0

De cuong on thi

2 5 0
  • De cuong on thi

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 05/01/2022, 20:43

b Tính phần trăm về khối lượng của từng chất trong hỗn hợp ban đầu biết trong hỗn hợp ban đầu có 20% tạp chất trơ không tham gia phản ứng và số mol chất dạng bột tạo thành gấp 2 lần số m[r]
- Xem thêm -

Xem thêm: De cuong on thi