0

Khảo sát, tính toán thiết kế hệ thống xử lý nước thải nhuộm công ty panko vina bình dương (công suất 3000 m3

97 8 0
  • Khảo sát, tính toán thiết kế hệ thống xử lý nước thải nhuộm công ty panko vina bình dương (công suất 3000 m3

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 05/01/2022, 22:08

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC BÌNH DƯƠNG KHOA CÔNG NGHỆ SINH HỌC LUẬN VĂN TỐT NGHIỆP ĐỀ TÀI: KHẢO SÁT, TÍNH TỐN THIẾT KẾ HỆ THỐNG XỬ LÝ NƯỚC THẢI DỆT NHUỘM CÔNG TY PANKO VINA BÌNH DƯƠNG (CƠNG SUẤT 3000 M3/NGÀY ĐÊM) GVHD: Th.S TRẦN MINH ĐẠT SVTH : LÊ THỊ THANH THUỶ BÌNH DƯƠNG 07-2010 BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC BÌNH DƯƠNG KHOA CƠNG NGHỆ SINH HỌC LÊ THỊ THANH THUỶ KHẢO SÁT, TÍNH TỐN THIẾT KẾ HỆ THỐNG XỬ LÝ NƯỚC THẢI DỆT NHUỘM CƠNG TY PANKO VINA BÌNH DƯƠNG (CÔNG SUẤT 3000 M3/NGÀY ĐÊM) LUẬN VĂN TỐT NGHIỆP CỬ NHÂN CÔNG NGHỆ SINH HỌC NGƯỜI HƯỚNG DẪN KHOA HỌC Th.S TRẦN MINH ĐẠT BÌNH DƯƠNG 07-2010 LỜI CẢM ƠN Để hoàn thành tốt Luận Văn Tốt Nghiệp này, trước hết xin cảm ơn cha, mẹ người sinh thành, dưỡng dục tạo điểu kiện cho học tập ngày hôm Tôi xin chân thành cảm ơn Ban Giám Hiệu Trường Đại Học Bình Dương, Khoa Cơng Nghệ Sinh Học tạo điều kiện cho thực tập để học tập kiến thức thực tế thu thập tài liệu phục vụ cho tơi hồn thành luận văn tốt nghiệp Đặc biệt Tơi xin chân thành cảm ơn giảng viên ThS Trần Minh Đạt tận tình hướng dẫn cho phương thức thực tập, thu thập số liệu thực tế viết luận văn Tôi xin chân thành Ban Quản Lý Công ty TNHH PANKO VINA Bến Cát , Bình Dương, anh chị cơng ty nhiệt tình giúp đỡ tạo điều kiện thuận lợi để tơi hồn tất q trình thực tập cách tốt đẹp Và cuối cùng, xin cảm ơn bạn bè người sống trải qua niềm vui nỗi buồn thời sinh viên Cảm ơn bạn giúp đỡ nhiều thời gian qua Sinh viên thực LÊ THỊ THANH THUỶ i NHẬN XÉT CỦA GIÁO VIÊN PHẢN BIỆN Ngày Tháng Năm Giáo viên hướng dẫn (ký ghi rõ họ tên) ii MỤC LỤC LỜI CẢM ƠN i NHẬN XÉT CỦA GVPB ii MỤC LỤC iii DANH MỤC CÁC CHỮ VIẾT TẮT vi DANH MỤC HÌNH vii DANH MỤC BẢNG viii Chương GIỚI THIỆU CHUNG 1.1 ĐẶT VẤN ĐỀ 1.2 TÍNH CẤP THIẾT CỦA ĐỀ TÀI 1.3 MỤC TIÊU CỦA ĐỀ TÀI 1.4 NỘI DUNG CỦA ĐỀ TÀI 1.5 PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU CỦA ĐỀ TÀI 1.6 Ý NGHĨA THỰC TIỄN CỦA ĐỀ TÀI 1.7 GIỚI HẠN CỦA ĐỀ TÀI 1.8 ĐỊA ĐIỂM THỰC HIỆN ĐỀ TÀI Chương TỔNG QUAN NƯỚC THẢI DỆT NHUỘM - MỘT SỐ BIỆN PHÁP XLNT CHO NGÀNH DỆT NHUỘM 2.1 TỔNG QUAN NƯỚC THẢI DỆT NHUỘM Ở NƯỚC NGOÀI VÀ VIỆT NAM 2.1.1 Tình hình nghiên cứu cơng nghệ XLNT dệt nhuộm nước ngồi 2.1.2 Tình hình nghiên cứu cơng nghệ XLNT dệt nhuộm Việt Nam 2.2 CÁC NGUỒN NƯỚC THẢI GÂY Ô NHIỄM 2.3 MỘT SỐ BIỆN PHÁP XLNT CHO NGÀNH DỆT NHUỘM 2.3.1 Xử lý nước thải phương pháp học 2.3.2 Xử lý nước thải phương pháp hoá lý 2.3.3 Xử lý nước thải phương pháp hoá học iii 2.3.4 Xử lý nước thải phương pháp sinh học 10 2.4 TỔNG QUAN VỀ CÔNG TY 14 2.4.1 Lịch sử hình thành phát triển công ty 14 2.4.2 Điều kiện tự nhiên 14 2.4.3 Đặc điểm kinh tế - xã hội 15 2.4.4 Sơ đồ tổ chức công ty dệt nhuộm 19 2.5 CÔNG NGHỆ SẢN XUẤT CỦA CÔNG TY 19 2.5.1 Nhu cầu sử dụng nguyên, nhiên liệu vật liệu 19 2.5.2 Quy trình cơng nghệ sản xuất 21 2.5.3 Nhu cầu lao động 22 2.5.4 Nguồn tiếp nhận nước thải 22 2.6 HIỆN TRẠNG MÔI TRƯỜNG NƯỚC CÔNG TY PANKO VINA 22 2.6.1 Nước thài sản xuất 22 2.6.2 Nước thải sinh hoạt 22 2.6.3 Nước mưa chảy tràn 23 2.7 PHÂN TÍCH NƯỚC THẢI DỆT NHUỘM CƠNG TY PANKO VINA 23 Chương TÍNH TỐN THIẾT KẾ HỆ THỐNG XLNT DỆT NHUỘM 3.1 ĐỀ XUẤT PHƯƠNG ÁN XLNT DỆT NHUỘM 25 3.1.1 Phương án 25 3.1.1.1 Sơ đồ quy trình cơng nghệ phương án 25 3.1.1.2 Thuyết minh quy trình cơng nghệ phương án 25 3.1.2 Phương án 28 3.1.2.1 Sơ đồ quy trình cơng nghệ phương án 28 3.1.2.2 Thuyết minh quy trình cơng nghệ phương án 28 3.2 TÍNH TỐN - THIẾT KẾ HỆ THỐNG XLNT DỆT NHUỘM 30 3.2.1 Xác định lưu lượng hệ số khơng điều hồ 30 3.2.2 Tính tốn theo phương án 30 3.2.3 Tính tốn theo phương án 59 iv 3.3 TÍNH TỐN HỐ CHẤT 68 Chương KHAI TỐN CHI PHÍ CÁC PHƯƠNG ÁN XLNT QUẢN LÝ VÀ VẬN HÀNH HỆ THỐNG XLNT 4.1 KHAI TỐN KINH PHÍ 71 4.1.1 Vốn đầu tư cho hạng mục cơng trình 71 4.1.2 Lựa chọn phương án thích hợp 78 4.2 QUẢN LÝ VÀ VẬN HÀNH HỆ THỐNG XLNT 78 4.2.1 Quản lý hệ thống XLNT 78 4.2.2 Vận hành hệ thống XLNT 79 4.3 AN TOÀN LAO ĐỘNG 80 Chương KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ 5.1 KẾT LUẬN 82 5.2 KIẾN NGHỊ 82 PHỤ LỤC 83 TÀI LIỆU THAM KHẢO 84 v DANH MỤC CÁC CHỮ VIẾT TẮT KCN Khu Công Nghiệp Tp.HCM Thành Phố Hồ Chí Minh VNĐ Việt Nam Đồng BOD Biochemical Oxygen Demand : Nhu cầu oxy sinh hoá COD Chemical Oxygen Demand : Nhu cầu oxy hoá học DO Demand Oxygen : Oxy hoà tan TS Total Suspended : Tổng chất rắn TVS Total Volatile Suspended : Tổng chất rắn dễ bay TDS Total Disilved Suspended : Tổng chất rắn hoà tan SS Suspended Solids : Chất rắn lơ lửng VSS Volatile Suspended Solids : Chất rắn lơ lửng bay F/M Foo/Microorganisms : Tỷ lệ thức ăn/Vi sinh vật UASB Upflow Anaerobic Sludge Blanket : Bể lọc ngược qua tầng kỵ khí USBF Upflow Sludge Blanket Filter QCVN Quy chuẩn Việt Nam SCR Song chắn rác XLNT Xử lý nước thải VSV Vi sinh vật h Giờ ngđ Ngày đêm vi : Bể UASB cải tiến Luận Văn Tốt Nghiệp GVHD: ThS Trần Minh Đạt lít nước thải cần dùng 800mg phèn nhơm Al2(SO4)3.18H2O 40mg PAC Lượng phèn dùng ngày là: 800 × 3000 × 10-3 = 2400 kg phèn / ngày Nồng độ Al2(SO4)3.18H2O sử dụng 60%=600kg/m3 Dung dịch cung cấp = 1840kg / ngày = 3,1m3 / ngày 600kg / m Lượng PAC cần ngày 20% : 40 × 3000 × 10-3 = 120 kg PAC / ngày cung cấp ⇒ Dung dịch=  120kg / ngày = 0, 6m3 / ngày 200kg / m Chất kết tủa Polymer Sử dụng cho thiết bị khử nước cho bùn: Lương bùn khô =508,9kg/ngày; Thời gian vận hành = 8h/ngày; Lượng bùn khô = 508,9/8=56,44kg/h; Liều lượng Polymer = 5kg/tấn bùn; Liều lượng Polymer = tiêu thụ (56, 44 × 5) = 0, 28kg / h ; Hàm lượng Polymer sử 1000 dụng = 0,2%; Lượng dung dịch châm vào = 0,28/2=0,14m3/h Chọn hệ thống châm Polymer, công suất 0,1m3/h SVTH: Lê Thị Thanh Thuỷ 70 MSSV: 0607035 Luận Văn Tốt Nghiệp GVHD: ThS Trần Minh Đạt CHƯƠNG KHAI TOÁN CHI PHÍ CÁC PHƯƠNG ÁN XLNT QUẢN LÝ VÀ VẬN HÀNH HỆ THỐNG XLNT 4.1 KHAI TỐN KINH PHÍ 4.1.1 Vốn đầu tư cho hạng mục cơng trình 4.1.1.1 Khai tốn chi phí phương án  Chi phí phần xây dựng: Chi phí xây dựng 1m3 thể tích= 1.200.000VNĐ Bảng 4.1 Chi Phí xây dựng phương án STT Hạng Mục Thể Tích Số Đơn giá Thành tiền (m ) lượng (VNĐ) (VNĐ) Mương đạt SCR 0,64 768.000 768.000 Hố thu gom 72,8 87.360.000 87.360.000 Bể điều hòa 1152 1.382.400.000 1.382.400.000 Bể Keo tụ 12,1 14.520.000 14.520.000 Bể Tạo 52,5 63.000.000 63.000.000 Bể lắng 416 499.200.000 499.200.000 Bể USBF 562,85 675.420.000 1.350.840.000 Oxy hoá nâng cao 63 75.600.000 75.600.000 Bể nén bùn 69 82.800.000 82.800.000 10 Láng nền, hố ga 20.000.000 20.000.000 Tổng Cộng SVTH: Lê Thị Thanh Thuỷ 3.576.488.000 71 MSSV: 0607035 Luận Văn Tốt Nghiệp  GVHD: ThS Trần Minh Đạt Chi phí phần thiết bị Bảng 4.2 Chi Phí thiết bị phương án STT Hạng mục Số lượng Song chắn rác Đơn giá (đồng) Thành tiền (đồng) 1.000.000 1.000.000 - Bơm nhúm chìm 10.000.000 20.000.000 Tháp giải nhiệt LBC 20RT 14.630.000 29.260.000 30.000.000 60,000,000 200.000 16.800.000 10.000.000 20.000.000 Hầm tiếp nhận Bể điều hòa - Máy thổi khí - Đĩa 84 - Bơm chìm Bể USBF - Thiết bị khuấy trộn khuấy trộn 8.000.000 8.000.000 - Bơm định lượng acid 6.500.000 6.500.000 - Bơm định lượng dinh dưỡng 6.500.000 6.500.000 - Bơm định lượng dd phèn 6.500.000 6.500.000 - Bơm định lượng PAC 6.500.000 6.500.000 - Máy thổi khí 30.000.000 60.000.000 - Đĩa 36 200.000 7.200.000 - Bơm bùn tuần hoàn 12.000.000 12.000.000 - Bơm sang bể nén bùn 12.000.000 24.000.000 - Máng thu nước cưa 4.000.000 12.000.000 10.000.000 20.000.000 5.000.000 5.000.000 Bể lắng I - Bơm sang bể chứa bùn - Máng thu nước cưa SVTH: Lê Thị Thanh Thuỷ 72 MSSV: 0607035 Luận Văn Tốt Nghiệp GVHD: ThS Trần Minh Đạt Bể nén bùn - Bơm định lượng polymer 6.500.000 6.500.000 - Bơm bùn sang máy ép 10.000.000 20.000.000 - Máy ép bùn dây đai 200.000.000 200.000.000 Giàn quay gạt bùn bể lắng, bể nén bùn 5.000.000 20.000.000 Hệ thống đường ống, van, phụ 10 kiện khác 20.000.000 20.000.000 11 Bể pha hóa chất 1.000.000 6.000.000 12 Tủ điện điều khiển hệ thống điện 30.000.000 30.000.000 13 Máy tạo khí Ozone EL-100G M phụ kiện, Xuất xứ China 103.830.000 213.660.000 Bể lọc áp lực 45.600.000 228.000.000 Bơm lọc áp lực 10.000.000 50.000.000 15 Bể khuấy trộn - Thiết bị khuấy trộn - Bơm định lượng dd phèn 1 4.500.000 6.500.000 4.500.000 6,500,000 16 Bể tạo - Thiết bị khuấy trộn - Bơm định lượng PAC 3.500.000 6.500.000 10.500.000 6.500.000 17 Cánh khuấy - Tuabin - Bản 7.000.000 5.000.000 14.000.000 15.000.000 14 TỔNG CỘNG 1.105.920.000 Tổng chi phí đầu tư cho hạng mục cơng trình Sđt = 3.576.488.000 + 1.105.920.000 = 4.682.408.000 VNĐ SVTH: Lê Thị Thanh Thuỷ 73 MSSV: 0607035 Luận Văn Tốt Nghiệp  GVHD: ThS Trần Minh Đạt Chí phí hố chất Bảng 4.3 Chi phí hóa chất Thành tiền Khối lượng (kg) Đơn giá (Đồng / kg) 3,1 4.500 13.950 0,6 8.000 4.800 H2SO4 0,03 5.000 150 H2PO4 0,03 6.000 180 Urê 0.84 3.000 2520 Polymer (0.2%) 0.14 200.000 Hóa chất Phèn : Al PAC (Đồng) 28.000 Các chất khác 100.000 Tổng hóa/ngày 149.600 Lượng hóa chất tiêu thụ năm: S1 = Tổng hóa/ngày × 365 ngày = 149.600× 365 = 54.604.000 VNĐ  Chí phí cơng nhân Công nhân vận hành 3người chia làm ca làm việc Cán quản lý người làm hành Tổng số: người với lương tháng triệu/người.tháng, cán triệu/ tháng S2=[(3 × 2.000.000)+( × 4.000.000)] × 12 tháng = 120.000.000(đồng/năm)  Chi phí điện Mỗi sử dụng 30kW/h, chi phí cho 1kw điện: 1.500 VNĐ Chí phí năm: S3 = 30kW/h × 24h × 365 ngày × 1500 VNĐ = 394.200.000 VNĐ Chi phí khấu hao để xử lý 1m3 nước thải phương án Chi phí xây dựng khấu hao 20 năm, chi phí máy móc thiết bị khấu hao 10 năm: S4 = 3.576.488.000 /20 + 1.105.920.000 /10= 289.416.400(VNĐ/năm) Tổng chi phí đầu tư năm phương án TC = S1 +S2 + S3 + S4 SVTH: Lê Thị Thanh Thuỷ 74 MSSV: 0607035 Luận Văn Tốt Nghiệp GVHD: ThS Trần Minh Đạt = 54.604.000 + 120.000.000+ 394.200.000 + 289.416.400 = 858.220.400 (VNĐ/năm) Chi phí tính cho 1m3 /ngày nước thải xử lý phương án T = 858.220.400 = 2.351 (VNĐ/m ) 1000 × 365 4.1.1.2 Khai tốn chi phí phương án  Chi phí phần xây dựng: Chi phí xây dựng 1m3 thể tích= 1.200.000VNĐ Bảng 4.4 Chi Phí xây dựng phương án STT Hạng Mục Thể Tích Số Đơn giá Thành tiền (m3) lượng (VNĐ) (VNĐ) Mương đạt SCR 0,64 768.000 768.000 Hố thu gom 72,8 87.360.000 87.360.000 Bể điều hòa 1152 1.382.400.000 1.382.400.000 Bể Keo tụ 12,1 14.520.000 14.520.000 Bể Tạo 52,5 63.000.000 63.000.000 Bể lắng 416 499.200.000 499.200.000 Bể UASB 1017,6 1.221.120.000 1.221.120.000 Bể Aerotank 784 940.800.000 940.800.000 Bể lắng 580 696.000.000 696.000.000 Oxy hoá nâng cao 63 75.600.000 75.600.000 Bể nén bùn 69 82.800.000 82.800.000 10 Láng nền, hố ga 20.000.000 20.000.000 Tổng Cộng SVTH: Lê Thị Thanh Thuỷ 5.083.568.000 75 MSSV: 0607035 Luận Văn Tốt Nghiệp  GVHD: ThS Trần Minh Đạt Chi phí phần thiết bị Bảng 4.5 Chi Phí thiết bị phương án STT Hạng mục Song chắn rác Đơn giá Thành tiền (đồng) (đồng) 1.000.000 1.000.000 - Bơm nhúm chìm 10.000.000 20.000.000 Tháp giải nhiệt LBC 20RT 14.630.000 29.260.000 30.000.000 60.000.000 200.000 16.800.000 10.000.000 20.000.000 10.000.000 20.000.000 5.000.000 5.000.000 Hầm tiếp nhận Bể điều hịa Số lượng - Máy thổi khí - Đĩa - Bơm chìm 84 Bể lắng I - Bơm sang bể chứa bùn - Máng thu nước cưa Bể UASB Dàn phân phối nước Phễu thu khí 20.000.000 3.000.000 20.000.000 9.000.000 Bể Aerotank - Máy thổi khí - Đĩa 35 30.000.000 200.000 60.000.000 7.000.000 Bể lắng II - Bơm bùn tuần hoàn - Bơm sang bể nén bùn - Máng thu nước cưa củ bể lắng 12.000.000 5.000.000 24.000.000 24.000.000 5.000.000 - Bơm định lượng polymer 6.500.000 6.500.000 - Bơm bùn sang máy ép 10.000.000 20.000.000 200.000.000 200.000.000 12.000.000 Bể nén bùn 10 - Máy ép bùn dây đai SVTH: Lê Thị Thanh Thuỷ 76 MSSV: 0607035 Luận Văn Tốt Nghiệp 11 GVHD: ThS Trần Minh Đạt Giàn quay gạt bùn bể lắng, bể nén bùn 5.000.000 20.000.000 20.000.000 20.000.000 1.000.000 6.000.000 Tủ điện điều khiển hệ thống điện 30.000.000 30.000.000 Máy tạo khí Ozone EL-100G phụ kiện, Xuất xứ China 103.830.000 213.660.000 Bể lọc áp lực 45.600.000 228.000.000 Bơm lọc áp lực 10.000.000 50.000.000 16 Bể khuấy trộn - Thiết bị khuấy trộn - Bơm định lượng dd phèn 1 4.500.000 6.500.000 4.500.000 6.500.000 17 Bể tạo - Thiết bị khuấy trộn - Bơm định lượng PAC 3.500.000 6.500.000 10.500.000 6.500.000 18 Cánh khuấy - Tuabin - Bản 7.000.000 5.000.000 14.000.000 15.000.000 Hệ thống đường ống, van, 11 phụ kiện khác 12 Bể pha hóa chất 13 14 15 TỔNG CỘNG  1.172.220.000 Tổng chi phí đầu tư cho hạng mục cơng trình Sđt = 5.083.568.000+ 1.172.220.000= 6.255.788.000 VNĐ Chi phí khấu hao để xử lý 1m3 nước thải phương án Chi phí xây dựng khấu hao 20 năm, chi phí máy móc thiết bị khấu hao 10 năm: S4 = 5.083.568.000/20 + 1.172.220.000/10= 371.400.400 (VNĐ/năm) Tổng chi phí đầu tư năm phương án TC = S1 +S2 + S3 + S4 SVTH: Lê Thị Thanh Thuỷ 77 MSSV: 0607035 Luận Văn Tốt Nghiệp GVHD: ThS Trần Minh Đạt = 54.604.000 + 120.000.000+ 394.200.000 + 371.400.400 = 940.204.400(VNĐ/năm) Chi phí tính cho 1m3 /ngày nước thải xử lý phương án T = 940.204.400 = 2.576 (VNĐ/m ) 1000 × 365 4.1.2 Lựa chọn phương án thích hợp Bảng 4.6 So sánh chi phí hai phương án Tên Chi phí Đơn vị Phương án I Chi phí xây dựng cơng trình VNĐ Chi phí cho việc xử lý 1m3 nước thải VNĐ Phương án II 4.682.408.000 6.255.788.000 2.351 2.576 Chi phí cho việc xây dựng cơng trình phương án lớn phương án là: 6.255.788.000 – 4.682.408.000 = 1.573.380.000(VNĐ) Chi phí cho việc xử lý m3/ngày nước thải phương án lớn phương án là: 2.576 – 2.351 = 225 (VNĐ/m3) Trong năm chi phí cho việc xử lý m3 /ngày nước thải phương án lớn phương án là: 225 x 1000 x 365 = 82.125.000 (VNĐ/năm) Về mặt kinh tế phương án có chi phí xây dựng cao phương án nên giảm chi phí đầu tư Về mặt cơng nghệ phương án có hiệu xử lý đạt nước thải loại A (QCVN 24:2009) Nhưng phương án có bể USBF kết hợp hiếu khí + yếm khí + lắng bể với hiệu xử lý nước thải cao hơn, có nhiều ưu điểm so với phương án 2: Tiết kiệm mặt sử dụng, không cần bể lắng , tăng cường khả làm khơ bùn, thiết kế đơn giản, chi phí vận hành bảo trì thấp, hạn chế mùi Chính ưu điểm phương án nên ta lựa chọn phương án để thiết kế thích hợp 4.2 QUẢN LÝ VÀ VẬN HÀNH HỆ THỐNG XLNT 4.2.1 Quản lý hệ thống XLNT SVTH: Lê Thị Thanh Thuỷ 78 MSSV: 0607035 Luận Văn Tốt Nghiệp GVHD: ThS Trần Minh Đạt Cần hình thành tổ quản lý hệ thống XLNT gồm cán chịu trách nhiệm công nhân vận hành Lưu trữ đầy đủ hồ sơ hoạt động cơng trình đơn vị dây truyền công nghệ Các thay đổi chế độ làm việc cơng trình phải ghi chép đầy đủ Các chế độ hoạt động công nghệ xử lý tuân thủ nghiêm ngặt, không thay đổi tuỳ tiện Công tác tiến hành sửa chữa đại tu tiến hành theo hạn định Cập nhật số liệu hàng ngày, hàng tháng, hàng quý hàng năm: chi phí điện nước, lưu lượng nước thải dẫn đến hệ thống xử lý đến cơng trình đơn vị, lượng hố chất, bùn hoạt tính, cố tắc nghẽn đường ống,… 4.2.2 Vận hành hệ thống XLNT 4.2.2.1 Chảy thử Cần tăng dần tải lượng hệ thống XLNT Chỉ cho phần nước thải vào bể sục khí để VSV thích nghi Lượng DO (oxy hồ tan) cần trì mức – mg/l khơng sục khí q nhiều 4.2.2.2 Vận hành hàng ngày  Chuẩn bị, kiểm tra hệ thống XLNT trước tiến hành xử lý Kiểm tra hệ thống đường ống trước vận hành Kiểm tra máy móc thiết bị trước vận hành Kiểm tra vật cản, vật gây nguy hiểm cho hệ thống  Vệ sinh thiết bị Lấy rác song chắn rác Vớt vật mặt bể lắng Làm máng tràn Tiếp thêm dầu nhớt vào máy có thiết bị  Khi vận hành Giữ lượng DO bể Aerotank ổn định (từ – 3mg/l) SVTH: Lê Thị Thanh Thuỷ 79 MSSV: 0607035 Luận Văn Tốt Nghiệp GVHD: ThS Trần Minh Đạt Điều chỉnh bùn dư cách chỉnh dịng bùn tuần hồn để giữ cho thể tích bùn mức ổn định Ngồi hoạt động hàng ngày, cịn có hoạt động theo định kỳ như: lấy mẫu, bảo dưỡng, thay thiết bị… 4.2.2.3 Các cố biện pháp khắc phục Các cơng trình bị q tải phải có tài liệu sơ đồ công nghệ hệ thống XLNT cấu tạo cơng trình Trong ngồi số liệu kỹ thuật cần ghi rõ lưu lượng thiết kế cơng trình Nguồn điện ngắt trạm hoạt động: Có nguồn điện dự phịng kịp thời xảy cố điện (dùng máy phát điện) Các thiết bị không kịp thời sửa chữa: Các thiết bị máy nén khí bơm, máy sục khí Ozone phải có thiết bị dự phịng để hệ thống hoạt động liên tục Một số cố cơng trình đơn vị như: Song chắn rác: Mùi bị nghẹt nguyên nhân nước thải bị lắng trước tới SCR Cần làm vệ sinh liên tục Bể điều hoà: Chất rắn lắng bể gây nghẹt đường ống dẫn khí Cần tăng cường sục khí liên tục tăng tốc độ sục khí Bể sục khí: Bọt trắng lên bề mặt thể tích bùn thấp phải tăng hàm lượng bùn hoạt tính Bùn có màu đen hàm lượng oxy hồ tan bể thấp, tăng cường thổi khí Có bọt khí số vị trí thiết bị phân phối khí bị hư đường ống bị nứt, cần thay thiết bị phân phối khí hàn lại đường ống Tuy nhiên công việc khó khăn hệ thống hoạt động liên tục xây dựng vận hành phải kiểm tra kỹ Bể lắng: Bùn đen mặt thời gian lưu bùn lâu, cần loại bỏ bùn thường xuyên Nước thải không khả lắng bùn kém, cần tăng hàm lượng bùn bể sục khí… SVTH: Lê Thị Thanh Thuỷ 80 MSSV: 0607035 Luận Văn Tốt Nghiệp GVHD: ThS Trần Minh Đạt 4.3 AN TỒN LAO ĐỘNG Khi cơng nhân vào làm việc phải đặc biệt ý đến an toàn lao động Phải hướng dẫn, giảng dạy cho họ cấu tạo, chức cơng trình, kỹ thuật quản lý an toàn, hướng dẫn cách sử dụng máy móc thiết bị tránh cho họ tiếp xúc trực tiếp với nước thải cặn Mỗi công nhân phải trang bị quần áo phương tiện bảo hộ lao động Ở nơi làm việc cạnh cơng trình phải có chậu rửa thùng nước Đối với công nhân tẩy rửa cặn cơng trình, rửa vật liệu lọc bể Aerotank, công việc liên quan đến acid, baze… phải có hướng dẫn quy tắc đặc biệt SVTH: Lê Thị Thanh Thuỷ 81 MSSV: 0607035 Luận Văn Tốt Nghiệp GVHD: ThS Trần Minh Đạt CHƯƠNG KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ 5.1 KẾT LUẬN Mục đích kết hợp phương pháp xử lý: Phương pháp học, lý hố học, sinh học cơng nghệ xử lý nước thải dệt nhuộm mang lại hiệu cao cho môi trường kinh tế Nước thải dệt nhuộm với tính chất nước thải có nhiều thành phần, hợp chất hữu phức tạp có độ màu cao gây ảnh hưởng đến sức khoẻ người môi trường sinh thái Do việc lựa chọn thiết kế hệ thống XLNT cho đạt mục đích cần thiết Phương án thiết kế hệ thống XLNT dệt nhuộm có bể USBF kết hợp yếm khí, kỵ khí, lắng bể chia làm ngăn với thiết kế đơn giản tiếp kiệm diện tích 5.2 KIẾN NGHỊ Do thời gian thực luận văn tương đối ngắn nên thơng số tính tốn dựa sở tài liệu tham khảo Nếu có điều kiện cần nghiên cứu thơng số động học, chạy thử mơ hình để hiệu xử lý tối ưu Đào tạo cán chuyên trách môi trường, cán kỹ thuật để vận hành hệ thống xử lý , Theo dõi trạng mơi trường cơng ty, hệ thống nước, nguồn xả thải, thiết bị hoạt động hệ thống nhằm nâng cao chất lượng môi trường công ty khu vực xung quanh Ngồi ra, cơng ty nên áp dụng sản xuất để hạn chế ô nhiễm (quản lý tốt hơn, thay đổi nguyên liệu, quy trình sản xuất, cơng nghệ hồn lưu tái sử dụng…) SVTH: Lê Thị Thanh Thuỷ 82 MSSV: 0607035 Luận Văn Tốt Nghiệp GVHD: ThS Trần Minh Đạt PHỤ LỤC Bảng 5.1 : Giá trị C thông số ô nhiễm nước thải công nghiệp QCVN 24 : 2009/BTBMT TT 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 THÔNG SỐ ĐƠN VỊ Nhiệt độ pH Mùi Độ màu (Co-Pt pH=7) BOD5 (20oC) COD Chất rắn lơ lửng Asen Thuỷ ngân Chì Cadim Crom (VI) Crom (III) Đồng Kẽm Niken Mangan Sắt Thiết Xianua Phenol Dầu mỡ khoáng Dầu động thực vật Clo dư PCB Hoá chất boả vệ thực vật lân hữu Hoá chất boả vệ thực vật Clo hữu Sunfua Florua Clorua Amoni (tính theo Nitơ) Tổng nitơ Tổng Photpho Colifrom Tổng hoạt động phóng xạ α Tổng hoạt động phóng xạ β SVTH: Lê Thị Thanh Thuỷ o C mg/l mg/l mg/l mg/l mg/l mg/l mg/l mg/l mg/l mg/l mg/l mg/l mg/l mg/l mg/l mg/l mg/l mg/l mg/l mg/l mg/l mg/l mg/l mg/l mg/l mg/l mg/l mg/l mg/l mg/l mg/l mg/l 83 GIÁ TRỊ A 40 6-9 Khơng khó chịu 20 30 50 50 0,05 0,005 0,1 0,005 0,05 0,2 0,2 0,5 0,2 0,07 0,1 10 0,003 0,3 0,1 0,2 500 15 3000 0,1 1,0 B 40 5,5 - Khơng khó chịu 70 50 100 100 0,1 0,01 0,5 0,01 0,1 0,5 0,1 0,5 20 0,01 0,1 0,5 10 600 10 30 5000 0,1 1,0 MSSV: 0607035 Luận Văn Tốt Nghiệp GVHD: ThS Trần Minh Đạt TÀI LIỆU THAM KHẢO Trần Minh Đạt: Giáo trình xử lý nước thải, Đại Học Bình Dương – 2007 Hoàng Huệ: Xử lý nước thải, Nhà Xuất Bản Xây Dựng Hà Nội – 2005 Trịnh Xuân Lai: Tính tốn thiết kế cơng trình hệ thống cấp nước sạch, Nhà Xuất Bản Khoa Học Và Kỹ Thuật – 1998 Trịnh Xn Lai: Tính tốn cơng trình xử lý nước thải, Nhà Xuất Bản Dựng Hà Nội –2000 Trịnh xuân Lai: Xử lý nước cấp cho sinh hoạt công nghiệp, Nhà Xuất Bản Dựng Hà Nội – 2000 Lâm Minh Triết (chủ biên) - Nguyễn Thanh Hùng – Nguyễn Phước Dân: Xử lý nước thải đô thị & công nghiệp, Nhà Xuất Bản Đại Học Quốc Gia TP.HCM 2008 Trần hiếu Nhuệ – Lâm Minh Triết: Giáo trình xử lý nước thải, Đại học Xây Dựng – 1978 Nguyễn Lê Thanh, Tính tốn, thiết hệ thống xử lý nước thải Bệnh Viện Bình Dân cơng xuất 500m3/ngày đêm, Luận văn cử nhân Ngành công nghệ môi trường, Đại Học Bình Dương – 2009 Phùng Thị Thuỷ, Đánh giá trạng quản lý chất thải thiết kế hệ thống xử lý nước thải cho nhà máy Bia Sài Gịn – Bình Dương, Luận văn cử nhân Ngành cơng nghệ mơi trường, Đại Học Bình Dương – 2009 10 Tạp chí phát triển KH&CN, tập 9, số – 2007 11.Web: www.kynguyenxanh.com.vn www.moitruongvietnam.com.vn www.xulymoitruong.com.vn www.moitruongxanh.com.vn www.yeumoitruong.com.vn SVTH: Lê Thị Thanh Thuỷ 84 MSSV: 0607035 ... TRƯỜNG ĐẠI HỌC BÌNH DƯƠNG KHOA CÔNG NGHỆ SINH HỌC LÊ THỊ THANH THUỶ KHẢO SÁT, TÍNH TỐN THIẾT KẾ HỆ THỐNG XỬ LÝ NƯỚC THẢI DỆT NHUỘM CƠNG TY PANKO VINA BÌNH DƯƠNG (CÔNG SUẤT 3000 M3/ NGÀY ĐÊM) LUẬN... TÀI • Khảo sát trạng xử lý nước thải nhà máy dệt nhuộm • Tính tốn thiết kế hệ thống xử lý nước thải nhà máy dệt nhuộm với công suất 3.000 m3/ ngđ đạt loại A theo QCVN 24:2009/BTNMT Sau xả thải. .. nhiều công nghệ nghiên cứu xử lý nước thải ngành dệt nhuộm Sơ lược tình hình nghiên cứu cơng nghệ xử lý nước thải ngồi nước 2.1.1 Tình hình nghiên cứu cơng nghệ xử lý nước thải dệt nhuộm nước
- Xem thêm -

Xem thêm: Khảo sát, tính toán thiết kế hệ thống xử lý nước thải nhuộm công ty panko vina bình dương (công suất 3000 m3 , Khảo sát, tính toán thiết kế hệ thống xử lý nước thải nhuộm công ty panko vina bình dương (công suất 3000 m3

Từ khóa liên quan