0

De cuong on thi

26 5 0
  • De cuong on thi

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 05/01/2022, 19:51

what we actually say: những gì chúng ta thực sự nói Dẫn chứng: you only need to read Professor Albert Mehrabian’s book Silent Messages, which showed that the impact we make on each other[r]
- Xem thêm -

Xem thêm: De cuong on thi