0

Li thuyet chuong 1 VL11

6 5 0
  • Li thuyet chuong 1 VL11

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 05/01/2022, 21:43

Bài 1: ĐIỆN TÍCH ĐỊNH LUẬT CU-LƠNG I Sự nhiễm điện vật Điện tích Tương tác điện Sự nhiễm điện vật Một vật bị nhiễm điện do: cọ xát lên vật khác, tiếp xúc với vật nhiễm điện khác, đưa lại gần vật nhiễm điện khác Có thể dựa vào tượng hút vật nhẹ để kiểm tra xem vật có bị nhiễm điện hay khơng Điện tích Điện tích điểm Vật bị nhiễm điện cịn gọi vật mang điện, vật tích điện điện tích Điện tích điểm vật tích điện có kích thước nhỏ so với khoảng cách tới điểm mà ta xét Tương tác điện Các điện tích dấu đẩy Các điện tích khác dấu hút II Định luật Cu-lông Hằng số điện môi Định luật Cu-lông Lực hút hay đẩy hai diện tích điểm đặt chân khơng có phương trùng với đường thẳng nối hai điện tích điểm đó, có độ lớn tỉ lệ thuận với tích độ lớn hai điện tích tỉ lệ nghịch với bình phương khoảng cách chúng Fk q1q ; k = 9.109 Nm2/C2 r Lực tương tác điện tích điểm đặt điện mơi đồng tính Hằng số điện môi + Điện môi môi trường cách điện + Khi đặt điện tích điện mơi đồng tính lực tương tác chúng yếu  lần so với đặt chân không,  gọi số điện môi môi trường (  1) | q1q |  r2 + Hằng số điện mơi đặc cho tính chất cách điện chất cách điện + Lực tương tác điện tích điểm đặt điện mơi : F  k Bài 2: THUYẾT ELECTRON ĐỊNH LUẬT BẢO TỒN ĐIỆN TÍCH I Thuyết electron Cấu tạo nguyên tử phương diện điện Điện tích nguyên tố a Cấu tạo nguyên tử Gồm: hạt nhân mang điện tích dương nằm trung tâm electron mang điện tích âm chuyển động xung quanh Hạt nhân cấu tạo hai loại hạt nơtron không mang điện prơtơn mang điện dương Electron có điện tích -1,6.10-19C khối lượng 9,1.10-31kg Prơtơn có điện tích +1,6.10-19C khối lượng 1,67.10-27kg Khối lượng nơtron xấp xĩ khối lượng prôtôn Số prôtôn hạt nhân số electron quay quanh hạt nhân nên bình thường ngun tử trung hồ điện b) Điện tích nguyên tố Điện tích electron điện tích prơtơn điện tích nhỏ mà ta có Vì ta gọi chúng điện tích ngun tố Thuyết electron - Bình thường tổng đại số tất điện tích ngun tử khơng, ngun tử trung hồ điện - Nếu nguyên tử bị số electron tổng đại số điện tích ngun tử số dương, ion dương Ngược lại nguyên tử nhận thêm số electron ion âm - Khối lượng electron nhỏ nên chúng có độ linh động cao Do electron dễ dàng bứt khỏi nguyên tử, di chuyển vật hay di chuyển từ vật sang vật khác làm cho vật bị nhiễm điện - Vật nhiễm điện âm vật thiếu electron; Vật nhiễm điện dương vật thừa electron II Vận dụng Vật dẫn điện vật cách điện Vật dẫn điện vật có chứa điện tích tự Vật cách điện vật không chứa electron tự Sự phân biệt vật dẫn điện vật cách điện tương đối Sự nhiễm điện tiếp xúc Nếu cho vật tiếp xúc với vật nhiễm điện nhiễm điện dấu với vật Sự nhiễm diện hưởng ứng Đưa cầu A nhiễm điện dương lại gần đầu M kim loại MN trung hồ điện đầu M nhiễm điện âm đầu N nhiễm điện dương III Định luật bảo tồn điện tích - Trong hệ vật cô lập điện, tổng đại số điện tích khơng đổi q1  q   q n  const - Hệ cân điện tích: q ()   q( )  Bài 3: ĐIỆN TRƯỜNG VÀ CƯỜNG ĐỘ ĐIỆN TRƯỜNG ĐƯỜNG SỨC ĐIỆN I Điện trường Môi trường truyền tương tác điện Môi trường tuyền tương tác điện tích gọi điện trường Điện trường Điện trường dạng vật chất bao quanh điện tích gắn liền với điện tích Điện trường tác dụng lực điện lên điện tích khác đặt II Cường dộ điện trường Khái niệm cường dộ điện trường Cường độ điện trường điểm đại lượng đặc trưng cho độ mạnh yếu điện trường điểm Định nghĩa Cường độ điện trường điểm đại lượng đặc trưng cho tác dụng lực điện trường điện trường điểm Nó được- Xác định thương số độ lớn lực điện F tác dụng lên điện tích thử q (dương) đặt điểm độ lớn q: E  F q Đơn vị cường độ điện trường N/C người ta thường dùng V/m Véc tơ cường độ điện trường - Cường độ điện trường đại lượng vec tơ: E  F q - Véc tơ cường độ điện trường E gây điện tích điểm có : + Điểm đặt điểm ta xét + Phương trùng với đường thẳng nối điện tích điểm với điểm ta xét + Chiều hướng xa điện tích điện tích dương, hướng phía điện tích điện tích âm + Độ lớn : E  k Q .r Điện trường tổng hợp: E  E1  E  E   E n III Đường sức điện Hình ảnh đường sức điện Các hạt nhỏ cách điện đặt điện trường bị nhiễm điện nằm dọc theo đường mà tiếp tuyến điểm trùng với phương véc tơ cường độ điện trường điểm Định nghĩa Đường sức điện trường đường mà tiếp tuyến điểm giá véc tơ cường độ điện trường điểm Nói cách khác đường sức điện trường đường mà lực điện tác dụng dọc theo Hình dạng đường sức dố điện trường Các đặc điểm đường sức điện - Qua điểm điện trường có đường sức điện mà - Đường sức điện đường có hướng Hướng đường sức điện điểm hướng véc tơ cường độ điện trường điểm - Đường sức điện điện trường tĩnh đường không khép kín - Qui ước- Vẽ số đường sức qua diện tích định đặt vng góc với với đường sức điện điểm mà ta xét tỉ lệ với cường độ điện trường điểm Điện trường Điện trường điện trường mà véc tơ cường độ điện trường điểm có phương chiều độ lớn Đường sức điện trường đường thẳng song song cách Bài 4: CƠNG CỦA LỰC ĐIỆN I Cơng lực điện Đặc điểm lực điện tác dụng lên điện tích đặt điện trường - Biểu thức: F  qE - Điểm đặt điện tích q - Cùng phương với E Công lực điện điện trường - Công lực điện: A MN  qEd Với d hình chiếu đường đường sức điện - Công lực điện trường di chuyển điện tích điện trường từ M đến N AMN = qEd, khơng phụ thuộc vào hình dạng đường mà phụ thuộc vào vị trí điểm đầu M điểm cuối N đường Công lực điện di chuyển điện tích điện trường - Cơng lực điện di chuyển điện tích điện trường khơng phụ thuộc vào hình dạng đường mà phụ thuộc vào vị trí điểm đầu điểm cuối đường - Lực tĩnh điện lực thế, trường tĩnh điện trường II Thế điện tích điện trường Khái niệm điện tích điện trường Thế điện tích đặt điểm điện trường đặc trưng cho khả sinh cơng điện trường đặt điện tích điểm Sự phụ thuộc WM vào điện tích q Thế điện tích điểm q đặt điểm M điện trường : WM  A M  qVM Công lực điện độ giảm điện tích điện trường Khi điện tích q di chuyển từ điểm M đến điểm N điện trường cơng mà lực điện trường tác dụng lên điện tích sinh độ giảm điện tích q điện trường: A MN  WM  WN Bài 5: ĐIỆN THẾ HIỆU ĐIỆN THẾ I Điện Khái niệm điện Điện điểm điện trường đặc trưng cho điện trường phương diện tạo điện tích 2 Định nghĩa Điện điểm M điện trường đại lượng đặc trưng cho điện trường phương diện tạo đặt điện tích q Nó được- Xác định thương số công lực điện tác dụng lên điện tích q q di chuyển từ M xa vơ cực độ lớn điện tích q đó: VM  A M q Đơn vị điện vôn (V) Đặc điểm điện Điện đại lượng đại số Thường chọn điện đất điểm vô cực làm mốc (bằng 0) II Hiệu điện Định nghĩa Hiệu điện hai điểm M, N điện trường đại lượng đặc trưng cho khả sinh công điện trường di chuyển điện tích từ M đến N Nó được- Xác định thương số công lực điện tác dụng lên điện tích q di chuyển q từ M đến N độ lớn điện tích q đó: UMN  VM – VN  AMN q Đo hiệu điện Đo hiệu điện tĩnh điện tĩnh điện kế Hệ thức liên hệ hiệu điện cường độ điện trường Giữa hiệu điện cường độ điện trường có mối liên hệ: E  U d Bài 6: TỤ ĐIỆN I Tụ điện Tụ điện ? Tụ điện hệ hai vật dẫn đặt gần ngăn cách lớp cách điện Mỗi vật dẫn gọi tụ điện Tụ điện dùng để chứa điện tích Tụ điện phẵng gồm hai kim loại phẵng đặt song song với ngăn cách lớp điện mơi Kí hiệu tụ điện Cách tích điện cho tụ điện Nối hai tụ điện với hai cực nguồn điện Độ lớn điện tích tụ điện tích điện gọi điện tích tụ điện II Điện dung tụ điện Định nghĩa Điện dung tụ điện đại lượng đặc trưng cho khả tích điện tụ điện hiệu điện định Nó được- Xác định thương số điện tích tụ điện hiệu điện hai : C  Q U Đơn vị điện dung fara (F) Điện dung tụ điện phẵng: C  S 9.109.4 d Các loại tụ điện Thường lấy tên lớp điện môi để đặt tên cho tụ điện: tụ khơng khí, tụ giấy, tụ mi ca, tụ sứ, tụ gốm, … Trên vỏ tụ thường ghi cặp số liệu điện dung hiệu điện giới hạn tụ điện Người ta cịn chế tạo tụ điện có điện dung thay đổi gọi tụ xoay Năng lượng điện trường tụ điện 1 Q2  QU Năng lượng điện trường tụ điện tích điện: W  CU  2 C ... hiệu điện Đo hiệu điện tĩnh điện tĩnh điện kế Hệ thức li? ?n hệ hiệu điện cường độ điện trường Giữa hiệu điện cường độ điện trường có mối li? ?n hệ: E  U d Bài 6: TỤ ĐIỆN I Tụ điện Tụ điện ? Tụ... điện phẵng: C  S 9 .10 9.4 d Các loại tụ điện Thường lấy tên lớp điện môi để đặt tên cho tụ điện: tụ khơng khí, tụ giấy, tụ mi ca, tụ sứ, tụ gốm, … Trên vỏ tụ thường ghi cặp số li? ??u điện dung hiệu... tương tác điện tích gọi điện trường Điện trường Điện trường dạng vật chất bao quanh điện tích gắn li? ??n với điện tích Điện trường tác dụng lực điện lên điện tích khác đặt II Cường dộ điện trường
- Xem thêm -

Xem thêm: Li thuyet chuong 1 VL11, Li thuyet chuong 1 VL11