0

Đề 127 chung cư đồ án tốt nghiệp đại học

612 2 0
  • Đề 127   chung cư đồ án tốt nghiệp đại học

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 05/01/2022, 23:15

MỤC LỤC CHƯƠNG 1: KIẾN TRÚC CHƯƠNG 2: CƠ SỞ THIẾT KẾ NHIỆM VỤ THIẾT KẾ: TIÊU CHUẨN SỬ DỤNG: Tiêu chuẩn Việt Nam: Sách tham khảo: LỰA CHỌN GIẢI PHÁP KẾT CẤU: Lựa chọn giải pháp phần thân: Giải pháp kết cấu theo phương đứng: Giải pháp kết cấu theo phương ngang: 10 Lựa chọn giải pháp phần móng: 13 VẬT LIỆU SỬ DỤNG: 14 Các yêu cầu vật liệu: 14 Lớp bê tông bảo vệ: 14 CHỌN SƠ BỘ TIẾT DIỆN SÀN – DẦM – CỘT: 15 Chọn sơ chiều dày sàn: 15 Chọn sơ tiết diện dầm: 17 Chọn sơ tiết diện cột: 18 Chọn sơ tiết diên vách lõi: 24 CHƯƠNG 3: THIẾT KẾ KẾT CẤU SÀN TẦNG 26 MẶT BẰNG SÀN DẦM TẦNG 26 XÁC ĐỊNH TẢI TRỌNG TÁC DỤNG LÊN SÀN TẦNG 28 Tĩnh tải 28 Trọng lượng lớp cấu tạo sàn p.ngủ, p.khách, p.ăn, hành lang 28 Trọng lượng lớp cấu tạo sàn phịng vệ sinh, ban cơng 30 Tĩnh tải sàn tường truyền vào sàn 31 Tổng tĩnh tải tác dụng lên sàn tầng 33 Hoạt tải 33 Tổng tải tác dụng lên sàn tầng 34 SƠ ĐỒ TÍNH Ơ SÀN 35 Đối với ô sàn làm việc phương 35 Đối với ô sàn làm việc phương 37 Nội lực ô sàn 37 TÍNH TOÁN CỘT THÉP 42 Các cơng thức tính tốn 45 Tính tốn cụ thể cho sàn S1: 45 TÍNH ĐỘ VÕNG CHO Ơ SÀN TẦNG 46 CHƯƠNG 4: THIẾT KẾ CẦU THANG TẦNG 52 CHỌN CÁC KÍCH THƯỚT CỦA CẦU THANG TẦNG 52 Mặt mặt cắt cầu thang 52 Chọn kích thướt cầu thang 54 Chọn kích thướt dầm chiếu nghĩ kích thướt thang 54 XÁC ĐỊNH TẢI TRỌNG 54 Các lớp cấu tạo cầu thang 54 Tải trọng tác dụng lên chiếu nghĩ 55 Tải trọng tác dụng lên thang 56 Tải trọng tác dụng lên chiếu tới 57 SƠ ĐỒ TÍNH 58 XÁC ĐỊNH NỘI LỰC TRONG CẦU THANG 60 TÍNH TỐN CỐT THÉP 61 Tính tốn cốt thép cho vế thang 61 Tính toán cụ thể cho vế thang 61 Tính tốn cốt thép cho dầm chiếu nghỉ 63 Tính cốt dọc 63 Tính cốt đai 65 THIẾT KẾ CẦU THANG THEO PHƯƠNG PHÁP SAP2000 67 Kết nội lực 69 CHƯƠNG 5: THIẾT KẾ KẾT CẤU KHUNG TRỤC 72 MƠ HÌNH CƠNG TRÌNH 73 XÁC ĐỊNH TẢI TRỌNG TÁC DỤNG LÊN CƠNG TRÌNH 79 Tĩnh tải tác dụng lên sàn 79 Hoạt tải tác dụng lên sàn 79 Tải trọng tường tác dụng lên sàn 82 Tải trọng thành phần tỉnh gió 82 Đặc điểm cơng trình 82 Cơ sở lý thuyết (tính tốn theo TCVN 2737-1995) 82 Tải trọng thành phần động gió 85 Thiết lập sơ đồ tính động lực 86 Khảo sát dạng dao động riêng 88 Tính tốn thành phần động theo phương X phương Y 92 Tải trọng động đất 99 Tổng quan động đất 99 Cơ sở lý thuyết tính tốn 100 Phương pháp phân tích tĩnh lực ngang tương đương 101 Áp dụng tính tốn xác định tải trọng động theo phương pháp tĩnh lực ngang tương đương 106 Tổ hợp hệ thành phần động đất 109 TỔ HỢP TẢI TRỌNG 111 Các trường hợp tải trọng 111 Tổ hợp tải trọng 112 GIẢI MƠ HÌNH 119 HIỆN TƯỢNG SHORTENING GIỮA VÁCH VÀ CỘT 121 Khái niệm 121 Nguyên nhân 122 TÍNH TỐN VÀ BỐ TRÍ CỐT THÉP CHO DẦM KHUNG TRỤC 126 Nội lực dầm 126 Tính tốn bố trí cốt thép 128 Tính tốn cốt thép dọc.( theo mục 6.2 TCVN 5574-2012) 128 Tính toán cốt đai.(theo mục 6.2.3 TCVN 5574-2012) 152 Tính tốn cốt treo gia cường vị trí dầm phụ truyền lên dầm 156 TÍNH TỐN VÀ BỐ TRÍ CƠT THÉP CHO CỘT KHUNG TRỤC 157 Nội lực cho cột 157 Nguyên tắc tính toán cốt thép dọc cho cột 157 Nội lực tính tốn cốt thép dọc cho cột 158 Tính tốn bố trí cốt thép 158 Tính tốn cốt thép dọc 158 Tính tốn cốt đai 184 Kiểm tra khả chịu lực cột biểu đồ tương tác 187 Lợi ích việc sử dụng biểu đồ tương tác 187 Các bước sử dụng phần mềm CSIOL kiểm tra khả chịu lực cột biểu đồ tương tác 187 Phương pháp tính vẽ biểu đồ tương tác 188 Sử dụng phần mềm CSI COLUMN 194 TÍNH TỐN VÀ BỐ TRÍ CỐT THÉP CHO VÁCH 198 Nội lực vách 198 Tính tốn bố trí cốt thép 198 Lý thuyết tính tốn vách 198 Tính tốn cụ thể cho vách 206 Bố trí kiểm tra cốt thép ngang 233 Kiểm tra biểu đồ tương tác 234 THIẾT KẾ LÕI THANG MÁY 239 Tính tốn cụ thể cho vách 239 Chia phần tử vách 239 Xác định trọng tâm phần tử trọng tâm vách 240 Phân phối nội lực 240 Bố trí kiểm tra cốt thép ngang 247 Kiểm tra biểu đồ tương tác 248 THIẾT KẾ VÁCH 252 Tiń h toán dầ m cao – Spandrel (Deep Beam) 253 Ứng xử của dầ m cao (Deep Beam) 254 Tính tốn cốt thép chịu uốn cho dầm cao 257 Tính tốn cốt thép chịu cắt cho dầm cao 260 Tính tốn cốt thép đặt chéo góc cửa thang máy 261 KIỂM TRA KẾT CẤU 266 Kiểm tra ổn định chống lật 266 Kiểm tra chuyển vị ngang đỉnh cơng trình 268 CHƯƠNG 6: THỐNG KÊ ĐỊA CHẤT 271 CẤU TẠO ĐỊA CHẤT 271 KẾT QUẢ TÍNH TỐN 273 Đánh giá tính chất đất 275 Đánh giá điều kiện thủy văn 276 LỰA CHỌN GIẢI PHÁP MĨNG CHO CƠNG TRÌNH 276 Giải pháp móng nơng 277 Giải pháp móng sâu 278 CÁC GIẢ THIẾT TÍNH TỐN MĨNG CỌC 278 CHƯƠNG 7: MÓNG CỌC ÉP 280 GIỚI THIỆU SƠ LƯỢC VỀ CỌC BÊ TÔNG LY TÂM ỨNG SUẤT TRƯỚC: 280 CÁC THÔNG SỐ CỦA CỌC ÉP 282 Vật liệu sử dụng 282 Vật liệu đài cọc: 282 Vật liệu cọc: 282 Chọn kích thướt sơ 283 Chiều sâu chơn móng : 283 Chiều dài cọc đường kính cọc: 284 Kiểm tra cọc theo điều kiện cẩu dụng cọc 284 Trường hợp vận chuyển cọc 285 Trường hợp đựng cọc 285 TÍNH TỐN MĨNG 286 Nội lực tính tốn 286 Truyền tải sàn hầm 286 Tìm tâm ảo cho móng M1 287 Tính toán sức chịu tải cọc 289 Theo điều kiện vật liệu 289 Theo điều kiện đất 290 Tính tốn sơ số lượng cọc 295 Kiểm tra cọc làm việc theo nhóm: 296 Kiểm tra tải trọng tác dụng lên cọc móng 297 Kiểm tra phản lực đầu cọc với tổ hợp Nmax, Mxtư, Mytư, Qxtư, Qytư 297 Kiểm tra phản lực đầu cọc với tổ hợp lại 299 Kiểm tra ứng suất móng khối quy ước 301 Áp lực tính tốn tác dụng lên khối móng quy ước 303 Trọng lượng khối móng quy ước 304 Kiểm tra điều kiện làm việc đàn hồi lớp đất móng khối quy ước 305 Kiểm tra độ lún móng cọc 306 Kiểm tra lại cọc chịu tải trọng ngang theo mô hình Winkler 308 Kiểm tra xuyên thủng 315 Tính cốt thép đài móng 318 Tính cốt thép đặt theo phương x 319 Tính cốt thép đặt theo phương y 320 CHƯƠNG 8: MÓNG CỌC NHỒI 321 GIỚI THIỆU SƠ LƯỢC VỀ MÓNG CỌC KHOAN NHỒI 321 Giới thiệu : 321 Ưu nhược điểm phương án móng cọc khoan nhồi: 321 CÁC THÔNG SỐ CỦA CỌC NHỒI 322 Vật liệu 322 TÍNH TỐN MĨNG M1 323 Nội lực tính tốn 323 Tính tốn sức chịu tải cọc 323 Theo điều kiện vật liệu 323 Theo điều kiện đất 324 Tính tốn sơ số lượng cọc 329 Kiểm tra cọc làm việc theo nhóm: 330 Kiểm tra tải trọng tác dụng lên cọc móng 331 Kiểm tra phản lực đầu cọc với tổ hợp Nmax, Mxtư, Mytư, Qxtư, Qytư 331 Kiểm tra phản lực đầu cọc với tổ hợp lại 333 Kiểm tra ứng suất móng khối quy ước 335 Áp lực tính tốn tác dụng lên khối móng quy ước 337 Trọng lượng khối móng quy ước 338 Kiểm tra điều kiện làm việc đàn hồi lớp đất móng khối quy ước 339 Kiểm tra độ lún móng cọc 340 Kiểm tra cọc chịu tải trọng ngang theo mơ hình WINKLER 342 Kiểm tra xuyên thủng 347 Tính cốt thép đài móng 349 Tính cốt thép đặt theo phương x 349 Tính cốt thép đặt theo phương y 351 CHƯƠNG 9: TÍNH TỐN MĨNG LÕI CỨNG 352 TÍNH TỐN MĨNG LÕI CỨNG PHƯƠNG ÁN 1: 352 Tính tốn sức chịu tải cọc 353 Truyền tải sàn hầm 353 Tải trọng tính tốn 354 Tải trọng tiêu chuẩn 354 Sức chịu tải cọc 355 Tính tốn sơ số lượng cọc 355 Số lượng cọc sơ bộ: 355 Chọn kích thước đài cọc bố trí cọc 355 Kiểm tra tải trọng tác dụng lên cọc móng 356 Kiểm tra với tổ hợp Nmax thành phần tương ứng 356 Kiểm tra ứng suất móng khối quy ước 361 Áp lực tính tốn tác dụng lên khối móng quy ước 362 Trọng lượng khối móng quy ước 363 Kiểm tra điều kiện làm việc đàn hồi lớp đất móng khối quy ước 364 Kiểm tra độ lún móng cọc 365 Kiểm tra cọc chịu tải trọng ngang theo mơ hình Winkler 368 Kiểm tra xuyên thủng 373 Tính tốn cốt thép đài móng 374 Chia dãy 374 Xác định nội lực tính tốn thép đài 377 TÍNH TỐN MĨNG LÕI CỨNG THEO PHƯƠNG ÁN 2: 378 Tính tốn sức chịu tải cọc 378 Tính toán sơ số lượng cọc 378 Số lượng cọc sơ bộ: 378 Chọn kích thước đài cọc bố trí cọc 378 Kiểm tra tải trọng tác dụng lên cọc móng 379 Kiểm tra với tổ hợp Nmax thành phần tương ứng 379 Kiểm tra ứng suất móng khối quy ước 384 Kiểm tra ứng suất móng khối quy ước 385 Trọng lượng khối móng quy ước 386 ... thép đài 399 CHỌN PHƯƠNG ÁN MÓNG 400 Báo cáo Thiết kế cơng trình SVTH : Phan Trọng Khang CHƯƠNG 1: KIẾN TRÚC - Các tòa nhà chung cư cao cấp dự án chung cư cho người có thu nhập thấp... cột biểu đồ tương tác 187 Lợi ích việc sử dụng biểu đồ tương tác 187 Các bước sử dụng phần mềm CSIOL kiểm tra khả chịu lực cột biểu đồ tương tác 187 Phương pháp tính vẽ biểu đồ tương... PHƯƠNG ÁN 1: 352 Tính tốn sức chịu tải cọc 353 Truyền tải sàn hầm 353 Tải trọng tính toán 354 Tải trọng tiêu chuẩn 354 Sức chịu tải cọc 355 Tính toán
- Xem thêm -

Xem thêm: Đề 127 chung cư đồ án tốt nghiệp đại học , Đề 127 chung cư đồ án tốt nghiệp đại học