0

Đề 51 chung cư đồ án tốt nghiệp đại học

576 1 0
  • Đề 51   chung cư đồ án tốt nghiệp đại học

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 05/01/2022, 23:15

SVTH: Trương Sỹ Tư Báo cáo Thiết kế cơng trình MỤC LỤC CHƯƠNG 1: GIỚI THIỆU KIẾN TRÚC 1.1 Giải pháp kiến trúc 1.1.1 Loại công trình 1.1.2 Mặt phân khu chức 1.1.3 Hình khối cơng trình 1.1.4 Hệ thống giao thơng cơng trình 1.2 Các loại hộ 1.2.1 Căn hộ 90m2 1.2.2 Căn hộ 127m2 1.2.3 Giải pháp kết cấu kiến trúc CHƯƠNG 2: CƠ SỞ THIẾT KẾ 2.1 Nhiệm vụ thiết kế 2.1.1 Mã đề tài: 51CC 2.1.2 Nhiệm vụ: 2.2 Tiêu chuẩn sử dụng tài liệu tham khảo 2.2.1 Tiêu chuẩn sử dụng 2.2.2 Tài liệu tham khảo 2.2.3 Phần mềm sử dụng 10 2.3 Lựa chọn giải pháp kết cấu 10 2.3.1 Phân tích lựa chọn phương án kết cấu phần thân 10 2.3.2 Phân tích lựa chọn phương án thiết kế phần móng 13 2.4 Vật liệu sử dụng 13 2.4.1 Bê tông 13 2.4.2 Cốt thép 13 2.5 Chọn sơ tiết diện sàn – dầm – cột 14 2.5.1 Chọn sơ chiều dày sàn 14 Mục lục GVHD: TS LÊ VĂN PHƯỚC NHÂN Báo cáo Thiết kế cơng trình SVTH: Trương Sỹ Tư 2.5.2 Chọn sơ kích thước dầm 14 2.5.3 Sơ kích thước vách lõi thang máy 19 2.5.4 Chọn sơ chiều dày sàn vách tầng hầm 19 2.5.5 Chọn sơ tiết diện cột 19 CHƯƠNG 3: THIẾT KẾ SÀN TẦNG ĐIỂN HÌNH 24 3.1 Mặt dầm sàn tầng điển hình 24 3.2 Xác định tải trọng 25 3.2.1 Tỉnh tải 25 3.2.2 Hoạt tải 30 3.2.3 Tổng tải trọng tác dụng lên sàn 32 3.3 Sơ đồ tính sàn 33 3.3.1 Đối với ô sàn làm việc phương 33 3.3.2 Đối với ô sàn làm việc phương 34 3.3.3 Nội lực ô sàn 35 3.4 Tính tốn cốt thép sàn tầng điển hình 35 3.4.1 Công thức tính tốn 35 3.4.2 Tính tốn cụ thể cho sàn điển hình 37 3.5 Tính độ võng-nứt sàn 53 3.5.1 Kiểm tra nứt sàn 53 3.5.2 Tính tốn độ cong sàn khơng hình thành vết nứt (mục 7.4.2[1]) 58 3.5.3 Tính tốn độ võng sàn 60 CHƯƠNG 4: THIẾT KẾ CẦU THANG 61 4.1 Chọn kích thước cầu thang 61 4.1.1 Mặt mặt cắt cầu thang 61 4.1.2 Chọn kích thước dầm chiếu nghỉ, kích thước thang 62 4.2 Xác định tải trọng 63 4.2.1 Các lớp cấu tạo cầu thang 63 Mục lục GVHD: TS LÊ VĂN PHƯỚC NHÂN Báo cáo Thiết kế cơng trình SVTH: Trương Sỹ Tư 4.2.2 Tải trọng tác dụng lên chiếu nghỉ.(q1) 63 4.2.3 Tải trọng tác dụng lên thang q2 (bản nghiêng) 64 4.3 Sơ đồ tính 66 4.3.1 Bản thang 66 4.3.2 Dầm chiếu tới 67 4.4 Xác định nội lực cầu thang 68 4.4.1 Xác định nội lực thang 68 4.4.2 Xác định nội lực dầm chiếu tới 69 4.5 Tính tốn bố trí cốt thép 70 4.5.1 Tính tốn cốt thép cho nhịp thang M=5.3kN.m/m 70 4.5.2 Tính tốn vị trí thép gãy khúc M=8.15kN.m/m 71 4.5.3 Tính tốn khản chịu cắt thang 72 4.5.4 Tính tốn cốt thép gối M=3.03kN.m/m (chống co ngót) 72 4.5.5 Tính toán cốt thép cho dầm chiếu tới 73 4.6 Kiểm tra cầu thang mơ hình 3D 75 4.6.1 Mơ hình 75 4.6.2 Nội lực cầu thang 3D 77 4.6.3 So sánh kết luận ( so sánh giá trị tuyệt đối) 79 CHƯƠNG 5: THIẾT KẾ KẾT CẤU KHUNG TRỤC 83 5.1 Mơ hình cơng trình 83 5.1.1 Minh họa khai báo vật liệu tiết diện 84 5.1.2 Mơ hình ETABS 86 5.2 Xác định tải trọng tác dụng lên cơng trình 89 5.2.1 Tĩnh tải tác dụng lên sàn 89 5.2.2 Hoạt tải tác dụng lên sàn 95 5.2.3 Tải trọng tường tác dụng lên sàn 97 5.2.4 Tải trọng thành phần tỉnh tải gió 101 Mục lục GVHD: TS LÊ VĂN PHƯỚC NHÂN Báo cáo Thiết kế cơng trình SVTH: Trương Sỹ Tư 5.2.5 Tải trọng thành phần gió động 105 5.2.6 Tổ hợp tải trọng gió 114 5.2.7 Tải trọng động đất 115 5.3 Tổ hợp tải trọng 125 5.3.1 Tổ hợp (TCVN2737-1995) 125 5.3.2 Tổ hợp đặc biệt 126 5.4 Giải mơ hình 130 5.4.1 Đánh giá sơ kết - mức độ tin cậy mơ hình 130 5.4.2 Lựa chọn tốn phân tích kết cấu 131 5.4.3 Minh họa nội lực khung thiết kế 137 5.5 Tính tốn bố trí cốt thép cho dầm khung trục 144 5.5.1 Nội lực dầm 144 5.5.2 Tính tốn bố trí cốt thép dọc 145 5.5.3 Tính toán cố t đai dầ m 158 5.5.4 Tiń h cố t đai, treo ta ̣i vi ̣trí dầ m phu ̣ giao dầ m chin ́ h 162 5.6 Tính tốn bố trí thép cho cột khung trục 166 5.6.1 Nội lực cột 168 5.6.2 Tính tốn bố trí cốt thép dọc 169 5.6.3 Tính tốn bố trí thép đai cho cột trục 189 5.6.4 Kiểm tra khả làm việc cột C10 phần mềm CSI Colum 192 5.6.5 Kiểm tra khả làm việc cột C2 phần mềm CSI colum 198 5.7 Tính tốn bố trí thép cho vách (lõi thang) 205 5.7.1 Nội lực vách 205 5.7.2 Tính tốn bố trí cốt thép vách 206 5.7.3 kiểm tra vách phần mềm CSI colum 246 5.8 Kiểm tra kết cấu 250 5.8.1 Kiểm tra độ võng dầm 250 Mục lục GVHD: TS LÊ VĂN PHƯỚC NHÂN Báo cáo Thiết kế cơng trình SVTH: Trương Sỹ Tư 5.8.2 Kiểm tra chuyển vị ngang đỉnh cơng trình 251 5.8.3 Kiểm tra ổn định chống lật 252 5.8.4 Kiểm tra giao động 254 CHƯƠNG 6: THỐNG KÊ ĐỊA CHẤT 255 6.1 Cấu tạo địa chất 256 6.2 Phân tính số liệu đánh giá kết khảo sát 258 6.2.1 Lớp đất số 1: Đất san lấp 258 6.2.2 Lớp đất số 2: Bùn sét 259 6.2.3 Lớp đất số 3: Đất sét dẻo cứng 260 6.2.4 Lớp đất số 4: Cát chặt vừa 261 6.2.5 Lớp đất số 5: Cát chặt 261 6.2.6 Lớp đất số 6: Đất sét cứng 262 6.3 Thống kê số búa SPT 263 CHƯƠNG 7: TÍNH TỐN MĨNG CỌC ÉP 267 7.1 Cơ sở tính tốn 268 7.1.1 Lựa chọn giải pháp móng 268 7.1.2 Các giả thiết tính tốn 268 7.1.3 Truyền tải trọng loại tổ hợp 268 7.1.4 Vật liệu sử dụng 270 7.1.5 Chọn kích thước sơ 271 7.1.6 Kiểm tra cọc theo điều kiện cẩu dựng cọc 271 7.2 Tính tốn móng M1 cột C10 khung trục 273 7.2.1 Nội lực tính tốn móng M1 cột C10 273 7.2.2 Tính tốn sức chịu tải cọc 274 7.2.3 Tính tốn sơ số lượng cọc 283 7.2.4 Kiểm tra tải trọng tác dụng lên cọc móng 284 7.2.5 Kiểm tra ứng suất móng khối quy ước 287 Mục lục GVHD: TS LÊ VĂN PHƯỚC NHÂN Báo cáo Thiết kế cơng trình SVTH: Trương Sỹ Tư 7.2.6 Kiểm tra độ lún móng cọc M1 theo mục 7.4.4 TCVN 10304-2014 290 7.2.7 Kiểm tra cọc chịu tải ngang theo mơ hình Winkler 293 7.2.8 Kiểm tra xuyên thủng đài cọc 301 7.2.9 Tính cốt thép đài móng 302 7.3 Tính tốn móng M2 cột C2 khung trục 305 7.3.1 Nội lực tính tốn móng M2 cột C2 - khung trục 305 7.3.2 Tính tốn sơ số lượng cọc 305 7.3.3 Kiểm tra tải trọng tác dụng lên cọc móng M2 306 7.3.4 Kiểm tra ứng suất móng khối quy ước 310 7.3.5 Kiểm tra độ lún móng cọc M2 theo mục 7.4.4 TCVN 10304 – 2014 313 7.3.6 Kiểm tra lún lệch cho móng M1, M2 316 7.3.7 Kiểm tra cọc chịu tải ngang theo mơ hình Winkler 316 7.3.8 Kiểm tra xuyên thủng đài móng M2 319 7.3.9 Tính cốt thép đài móng 320 7.4 Tính tốn móng lõi thang 323 7.4.1 Lựa chọn giải pháp móng lõi thang – nơi lực tính tốn 323 7.4.2 Tính tốn sức chịu tải cọc 325 7.4.3 Tính toán sơ số lượng cọc 325 7.4.4 Kiểm tra tải trọng tác trọng tác dụng lên cọc móng lõi thang 325 7.4.5 Kiểm tra ứng suất đáy móng khối quy ước 338 7.4.6 Kiểm tra độ lún móng cọc lõi thang theo mục 7.4.4 TCVN 10304 - 2014 341 7.4.7 Kiểm tra cọc chịu tải ngang theo mơ hình Winkler 344 7.4.8 Kiểm tra xuyên thủng đài móng lõi thang 347 7.4.9 Tính thép đài cọc 348 CHƯƠNG 8: MÓNG CỌC KHOAN NHỒI 356 8.1 Các thông số cọc nhồi 356 8.1.1 Vật liệu sử dụng 356 Mục lục GVHD: TS LÊ VĂN PHƯỚC NHÂN Báo cáo Thiết kế cơng trình SVTH: Trương Sỹ Tư 8.1.2 Chọn kích thước sơ 356 8.2 Tính tốn móng M1, cột C10, khung trục 358 8.2.1 Nội lực tính móng M1 358 8.2.2 Tính tốn sức chịu tải cọc 358 8.2.3 Tính tốn sơ số lượng cọc đài 365 8.2.4 Kiểm tra tải trọng tác dụng lên móng M1 366 8.2.5 Kiểm tra ổn định đáy móng khối 369 8.2.6 Kiểm tra độ lún móng cọc M1 theo mục 7.4.4 TCVN 10304-2014 372 8.2.7 Kiểm tra cọc chịu tải ngang theo mô hình Winkler 374 8.2.8 Kiểm tra xuyên thủng đài móng 379 8.2.9 Tính tốn thép đài móng 380 8.3 Tính móng M2, cột C2, khung trục 382 8.3.1 Nội lực tính tốn móng M2 382 8.3.2 Tính toán sơ số lượng cọc 383 8.3.3 Kiểm tra tải trọng tác dụng lên cọc móng M2 383 8.3.4 Kiểm tra ổn định đáy móng khối 387 8.3.5 Kiểm tra độ lún móng M2 390 8.3.6 Kiểm tra cọc chịu tải ngang theo Winkler 392 8.3.7 Kiểm tra xuyên thủng đài móng 395 8.3.8 Tính thép đài móng M2 395 8.4 Tính tốn móng lõi thang 397 8.4.1 Nội lực tính tốn móng lõi thang 397 8.4.2 Tính tốn sơ số lượng cọc 397 8.4.3 Kiểm tra tải trọng tác dụng lên đầu cọc 398 8.4.4 Kiểm tra ổn định đáy móng khối 403 8.4.5 Kiểm tra độ lún đáy móng khối 406 8.4.6 Kiểm tra cọc chịu tải ngang theo Winkler 408 Mục lục GVHD: TS LÊ VĂN PHƯỚC NHÂN Báo cáo Thiết kế cơng trình SVTH: Trương Sỹ Tư 8.4.7 Kiểm tra xuyên thủng đài móng 411 8.4.8 Tính tốn thép đài móng lõi thang 411 Mục lục GVHD: TS LÊ VĂN PHƯỚC NHÂN SVTH: Trương Sỹ Tư Báo cáo Thiết kế cơng trình CHƯƠNG 1: GIỚI THIỆU KIẾN TRÚC 1.1 Giải pháp kiến trúc 1.1.1 Loại cơng trình Cơng trình dân dụng cấp II (9≤ số tầng ≤ 19) [Phụ lục G – TCXD 375:2006] [9] Hình 1.1 Mặt cắt cơng trình Chương 1: Giới thiệu kiến trúc Trang SVTH: Trương Sỹ Tư Báo cáo Thiết kế cơng trình 1.1.2 Mặt phân khu chức Mặt cơng trình hình chữ nhật, chiều dài 40m, chiều rộng 27m, chiếm diện tích đất xây dựng 1080m2 Cơng trình gồm tầng hầm,1 tầng 11 tầng lầu, sân thượng tầng mái Cao độ tầng: Tầng hầm: - 3.200m Tầng 8: + 24.800m Tầng trệt: ± 0.000m Tầng 9: + 28.200m Tầng 2: + 4.400m Tầng 10: + 31.600m Tầng 3: + 7.800m Tầng 11: + 35.000m Tầng 4: + 11.200m Tầng 12: + 38.400m Tầng 5: + 14.600m Sân thượng: + 41.800m Tầng 6: + 18.000m Mái: Tầng 7: + 21.400m + 45.300m Tầng hầm: cao 3.2m, nơi bố trí để xe phòng kỹ thuật Tầng trệt: cao 4.4m, nơi bố trí văn phịng cơng ty, cửa hàng bn bán, quán ăn, dịch vụ phục vụ nhu cầu dân cư chung cư người dân bên Tầng – 12: bố trí hộ phục vụ nhu cầu Giải pháp mặt đơn giản, tạo không gian rộng để bố trí hộ bên trong, sử dụng loại vật liệu nhẹ làm vách ngăn giúp tổ chức không gian linh hoạt phù hợp với xu hướng sở thích tại, dễ dàng thay đổi tương lai Sân thượng nơi hóng gió Chương 1: Giới thiệu kiến trúc Trang SVTH: Trương Sỹ Tư Báo cáo Thiết kế cơng trình Hình 4.6 Chia dãy theo phương X Hình 4.7 Moment dãy theo phương X (Strip B) Phụ lục cơng trình Trang 133 SVTH: Trương Sỹ Tư Báo cáo Thiết kế cơng trình Hình 4.8 Moment dãy theo phương Y (Strip A) Bảng 4.2 Nội lực Strip móng lõi thang – cọc ép (bao max) Strip Text CSA1 CSA2 CSA3 CSA4 CSA5 CSA6 CSA7 CSA8 CSA9 CSA10 CSA11 MSA1 MSA2 MSA3 MSA4 MSA5 MSA6 MSA7 MSA8 OutputCase Text BAO MAX BAO MAX BAO MAX BAO MAX BAO MAX BAO MAX BAO MAX BAO MAX BAO MAX BAO MAX BAO MAX BAO MAX BAO MAX BAO MAX BAO MAX BAO MAX BAO MAX BAO MAX BAO MAX Phụ lục cơng trình P kN 198.438 79.74 50.809 404.515 63.796 264.487 44.029 238.988 34.483 123.675 202.336 128.027 100.513 232.646 116.448 153.914 73.512 245.556 124.903 V2 kN 76.113 579.528 364.892 221.106 177.259 110.536 867.615 988.511 1168.198 498.978 108.022 90.294 470.314 192.285 682.516 41.535 820.858 98.671 257.475 T kN-m -130.2 -97.6427 46.3767 -31.7176 6.0653 -14.7531 6.0653 -31.7176 46.3767 -97.6427 -130.2 -20.4586 -18.0508 23.4504 -42.0576 -4.412 -4.412 -42.0576 -10.3915 M3 kN-m 941.8843 1619.193 1634.044 1454.981 1410.49 1341.211 1410.49 1454.981 1634.044 1619.193 941.8843 980.1472 1669.426 1539.46 1481.318 1391.029 1391.029 1481.318 1389.48 Trang 134 SVTH: Trương Sỹ Tư Báo cáo Thiết kế cơng trình Strip Text MSA9 MSA10 MSA11 MSA12 CSB1 CSB2 CSB3 CSB4 CSB5 CSB6 CSB7 CSB8 CSB9 CSB10 CSB11 CSB12 CSB13 MSB1 MSB2 MSB3 MSB4 MSB5 MSB6 MSB7 MSB8 MSB9 MSB10 MSB11 MSB12 MSB13 MSB14 OutputCase Text BAO MAX BAO MAX BAO MAX BAO MAX BAO MAX BAO MAX BAO MAX BAO MAX BAO MAX BAO MAX BAO MAX BAO MAX BAO MAX BAO MAX BAO MAX BAO MAX BAO MAX BAO MAX BAO MAX BAO MAX BAO MAX BAO MAX BAO MAX BAO MAX BAO MAX BAO MAX BAO MAX BAO MAX BAO MAX BAO MAX BAO MAX P kN 86.357 143.769 18.093 24.468 65.541 178.798 903.395 275.383 65.509 90.725 74.671 54.894 81.307 297.221 578.818 128.285 83.394 84.829 96.673 560.486 151.242 87.796 87.976 45.096 78.168 148.223 436.113 77.221 82.056 23.062 11.849 V2 kN 1085.835 91.212 -0.199 -9.78 -156.097 -540.219 -1447.12 -468.595 -550.457 -1013.01 -100.377 -1518.95 -1703.78 -1276.35 -740.2 -542.984 -104.79 -69.728 -89.76 -432.051 -476.713 -261.097 -139.071 67.133 -419.963 -577.434 -642.461 -240.238 -41.037 24.159 -37.27 T kN-m -18.0508 -20.4586 -24.7555 -24.7555 302.5093 200.7823 127.1926 147.0493 106.1093 56.7148 55.6372 56.7148 106.1093 147.0493 127.1926 200.7823 302.5093 325.5156 253.6196 127.7982 155.8586 61.2351 62.3353 62.3353 61.2351 177.1438 124.7844 251.1136 325.5156 67.1934 67.1934 M3 kN-m 1669.426 980.1472 206.0074 206.0074 787.6704 1442.199 1384.302 1215.516 1454.34 1006.1 907.0115 1006.1 1454.34 1215.516 1384.302 1442.199 787.6704 824.5506 1014.21 1238.76 1326.172 1248.504 914.6406 914.6406 1248.504 1185.145 1276.679 1011.015 824.5506 172.9707 172.9707 T kN-m 35.0926 99.4967 96.4582 113.9137 111.2168 106.8797 111.2168 M3 kN-m -103.2926 -239.7297 -220.6811 -190.8078 -135.5136 -113.5264 -135.5136 Bảng 4.3 Nội lực Strip móng lõi thang – cọc ép (bao min) Strip Text CSA1 CSA2 CSA3 CSA4 CSA5 CSA6 CSA7 OutputCase Text BAO MIN BAO MIN BAO MIN BAO MIN BAO MIN BAO MIN BAO MIN Phụ lục cơng trình P kN -13.066 -95.096 -68.816 -272.568 -52.097 -198.001 -73.752 V2 kN -187.688 -1219.893 -1168.198 -603.403 -388.009 -269.222 -705.943 Trang 135 SVTH: Trương Sỹ Tư Báo cáo Thiết kế cơng trình Strip Text CSA8 CSA9 CSA10 CSA11 MSA1 MSA2 MSA3 MSA4 MSA5 MSA6 MSA7 MSA8 MSA9 MSA10 MSA11 MSA12 CSB1 CSB2 CSB3 CSB4 CSB5 CSB6 CSB7 CSB8 CSB9 CSB10 CSB11 CSB12 CSB13 MSB1 MSB2 MSB3 MSB4 MSB5 MSB6 MSB7 MSB8 MSB9 MSB10 MSB11 MSB12 MSB13 OutputCase Text BAO MIN BAO MIN BAO MIN BAO MIN BAO MIN BAO MIN BAO MIN BAO MIN BAO MIN BAO MIN BAO MIN BAO MIN BAO MIN BAO MIN BAO MIN BAO MIN BAO MIN BAO MIN BAO MIN BAO MIN BAO MIN BAO MIN BAO MIN BAO MIN BAO MIN BAO MIN BAO MIN BAO MIN BAO MIN BAO MIN BAO MIN BAO MIN BAO MIN BAO MIN BAO MIN BAO MIN BAO MIN BAO MIN BAO MIN BAO MIN BAO MIN BAO MIN Phụ lục cơng trình P kN -154.342 -51.708 -137.092 -5.432 -75.107 -91.378 -242.507 -146.365 -144.524 -64.307 -273.217 -129.407 -103.424 -76.758 -14.538 -21.019 -12.308 -98.999 -868.95 -276.768 -62.116 -55.292 -30.44 -53.243 -77.804 -377.199 -1242.806 -241.829 -82.006 -29.105 -191.114 -571.087 -131.957 -12.148 -5.901 -27.182 -1.933 -184.651 -452.511 -371.154 -142.771 -10.441 V2 kN -966.837 -364.892 -1133.424 -535.859 -80.654 -2339.377 -1189.739 -98.671 -820.858 -41.535 -682.516 -753.551 -2477.919 -63.924 -9.78 -0.199 228.263 808.049 1197.244 476.343 1703.779 539.003 -11.461 167.23 550.457 606.452 536.026 915.005 132.003 154.378 228.022 1776.436 1799.128 245.913 94.657 -35.017 241.49 456.673 2083.454 69.83 76.924 -32.924 T kN-m 113.9137 96.4582 99.4967 35.0926 166.2048 214.2402 67.9672 181.6627 69.7402 69.7402 181.6627 109.2756 214.2402 166.2048 31.6216 31.6216 -231.17 -269.591 -134.8233 -169.4384 -201.3194 -87.3515 -95.6409 -87.3515 -201.3194 -169.4384 -134.8233 -269.591 -231.17 -218.7565 -162.3032 -119.7691 -166.1625 -85.4153 -79.6282 -79.6282 -85.4153 -193.671 -195.9933 -163.238 -218.7565 -45.4234 M3 kN-m -190.8078 -220.6811 -239.7297 -103.2926 -99.8668 -305.2331 -193.0512 -167.0303 -106.5281 -106.5281 -167.0303 -206.4888 -305.2331 -99.8668 -19.5812 -19.5812 -127.9468 -344.5679 -493.4229 -476.4556 -598.5276 -375.5695 -212.5274 -375.5695 -598.5276 -476.4556 -493.4229 -344.5679 -127.9468 -136.4173 -201.0491 -476.5191 -511.3892 -269.6807 -253.0457 -253.0457 -269.6807 -453.0348 -437.8733 -201.6431 -136.4173 -15.9535 Trang 136 SVTH: Trương Sỹ Tư Báo cáo Thiết kế cơng trình Strip Text MSB14 OutputCase Text BAO MIN P kN -7.415 V2 kN 54.843 T kN-m -45.4234 M3 kN-m -15.9535 Bảng 4.4 Tính thép đài móng lõi thang Phương M (kNm) m  As (cm2) Chọn thép As chọn (cm2) X (max) 1454.34 0.053 0.055 22.76 22.80 X (min) -598.5276 0.022 0.022 9.2 Y (max) 1669.426 0.061 0.063 26.24 Y (min) -305.2331 0.02 0.02 8.45  22a100 16a150  25a100 16a150 10.05 29.45 10.05 Tại vị trí hố Pit giao với đài móng phía thép  20a200 chống giật đứt, nứt thành hố, thép cấu tạo 14a200 để tạo thành lưới 4.3 Nội lực đài móng lõi thang – cọc khoan nhồi 10500 3000 3000 3000 750 750 3000 3000 13500 3000 3000 750 750 Hình 4.9 Mặt đài cọc lõi thang Phụ lục cơng trình Trang 137 SVTH: Trương Sỹ Tư Báo cáo Thiết kế cơng trình Hình 4.10 Mơ hình móng lõi thang móng lõi thang Hình 4.11 Dãy theo phươg Y (stripA) Phụ lục cơng trình Trang 138 SVTH: Trương Sỹ Tư Báo cáo Thiết kế cơng trình Hình 4.12 Dãy theo phươg X (stripB) Hình 4.13 Moment dãy theo phươg Y (stripA) Phụ lục cơng trình Trang 139 SVTH: Trương Sỹ Tư Báo cáo Thiết kế công trình Hình 4.14 Moment dãy theo phươg X (stripB) Bảng 4.5 Giá trị nội lực đài móng lõi thang – cọc nhồi (M Bao Max) Strip Text CSA7 CSA8 CSA9 CSA10 MSA1 MSA2 MSA3 CSB1 CSB2 CSB3 CSB4 CSB5 MSB1 MSB2 MSB3 MSB4 OutputCase Text BAO MAX BAO MAX BAO MAX BAO MAX BAO MAX BAO MAX BAO MAX BAO MAX BAO MAX BAO MAX BAO MAX BAO MAX BAO MAX BAO MAX BAO MAX BAO MAX Phụ lục công trình AbsMaxP kN 393.383 890.648 75.34 363.402 324.615 68.47 95.079 362.182 121.761 135.044 876.167 452.511 273.468 170.213 328.414 425.422 AbsMaxV2 kN 1074.107 512.975 2476.07 2583.7 940.126 1874.501 2964.685 -905.606 -859.965 -2318.82 -688.776 -3203.49 -1430.36 -747.66 -679.94 -2506.81 AbsMaxT kN-m -284.122 -47.7903 -49.3669 -284.691 56.4408 -128.554 54.8736 1002.453 564.3174 275.8985 545.8152 1006.632 838.8015 419.6813 423.8431 894.1924 MaxM3 kN-m 3732.017 4680.089 4670.398 3732.874 5207.326 4245.409 5206.106 2397.825 2748.005 2340.643 2730.066 2380.436 3384.95 2640.274 2648.713 2710.355 Trang 140 SVTH: Trương Sỹ Tư Báo cáo Thiết kế cơng trình Bảng 4.6 Giá trị nội lực M Bao Min Strip Text CSA7 CSA8 CSA9 CSA10 MSA1 MSA2 MSA3 CSB1 CSB2 CSB3 CSB4 CSB5 MSB1 MSB2 MSB3 MSB4 OutputCase Text BAO MIN BAO MIN BAO MIN BAO MIN BAO MIN BAO MIN BAO MIN BAO MIN BAO MIN BAO MIN BAO MIN BAO MIN BAO MIN BAO MIN BAO MIN BAO MIN P kN -231.272 -378.796 -704.064 -536.927 -134.5 -111.582 -135.359 -125.059 -96.645 -20.879 -425.341 -44.966 -243.674 -217.688 -209.982 -245.698 V2 kN -919.992 -4129.52 -7811.17 -1468.92 -4430.75 -628.64 -1118.94 729.921 686.541 447.275 5596.673 2802.914 832.056 734.176 2014.719 3011.052 T kN-m 584.0976 1209.34 673.4822 585.8597 863.6046 1269.821 858.7651 -492.823 -521.907 -190.531 -637.401 -492.817 -790.248 -358.664 -359.176 -791.107 M3 kN-m -1714.49 -561.381 -864.873 -1693.36 -275.559 -110.369 -275.251 -1021.21 -1014.63 -820.34 -1013.76 -1018.28 -795.729 -562.117 -556.968 -794.575 Bảng 4.7 Tính thép đài móng lõi thang Phương M (kNm) m  As (cm2) Chọn thép As chọn (cm2) X (max) 3384.95 0.046 0.047 52.8 60.82 X (min) -1021.21 0.014 0.014 16 Y (max) 5207.326 0.07 0.0072 82 Y (min) -1714.49 0.023 0.023 26.4  22a100 14a150  25a100 16a100 16.93 78.54 32.16 Tại vị trí hố Pit giao với đài móng phía thép  20a200 chống giật đứt, nứt thành hố, thép cấu tạo 14a200 để tạo thành lưới Phụ lục cơng trình Trang 141 SVTH: Trương Sỹ Tư Báo cáo Thiết kế cơng trình 1100 1300 1100 4900 1100 MOÙ NG M2 400 3300 400 400 400 400 1100 1100 MOÙ NG M1 4900 29700 11000 4400 1100 4100 C 400 400 1100 13200 3400 D 300 4.4 Các vẻ móng 4100 MÓ NG M1 400 1100 B 4900 1100 MÓ NG LÕ I THANG MOÙ NG M2 3400 400 3300 400 400 2200 400 A 3000 4750 3000 5000 3000 5000 3000 5000 3000 4750 3000 42500 MB ĐỊNH VỊMÓ NG CỌC É P TỈLỆ1:200 Hình 4.15 Mặt định vị cọc ép 750 1500 750 1500 D 3000 1500 3000 750 3000 10500 3000 3000 750 3000 750 3500 3000 750 3000 750 3000 MOÙ NG M1 4500 27800 750 C 750 750 750 3000 750 750 B 3000 750 MOÙ NG M1 13500 5650 MOÙ NG M2 5650 MÓ NG LÕ I THANG 1500 A MÓ NG M2 1500 6250 1500 6500 1500 6500 41000 1500 6500 1500 6250 1500 MB ĐỊNH VỊMÓ NG CỌC KHOAN NHỒ I Hình 4.16 Mặt định vị cọc khoan nhồiTỈLỆ1:200 Phụ lục cơng trình Trang 142 SVTH: Trương Sỹ Tư Báo cáo Thiết kế cơng trình B C Þ12a200 (LỚ P TRÊ N) 100 300 100 Þ12a200 (LỚ P TRÊ N) 600 4100 1100 1100 400 100 2 900 1100 Þ20a120 (LỚ P DƯỚ I) 100 400 Þ25a120 (LỚ P DƯỚ I) 100 300 100 100 400 1100 1100 1100 1100 400 100 MẶ TMặt BẰ Nbằng G MÓ NG M1 Hình 4.17 thép móng cọc ép M1 TỈLỆ1/25 XEM CHI TIẾ T CỘ T C10, C18 900 Þ12a200 Tầ ng hầ m Þ12a200 700 -2.000 code đấ t Þ12a200 Þ12a200 Þ12a500 Þ12a500 -3.500 800 8Þ18 Þ25a120 8Þ18 8Þ18 Þ20a120 200 ĐÁ Y ĐÀ I 100 200 800 8Þ18 30d 1500 Þ12a500 MŨ I CỌC 35.500 MẶ T CẮ T 3-3 TỈLỆ1/25 Hình 4.18 Mặt cắt thép móng cọc ép M1 Phụ lục cơng trình Trang 143 SVTH: Trương Sỹ Tư 1100 400 100 Báo cáo Thiết kế công trình Þ12a200 N) P TRÊ (LỚ Þ12a200 N) P TRÊ (LỚ 700 4300 1100 500 Þ20a120 I) P DƯỚ (LỚ D 1100 A 100 400 A A Þ20a200 I) P DƯỚ (LỚ 100 100 400 1100 1100 400 3200 NG M2 NG MÓ T BẰ MẶ Hình 4.19 Mặt thép móng cọc ép M2 TỈLỆ1/25 XEM CHI TIẾ T CỘ T C2, C28 Tầ ng hầ m 500 Þ12a200 Þ12a200 200 700 -2.000 code đấ t Þ12a200 Þ12a200 Þ12a500 Þ12a500 -3.500 8Þ18 Þ20a200 Þ20a120 200 ĐÁ Y ĐÀ I 100 200 800 200 8Þ18 30d 800 1500 Þ12a500 MŨ I CỌC 35.500 MẶ T CẮ T A-A TỈLỆ1/25 Hình 4.20 Mặt cắt thép móng cọc ép M2 Phụ lục cơng trình Trang 144 SVTH: Trương Sỹ Tư Báo cáo Thiết kế cơng trình B C 750 100 1350 10 00 Þ22a100 (LỚ P DƯỚ I) Þ25a100 (LỚ P DƯỚ I) 600 300 4500 900 1 1350 Þ12a200 (LỚ P TRÊ N) 100 750 Þ12a200 (LỚ P TREÂ N) 100 750 1600 300 5000 1600 750 100 MẶ T BẰ NG MÓ NG M1 Hình 4.21 Mặt thép móng TỈLỆ1/25cọc khoan nhồi M1 900 XEM CHI TIẾ T CỘ T C10, C18 Þ12a200 Tầ ng hầ m Þ12a200 700 -2.000 code đấ t Þ12a200 Þ12a200 Þ12a500 Þ12a500 -3.500 800 30d Þ22a100 Þ25a100 200 ĐÁ Y ĐÀ I 100 200 800 1500 Þ12a500 MẶ T CẮ T 1-1 MŨ I CỌC 51.950 TỈLỆ1/25 Hình 4.22 Mặt cắt thép móng cọc khoan nhồi M1 Phụ lục cơng trình Trang 145 SVTH: Trương Sỹ Tư Báo cáo Thiết kế cơng trình Þ32a90 (LỚ P DƯỚ I) 500 Þ12a200 (LỚ P TRÊ N) 300 1500 A A 250 100 B 500 Þ14a200 (LỚ P DƯỚ I) 100 250 Þ12a200 (LỚ P TRÊ N) B 100 250 500 500 300 1000 1000 500 500 250 100 4500 A MẶ T BẰ NG MÓ NG M2 Hình 4.23 Mặt thép móngTỈcọc khoan nhồi M2 LỆ1/25 700 XEM CHI TIẾ T CỘ T C2, C28 Þ12a200 Tầ ng hầ m Þ12a200 -2.000 code đấ t 700 Þ12a200 Þ12a200 Þ12a500 Þ12a500 Þ14a200 100 200 -3.500 Þ32a90 100 200 ĐÁ Y ĐÀ I 800 800 200 30d 1500 Þ12a500 MẶ T CẮ T A-A MŨ I CỌC TỈLỆ1/25 51.950 Hình 4.24 Mặt cắt thép móng cọc khoan nhồi M2 500 XEM CHI TIẾ T CỘ T C2, C28 Tầ ng hầ m Þ12a200 -2.000 code đấ t 700 Þ12a200 Þ12a200 Þ12a500 ĐÁ Y ĐÀ I -3.500 Þ32a90 Þ14a200 MẶ T CẮ T B-B TặLE1/25 100 200 800 200 1500 ị12a500 MUế I CỌC 51.950 Hình 4.25 Mặt cắt thép móng cọc khoan nhồi M2 Phụ lục cơng trình Trang 146 Báo cáo Thiết kế cơng trình Phụ lục cơng trình SVTH: Trương Sỹ Tư Trang 147 ... Nhà cao tầng, NXB Khoa học Kỹ thuật 22 Vũ Công Ngữ (1998), Thiết kế tính tốn móng nơng, NXB Trường Đại học Xây dựng Hà Nội 23 Châu Ngọc Ẩn (2005), Cơ học đất, NXB Đại học Quốc gia TP Hồ Chí Minh... NXB Đại học Quốc gia TP Hồ Chí Minh 25 Lê Anh Hồng, Nền Móng, NXB Xây dựng 26 Trần Quang Hộ (2008), Ứng xử đất học đất tới hạn, NXB Đại học Quốc gia TP Hồ Chí Minh 27 Bộ xây dựng – viện khoa học. .. thuật Tầng trệt: cao 4.4m, nơi bố trí văn phịng cơng ty, cửa hàng bn bán, quán ăn, dịch vụ phục vụ nhu cầu dân cư chung cư người dân bên Tầng – 12: bố trí hộ phục vụ nhu cầu Giải pháp mặt đơn
- Xem thêm -

Xem thêm: Đề 51 chung cư đồ án tốt nghiệp đại học , Đề 51 chung cư đồ án tốt nghiệp đại học