bottom -25145.6 -128.3 270.45 -3142.77 -2769.29 -374.445 TANG P2 COMB18 MAX Top -1425.12 785.4 508.89 1851.362 -620.265 10393.89 TANG P2 COMB18 MAX Bottom -1425.12 785.4 508.89 1851.362 -465.963 12823.92 TANG P2 COMB18 MIN Top -25056.7 654.8 45.38 -196.987 -6020.62 9228.166 TANG P2 COMB18 MIN Bottom -25453 654.8 45.38 -196.987 -4290.39 11898.53 TANG P2 COMB19 MAX Top -1726.99 -803.9 471.92 -2058.51 328.562 -8371.97 TANG P2 COMB19 MAX Bottom -1726.99 -803.9 471.92 -2058.51 357.163 -11345.6 TANG P2 COMB19 MIN Top -25358.6 -934.51 8.41 -4106.86 -5071.79 -9537.7 TANG P2 COMB19 MIN Bottom -25754.8 -934.51 8.41 -4106.86 -3467.27 -12271 TANG P2 COMB20 MAX Top 7217.54 907.4 3532.55 3712.899 11398.53 13228.53 TANG P2 COMB20 MAX Bottom 7217.54 907.4 3532.55 3712.899 21824.81 15985.08 TANG P2 COMB20 MIN Top -33112 -1050.9 -3032.23 -5906.89 -17069.8 -12287.7 TANG P2 COMB20 MIN Bottom -33508.2 -1050.9 -3032.23 -5906.89 -25795.1 -15328.4 TANG P2 COMB21 MAX Top -3014.64 2946.83 -367 8220.892 -5479.48 41801.08 TANG P2 COMB21 MAX Bottom -3014.64 2946.83 -367 8220.892 -8303.21 51579.97 TANG P2 COMB21 MIN Top -26646.3 2816.23 -830.51 6172.543 -10879.8 40635.35 TANG P2 COMB21 MIN Bottom -27042.5 2816.23 -830.51 6172.543 -12127.6 50654.59 TANG P2 COMB22 MAX Top 7742.9 910.49 3523.58 3747.424 11447.15 13280.12 TANG P2 COMB22 MAX Bottom 7742.9 910.49 3523.58 3747.424 21842.95 16047.15 TANG P2 COMB22 MIN Top -32586.6 -1047.82 -3041.2 -5872.36 -17021.2 -12236.1 TANG P2 COMB22 MIN Bottom -32982.8 -1047.82 -3041.2 -5872.36 -25776.9 -15266.3 TANG P2 COMB23 MAX Top -2489.28 2949.92 -375.97 8255.416 -5430.86 41852.66 TANG P2 COMB23 MAX Bottom -2489.28 2949.92 -375.97 8255.416 -8285.07 51642.05 TANG P2 COMB23 MIN Top -26120.9 2819.31 -839.47 6207.068 -10831.2 40686.94 TANG P2 COMB23 MIN Bottom -26517.1 2819.31 -839.47 6207.068 -12109.5 50716.66 TANG P2 COMB24 MAX Top 7823.6 910.77 3523.11 3751.193 11485.39 13289.38 TANG P2 COMB24 MAX Bottom 7823.6 910.77 3523.11 3751.193 21879.58 16057.37 TANG P2 COMB24 MIN Top -32505.9 -1047.54 -3041.67 -5868.59 -16983 -12226.8 TANG P2 COMB24 MIN Bottom -32902.1 -1047.54 -3041.67 -5868.59 -25740.3 -15256.1 TANG P2 COMB25 MAX Top -2408.58 2950.2 -376.44 8259.185 -5392.62 41861.93 TANG P2 COMB25 MAX Bottom -2408.58 2950.2 -376.44 8259.185 -8248.44 51652.26 TANG P2 COMB25 MIN Top -26040.2 2819.59 -839.95 6210.836 -10793 40696.21 TANG P2 COMB25 MIN Bottom -26436.4 2819.59 -839.95 6210.836 -12072.9 50726.88 TANG P2 COMB1 MAX Top -2031.72 -9.39 475.67 -122.255 -181.841 1022.885 TANG P2 COMB1 MAX Bottom -2031.72 -9.39 475.67 -122.255 -80.155 802.508 TANG P2 COMB1 MIN Top -27796.5 -117.75 29.91 -2067.77 -5840.2 -228.609 TANG P2 COMB1 MIN Bottom -28192.7 -117.75 29.91 -2067.77 -4222.91 -260.54 TANG P2 COMB2 MAX Top -2056.08 -8.45 474.53 -106.913 -302.799 1081.358 TANG P2 COMB2 MAX Bottom -2056.08 -8.45 474.53 -106.913 -204.995 864.179 TANG P2 COMB2 MIN Top -27820.9 -116.81 28.77 -2052.43 -5961.16 -170.136 TANG P2 COMB2 MIN Bottom -28217.1 -116.81 28.77 -2052.43 -4347.75 -198.869 TANG P2 COMB3 MAX Top -4087.8 -17.84 504.44 -229.168 -484.64 852.749 Phụ lục tính tốn Trang 196 Báo cáo Thiết kế cơng trình SVTH: Võ Hồng Trí TANG P2 COMB3 MAX Bottom -4087.8 -17.84 504.44 -229.168 -285.15 603.639 TANG P2 COMB3 MIN Top -29852.6 -126.2 58.67 -2174.68 -6143 -398.744 TANG P2 COMB3 MIN Bottom -30248.8 -126.2 58.67 -2174.68 -4427.9 -459.409 TANG P2 COMB4 MAX Top -589.54 -13.49 126.98 1338.302 -861.749 1570.76 TANG P2 COMB4 MAX Bottom -589.54 -13.49 126.98 1338.302 -1945.61 1209.329 TANG P2 COMB4 MIN Top -28694.7 -159.23 -1128.17 -1526.04 -10935.9 80.403 TANG P2 COMB4 MIN Bottom -29090.9 -159.23 -1128.17 -1526.04 -13256.1 34.554 TANG P2 COMB5 MAX Top 2929.93 50.88 1573.93 -419.476 5277.554 1171.09 TANG P2 COMB5 MAX Bottom 2929.93 50.88 1573.93 -419.476 9113.323 1028.494 TANG P2 COMB5 MIN Top -25175.2 -94.87 318.78 -3283.81 -4796.61 -319.266 TANG P2 COMB5 MIN Bottom -25571.5 -94.87 318.78 -3283.81 -2197.14 -146.282 TANG P2 COMB12 MAX Top -2359.14 -20.59 185.78 1094.442 -939.231 1333.085 TANG P2 COMB12 MAX Bottom -2359.14 -20.59 185.78 1094.442 -1823.19 960.216 TANG P2 COMB12 MIN Top -30230.3 -162.6 -988.43 -1678.01 -10571.8 -133.385 TANG P2 COMB12 MIN Bottom -30626.5 -162.6 -988.43 -1678.01 -12416.9 -203.388 TANG P2 COMB13 MAX Top 808.38 37.34 1488.03 -487.558 4586.142 973.383 TANG P2 COMB13 MAX Bottom TANG P2 COMB13 MIN Top TANG P2 COMB13 MIN Bottom TANG P2 COMB14 MAX TANG P2 TANG 808.38 37.34 1488.03 -487.558 8129.851 797.464 -27062.8 -104.67 313.82 -3260.01 -5046.44 -493.087 -27459 -104.67 313.82 -3260.01 -2463.84 -366.139 Top -1667.79 857.19 498.21 1928.188 -599.632 12949.93 COMB14 MAX Bottom -1667.79 857.19 498.21 1928.188 -421.315 15675.91 P2 COMB14 MIN Top -27432.6 748.83 52.45 -17.324 -6257.99 11698.43 TANG P2 COMB14 MIN Bottom -27828.8 748.83 52.45 -17.324 -4564.07 14612.86 TANG P2 COMB15 MAX Top -1989.31 -874.09 447.15 -2148.25 272.318 -10858.4 TANG P2 COMB15 MAX Bottom -1989.31 -874.09 447.15 -2148.25 277.035 -14018.8 TANG P2 COMB15 MIN Top -27754.1 -982.45 1.39 -4093.76 -5386.04 -12109.9 TANG P2 COMB15 MIN Bottom -28150.3 -982.45 1.39 -4093.76 -3865.72 -15081.8 TANG P2 COMB6 MAX Top 178.62 961.82 474.13 2264.687 -484.417 14478.36 TANG P2 COMB6 MAX Bottom 178.62 961.82 474.13 2264.687 -387.972 17560.1 TANG P2 COMB6 MIN Top -25586.2 853.46 28.37 319.175 -6142.78 13226.87 TANG P2 COMB6 MIN Bottom -25982.4 853.46 28.37 319.175 -4530.72 16497.06 TANG P2 COMB7 MAX Top -178.62 -961.82 417.4 -2264.69 484.417 -11975.4 TANG P2 COMB7 MAX Bottom -178.62 -961.82 417.4 -2264.69 387.972 -15434 TANG P2 COMB7 MIN Top -25943.4 -1070.18 -28.37 -4210.2 -5173.94 -13226.9 TANG P2 COMB7 MIN Bottom -26339.6 -1070.18 -28.37 -4210.2 -3754.78 -16497.1 TANG P2 COMB8 MAX Top -4209.61 -28.19 211.67 998.221 -1211.75 1179.963 TANG P2 COMB8 MAX Bottom -4209.61 -28.19 211.67 998.221 -2007.69 781.233 TANG P2 COMB8 MIN Top -32080.7 -170.2 -962.54 -1774.24 -10844.3 -286.507 TANG P2 COMB8 MIN Bottom -32477 -170.2 -962.54 -1774.24 -12601.4 -382.37 TANG P2 COMB9 MAX Top -1042.08 29.73 1513.92 -583.779 4313.623 820.261 TANG P2 COMB9 MAX Bottom -1042.08 29.73 1513.92 -583.779 7945.356 618.482 TANG P2 COMB9 MIN Top -28913.2 -112.28 339.71 -3356.24 -5318.96 -646.209 TANG P2 COMB9 MIN Bottom -29309.4 -112.28 339.71 -3356.24 -2648.34 -545.121 TANG P2 COMB10 MAX Top -3518.26 849.58 524.1 1831.967 -872.151 12796.8 TANG P2 COMB10 MAX Bottom -3518.26 849.58 524.1 1831.967 -605.81 15496.93 Phụ lục tính tốn Trang 197 Báo cáo Thiết kế cơng trình SVTH: Võ Hồng Trí TANG P2 COMB10 MIN Top -29283.1 741.22 78.34 -113.545 -6530.51 11545.31 TANG P2 COMB10 MIN Bottom -29679.3 741.22 78.34 -113.545 -4748.56 14433.88 TANG P2 COMB11 MAX Top -3839.78 -881.7 473.04 -2244.47 -0.201 -11011.6 TANG P2 COMB11 MAX Bottom -3839.78 -881.7 473.04 -2244.47 92.54 -14197.8 TANG P2 COMB11 MIN Top -29604.6 -990.05 27.28 -4189.98 -5658.56 -12263.1 TANG P2 COMB11 MIN Bottom -30000.8 -990.05 27.28 -4189.98 -4050.21 -15260.8 TANG P2 COMB16 MAX Top -2381.06 -19.74 184.75 1108.25 -1048.09 1385.711 TANG P2 COMB16 MAX Bottom -2381.06 -19.74 184.75 1108.25 -1935.55 1015.719 TANG P2 COMB16 MIN Top -30252.2 -161.75 -989.46 -1664.21 -10680.7 -80.759 TANG P2 COMB16 MIN Bottom -30648.4 -161.75 -989.46 -1664.21 -12529.2 -147.884 TANG P2 COMB17 MAX Top 786.47 38.18 1487.01 -473.75 4477.28 1026.009 TANG P2 COMB17 MAX Bottom 786.47 38.18 1487.01 -473.75 8017.496 852.967 TANG P2 COMB17 MIN Top -27084.7 -103.83 312.79 -3246.21 -5155.3 -440.462 TANG P2 COMB17 MIN Bottom -27480.9 -103.83 312.79 -3246.21 -2576.2 -310.636 TANG P2 COMB18 MAX Top -1689.71 858.03 497.19 1941.997 -708.494 13002.55 TANG P2 COMB18 MAX Bottom -1689.71 858.03 497.19 1941.997 -533.67 15731.42 TANG P2 COMB18 MIN Top -27454.5 749.68 51.42 -3.516 -6366.85 11751.06 TANG P2 COMB18 MIN Bottom -27850.7 749.68 51.42 -3.516 -4676.42 14668.37 TANG P2 COMB19 MAX Top -2011.23 -873.24 446.13 -2134.44 163.456 -10805.8 TANG P2 COMB19 MAX Bottom -2011.23 -873.24 446.13 -2134.44 164.68 -13963.3 TANG P2 COMB19 MIN Top -27776 -981.6 0.36 -4079.95 -5494.9 -12057.3 TANG P2 COMB19 MIN Bottom -28172.2 -981.6 0.36 -4079.95 -3978.07 -15026.3 TANG P2 COMB20 MAX Top 8054.61 956.01 3672.4 4209.698 17369.81 16127.18 TANG P2 COMB20 MAX Bottom 8054.61 956.01 3672.4 4209.698 28335.4 19125.54 TANG P2 COMB20 MIN Top -36272.1 -1075.07 -3191.43 -6292.71 -23319 -15114.9 TANG P2 COMB20 MIN Bottom -36668.3 -1075.07 -3191.43 -6292.71 -32649.2 -18338.1 TANG P2 COMB21 MAX Top -3349.48 3116.39 -410.21 8503.649 -7157.92 51300.57 TANG P2 COMB21 MAX Bottom -3349.48 3116.39 -410.21 8503.649 -10068.2 61707.85 TANG P2 COMB21 MIN Top -29114.3 3008.03 -855.98 6558.137 -12816.3 50049.08 TANG P2 COMB21 MIN Bottom -29510.5 3008.03 -855.98 6558.137 -14211 60644.8 TANG P2 COMB22 MAX Top 8671.43 958.55 3663.77 4241.772 17460.65 16178.22 TANG P2 COMB22 MAX Bottom 8671.43 958.55 3663.77 4241.772 28396.9 19185.2 TANG P2 COMB22 MIN Top -35655.3 -1072.54 -3200.06 -6260.64 -23228.1 -15063.9 TANG P2 COMB22 MIN Bottom -36051.5 -1072.54 -3200.06 -6260.64 -32587.7 -18278.5 TANG P2 COMB23 MAX Top -2732.66 3118.92 -418.84 8535.723 -7067.08 51351.61 TANG P2 COMB23 MAX Bottom -2732.66 3118.92 -418.84 8535.723 -10006.7 61767.51 TANG P2 COMB23 MIN Top -28497.5 3010.57 -864.61 6590.211 -12725.4 50100.12 TANG P2 COMB23 MIN Bottom -28893.7 3010.57 -864.61 6590.211 -14149.5 60704.46 TANG P2 COMB24 MAX Top 8664.13 958.83 3663.43 4246.375 17424.37 16195.77 TANG P2 COMB24 MAX Bottom 8664.13 958.83 3663.43 4246.375 28359.45 19203.7 TANG P2 COMB24 MIN Top -35662.6 -1072.26 -3200.41 -6256.04 -23264.4 -15046.4 TANG P2 COMB24 MIN Bottom -36058.8 -1072.26 -3200.41 -6256.04 -32625.2 -18260 TANG P2 COMB25 MAX Top -2739.96 3119.21 -419.18 8540.326 -7103.36 51369.15 TANG P2 COMB25 MAX Bottom -2739.96 3119.21 -419.18 8540.326 -10044.2 61786.01 TANG P2 COMB25 MIN Top -28504.8 3010.85 -864.95 6594.814 -12761.7 50117.66 Phụ lục tính tốn Trang 198 Báo cáo Thiết kế cơng trình SVTH: Võ Hồng Trí TANG P2 COMB25 MIN Bottom -28901 3010.85 -864.95 6594.814 -14186.9 60722.96 TANG P2 COMB1 MAX Top -2336.5 -3.51 432.18 -119.754 -317.941 1156.129 TANG P2 COMB1 MAX Bottom -2336.5 -3.51 432.18 -119.754 -220.327 1019.557 TANG P2 COMB1 MIN Top -30192.6 -76.6 28.71 -1998.55 -6273.18 -227.106 TANG P2 COMB1 MIN Bottom -30588.8 -76.6 28.71 -1998.55 -4803.76 -247.424 TANG P2 COMB2 MAX Top -2062.49 -3.8 430.12 -100.152 -199.633 1195.22 TANG P2 COMB2 MAX Bottom -2062.49 -3.8 430.12 -100.152 -109.017 1057.649 TANG P2 COMB2 MIN Top -29918.6 -76.89 26.65 -1978.95 -6154.87 -188.016 TANG P2 COMB2 MIN Bottom -30314.8 -76.89 26.65 -1978.95 -4692.45 -209.332 TANG P2 COMB3 MAX Top -4398.98 -9.78 458.83 -219.906 -517.574 968.114 TANG P2 COMB3 MAX Bottom -4398.98 -9.78 458.83 -219.906 -329.344 810.225 TANG P2 COMB3 MIN Top -32255.1 -82.87 55.36 -2098.7 -6472.81 -415.121 TANG P2 COMB3 MIN Bottom -32651.3 -82.87 55.36 -2098.7 -4912.78 -456.756 TANG P2 COMB4 MAX Top -664.55 -6.64 37.59 1439.419 -1602.84 1619.998 TANG P2 COMB4 MAX Bottom -664.55 -6.64 37.59 1439.419 -2846.83 1395.055 TANG P2 COMB4 MIN Top -31065.6 -102.59 -1205.65 -1408.07 -13771.5 56.253 TANG P2 COMB4 MIN Bottom -31461.8 -102.59 -1205.65 -1408.07 -16499 25.284 TANG P2 COMB5 MAX Top 3209.55 34.43 1609.13 -470.724 7816.308 1326.983 TANG P2 COMB5 MAX Bottom 3209.55 34.43 1609.13 -470.724 11915.53 1241.697 TANG P2 COMB5 MIN Top -27191.5 -61.52 365.88 -3318.22 -4352.4 -236.762 TANG P2 COMB5 MIN Bottom -27587.7 -61.52 365.88 -3318.22 -1736.61 -128.073 TANG P2 COMB12 MAX Top -2700.94 -11.11 100.02 1187.699 -1728.7 1391.926 TANG P2 COMB12 MAX Bottom -2700.94 -11.11 100.02 1187.699 -2760.44 1159.566 TANG P2 COMB12 MIN Top -32847.5 -104.77 -1059.25 -1562.92 -13276.1 -153.768 TANG P2 COMB12 MIN Bottom -33243.7 -104.77 -1059.25 -1562.92 -15505.7 -199.926 TANG P2 COMB13 MAX Top 785.75 25.86 1514.4 -531.43 6748.531 1128.213 TANG P2 COMB13 MAX Bottom 785.75 25.86 1514.4 -531.43 10525.69 1021.544 TANG P2 COMB13 MIN Top -29360.8 -67.81 355.13 -3282.05 -4798.83 -417.481 TANG P2 COMB13 MIN Bottom -29757 -67.81 355.13 -3282.05 -2219.58 -337.948 TANG P2 COMB14 MAX Top -1935.83 948.91 462.11 1883.883 -648.432 15875.21 TANG P2 COMB14 MAX Bottom -1935.83 948.91 462.11 1883.883 -449.044 18976.88 TANG P2 COMB14 MIN Top -29791.9 875.82 58.64 5.087 -6603.67 14491.97 TANG P2 COMB14 MIN Bottom -30188.1 875.82 58.64 5.087 -5032.48 17709.9 TANG P2 COMB15 MAX Top -2269.86 -954.74 396.51 -2099.44 76.138 -13517.5 TANG P2 COMB15 MAX Bottom -2269.86 -954.74 396.51 -2099.44 52.455 -16888.3 TANG P2 COMB15 MIN Top -30125.9 -1027.83 -6.97 -3978.24 -5879.1 -14900.8 TANG P2 COMB15 MIN Bottom -30522.1 -1027.83 -6.97 -3978.24 -4530.98 -18155.3 TANG P2 COMB6 MAX Top 185.57 1060.05 439.92 2212.957 -402.539 17712.53 TANG P2 COMB6 MAX Bottom 185.57 1060.05 439.92 2212.957 -278.611 21192.07 TANG P2 COMB6 MIN Top -27670.5 986.96 36.45 334.161 -6357.77 16329.3 TANG P2 COMB6 MIN Bottom -28066.7 986.96 36.45 334.161 -4862.04 19925.09 TANG P2 COMB7 MAX Top -185.57 -1055.12 367.02 -2212.96 402.539 -14946.1 TANG P2 COMB7 MAX Bottom -185.57 -1055.12 367.02 -2212.96 278.611 -18658.1 TANG P2 COMB7 MIN Top -28041.6 -1128.21 -36.45 -4091.75 -5552.7 -16329.3 TANG P2 COMB7 MIN Bottom -28437.9 -1128.21 -36.45 -4091.75 -4304.82 -19925.1 Phụ lục tính tốn Trang 199 Báo cáo Thiết kế cơng trình SVTH: Võ Hồng Trí TANG P2 COMB8 MAX Top -4557.18 -16.75 124 1097.562 -1908.37 1222.712 TANG P2 COMB8 MAX Bottom -4557.18 -16.75 124 1097.562 -2858.56 971.166 TANG P2 COMB8 MIN Top -34703.8 -110.42 -1035.26 -1653.06 -13455.7 -322.982 TANG P2 COMB8 MIN Bottom -35100 -110.42 -1035.26 -1653.06 -15603.8 -388.325 TANG P2 COMB9 MAX Top -1070.49 20.22 1538.39 -621.567 6568.861 958.999 TANG P2 COMB9 MAX Bottom -1070.49 20.22 1538.39 -621.567 10427.57 833.145 TANG P2 COMB9 MIN Top -31217.1 -73.45 379.12 -3372.19 -4978.5 -586.695 TANG P2 COMB9 MIN Bottom -31613.3 -73.45 379.12 -3372.19 -2317.7 -526.347 TANG P2 COMB10 MAX Top -3792.07 943.27 486.1 1793.746 -828.101 15705.99 TANG P2 COMB10 MAX Bottom -3792.07 943.27 486.1 1793.746 -547.159 18788.48 TANG P2 COMB10 MIN Top -31648.1 870.18 82.63 -85.05 -6783.34 14322.76 TANG P2 COMB10 MIN Bottom -32044.4 870.18 82.63 -85.05 -5130.59 17521.5 TANG P2 COMB11 MAX Top -4126.1 -960.38 420.49 -2189.58 -103.532 -13686.7 TANG P2 COMB11 MAX Bottom -4126.1 -960.38 420.49 -2189.58 -45.66 -17076.7 TANG P2 COMB11 MIN Top -31982.2 -1033.47 17.02 -4068.37 -6058.77 -15070 TANG P2 COMB11 MIN Bottom -32378.4 -1033.47 17.02 -4068.37 -4629.09 -18343.7 TANG P2 COMB16 MAX Top -2454.33 -11.37 98.17 1205.34 -1622.22 1427.107 TANG P2 COMB16 MAX Bottom -2454.33 -11.37 98.17 1205.34 -2660.26 1193.848 TANG P2 COMB16 MIN Top -32600.9 -105.04 -1061.1 -1545.28 -13169.6 -118.587 TANG P2 COMB16 MIN Bottom -32997.1 -105.04 -1061.1 -1545.28 -15405.5 -165.643 TANG P2 COMB17 MAX Top 1032.36 25.59 1512.55 -513.789 6855.008 1163.394 TANG P2 COMB17 MAX Bottom 1032.36 25.59 1512.55 -513.789 10625.87 1055.827 TANG P2 COMB17 MIN Top -29114.2 -68.07 353.28 -3264.41 -4692.35 -382.3 TANG P2 COMB17 MIN Bottom -29510.4 -68.07 353.28 -3264.41 -2119.4 -303.665 TANG P2 COMB18 MAX Top -1689.23 948.65 460.26 1901.524 -541.954 15910.39 TANG P2 COMB18 MAX Bottom -1689.23 948.65 460.26 1901.524 -348.865 19011.16 TANG P2 COMB18 MIN Top -29545.3 875.56 56.79 22.728 -6497.19 14527.15 TANG P2 COMB18 MIN Bottom -29941.5 875.56 56.79 22.728 -4932.3 17744.18 TANG P2 COMB19 MAX Top -2023.25 -955 394.65 -2081.8 182.615 -13482.3 TANG P2 COMB19 MAX Bottom -2023.25 -955 394.65 -2081.8 152.635 -16854 TANG P2 COMB19 MIN Top -29879.3 -1028.09 -8.82 -3960.59 -5772.62 -14865.6 TANG P2 COMB19 MIN Bottom -30275.5 -1028.09 -8.82 -3960.59 -4430.8 -18121 TANG P2 COMB20 MAX Top 8772.49 1016.74 3749.64 4329.756 24483.27 19289.24 TANG P2 COMB20 MAX Bottom 8772.49 1016.74 3749.64 4329.756 35857.1 22597.43 TANG P2 COMB20 MIN Top -39268 -1092.24 -3312.96 -6340.5 -30749.1 -18155.1 TANG P2 COMB20 MIN Bottom -39664.2 -1092.24 -3312.96 -6340.5 -40638.1 -21604.5 TANG P2 COMB21 MAX Top -3660.11 3351.28 -466.26 8214.25 -9058.87 61527.85 TANG P2 COMB21 MAX Bottom -3660.11 3351.28 -466.26 8214.25 -12015.9 72797.57 TANG P2 COMB21 MIN Top -31516.2 3278.19 -869.73 6335.454 -15014.1 60144.61 TANG P2 COMB21 MIN Bottom -31912.4 3278.19 -869.73 6335.454 -16599.4 71530.59 TANG P2 COMB22 MAX Top 9391.24 1018.62 3741.65 4359.801 24543.16 19345.65 TANG P2 COMB22 MAX Bottom 9391.24 1018.62 3741.65 4359.801 35889.8 22660.23 TANG P2 COMB22 MIN Top -38649.2 -1090.36 -3320.95 -6310.45 -30689.2 -18098.7 TANG P2 COMB22 MIN Bottom -39045.4 -1090.36 -3320.95 -6310.45 -40605.4 -21541.7 TANG P2 COMB23 MAX Top -3041.36 3353.16 -474.25 8244.296 -8998.98 61584.25 Phụ lục tính tốn Trang 200 Báo cáo Thiết kế cơng trình SVTH: Võ Hồng Trí TANG P2 COMB23 MAX Bottom -3041.36 3353.16 -474.25 8244.296 -11983.2 72860.37 TANG P2 COMB23 MIN Top -30897.4 3280.07 -877.72 6365.499 -14954.2 60201.02 TANG P2 COMB23 MIN Bottom -31293.6 3280.07 -877.72 6365.499 -16566.7 71593.39 TANG P2 COMB24 MAX Top 9473.44 1018.53 3741.03 4365.682 24578.65 19357.37 TANG P2 COMB24 MAX Bottom 9473.44 1018.53 3741.03 4365.682 35923.19 22671.66 TANG P2 COMB24 MIN Top -38567 -1090.45 -3321.57 -6304.57 -30653.7 -18086.9 TANG P2 COMB24 MIN Bottom -38963.2 -1090.45 -3321.57 -6304.57 -40572 -21530.3 TANG P2 COMB25 MAX Top -2959.16 3353.08 -474.87 8250.176 -8963.49 61595.98 TANG P2 COMB25 MAX Bottom -2959.16 3353.08 -474.87 8250.176 -11949.8 72871.8 TANG P2 COMB25 MIN Top -30815.2 3279.99 -878.34 6371.38 -14918.7 60212.74 TANG P2 COMB25 MIN Bottom -31211.4 3279.99 -878.34 6371.38 -16533.3 71604.82 TANG P2 COMB1 MAX Top -2344.59 -6.8 667.32 -123.581 -214.113 1345.15 TANG P2 COMB1 MAX Bottom -2344.59 -6.8 667.32 -123.581 -46.234 1083.22 TANG P2 COMB1 MIN Top -32268 -107.85 41.97 -1847.41 -6622.87 -242.23 TANG P2 COMB1 MIN Bottom -32734.2 -107.85 41.97 -1847.41 -3955.91 -269.416 TANG P2 COMB2 MAX Top -2363.06 -7.22 665.42 -84.027 -345.193 1411.624 TANG P2 COMB2 MAX Bottom -2363.06 -7.22 665.42 -84.027 -184.925 1147.998 TANG P2 COMB2 MIN Top -32286.5 -108.27 40.07 -1807.86 -6753.96 -175.757 TANG P2 COMB2 MIN Bottom -32752.6 -108.27 40.07 -1807.86 -4094.6 -204.638 TANG P2 COMB3 MAX Top -4707.64 -14.02 707.39 -207.607 -559.306 1169.394 TANG P2 COMB3 MAX Bottom -4707.64 -14.02 707.39 -207.607 -231.159 878.582 TANG P2 COMB3 MIN Top -34631.1 -115.07 82.04 -1931.44 -6968.07 -417.987 TANG P2 COMB3 MIN Bottom -35097.2 -115.07 82.04 -1931.44 -4140.84 -474.054 TANG P2 COMB4 MAX Top -729.26 31.94 269.37 966.697 -2555.95 1781.959 TANG P2 COMB4 MAX Bottom -729.26 31.94 269.37 966.697 -3979.88 1674.959 TANG P2 COMB4 MIN Top -33362.5 -92.54 -1085.92 -1392.51 -17277.3 42.083 TANG P2 COMB4 MIN Bottom -33828.6 -92.54 -1085.92 -1392.51 -19121.9 76.132 TANG P2 COMB5 MAX Top 3439.05 -8.51 1711.27 -331.319 10868.52 1545.298 TANG P2 COMB5 MAX Bottom 3439.05 -8.51 1711.27 -331.319 15212.21 1276.504 TANG P2 COMB5 MIN Top -29194.2 -132.99 355.98 -2690.53 -3852.82 -194.579 TANG P2 COMB5 MIN Bottom -29660.3 -132.99 355.98 -2690.53 70.199 -322.323 TANG P2 COMB12 MAX Top -2766.46 22.63 342.74 758.804 -2493.05 1544.494 TANG P2 COMB12 MAX Bottom -2766.46 22.63 342.74 758.804 -3623.5 1400.252 TANG P2 COMB12 MIN Top -35128.7 -99.51 -939.56 -1536.87 -16383.1 -180.132 TANG P2 COMB12 MIN Bottom -35594.8 -99.51 -939.56 -1536.87 -17642.3 -173.955 TANG P2 COMB13 MAX Top 985.02 -13.78 1640.45 -409.41 9588.967 1331.499 TANG P2 COMB13 MAX Bottom 985.02 -13.78 1640.45 -409.41 13649.38 1041.643 TANG P2 COMB13 MIN Top -31377.2 -135.91 358.16 -2705.08 -4301.11 -393.128 TANG P2 COMB13 MIN Bottom -31843.4 -135.91 358.16 -2705.08 -369.399 -532.565 TANG P2 COMB14 MAX Top -1940.47 939.4 669.04 1247.774 -444.559 19179.83 TANG P2 COMB14 MAX Bottom -1940.47 939.4 669.04 1247.774 -269.787 22702.67 TANG P2 COMB14 MIN Top -31863.9 838.35 43.69 -476.056 -6853.32 17592.45 TANG P2 COMB14 MIN Bottom -32330 838.35 43.69 -476.056 -4179.46 21350.03 TANG P2 COMB15 MAX Top -2279.78 -951.63 657.2 -1470.22 59.156 -16441.1 TANG P2 COMB15 MAX Bottom -2279.78 -951.63 657.2 -1470.22 186.565 -20482.3 Phụ lục tính tốn Trang 201 Báo cáo Thiết kế cơng trình SVTH: Võ Hồng Trí TANG P2 COMB15 MIN Top -32203.2 -1052.68 31.85 -3194.05 -6349.61 -18028.5 TANG P2 COMB15 MIN Bottom -32669.4 -1052.68 31.85 -3194.05 -3723.11 -21835 TANG P2 COMB6 MAX Top 188.5 1050.57 631.93 1509.996 -279.841 21376.78 TANG P2 COMB6 MAX Bottom 188.5 1050.57 631.93 1509.996 -253.529 25344.31 TANG P2 COMB6 MIN Top -29734.9 949.52 6.58 -213.834 -6688.6 19789.4 TANG P2 COMB6 MIN Bottom -30201.1 949.52 6.58 -213.834 -4163.21 23991.68 TANG P2 COMB7 MAX Top -188.5 -1050.57 618.77 -1510 279.841 -18202 TANG P2 COMB7 MAX Bottom -188.5 -1050.57 618.77 -1510 253.529 -22639 TANG P2 COMB7 MIN Top -30112 -1151.62 -6.58 -3233.83 -6128.92 -19789.4 TANG P2 COMB7 MIN Bottom -30578.1 -1151.62 -6.58 -3233.83 -3656.15 -23991.7 TANG P2 COMB8 MAX Top -4893.21 16.13 378.8 683.181 -2803.73 1386.313 TANG P2 COMB8 MAX Bottom -4893.21 16.13 378.8 683.181 -3789.93 1216.078 TANG P2 COMB8 MIN Top -37255.5 -106.01 -903.5 -1612.49 -16693.8 -338.313 TANG P2 COMB8 MIN Bottom -37721.6 -106.01 -903.5 -1612.49 -17808.7 -358.13 TANG P2 COMB9 MAX Top -1141.73 -20.28 1676.51 -485.034 9278.292 1173.318 TANG P2 COMB9 MAX Bottom -1141.73 -20.28 1676.51 -485.034 13482.95 857.469 TANG P2 COMB9 MIN Top -33504 -142.41 394.22 -2780.7 -4611.79 -551.309 TANG P2 COMB9 MIN Bottom -33970.1 -142.41 394.22 -2780.7 -535.831 -716.739 TANG P2 COMB10 MAX Top -4067.23 932.9 705.1 1172.15 -755.233 19021.65 TANG P2 COMB10 MAX Bottom -4067.23 932.9 705.1 1172.15 -436.219 22518.5 TANG P2 COMB10 MIN Top -33990.7 831.85 79.75 -551.68 -7164 17434.27 TANG P2 COMB10 MIN Bottom -34456.8 831.85 79.75 -551.68 -4345.9 21165.86 TANG P2 COMB11 MAX Top -4406.53 -958.13 693.26 -1545.84 -251.518 -16599.3 TANG P2 COMB11 MAX Bottom -4406.53 -958.13 693.26 -1545.84 20.133 -20666.5 TANG P2 COMB11 MIN Top -34330 -1059.18 67.91 -3269.67 -6660.28 -18186.6 TANG P2 COMB11 MIN Bottom -34796.1 -1059.18 67.91 -3269.67 -3889.54 -22019.2 TANG P2 COMB16 MAX Top -2783.08 22.24 341.03 794.403 -2611.03 1604.321 TANG P2 COMB16 MAX Bottom -2783.08 22.24 341.03 794.403 -3748.32 1458.552 TANG P2 COMB16 MIN Top -35145.3 -99.89 -941.27 -1501.27 -16501.1 -120.306 TANG P2 COMB16 MIN Bottom -35611.5 -99.89 -941.27 -1501.27 -17767.1 -115.656 TANG P2 COMB17 MAX Top 968.4 -14.16 1638.74 -373.811 9470.994 1391.325 TANG P2 COMB17 MAX Bottom 968.4 -14.16 1638.74 -373.811 13524.56 1099.943 TANG P2 COMB17 MIN Top -31393.9 -136.29 356.44 -2669.48 -4419.09 -333.302 TANG P2 COMB17 MIN Bottom -31860 -136.29 356.44 -2669.48 -494.22 -474.265 TANG P2 COMB18 MAX Top -1957.1 939.01 667.33 1283.373 -562.531 19239.66 TANG P2 COMB18 MAX Bottom -1957.1 939.01 667.33 1283.373 -394.608 22760.97 TANG P2 COMB18 MIN Top -31880.5 837.96 41.98 -440.457 -6971.29 17652.28 TANG P2 COMB18 MIN Bottom -32346.7 837.96 41.98 -440.457 -4304.29 21408.33 TANG P2 COMB19 MAX Top -2296.4 -952.01 655.49 -1434.62 -58.817 -16381.3 TANG P2 COMB19 MAX Bottom -2296.4 -952.01 655.49 -1434.62 61.744 -20424 TANG P2 COMB19 MIN Top -32219.9 -1053.06 30.14 -3158.45 -6467.58 -17968.6 TANG P2 COMB19 MIN Bottom -32686 -1053.06 30.14 -3158.45 -3847.93 -21776.7 TANG P2 COMB20 MAX Top 9333.18 971.82 3543.89 2827.238 32790.5 22792.71 TANG P2 COMB20 MAX Bottom 9333.18 971.82 3543.89 2827.238 44464.09 26437.86 TANG P2 COMB20 MIN Top -42081.2 -1081.28 -2869.32 -4675.63 -39534.8 -21456.1 Phụ lục tính tốn Trang 202 Báo cáo Thiết kế cơng trình SVTH: Võ Hồng Trí TANG P2 COMB20 MIN Bottom -42547.3 -1081.28 -2869.32 -4675.63 -48512.5 -25369.7 TANG P2 COMB21 MAX Top -3936.26 3262.32 -205.7 5411.953 -11197.4 72717.22 TANG P2 COMB21 MAX Bottom -3936.26 3262.32 -205.7 5411.953 -14521.6 85531.73 TANG P2 COMB21 MIN Top -33859.7 3161.26 -831.05 3688.123 -17606.1 71129.84 TANG P2 COMB21 MIN Bottom -34325.8 3161.26 -831.05 3688.123 -18431.2 84179.1 TANG P2 COMB22 MAX Top 10042.1 973.99 3531.87 2852.446 32894.06 22845.44 TANG P2 COMB22 MAX Bottom 10042.1 973.99 3531.87 2852.446 44519.57 26499.25 TANG P2 COMB22 MIN Top -41372.3 -1079.12 -2881.34 -4650.43 -39431.3 -21403.4 TANG P2 COMB22 MIN Bottom -41838.4 -1079.12 -2881.34 -4650.43 -48457 -25308.3 TANG P2 COMB23 MAX Top -3227.34 3264.48 -217.72 5437.161 -11093.8 72769.94 TANG P2 COMB23 MAX Bottom -3227.34 3264.48 -217.72 5437.161 -14466.1 85593.13 TANG P2 COMB23 MIN Top -33150.8 3163.43 -843.07 3713.331 -17502.6 71182.56 TANG P2 COMB23 MIN Bottom -33616.9 3163.43 -843.07 3713.331 -18375.8 84240.49 TANG P2 COMB24 MAX Top 10036.56 973.86 3531.3 2864.312 32854.74 22865.38 TANG P2 COMB24 MAX Bottom 10036.56 973.86 3531.3 2864.312 44477.96 26518.68 TANG P2 COMB24 MIN Top -41377.8 -1079.24 -2881.91 -4638.56 -39470.6 -21383.5 TANG P2 COMB24 MIN Bottom -41844 -1079.24 -2881.91 -4638.56 -48498.6 -25288.8 TANG P2 COMB25 MAX Top -3232.88 3264.35 -218.29 5449.027 -11133.1 72789.89 TANG P2 COMB25 MAX Bottom -3232.88 3264.35 -218.29 5449.027 -14507.7 85612.56 TANG P2 COMB25 MIN Top -33156.3 3163.3 -843.64 3725.197 -17541.9 71202.51 TANG P2 COMB25 MIN Bottom -33622.5 3163.3 -843.64 3725.197 -18417.4 84259.92 TANG TRET P2 COMB1 MAX Top -2940.76 308.09 1044.17 -49.009 -750.58 2379.696 TANG TRET P2 COMB1 MAX Bottom -2940.76 308.09 1044.17 -49.009 -538.94 3040.949 TANG TRET P2 COMB1 MIN Top -39931.9 27.71 70.55 -880.916 -11896.5 -137.863 TANG TRET P2 COMB1 MIN Bottom -40242.6 27.71 70.55 -880.916 -8764 -54.725 TANG TRET P2 COMB2 MAX Top -2474.68 294.99 1004.03 -21.041 -394.311 2362.957 TANG TRET P2 COMB2 MAX Bottom -2474.68 294.99 1004.03 -21.041 -303.078 2984.908 TANG TRET P2 COMB2 MIN Top -39465.8 14.61 30.41 -852.948 -11540.2 -154.602 TANG TRET P2 COMB2 MIN Bottom -39776.5 14.61 30.41 -852.948 -8528.14 -110.766 TANG TRET P2 COMB3 MAX Top -5415.44 322.7 1074.58 -70.049 -1144.89 2225.094 TANG TRET P2 COMB3 MAX Bottom -5415.44 322.7 1074.58 -70.049 -842.018 2930.183 TANG TRET P2 COMB3 MIN Top -42406.5 42.32 100.96 -901.957 -12290.8 -292.465 TANG TRET P2 COMB3 MIN Bottom -42717.3 42.32 100.96 -901.957 -9067.08 -165.491 TANG TRET P2 COMB4 MAX Top -892.8 313.85 1480.02 7.87 -2902.81 3117.732 TANG TRET P2 COMB4 MAX Bottom -892.8 313.85 1480.02 7.87 -2558.89 3796.262 TANG TRET P2 COMB4 MIN Top -40971.3 6.43 114.64 -826.781 -22579.1 155.368 TANG TRET P2 COMB4 MIN Bottom -41282 6.43 114.64 -826.781 -18139 174.654 TANG TRET P2 COMB5 MAX Top 3980.19 273.95 858.98 -5.127 11433.13 2362.192 TANG TRET P2 COMB5 MAX Bottom 3980.19 273.95 858.98 -5.127 9913.924 2921.02 TANG TRET P2 COMB5 MIN Top -36098.3 -33.47 -506.4 -839.778 -8243.11 -600.172 TANG TRET P2 COMB5 MIN Bottom -36409 -33.47 -506.4 -839.778 -5666.17 -700.588 TANG TRET P2 COMB12 MAX Top -3450.21 335.44 1492.87 -37.025 -3288.05 2933.638 TANG TRET P2 COMB12 MAX Bottom -3450.21 335.44 1492.87 -37.025 -2788.05 3676.95 TANG TRET P2 COMB12 MIN Top -43219.9 30.73 166.67 -871.401 -22111.3 15.754 TANG TRET P2 COMB12 MIN Bottom -43530.7 30.73 166.67 -871.401 -17632.6 107.936 Phụ lục tính tốn Trang 203 Báo cáo Thiết kế cơng trình SVTH: Võ Hồng Trí TANG TRET P2 COMB13 MAX Top 935.48 299.53 933.94 -48.722 9614.296 2253.652 TANG TRET P2 COMB13 MAX Bottom 935.48 299.53 933.94 -48.722 8437.485 2889.233 TANG TRET P2 COMB13 MIN Top -38834.3 -5.18 -392.27 -883.099 -9208.92 -664.232 TANG TRET P2 COMB13 MIN Bottom -39145 -5.18 -392.27 -883.099 -6407.11 -679.782 TANG TRET P2 COMB14 MAX Top -2382.72 -222.17 1001.17 -175.647 -1027.36 22674.72 TANG TRET P2 COMB14 MAX Bottom -2382.72 -222.17 1001.17 -175.647 -944.71 21745.19 TANG TRET P2 COMB14 MIN Top -39373.8 -502.55 27.55 -1007.56 -12173.3 20157.16 TANG TRET P2 COMB14 MIN Bottom -39684.6 -502.55 27.55 -1007.56 -9169.77 18649.52 TANG TRET P2 COMB15 MAX Top -2910.65 832.81 1073.05 87.431 -323.686 -17887.8 TANG TRET P2 COMB15 MAX Bottom -2910.65 832.81 1073.05 87.431 -25.382 -15652.3 TANG TRET P2 COMB15 MIN Top -39901.7 552.43 99.43 -744.476 -11469.6 -20405.3 TANG TRET P2 COMB15 MIN Bottom -40212.5 552.43 99.43 -744.476 -8250.45 -18748 TANG TRET P2 COMB6 MAX Top 293.3 -305.72 933.68 -146.155 -390.929 25052.27 TANG TRET P2 COMB6 MAX Bottom 293.3 -305.72 933.68 -146.155 -510.738 23872.08 TANG TRET P2 COMB6 MIN Top -36697.8 -586.1 -39.94 -978.062 -11536.9 22534.71 TANG TRET P2 COMB6 MIN Bottom -37008.5 -586.1 -39.94 -978.062 -8735.8 20776.41 TANG TRET P2 COMB7 MAX Top -293.3 866.48 1013.56 146.155 390.929 -20017.2 TANG TRET P2 COMB7 MAX Bottom -293.3 866.48 1013.56 146.155 510.738 -17680.7 TANG TRET P2 COMB7 MIN Top -37284.4 586.1 39.94 -685.753 -10755 -22534.7 TANG TRET P2 COMB7 MIN Bottom -37595.1 586.1 39.94 -685.753 -7714.33 -20776.4 TANG TRET P2 COMB8 MAX Top -5677.42 348.59 1520.24 -55.961 -3642.93 2794.496 TANG TRET P2 COMB8 MAX Bottom -5677.42 348.59 1520.24 -55.961 -3060.82 3577.261 TANG TRET P2 COMB8 MIN Top -45447.2 43.88 194.04 -890.338 -22466.1 -123.388 TANG TRET P2 COMB8 MIN Bottom -45757.9 43.88 194.04 -890.338 -17905.4 8.246 TANG TRET P2 COMB9 MAX Top -1291.73 312.68 961.31 -67.659 9259.416 2114.51 TANG TRET P2 COMB9 MAX Bottom -1291.73 312.68 961.31 -67.659 8164.715 2789.543 TANG TRET P2 COMB9 MIN Top -41061.5 7.97 -364.9 -902.035 -9563.8 -803.374 TANG TRET P2 COMB9 MIN Bottom -41372.2 7.97 -364.9 -902.035 -6679.88 -779.471 TANG TRET P2 COMB10 MAX Top -4609.93 -209.02 1028.54 -194.584 -1382.24 22535.58 TANG TRET P2 COMB10 MAX Bottom -4609.93 -209.02 1028.54 -194.584 -1217.48 21645.5 TANG TRET P2 COMB10 MIN Top -41601 -489.4 54.92 -1026.49 -12528.2 20018.02 TANG TRET P2 COMB10 MIN Bottom -41911.8 -489.4 54.92 -1026.49 -9442.54 18549.83 TANG TRET P2 COMB11 MAX Top -5137.87 845.96 1100.42 68.495 -678.566 -18026.9 TANG TRET P2 COMB11 MAX Bottom -5137.87 845.96 1100.42 68.495 -298.152 -15752 TANG TRET P2 COMB11 MIN Top -42129 565.58 126.8 -763.413 -11824.5 -20544.5 TANG TRET P2 COMB11 MIN Bottom -42439.7 565.58 126.8 -763.413 -8523.22 -18847.7 TANG TRET P2 COMB16 MAX Top -3030.73 323.65 1456.75 -11.853 -2967.41 2918.572 TANG TRET P2 COMB16 MAX Bottom -3030.73 323.65 1456.75 -11.853 -2575.77 3626.513 TANG TRET P2 COMB16 MIN Top -42800.5 18.94 130.55 -846.23 -21790.6 0.689 TANG TRET P2 COMB16 MIN Bottom -43111.2 18.94 130.55 -846.23 -17420.4 57.499 TANG TRET P2 COMB17 MAX Top 1354.96 287.74 897.81 -23.551 9934.939 2238.587 TANG TRET P2 COMB17 MAX Bottom 1354.96 287.74 897.81 -23.551 8649.761 2838.796 TANG TRET P2 COMB17 MIN Top -38414.8 -16.97 -428.39 -857.927 -8888.27 -679.297 TANG TRET P2 COMB17 MIN Bottom -38725.5 -16.97 -428.39 -857.927 -6194.83 -730.218 TANG TRET P2 COMB18 MAX Top -1963.24 -233.96 965.05 -150.476 -706.716 22659.66 Phụ lục tính tốn Trang 204 Báo cáo Thiết kế cơng trình SVTH: Võ Hồng Trí TANG TRET P2 COMB18 MAX Bottom -1963.24 -233.96 965.05 -150.476 -732.435 21694.75 TANG TRET P2 COMB18 MIN Top -38954.3 -514.34 -8.57 -982.383 -11852.6 20142.1 TANG TRET P2 COMB18 MIN Bottom -39265.1 -514.34 -8.57 -982.383 -8957.5 18599.08 TANG TRET P2 COMB19 MAX Top -2491.18 821.02 1036.93 112.603 -3.044 -17902.8 TANG TRET P2 COMB19 MAX Bottom -2491.18 821.02 1036.93 112.603 186.894 -15702.8 TANG TRET P2 COMB19 MIN Top -39482.3 540.64 63.31 -719.305 -11149 -20420.4 TANG TRET P2 COMB19 MIN Bottom -39793 540.64 63.31 -719.305 -8038.17 -18798.5 TANG TRET P2 COMB20 MAX Top 10619.99 944.72 2557.69 166.79 33479.43 26189.82 TANG TRET P2 COMB20 MAX Bottom 10619.99 944.72 2557.69 166.79 28913.48 24911.85 TANG TRET P2 COMB20 MIN Top -50860.4 -638.95 -1523.5 -1040.73 -45312.3 -23847.7 TANG TRET P2 COMB20 MIN Bottom -51171.1 -638.95 -1523.5 -1040.73 -37643.7 -21915.5 TANG TRET P2 COMB21 MAX Top -4228.21 -1817.31 1328.76 -649.245 -12033.3 81940.43 TANG TRET P2 COMB21 MAX Bottom -4228.21 -1817.31 1328.76 -649.245 -10967.8 76225.48 TANG TRET P2 COMB21 MIN Top -41219.3 -2097.69 355.14 -1481.15 -23179.2 79422.88 TANG TRET P2 COMB21 MIN Bottom -41530.1 -2097.69 355.14 -1481.15 -19192.9 73129.81 TANG TRET P2 COMB22 MAX Top 11362.4 940.34 2548.57 173.103 33597.73 26236.2 TANG TRET P2 COMB22 MAX Bottom 11362.4 940.34 2548.57 173.103 29004.4 24945.08 TANG TRET P2 COMB22 MIN Top -50118 -643.33 -1532.62 -1034.42 -45194 -23801.4 TANG TRET P2 COMB22 MIN Bottom -50428.7 -643.33 -1532.62 -1034.42 -37552.8 -21882.2 TANG TRET P2 COMB23 MAX Top -3485.81 -1821.69 1319.64 -642.933 -11915 81986.82 TANG TRET P2 COMB23 MAX Bottom -3485.81 -1821.69 1319.64 -642.933 -10876.9 76258.71 TANG TRET P2 COMB23 MIN Top -40476.9 -2102.07 346.02 -1474.84 -23060.9 79469.26 TANG TRET P2 COMB23 MIN Bottom -40787.7 -2102.07 346.02 -1474.84 -19102 73163.04 TANG TRET P2 COMB24 MAX Top 11502.22 936.41 2536.53 181.493 33704.61 26231.18 TANG TRET P2 COMB24 MAX Bottom 11502.22 936.41 2536.53 181.493 29075.16 24928.27 TANG TRET P2 COMB24 MIN Top -49978.1 -647.26 -1544.66 -1026.03 -45087.1 -23806.4 TANG TRET P2 COMB24 MIN Bottom -50288.9 -647.26 -1544.66 -1026.03 -37482.1 -21899.1 TANG TRET P2 COMB25 MAX Top -3345.98 -1825.62 1307.59 -634.542 -11808.1 81981.79 TANG TRET P2 COMB25 MAX Bottom -3345.98 -1825.62 1307.59 -634.542 -10806.2 76241.9 TANG TRET P2 COMB25 MIN Top -40337.1 -2106 333.97 -1466.45 -22954 79464.23 TANG TRET P2 COMB25 MIN Bottom -40647.8 -2106 333.97 -1466.45 -19031.2 73146.23 MX MY MZ Kết phản lực chân cột Story Point Load FX FY FZ BASE COMB1 MAX -0.63 35.07 6777.48 -2.414 -0.61 0.003 BASE COMB1 MIN -7.63 2.52 481.76 -33.576 -7.449 BASE COMB2 MAX -0.1 33.59 6575.61 -1 -0.11 0.003 BASE COMB2 MIN -7.11 1.04 279.89 -32.162 -6.95 BASE COMB3 MAX -0.73 36.1 7057.37 -3.414 -0.72 0.003 BASE COMB3 MIN -7.74 3.56 761.64 -34.576 -7.559 BASE COMB4 MAX -0.68 32.29 6278.89 1.061 -1.219 0.004 BASE COMB4 MIN -8.99 -1.12 -76.33 -30.914 -10.587 BASE COMB5 MAX 1.98 33.67 6372.06 -0.248 3.747 0.002 BASE COMB5 MIN -6.32 0.26 16.84 -32.222 -5.62 -0.001 Phụ lục tính tốn Trang 205 Báo cáo Thiết kế cơng trình SVTH: Võ Hồng Trí BASE COMB12 MAX -1.18 34.58 6714.16 -1.218 -1.646 0.004 BASE COMB12 MIN -9.35 1.25 364.89 -33.112 -10.761 BASE COMB13 MAX 1.22 35.83 6798 -2.395 2.824 0.003 BASE COMB13 MIN -6.96 2.5 448.73 -34.289 -6.291 -0.001 BASE COMB14 MAX -1.14 30 6475.08 3.83 -1.09 0.003 BASE COMB14 MIN -8.15 -2.54 179.35 -27.332 -7.93 0.001 BASE COMB15 MAX 0.01 39.62 6983.54 -8.176 -0.007 0.002 BASE COMB15 MIN -7 7.07 687.81 -39.337 -6.847 -0.001 BASE COMB6 MAX -0.64 27.2 6013.25 6.67 -0.601 0.003 BASE COMB6 MIN -7.64 -5.34 -282.47 -24.492 -7.441 0.001 BASE COMB7 MAX 0.64 37.89 6578.2 -6.67 0.601 0.002 BASE COMB7 MIN -6.37 5.34 282.47 -37.832 -6.238 -0.001 BASE COMB8 MAX -1.27 35.51 6966.05 -2.118 -1.745 0.004 BASE COMB8 MIN -9.44 2.19 616.78 -34.012 -10.86 BASE COMB9 MAX 1.12 36.76 7049.9 -3.295 2.725 0.003 BASE COMB9 MIN -7.05 3.44 700.63 -35.189 -6.39 -0.001 BASE COMB10 MAX -1.23 30.94 6726.98 2.93 -1.189 0.003 BASE COMB10 MIN -8.24 -1.61 431.25 -28.231 -8.029 0.001 BASE COMB11 MAX -0.08 40.56 7235.43 -9.076 -0.107 0.002 BASE COMB11 MIN -7.09 8.01 939.7 -40.237 -6.946 -0.001 BASE COMB16 MAX -0.71 33.25 6532.47 0.055 -1.196 0.004 BASE COMB16 MIN -8.88 -0.08 183.2 -31.839 -10.311 BASE COMB17 MAX 1.69 34.5 6616.32 -1.123 3.274 0.003 BASE COMB17 MIN -6.48 1.17 267.05 -33.016 -5.841 -0.001 BASE COMB18 MAX -0.67 28.67 6293.4 5.103 -0.64 0.003 BASE COMB18 MIN -7.67 -3.87 -2.33 -26.059 -7.48 0.001 BASE COMB19 MAX 0.48 38.29 6801.85 -6.903 0.442 0.002 BASE COMB19 MIN -6.52 5.74 506.12 -38.065 -6.397 -0.001 BASE COMB20 MAX 4.96 40.01 6910.41 6.39 9.827 0.006 BASE COMB20 MIN -12.41 -5.33 -157.69 -39.6 -17.099 -0.004 BASE COMB21 MAX -3.99 14.58 5434.15 22.197 -5.318 0.006 BASE COMB21 MIN -10.99 -17.97 -861.58 -8.965 -12.158 0.004 BASE COMB22 MAX 4.99 39.7 6826.44 6.69 9.86 0.006 BASE COMB22 MIN -12.38 -5.64 -241.66 -39.3 -17.066 -0.004 BASE COMB23 MAX -3.95 14.27 5350.18 22.497 -5.285 0.006 BASE COMB23 MIN -10.96 -18.28 -945.55 -8.665 -12.125 0.004 BASE COMB24 MAX 5.15 39.25 6765.88 7.114 10.01 0.006 BASE COMB24 MIN -12.22 -6.08 -302.22 -38.875 -16.916 -0.004 BASE COMB25 MAX -3.8 13.83 5289.62 22.921 -5.135 0.006 BASE COMB25 MIN -10.8 -18.72 -1006.11 -8.24 -11.975 0.004 BASE COMB1 MAX -1.01 31.95 15490.57 -1.964 -0.967 0.012 BASE COMB1 MIN -13.5 2.09 1008.46 -29.606 -12.135 BASE COMB2 MAX 0.43 31.2 15234.68 -1.253 0.321 0.012 BASE COMB2 MIN -12.06 1.34 752.57 -28.895 -10.847 BASE COMB3 MAX -0.58 33.29 16243.14 -3.217 -0.646 0.012 Phụ lục tính tốn Trang 206 Báo cáo Thiết kế cơng trình SVTH: Võ Hồng Trí BASE COMB3 MIN -13.07 3.43 1761.04 -30.859 -11.814 0.001 BASE COMB4 MAX -1.71 39.71 14481.93 -2.163 -4.1 0.016 BASE COMB4 MIN -16.6 2.4 -0.19 -36.53 -23.288 0.001 BASE COMB5 MAX 4.1 27.46 14482.29 8.888 12.12 0.011 BASE COMB5 MIN -10.78 -9.85 0.17 -25.479 -7.068 -0.005 BASE COMB12 MAX -2.45 40.61 15389.57 -3.714 -4.561 0.016 BASE COMB12 MIN -17.09 4.04 907.45 -37.409 -22.946 0.001 BASE COMB13 MAX 2.78 29.58 15389.89 6.232 10.037 0.011 BASE COMB13 MIN -11.86 -6.98 907.77 -27.463 -8.348 -0.004 BASE COMB14 MAX 1.96 21.91 15584.56 13.444 1.663 0.015 BASE COMB14 MIN -10.53 -7.95 1102.46 -14.198 -9.505 0.004 BASE COMB15 MAX -3.78 41.58 15194.88 -16.979 -3.404 0.009 BASE COMB15 MIN -16.27 11.72 712.78 -44.621 -14.572 -0.003 BASE COMB6 MAX 3.19 18.93 14698.59 16.902 2.815 0.015 BASE COMB6 MIN -9.31 -10.93 216.49 -10.74 -8.353 0.003 BASE COMB7 MAX -3.19 40.79 14265.61 -16.902 -2.815 0.008 BASE COMB7 MIN -15.68 10.93 -216.49 -44.544 -13.983 -0.003 BASE COMB8 MAX -2.06 41.81 16066.88 -4.842 -4.272 0.017 BASE COMB8 MIN -16.7 5.25 1584.76 -38.536 -22.658 0.001 BASE COMB9 MAX 3.17 30.79 16067.21 5.104 10.326 0.012 BASE COMB9 MIN -11.47 -5.78 1585.09 -28.591 -8.06 -0.003 BASE COMB10 MAX 2.35 23.11 16261.88 12.317 1.952 0.015 BASE COMB10 MIN -10.14 -6.75 1779.78 -15.325 -9.216 0.004 BASE COMB11 MAX -3.39 42.78 15872.2 -18.107 -3.115 0.009 BASE COMB11 MIN -15.88 12.92 1390.09 -45.749 -14.283 -0.002 BASE COMB16 MAX -1.15 39.93 15159.27 -3.074 -3.401 0.016 BASE COMB16 MIN -15.8 3.36 677.15 -36.769 -21.787 0.001 BASE COMB17 MAX 4.08 28.9 15159.59 6.871 11.197 0.011 BASE COMB17 MIN -10.56 -7.66 677.47 -26.823 -7.189 -0.004 BASE COMB18 MAX 3.26 21.23 15354.26 14.084 2.822 0.015 BASE COMB18 MIN -9.24 -8.63 872.16 -13.558 -8.346 0.003 BASE COMB19 MAX -2.48 40.9 14964.58 -16.34 -2.245 0.009 BASE COMB19 MIN -14.97 11.04 482.47 -43.982 -13.412 -0.003 BASE COMB20 MAX 9.9 62.34 15244.13 30.399 31.747 0.028 BASE COMB20 MIN -22.74 -30.43 294.6 -59.971 -43.303 -0.016 BASE COMB21 MAX 8.44 3.94 15789.44 46.088 0.4 0.029 BASE COMB21 MIN -4.06 -25.92 1307.33 18.446 -10.768 0.017 BASE COMB22 MAX 9.77 61.94 15018.36 30.775 31.651 0.028 BASE COMB22 MIN -22.87 -30.83 68.83 -59.595 -43.399 -0.016 BASE COMB23 MAX 8.31 3.54 15563.67 46.464 0.303 0.029 BASE COMB23 MIN -4.19 -26.32 1081.56 18.822 -10.864 0.017 BASE COMB24 MAX 10.21 61.71 14941.59 30.988 32.037 0.028 BASE COMB24 MIN -22.44 -31.05 -7.94 -59.382 -43.013 -0.016 BASE COMB25 MAX 8.74 3.31 15486.9 46.677 0.69 0.029 BASE COMB25 MIN -3.76 -26.55 1004.79 19.035 -10.478 0.017 Phụ lục tính tốn Trang 207 Báo cáo Thiết kế cơng trình SVTH: Võ Hồng Trí BASE 10 COMB1 MAX 27.93 -2.72 5219.3 38.932 26.326 0.003 BASE 10 COMB1 MIN 2.14 -41.13 350.26 2.57 2.024 BASE 10 COMB2 MAX 26.61 -1.58 5082.54 37.856 25.069 0.003 BASE 10 COMB2 MIN 0.82 -39.99 213.5 1.495 0.767 BASE 10 COMB3 MAX 28.76 -4.3 5432.8 40.427 27.093 0.003 BASE 10 COMB3 MIN 2.96 -42.71 563.76 4.065 2.791 BASE 10 COMB4 MAX 24.31 -0.21 5240.13 37.17 22.315 0.004 BASE 10 COMB4 MIN -4.92 -39.27 87.56 0.197 -6.575 BASE 10 COMB5 MAX 30.71 0.86 4781.48 36.165 30.876 0.002 BASE 10 COMB5 MIN 1.49 -38.2 -371.09 -0.809 1.987 -0.001 BASE 10 COMB12 MAX 26.38 -2.64 5518.25 39.403 24.335 0.004 BASE 10 COMB12 MIN -2.5 -41.63 394.04 2.49 -4.096 BASE 10 COMB13 MAX 32.15 -1.67 5105.46 38.498 32.041 0.003 BASE 10 COMB13 MIN 3.26 -40.67 -18.75 1.585 3.61 -0.001 BASE 10 COMB14 MAX 27.68 -4.8 5277.62 42.342 26.071 0.003 BASE 10 COMB14 MIN 1.89 -43.21 408.58 5.981 1.769 0.001 BASE 10 COMB15 MAX 27.76 -0.09 5090.92 35.007 26.176 0.002 BASE 10 COMB15 MIN 1.97 -38.5 221.88 -1.354 1.874 -0.001 BASE 10 COMB6 MAX 25.75 -2.62 4972.76 40.436 24.243 0.003 BASE 10 COMB6 MIN -0.05 -41.03 103.72 4.075 -0.059 0.001 BASE 10 COMB7 MAX 25.84 2.62 4765.31 32.287 24.36 0.002 BASE 10 COMB7 MIN 0.05 -35.79 -103.72 -4.075 0.059 -0.001 BASE 10 COMB8 MAX 27.12 -4.06 5710.4 40.748 25.026 0.004 BASE 10 COMB8 MIN -1.76 -43.06 586.19 3.836 -3.405 BASE 10 COMB9 MAX 32.89 -3.1 5297.61 39.843 32.731 0.003 BASE 10 COMB9 MIN 4.01 -42.09 173.4 2.931 4.3 -0.001 BASE 10 COMB10 MAX 28.42 -6.23 5469.77 43.688 26.761 0.003 BASE 10 COMB10 MIN 2.63 -44.64 600.73 7.326 2.459 0.001 BASE 10 COMB11 MAX 28.5 -1.52 5283.07 36.353 26.867 0.002 BASE 10 COMB11 MIN 2.71 -39.93 414.03 -0.009 2.565 -0.001 BASE 10 COMB16 MAX 25.19 -1.61 5395.17 38.435 23.204 0.004 BASE 10 COMB16 MIN -3.69 -40.61 270.96 1.522 -5.227 BASE 10 COMB17 MAX 30.96 -0.65 4982.38 37.53 30.909 0.003 BASE 10 COMB17 MIN 2.08 -39.65 -141.83 0.617 2.479 -0.001 BASE 10 COMB18 MAX 26.49 -3.78 5154.54 41.374 24.939 0.003 BASE 10 COMB18 MIN 0.7 -42.19 285.5 5.013 0.638 0.001 BASE 10 COMB19 MAX 26.57 0.93 4967.84 34.039 25.045 0.002 BASE 10 COMB19 MIN 0.78 -37.48 98.8 -2.322 0.743 -0.001 BASE 10 COMB20 MAX 40.3 2.34 6167.99 42.232 43.328 0.006 BASE 10 COMB20 MIN -12.73 -43.33 -960.7 -3.431 -17.352 -0.004 BASE 10 COMB21 MAX 22.5 -10.59 5754.96 51.535 19.542 0.006 BASE 10 COMB21 MIN -3.29 -49 885.92 15.173 -4.759 0.004 BASE 10 COMB22 MAX 40.05 2.82 6103.94 41.783 43.098 0.006 BASE 10 COMB22 MIN -12.98 -42.86 -1024.75 -3.88 -17.582 -0.004 BASE 10 COMB23 MAX 22.25 -10.11 5690.91 51.087 19.312 0.006 Phụ lục tính tốn Trang 208 Báo cáo Thiết kế cơng trình SVTH: Võ Hồng Trí BASE 10 COMB23 MIN -3.54 -48.52 821.87 14.725 -4.99 0.004 BASE 10 COMB24 MAX 39.66 3.16 6062.92 41.461 42.721 0.006 BASE 10 COMB24 MIN -13.37 -42.52 -1065.78 -4.202 -17.959 -0.004 BASE 10 COMB25 MAX 21.86 -9.77 5649.88 50.764 18.935 0.006 BASE 10 COMB25 MIN -3.93 -48.18 780.84 14.402 -5.367 0.004 Phụ lục tính tốn Trang 209 ... thi cơng bố trí tổng bình đồ Điều kiện tự nhiên Thành phố Hồ Chí Minh nằm vùng nhiệt đới gió mùa cận xích đạo Mùa mưa từ tháng đến tháng 11, mùa khô từ tháng 12 đến tháng năm sau Theo tài liệu... mái Hệ thống chiếu sáng Các tầng chiếu sáng tự nhiên thông qua cửa kính bố trí bên ngồi giếng trời cơng trình Ngồi ra, hệ thống chiếu sáng nhân tạo bố trí cho cung cấp ánh sáng đến nơi cần thiết... nhiều người dân không đủ khả mua đất xây dựng Để giải vấn đề cấp thiết giải pháp xây dựng chung cư cao tầng phát triển quy hoạch khu dân cư quận, khu vực ngoại ô trung tâm Thành phố hợp lý Bên
- Xem thêm -

Xem thêm: Đề 141 chung cư đồ án tốt nghiệp đại học , Đề 141 chung cư đồ án tốt nghiệp đại học