0

NHỮNG ĐẶC ĐIỂM CỦA SỰ HÌNH THÀNH VÀ PHÁT TRIỂN TẬP ĐOÀN KINH TẾ TẠI VIỆT NAM

22 3 0
  • NHỮNG ĐẶC ĐIỂM CỦA SỰ HÌNH THÀNH  VÀ PHÁT TRIỂN TẬP ĐOÀN KINH TẾ  TẠI VIỆT NAM

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 24/12/2021, 23:17

NHỮNG ĐẶC ĐIỂM CỦA SỰ HÌNH THÀNH VÀ PHÁT TRIỂN TẬP ĐOÀN KINH TẾ TẠI VIỆT NAM I ĐỊNH HƯỚNG PHÁT TRIỂN TẬP ĐOÀN KINH TẾ Ở VIỆT NAM Sự cần thiết tính tất yếu hình thành Tập đoàn kinh tế Việt Nam giai đoạn Mục tiêu cơng nghiệp hóa, đại hóa đất nước chủ động hội nhập sâu rộng vào kinh tế quốc tế nước ta tích cực thực Với mục tiêu đó, Việt Nam cần phải nâng cao tốc độ tăng trưởng, mở rộng kinh tế đối ngoại dựa việc phát huy lợi so sánh vốn có nhằm tạo bước đột phá kinh tế để không tránh việc tụt hậu mà đuổi kịp nước khác khu vực giới Trên thực tế, với mục tiêu định hướng vậy, việc hình thành phát triển Tập đoàn kinh tế mạnh số lĩnh vực mũi nhọn kinh tế cần thiết Sau ba lý khẳng định việc hình thành tập đồn kinh tế Việt Nam khẳng định cho phát triển kinh tế thị trường có định hướng xã hội chủ nghĩa Việt Nam mặt quốc gia lẫn sức mạnh cộng động doanh nghiệp Thứ nhất, Hội nhập hợp tác quốc tế tất yếu khách quan đòi hỏi việc tổ chức, xếp lại doanh nghiệp nhỏ bé, phân tán thành doanh nghiệp lớn có khả cạnh tranh đủ mạnh để trở thành đối tác với doanh nghiệp nước chủ trương đắn Đảng Nhà nước Chỉ có doanh nghiệp có nguồn vốn dồi dào, trình độ quản lý đại, tiềm mạnh… đủ khả cạnh tranh với doanh nghiệp nước Trong doanh nghiệp Việt Nam đạt điều kiện ít, có tổng cơng ty nhà nước có khả hội tụ yếu tố tập đoàn kinh tế Thứ hai, Việt Nam chủ trương xây dựng kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa, tức chấp nhận tính cạnh tranh tất yếu khách quan Cạnh tranh doanh nghiệp dẫn tới q trình tích tụ tập trung vốn vào sản xuất từ dẫn đến hình thành doanh nghiệp lớn Hơn nữa, việc hình thành tập đồn kinh tế từ tổng cơng ty Nhà nước tất yếu cho xu phát triển tập đoàn kinh tế Thứ ba, tổng công ty Nhà nước phần lớn hoạt động hiệu đạt hiệu thấp Phần lớn chế hoạt động hình thức tổng cơng ty gây (như quản lý mệnh lệnh hành chính, mập mờ chế độ sở hữu ) Với việc chuyển từ hình thức tổng cơng ty thành tập đồn kinh tế giúp cho tổng công ty giảm bớt loại trừ yếu tồn thời gian dài Từ ba yếu tố nêu khẳng định muốn xây dựng kinh tế thị trường có định hướng xã hội chủ nghĩa mang lại hiệu kinh tế cao tất yếu phải hình thành nên tập đoàn kinh tế mạnh lĩnh vực trọng yếu tập đồn kinh tế biểu tượng cho phát triển doanh nghiệp Việt Nam Quan điểm định hướng Chính phủ cho việc hình thành Tập đồn kinh tế Vấn đề phát triển tập đồn từ số tổng cơng ty lớn thành tập đoàn kinh tế đưa thảo luận từ cách 10 năm thức trở thành chủ trương Đảng Nhà nước Hội nghị Trung ương khóa IX Nghị Hội nghị lần thứ Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa IX tiếp tục xếp, đổi mới, phát triển nâng cao hiệu doanh nghiệp nhà nước ghi rõ: “Hình thành số tập đoàn kinh doanh mạnh sở tổng cơng ty nhà nước, có tham gia thành phần kinh tế, kinh doanh đa ngành, có ngành kinh doanh chính, chun mơn hóa cao giữ vai trò chi phối lớn kinh tế quốc dân, có quy mơ lớn vốn, hoạt động ngồi nước, có trình độ cơng nghệ cao quản lý đại, có gắn kết trực tiếp, chặt chẽ khoa học công nghệ, đào tạo, nghiên cứu triển khai với sản xuất kinh doanh Thí điểm hình thành tập đồn kinh tế số lĩnh vực có điều kiện, mạnh, có khả phát triển để cạnh tranh hội nhập kinh tế quốc tế có hiệu như: Dầu khí, Viễn thơng, Điện lực, Xây dựng ” Việc thành lập tập đoàn kinh tế xuất phát từ chế vận hành hiệu tổng cơng ty nhà nước thân khơng cịn phù hợp với chế thị trường (bởi yếu cần phải thay đổi tổng công ty phụ thuộc nhiều vào định hành chính, khơng rõ ràng quan hệ sở hữu, yếu điều hành doanh nghiệp tổng công ty đơn vị thành viên ) Tập đoàn kinh tế thay cần thiết để cải thiện yếu tổng công ty nhà nước, thể việc thực sách kinh tế - xã hội biến đổi chế quản lý sản xuất kinh doanh cho phù hợp với tiến công nghệ Đến hội nghị lần thứ khóa IX, Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam nhấn mạnh: Tổng kết thí điểm việc chuyển tổng công ty nhà nước sang số tập đồn kinh tế mạnh tổng cơng ty nhà nước làm nịng cốt, có tham gia rộng rãi thành phần kinh tế nước đầu tư nước ngồi Để hình thành phát triển tập đoàn kinh tế Việt Nam, cần phải quán triệt số quan điểm chủ yếu sau: - Việc hình thành phát triển tập đồn kinh tế nước ta phải gắn liền với nghiệp cơng nghiệp hố, đại hóa đất nước, chuyển dịch cấu kinh tế đổi chế quản lý kinh tế quốc dân - Trong điều kiện Việt Nam nay, hình thành phát triển tập đoàn kinh tế cần xuất phát từ nhu cầu nội thân doanh nghiệp đường kinh tế theo nguyên tắc tự nguyện - Vấn đề quản lý vốn cần phải có thay đổi, hình thức tập đồn vốn doanh nghiệp chuyển thành hình thức đa sở hữu nhằm đan xen sở hữu, phân tán rủi ro đầu tư, nâng cao trách nhiệm quản lý sử dụng vốn doanh nghiệp Như hình thức mang lại nhiều lợi quản lý vốn, từ đẩy mạnh q trình tích tụ tập trung vốn, nâng cao hiệu hoạt động sản xuất kinh doanh tập đồn - Hình thành phát triển tập đoàn kinh tế phải tuân theo mục tiêu hiệu kinh tế - xã hội cao hơn, nâng cao lực cạnh tranh cho doanh nghiệp, phát huy ưu điểm khắc phục mặt hạn chế tổng cơng ty nhà nước - Hình thành phát triển tập đoàn kinh tế phải tiến hành dần bước có chọn lọc, khơng ạt phù hợp với tiến trình đổi chung kinh tế Phương hướng chung xây dựng tổng công ty nhà nước đủ mạnh để làm nịng cốt tập đồn kinh tế lớn, có lực cạnh tranh thị trường nước quốc tế Dầu khí, Điện, Than, Hàng khơng, Đường sắt, Viễn thơng, Hố chất, Luyện kim - Các tổng công ty Nhà nước trở thành tập đoàn kinh tế cần hoàn toàn tự chủ sản xuất kinh doanh, xác định chiến lược, quy hoạch phát triển biện pháp thực nhằm đạt kế hoạch đề phù hợp với chiến lược kế hoạch phát triển kinh tế quốc dân Nhà nước không can thiệp vào hoạt động sản xuất kinh doanh tập đoàn Với điều kiện kinh tế - xã hội Việt Nam nay, để sớm hình thành tập đồn kinh tế, cần lấy tổng cơng ty nhà nước làm nịng cốt, sở thu hút rộng rãi thêm tham gia thành phần kinh tế nước nhà đầu tư nước ngoài, mở rộng ngành nghề, lĩnh vực kinh doanh sở ngành chuyên môn tổng cơng ty Trong giai đoạn nay, giải pháp đưa số tổng công ty lên thành tập đồn kinh tế có tính khả thi cao, lý sau: + Khu vực kinh tế tư nhân phát triển nhìn chung khu vực rời rạc, chưa đầu tư vào ngành kinh tế mũi nhọn chưa có tiềm lực mạnh Ngoài ra, khả liên kết kinh doanh doanh nghiệp khu vực thấp Nếu quy luật kinh tế thị trường định việc hình thành tập đồn kinh tế chậm Hiện nay, khu vực tư nhân có số tập đồn Hịa Phát, Tân Hoàng Minh… tập đoàn manh mún chưa đủ để trở thành tập đoàn kinh tế cách nghĩa điều kiện kinh tế thị trường + Hiện nay, có khơng tổng cơng ty nhà nước có tích tụ đáng kể lượng vốn, số lượng lao động có chuyên môn tay nghề tốt, công nghệ - kỹ thuật, số tổng cơng ty có mức độ chun mơn hóa định… đủ để trở thành tập đoàn kinh tế với nhiều đơn vị thành viên hoạt động có hiệu Tuy nhiên, thời điểm tại, tổng công ty lên tập đoàn định hướng Nhà nước chưa thực tn theo quy luật hình thành tập đồn kinh tế kinh tế thị trường Do đó, tới phải hình thành tập đồn kinh tế từ khu vực tư nhân, tạo điều kiện thuận lợi để tập đoàn kinh tế phát triển từ khu vực kinh tế tư nhân II MỘT SỐ NÉT CHÍNH VỀ CÁC TẬP ĐOÀN KINH TẾ Ở VIỆT NAM Các Tập đoàn kinh tế Việt Nam Xuất phát từ chủ trương định hướng, Việt Nam có số tập đồn kinh tế hoạt động lĩnh vực quan trọng Dưới số tập đoàn kinh tế hoạt động Việt Nam 1.1 Tập đoàn Bưu viễn thơng - Lộ trình hình thành Tập đồn Bưu Viễn Thơng Việt Nam: Ngày 23/03/2005, Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định 58/2005/QĐ-TTg phê duyệt Đề án hình thành tập đồn Bưu Viễn thơng Việt Nam sở xếp lại tổng công ty Bưu Viễn thơng đơn vị thành viên - Quý IV năm 2005: Chuyển Cục Bưu điện Trung ương trực thuộc Bộ Bưu Viễn thơng quản lý, chuyển đơn vị nghiệp gồm Học viện cơng nghệ Bưu Viễn thơng bệnh viện thuộc tổng cơng ty Bưu Viễn thơng thành đơn vị nghiệp độc lập hoạt động theo chế quy định nghị định số 10/2002/NĐ-CP Chính phủ Các quan tổ chức thực đề án tập đồn Bưu Viễn thơng Việt Nam bao gồm: Bộ Bưu Viễn thơng, Bộ Tài chính, Hội đồng quản trị tổng cơng ty Bưu Viễn thông Việt Nam, Bộ trưởng Bộ Tài chính, Bộ Kế hoạch Đầu tư, Bộ Lao động - Thương binh Xã hội, Bộ Nội vụ Thủ trưởng quan liên quan, Ban đạo Đổi Phát triển doanh nghiệp theo chức năng, nhiệm vụ có trách nhiệm phối hợp với Bộ Bưu viễn thông Việt Nam việc thực nhiệm vụ nêu - Ngày 09/01/2006, Thủ tướng Chính phủ có định số 06/2006/QĐ-TTg việc chuyển tổng cơng ty Bưu Viễn thơng Việt Nam thành tập đồn Bưu Viễn thơng Việt Nam hoạt động theo mơ hình cơng ty mẹ - cơng ty con, định thức trao cho Hội đồng Quản trị tập đồn Bưu Viễn thơng Việt Nam vào ngày 26/3/2006 Như vậy, sau năm thực định 58/2005/QĐ-TTg Thủ tướng Chính phủ, tập đồn Bưu Viễn thơng Việt Nam thức đời với mơ hình cơng ty mẹ - công ty con, trực tiếp kinh doanh số lĩnh vực mạng đường trục, quản lý, đầu tư, kinh doanh vốn Mơ hình cơng ty mẹ - cơng ty tập đồn Bưu Viễn thơng Việt Nam (xem mơ hình) mơ hình hình thành sở tổ chức lại Tổng công ty Bưu Viễn thơng Việt Nam (VNPT) phát triển theo mơ hình tập đồn kinh tế Nhà nước kinh doanh đa ngành Mục tiêu trình chuyển đổi VNPT sang Tập đoàn Kinh tế Nhà nước nhằm tăng cường tích tụ vốn, nâng cao khả cạnh tranh tối đa hóa lợi nhuận, đó, điểm mấu chốt tập trung xếp đổi quản lý, xác lập lại cấu sản xuất kinh doanh, lành mạnh hóa quan hệ tài q trình đổi quản lý, tạo điều kiện thuận lợi cho đơn vị thành viên đủ sức cạnh tranh hội nhập kinh tế quốc tế Qua lộ trình thấy việc chuyển đổi từ Tổng cơng ty thành Tập đồn Bưu Viễn thơng Việt Nam diễn năm thực tế Quyết định số 06/2006/QĐ-TTg Thủ tướng Chính phủ hợp thức hóa mà Tổng cơng ty Bưu Viễn thơng Việt Nam làm có Quyết định số 91/TTg ngày 07/03/1994 Thủ tướng Chính phủ việc thí điểm thành lập Tổng cơng ty hoạt động theo mơ hình tập đồn kinh doanh Trong thời gian trước đó, quan hệ VNPT với đơn vị thành viên VNPT mang nặng tính hành bao cấp với chế nặng “xin-cho” chưa hoàn toàn tuân theo quy luật kinh tế thị trường Đó nguyên nhân hạn chế động, sáng tạo, tự chủ đơn vị thành viên VNPT Đồng thời, Tổng công ty tải quản lý, điều hành, kiểm tra, kiểm soát dẫn đến hoạt động khơng hiệu Chính vậy, cần phải chuyển đổi mối quan hệ VNPT với đơn vị thành viên theo hướng tuân theo quy luật kinh tế thị trường, để phù hợp với mối quan hệ tập đoàn kinh doanh Tức nâng cao quyền tự chủ, tự chịu trách nhiệm sản xuất kinh doanh đơn vị thành viên, dựa sở liên kết tài liên kết khác để gắn kết thực công ty mẹ với công ty (như nêu mơ hình trên) Với mơ vậy, cơng ty mẹ tập trung quản lý số lĩnh vực quan trọng tập đồn, cịn lại công ty tự quản lý theo quy định pháp luật Có nghĩa với quản lý tập trung vào lĩnh vực quan trọng tập đồn cơng ty mẹ khơng cịn chịu nhiều gánh nặng trước mà tập trung vào việc quản lý lĩnh vực định tới sống cịn tập đồn Cho phép cơng ty tự chủ, tự chịu trách nhiệm cần có kiểm sốt cơng ty mẹ Cơ chế kiểm soát giúp cho đơn vị thành viên Tập đồn thực tốt cơng tác tài nằm chiến lược kinh doanh nói chung chiến lược tài nói riêng Tập đồn Với mơ hình đó, cơng ty mẹ đầu tư vào công ty con, công ty liên kết doanh nghiệp khác trực tiếp hoạt động kinh doanh Các cơng ty có quyền góp vốn đầu tư vào công ty thành viên khác trừ công ty mẹ Nhà nước không giao vốn trước cho Tổng công ty mà thực đầu tư vốn cho công ty mẹ Công ty mẹ chuyển từ quản lý hành cơng ty thành quản lý kiểm sốt vốn, cơng nghệ, thị trường thông qua việc đầu tư cho công ty Tuy nhiên, hoạt động mua, bán, thuê, cho thuê, vay, cho vay… công ty mẹ công ty phải thực việc ký hợp đồng kinh tế (tức giữ quan hệ bình đẳng cơng ty mẹ cơng ty con) Tóm lại, qua phân tích thấy việc chuyển Tổng cơng ty Bưu Viễn thơng Việt Nam thành tập đồn Bưu Viễn thơng Việt Nam mang lại nhiều thuận lợi cho đơn vị Tuy nhiên cần phải ý tới vấn đề kiểm soát hoạt động cơng ty mẹ từ phía nhà nước bởi: công ty mẹ nắm quyền sở hữu phần lớn cổ phần công ty tức cơng ty mẹ có nhiều quyền lực để chi phối công ty dễ dẫn đến số tiêu cực khơng mong muốn 1.2 Tập đồn Dầu khí Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng ký Quyết định số 198/2006/QĐ-TTg, ngày 29/8/2006, thức phê duyệt Đề án hình thành Tập đồn Dầu khí Quốc gia Việt Nam Theo định trên, Tập đồn Dầu khí Quốc gia Việt Nam thành lập với hình thức đa sở hữu, Nhà nước sở hữu chi phối vốn Tập đồn hình thành sở xếp, tổ chức lại Tổng cơng ty Dầu khí Việt Nam đơn vị thành viên Cơ cấu Tập đồn Dầu khí Quốc gia Việt Nam bao gồm cơng ty mẹ (Tập đồn Dầu khí) Việt Nam cơng ty nhà nước; có chức ký kết giám sát việc thực hợp đồng dầu khí với nước ngoài; thực dự án trọng điểm quốc gia dầu khí; đầu tư tài vào doanh nghiệp khác; giữ quyền chi phối công ty thông qua vốn, tài sản Nhà nước giao quản lý, công nghệ, thương hiệu thị trường Các tổng cơng ty hoạt động theo mơ hình cơng ty mẹ - cơng ty con, cơng ty mẹ thường tổng cơng ty đảm nhiệm thường nắm giữ 100% vốn điều lệ Với tập đoàn Dầu khí Việt Nam vậy, cơng ty mẹ nắm giữ 100% vốn điều lệ Trong cấu tập đồn cịn có cơng ty trách nhiệm hữu hạn thành viên Tập đồn Dầu khí Việt Nam sở hữu 100% vốn điều lệ, 14 cơng ty Tập đồn Dầu khí Việt Nam nắm giữ 50% vốn điều lệ, cơng ty Tập đồn nắm giữ 50% vốn điều lệ sở đào tạo khác… Quyết định số 198/2006/QĐ-TTg Thủ tướng Chính phủ nêu rõ Tập đồn Dầu khí Quốc gia Việt Nam làm nịng cốt để ngành cơng nghiệp dầu khí Việt Nam phát triển bền vững, có khả cạnh tranh, hội nhập kinh tế quốc tế có hiệu bảo đảm an ninh lượng cho phát triển đất nước Cơ chế vốn tập đoàn dầu khí: Một yếu tố quan trọng, định thành bại trình xây dựng phát triển mơ hình tập đồn Dầu khí xây dựng mơ hình tài phù hợp Trước hết, vốn Tập đồn bao gồm vốn cơng ty mẹ vốn công ty Vốn công ty mẹ hình thành từ nguồn vốn Nhà nước bao gồm: tồn phần vốn Nhà nước cơng ty mẹ xác định thời điểm thành lập tập đoàn (phần xác định phần vốn đầu tư Nhà nước vào tập đoàn) phần vốn đầu tư bổ sung Nhà nước q trình hoạt động sau Ngồi phần vốn Nhà nước, vốn tập đồn phải hình thành chủ yếu từ phần vốn tự bổ sung trình sản xuất kinh doanh, vốn vay nguồn vốn huy động đa dạng khác thông qua liên doanh, hợp tác đầu tư, đó, đặc biệt ý đến vai trò nguồn phát hành trái phiếu Vốn cơng ty hình thành chủ yếu từ nguồn vốn đầu tư công ty mẹ Trong q trình hoạt động, cơng ty bổ sung nguồn vốn thông qua kênh đầu tư bổ sung công ty mẹ, vay vốn, tự bổ sung từ kết sản xuất kinh doanh nguồn vốn huy động khác Cơ chế quản lý sử dụng vốn công ty mẹ: Về quản lý vốn, có vấn đề quan trọng cho cơng ty mẹ là: tỷ lệ đầu tư vốn công ty mẹ công ty để phát huy hiệu cao công tác quản lý vốn; sử dụng cơng cụ, hình thức quản lý vốn cho phù hợp với đối tượng đầu tư Những định nói cơng ty mẹ vào số nội dung cần lưu ý quyền quản lý vốn công ty mẹ phần vốn đầu tư tương ứng công ty con, công ty mẹ quyền đầu tư bổ sung, rút vốn đầu tư, chuyển nhượng phần vốn cơng ty theo quy định pháp luật, điều lệ hoạt động công ty Cơng ty mẹ quyền sử dụng nguồn vốn (sau thực nghĩa vụ với ngân sách Nhà nước) để lập quỹ, phù hợp với quy định pháp luật Quỹ đầu tư phát triển; Quỹ dự phịng tài chính; Quỹ nghiên cứu khoa học đào tạo; Quỹ tìm kiếm thăm dị dầu khí; Quỹ khen thưởng; Quỹ phúc lợi… Phần vốn đầu tư Nhà nước vào công ty mẹ Nhà nước quản lý thông qua hệ thống pháp luật Công ty mẹ sử dụng vốn để đầu tư trực tiếp vào hoạt động sản xuất kinh doanh công ty mẹ; đầu tư bổ sung trực tiếp vào công ty đầu tư bên đơn vị thành viên có tập đồn Cơ chế phân chia kết kinh doanh: Về nguyên tắc, kết kinh doanh tài sau hồn thành nghĩa vụ với Nhà nước nghĩa vụ tài khác theo quy định phân chia công ty mẹ công ty theo tỷ lệ vốn góp bên Phần nghĩa vụ với ngân sách Nhà nước công ty mẹ công ty trực tiếp thực hoạt động sản xuất kinh doanh Cơng ty mẹ công ty sử dụng lợi nhuận sau thuế để trích lập quỹ theo quy định hành theo điều lệ hoạt động công ty mẹ công ty (trước chia cho bên góp vốn) Cơng ty mẹ trích phần lợi nhuận sau thuế từ kết hoạt động khai thác dầu khí, để lập quỹ tìm kiếm thăm dị dầu khí quỹ tài đặc biệt, có quy chế sử dụng riêng để đáp ứng nhu cầu tài cho hoạt động tìm kiến thăm dị dầu khí (ngồi quỹ nêu trên) Hàng năm Nhà nước công ty mẹ vào nhu cầu đầu tư công ty mẹ công ty xem xét để lại phần lợi nhuận chia nhằm mục đích tái đầu tư theo chế đầu tư vốn bổ sung Mỗi cơng ty có báo cáo kế tốn tài riêng, chịu trách nhiệm tính đắn báo cáo đơn vị trước pháp luật bên góp vốn Cơng ty mẹ có báo cáo kế tốn tài riêng hoạt động mình, đồng thời lập báo cáo tài hợp tồn Tập đồn sở báo cáo cơng ty mẹ, công ty con, liên doanh, hợp tác mà cơng ty mẹ có tham gia góp vốn trực tiếp 50% chịu trách nhiệm nhiệm vụ báo cáo tài hợp Tập đồn trước pháp luật Công ty mẹ thực chế độ kiểm tốn báo cáo kế tốn tài cơng ty theo quy định pháp luật Mối quan hệ tài với Nhà nước cơng ty mẹ công ty trực tiếp thực theo quy định pháp luật công ty mẹ pháp nhân tập đoàn trực tiếp nhận vốn đầu tư Nhà nước Vốn Nhà nước tập đoàn coi phần vốn đầu tư Nhà nước vào tập đoàn Quyền lợi nghĩa vụ tài Nhà nước tương đương với tỷ lệ vốn đầu tư tập đoàn, quyền nghĩa vụ công ty mẹ trước Nhà nước liên quan đến phần vốn đầu tư Nhà nước quy định quy chế tài cơng ty mẹ Chính phủ ban hành phù hợp với quy định pháp luật 1.3 Tập đồn Than – Khống sản Tập đoàn Than Việt Nam tập đoàn kinh tế đa ngành thức hoạt động theo hình thức tập đoàn từ 01/01/2005 theo định thành lập Thủ tướng Chính phủ Hầu hết tập đồn Than Việt Nam thực trước triển khai theo tinh thần Quyết định số 199/2005/QĐ-TTg ngày 08/08/2005 Thủ tướng Chính phủ Với tảng 10 năm hoạt động tính cuối năm 2004 tổng công ty Than Việt Nam nhận định đủ mạnh để chuyển đổi từ hình thức tổng cơng ty sang hình thức tập đồn kinh tế với kết đạt sau: - Sản lượng than nguyên khai đạt 27,330 triệu + Than đạt 25,177 triệu + Bán 24,667 triệu (trong xuất 10,516 triệu tấn) - Lợi nhuận trước thuế khoảng 1.000 tỷ đồng + Nộp ngân sách nhà nước 609 tỷ đồng + Thu nhập bình quân đạt 2.628.000 đồng/người/tháng Một thành tựu quan trọng Tổng công ty Than Việt Nam đạt hình thành rõ nét cấu kinh doanh đa ngành bao gồm công nghiệp than - điện lực - khí - vật liệu nổ cơng nghiệp - xây dựng, vật liệu xây dựng - thương mại dịch vụ, cơng nghiệp than chiếm 64,8%, ngành khác chiếm 35,2% tổng doanh thu 15.178 tỷ đồng Ngồi cơng nghiệp than, nhiệt điện đốt than mạnh Tổng công ty Than Việt Nam với nhà máy tiêu biểu như: - Nhà máy Nhiệt điện Na Dương 100MW - Nhà máy Nhiệt điện Cao Ngạn 100MW (đã chuẩn bị vận hành thương mại năm nay) - Một loạt nhà máy nhiệt điện khác chuẩn bị khởi công như: Cẩm Phả 300MW, Sơn Động 200MW, Nông Sơn 30MW, Mạo Khê 200MW Ngồi ra, Tổng cơng ty Than Việt Nam tham gia cổ phần Nhà máy Nhiệt điện Hải Phòng 600MW (10%) Nhà máy Nhiệt điện Quảng Ninh 1.200 MW (15%) 10 Cơ khí ngành truyền thống, gắn bó lâu đời với ngành Than có phát triển vượt bậc, theo hướng đại: năm 2004 xuất xưởng 300 xe tải 13 - 16 tấn; hạ thuỷ tàu Huyền Trang có trọng tải 4.000 DWT; đặc biệt tự chế tạo biến phòng nổ đầu tàu điện ắc quy dùng cho mỏ than hầm lò Ngành vật liệu nổ công nghiệp Tổng công ty Than Việt Nam sở dân nước sản xuất cung ứng thuốc nổ: năm 2004 sản xuất 24.200 tấn, cung ứng 50.700 tấn, chiếm 60% thị phần thị trường nước; hình thành dịch vụ khoan, nổ mìn nhiều địa phương nước; cuối năm 2004 khởi công xây dựng nhà máy sản xuất thuốc nổ nhũ tương an tồn hầm lị - cơng trình có ý nghĩa chiến lược phát triển mỏ than hầm lò Sản xuất xi măng, vật liệu xây dựng ln ngành có bước tăng trưởng khá: Nhà máy Xi măng La Hiên với công suất 142.000 tấn/năm, năm 2004 bán 201.000 xi măng clinke; sản xuất gạch ngói thi công xây lắp xây dựng tăng trưởng đáp ứng nhu cầu nội ngành Than Ngoài ra, hoạt động kinh doanh cung ứng vật tư, thương mại, khách sạn, du lịch, dịch vụ địa chất, tư vấn đầu tư, khoa học, công nghệ, y tế, đào tạo, môi trường tổng công ty Than Việt Nam tăng trưởng đóng góp tích cực vào việc khai thác thị trường nội bộ, tạo thêm việc làm sinh động kinh doanh Sắp xếp tổ chức đổi chế quản lý tập đoàn Than Việt Nam: Về xếp tổ chức, giai đoạn từ 2001 đến 2005, Tổng công ty Than Việt Nam có hoạt động sau: - Cổ phần hóa 11/57 doanh nghiệp thành viên(Đặc biệt, ngày 29-12-2005 Tổng công ty tổ chức bán 12 tỷ đồng cổ phiếu công ty than Núi Béo Trung tâm giao dịch chứng khoán Hà Nội Đợt bán cổ phiếu thu hút 204 nhà đầu tư nước nước đăng ký mua với giá bình quân cổ phiếu đạt 29.200 đồng/cổ phiếu, tăng gấp 2,29 lần so với mệnh giá) - Chuyển sang mơ hình trách nhiệm hữu hạn thành viên doanh nghiệp - Tiếp nhận tổng công ty công ty từ Quảng Ninh Thái Nguyên làm doanh nghiệp thành viên trực thuộc doanh nghiệp thành viên Đến cuối năm 2005, Tổng công ty than có 45 cơng ty con, có 11 công ty cổ phần, công ty trách nhiệm hữu hạn thành viên Hai công ty than Nội địa ng Bí hoạt động theo mơ hình cơng ty mẹ - công ty Và Tổng công ty Than Việt Nam vinh dự trở thành tập đoàn kinh tế nước Từ chuyển sang hình thức tập đồn kinh tế, Tập đồn Than Việt Nam chuyển sang chế hợp đồng giao nhận thầu khai thác, sàng tuyển than với cơng ty thành viên, tốn nhanh tiền bán than nhanh trước (từ đến ngày lần tốn); chuyển hẳn mối quan hệ Tổng cơng ty công ty thành viên sang hợp đồng kinh tế Trong trình hoạt động với việc xếp lại đổi tổ chức, tập đoàn Than Việt Nam bước xóa bỏ cơng ty vùng cách đưa tất mỏ than lớn, xí nghiệp tuyển than, doanh nghiệp sản xuất, kinh doanh khác có quy mơ đơn vị hành nghiệp khỏi cơng ty vùng trở thành đơn vị thành viên Tập đoàn Cùng với việc xếp lại, thành lập kiện toàn tổ chức đơn vị lĩnh vực thương mại, dịch vụ, du lịch, tư vấn, thăm dò khảo sát, sản xuất điện cho phù hợp với yêu cầu 11 phát triển; chuyển số đơn vị nghiệp Bộ địa phương quản lý để thực mục tiêu xã hội hóa cơng tác giáo dục, y tế Nhà nước trung tâm y tế khu vực, Bảo hiểm xã hội ngành Than, nhà trẻ, mẫu giáo Tập đoàn trực tiếp nắm giữ trường đào tạo nghề chuyên ngành khai thác than; đồng thời tiếp nhận số doanh nghiệp địa phương có liên quan đến sản xuất, kinh doanh ngành, bước thực cổ phần hóa đa dạng hóa sở hữu đơn vị thành viên (đến cổ phần hóa 18 đơn vị, có đơn vị thành viên 12 phận doanh nghiệp; bán cho tập thể người lao động doanh nghiệp phận doanh nghiệp; chuyển đổi doanh nghiệp thành công ty trách nhiệm hữu hạn thành viên) Qua trình xếp lại đổi đến nay, tập đồn Than Việt Nam có đầu mối trực thuộc, có 46 doanh nghiệp thành viên (26 thành viên hạch toán độc lập, thành viên hạch toán phụ thuộc, thành viên công ty trách nhiệm hữu hạn thành viên 10 thành viên công ty cổ phần tập đoàn Than Việt Nam giữ cổ phần chi phối); đơn vị nghiệp có thu (2 Viện Nghiên cứu, trường đào tạo Trung tâm y tế lao động); đơn vị trực thuộc, hạch toán báo sổ 1.4 Tập đồn Dệt may Ngày 8/12/2005, Tổng cơng ty Dệt May Việt Nam tổ chức công bố Quyết định 314/2005/QĐ-TTg ngày 02/12/2005 việc phê duyệt đề án thí điểm thành lập Tập đồn Dệt May Việt Nam định 316/2005/QĐ-TTg ngày 02/12/2005 Thủ tướng Chính phủ việc thành lập Tập đồn Dệt may Việt Nam (VINATEX) Với định này, từ tổng cơng ty có 60 đơn vị thành viên cơng ty liên kết, VINATEX trở thành tập đồn có 10 cơng ty mẹ - cơng ty con, công ty 100% vốn nhà nước, công ty trách nhiệm hữu hạn nhà nước thành viên công ty cổ phần Q trình đổi Một số tổng cơng ty chuyển đổi theo mơ hình cơng ty mẹ-con số chuyển đổi sang tập đoàn Điểm giống hai mơ hình hoạt động nguyên tắc công ty mẹ đầu tư vốn vào công ty Tuy nhiên, điểm khác biệt lớn hai mơ hình quy mơ hoạt động Thực tế tổng công ty Dệt May Việt Nam, hầu hết đơn vị thành viên cổ phần hóa, nhiều đơn vị tự phát hoạt động theo mơ hình mẹ - Chẳng hạn, cơng ty May Việt Tiến có khoảng 30 cơng ty khơng thành lập theo kiểu hành chính, mà hình thành sở đầu tư vốn góp vốn kinh doanh Tương tự, tổng cơng ty có khoảng 15 cơng ty hoạt động theo mơ hình công ty mẹ - như: công ty May Nhà Bè, Dệt Phong Phú, Dệt May Hà Nội, Dệt Nam Định, May 10, May Đức Giang, May Phương Đông, Dệt May Hịa Thọ, Dệt Thành Cơng… Việc Chính phủ định thành lập tập đoàn Dệt May thể tính quy mơ tập đồn tạo sở pháp lý vững để VINATEX hoạt động, tăng cường sức mạnh liên kết toàn hệ thống phát huy vai trò nòng cốt hạt nhân vào phát triển toàn ngành Thực tế cho thấy việc chuyển sang hoạt động theo mơ hình tập đồn mẹ - tổng công ty Dệt May Việt Nam mang tính tất yếu, đáp ứng yêu cầu khách quan phát triển Theo mơ hình tập đồn mẹ - phê duyệt, quan tổng công ty trước chuyển thành Tập đoàn Dệt May công ty mẹ đại diện sở hữu trực tiếp vốn Nhà nước tập đoàn Quan hệ mệnh lệnh hành trước mơ hình tổng cơng ty 91 thay quan hệ chủ sở hữu đầu tư Hiện nay, tập đoàn Dệt May Việt Nam trực tiếp đầu tư vào 04 công ty công ty trách nhiệm hữu hạn nhà nước thành viên, 23 cơng ty cổ phần có vốn chi phối 19 công ty cổ phần công ty liên doanh khác Mục tiêu Tập đoàn Dệt May Việt Nam trở thành tập đoàn đa sở hữu hàng đầu quy mô sản xuất kinh 12 doanh lẫn sức cạnh tranh sản phẩm khu vực Châu Á với kim ngạch xuất đạt 2,5 tỷ USD vào năm 2010 3,5 tỷ USD vào năm 2015 Theo chế tổ chức cán Tập đoàn Dệt May, Hội đồng Quản trị bổ nhiệm tổng giám đốc tập đoàn sau xin ý kiến chủ sở hữu nhà nước Thủ tướng Chính phủ; Tổng Giám đốc quyền chọn đề nghị Hội đồng quản trị bổ nhiệm Phó tổng giám đốc, giám đốc điều hành kế tốn trưởng tập đồn Các trưởng ban tổng giám đốc bổ nhiệm sau thơng qua Hội đồng quản trị cịn cấp khác tổng giám đốc lựa chọn định bổ nhiệm Tầm nhìn tập đồn hình thức đa sở hữu khơng cịn đơn vị 100% vốn Nhà nước Năm 2010, tập đoàn trở thành thương hiệu mạnh, lấy thị trường nội địa làm địa bàn hoạt động thị trường xuất làm động lực phát triển Để quản lý, tập đoàn chia thành khối quản lý chức năng, quản lý chun mơn hố, quản lý kinh doanh phụ trợ quản lý theo mơ hình nghiệp Về lĩnh vực hoạt động, có lĩnh vực mà tập đoàn hướng tới Thứ là, sản xuất kinh doanh sản phẩm dệt may Các sản phẩm phải mang giá trị cao, có tính khác biệt đời theo hình thức FOB Thứ hai là, hoạt động thương mại, trọng xây dựng hệ thống bán lẻ Đây hoạt động chủ đạo kinh doanh nhằm xây dựng thị trường nước, tạo điều kiện cho sản xuất phát triển, đặt móng bối cảnh hội nhập Thứ ba là, hoạt động tài chính, tín dụng kinh doanh tài với thiên hướng hoạt động công ty đầu tư Thứ tư là, kinh doanh hạ tầng sở, đồng thời khu cơng nghiệp tập đồn tiếp tục mở rộng Lĩnh vực tạo điều kiện để thu hút đầu tư nước Thứ năm là, dịch vụ tư vấn, thương mại, đẩy mạnh hoạt động viện nghiên cứu, trường đào tạo Tính đến năm 2004 ngành dệt may, nước có gần 2000 doanh nghiệp, kim ngạch xuất đạt 4,4 tỷ USD, chiếm 16,5% kim ngạch xuất nước Kim ngạch xuất dệt may đứng thứ hai ngành có kim ngạch xuất mạnh Việt Nam xếp thứ 16 số nước có kim ngạch xuất dệt may lớn giới Kim ngạch xuất dệt may năm 2005 dự kiến đạt 4,8 tỷ USD, tăng khoảng 10% so với năm 2004 Việt Nam thức trở thành thành viên tổ chức WTO việc xuất khơng cịn quota làm cho tính cạnh tranh ngành dệt may Việt Nam tăng lên cách mạnh mẽ Thực tế, có nhiều nhà nhập lớn EU Hoa Kỳ nhận định: Việt Nam trung tâm cung ứng hàng dệt may lớn giới năm tới Cụ thể, Việt Nam liệt vào tốp 10 nước có hàng dệt may xuất lớn giới Việt Nam biết tận dụng khai thác tốt lực Kim ngạch xuất hàng dệt may Việt Nam đạt khoảng tỉ USD vào năm 2010 Tổng công ty Dệt may Việt Nam thành lập từ năm 1995, sau 10 năm hoạt động có đóng góp đáng kể vào tăng trưởng ngành dệt may Việt Nam Mặc dù với số lao động 105.000 người, chiếm 10% so với lao động cơng nghiệp tồn ngành năm 2004 tạo giá trị sản xuất công nghiệp gần 9.500 tỷ đồng, chiếm 32% giá trị sản xuất cơng nghiệp tồn ngành Đặc biệt, kim ngạch xuất Vinatex đạt 1.035 triệu USD, chiếm 23,6% toàn ngành Năng lực sản xuất bơng Vinatex chiếm 95% lực tồn ngành, 13 tương tự sợi chiếm 45%, vải chiếm 26,4%, may công nghiệp chiếm 20% Lợi nhuận lũy kế 10 năm Vinatex đạt 510 tỷ đồng nộp ngân sách 1768 tỷ đồng Thực ra, Vinatex hoạt động phần theo mơ hình cơng ty mẹ - Cho đến thời điểm này, Vinatex cổ phần hóa 40 tổng số 52 đơn vị, Vinatex giữ cổ phần chi phối thực công ty mẹ 28 đơn vị cổ phần nhóm 40 cơng ty cổ phần hóa Ngồi ra, Vinatex thực việc chuyển đổi đơn vị doanh nghiệp Nhà nước thành công ty trách nhiệm hữu hạn thành viên hoạt động theo Luật doanh nghiệp Trong cấu doanh nghiệp thành viên Vinatex, có 15 doanh nghiệp chế thị trường tự phát hoạt động theo mơ hình mẹ - từ nhiều năm như: Công ty may Việt Tiến, May Nhà Bè, May 10, Hanosimex, Dệt Phong Phú, Dệt Thành Công, Dệt Nam Định, May Đức Giang, May Phương Đông, Dệt may Hịa Thái, Dệt Việt Thắng, Cty bơng Việt Nam Các công ty công ty mẹ đầu tư vốn vào công ty công ty “cháu” bên Như việc Chính phủ định thành lập Tập đồn tạo sở pháp lý vững để Vinatex nói riêng tập đồn Dệt may Việt Nam nói chung hoạt động đóng góp lớn vào phát triển toàn ngành dệt may 1.5 Tập đoàn Điện lực Trong Quyết định số 147/2006/QĐ-TTg ngày 22/6/2006 Thủ tướng Chính phủ việc phê duyệt Đề án thí điểm hình thành Tập đồn Điện lực Việt Nam, nêu rõ nhiệm vụ Tập đoàn “ kinh doanh đa ngành, sản xuất kinh doanh điện năng, viễn thơng cơng cộng, khí điện lực ngành kinh doanh chính; làm nịng cốt để ngành công nghiệp điện lực Việt Nam phát triển nhanh bền vững, cạnh tranh hội nhập kinh tế quốc tế có hiệu quả” Ngồi ra, Tập đồn Điện lực Việt Nam hoạt động ngành nghề kinh doanh cụ thể công nghiệp điện năng, khảo sát thiết kế, tư vấn xây dựng, xây lắp, bảo dưỡng cơng trình điện, cơng trình cơng nghiệp, dân dụng, cơng trình viễn thơng cơng nghệ thơng tin; sản xuất, sửa chữa, thí nghiệm thiết bị điện phụ kiện điện, cấu kiện thép bê tông cung ứng vật tư thiết bị ngành điện; xuất nhập điện năng, vật tư thiết bị phục vụ ngành điện Tập đoàn phép kinh doanh vận tải thủy phục vụ sản xuất, kinh doanh; khai thác nguyên liệu phi quặng; kinh doanh dịch vụ công nghệ thông tin; hoạt động tài chính, chứng khốn, ngân hàng, bảo hiểm Tập đoàn Điện lực Việt Nam nắm giữ 100% vốn điều lệ có cơng ty trách nhiệm hữu hạn thành viên, công ty chuyển thành công ty trách nhiệm hữu hạn thành viên năm 2006 - 2007 công ty trách nhiệm hữu hạn thành viên lập Công ty mẹ nắm giữ 50% vốn điều lệ 26 cơng ty đồng thời có thêm cơng ty liên kết đơn vị nghiệp khác Tập đoàn Điện lực Việt Nam hình thành sở đa sở hữu, sở hữu nhà nước chi phối, bao gồm doanh nghiệp 100% vốn nhà nước, doanh nghiệp đa sở hữu, xếp, tổ chức lại từ tổng công ty Điện lực Việt Nam đơn vị thành viên Tập đồn có trình độ cơng nghệ, quản lý đại có chun mơn hóa cao; kinh doanh đa ngành, sản xuất kinh doanh điện năng, viễn thông công cộng, khí điện lực ngành kinh doanh chính; gắn kết chặt chẽ sản xuất, kinh doanh với khoa học, công nghệ, nghiên cứu, triển khai, đào tạo làm nịng cốt để ngành cơng nghiệp điện lực Việt Nam phát triển nhanh bền vững, cạnh tranh hội nhập kinh tế quốc tế có hiệu Mối quan hệ cơng ty mẹ tập đồn Điện lực Việt Nam với chủ sở hữu nhà nước công ty con, công ty liên kết thực theo pháp luật quy định 14 Điều lệ tổ chức hoạt động công ty mẹ Chính phủ thống quản lý tổ chức thực quyền, nghĩa vụ chủ sở hữu nhà nước Tập đoàn Điện lực Việt Nam Cơng ty mẹ - Tập đồn Điện lực Việt Nam cơng ty nhà nước, có chức trực tiếp sản xuất, kinh doanh đầu tư tài vào doanh nghiệp khác Mặc dù viết tắt (EVN) tập đoàn Điện lực Việt Nam với đầy đủ yếu tố chuẩn bị chín muồi, hình thành với dáng dấp nguồn lực hoàn toàn đổi Đây bước phát triển tất yếu tổng công ty Điện lực Việt Nam nhằm đáp ứng đòi hỏi nâng cao hiệu sản xuất, kinh doanh, thu hút vốn đầu tư, xác lập, vận hành thị trường điện, hội nhập kinh tế quốc tế Sự đời Tập đoàn Điện lực Việt Nam cần thiết tất yếu Hơn 10 năm qua, với 59 đơn vị thành viên, Tổng công ty Điện lực Việt Nam (TCT) vượt qua nhiều khó khăn, thách thức, hồn thành tốt vai trị: Chịu trách nhiệm đầu tư để phát triển ngành công nghiệp điện, tổ chức sản xuất tiêu thụ điện, đảm bảo nhu cầu điện cho sản xuất sinh hoạt, phù hợp với yêu cầu định hướng chiến lược phát triển kinh tế xã hội đất nước theo nhiệm vụ Thủ tướng Chính phủ giao cho thời kỳ Nhờ chế huy điều hành tập trung, tổng cơng ty có điều kiện thuận lợi khai thác, điều hành kinh tế hệ thống điện, quản lý kỹ thuật, phối hợp tốt hoạt động khai thác vận hành đầu tư Cơ chế tập trung khấu hao giúp tổng công ty xây dựng hệ thống nhà máy điện đa dạng loại hình, có nhà máy điện lớn phát triển hệ thống lưới điện truyền tải đồng bộ, đồng thời có điều kiện thuận lợi việc thực công tác điện nông thôn Dù tổng cơng ty tích cực chủ động việc phân cấp mạnh cho đơn vị song mặt trái chế huy điều hành tập trung tính chủ động, sáng tạo tự chịu trách nhiệm đơn vị cịn thấp Cơng tác đạo điều hành mệnh lệnh hành chưa gắn chặt với hiệu sản xuất kinh doanh, việc chậm ban hành nhiều văn quy phạm pháp luật chưa tạo điều kiện cho đa dạng hố, khuyến khích thành phần kinh tế tham gia đầu tư, quản lý ngành Điện thúc đẩy cạnh tranh dẫn tới số bất cập như: Số lượng lao động lớn, suất chưa cao, cịn nhiều nhà máy có thiết bị công nghệ cũ, lạc hậu so với nước khu vực mức trung bình giới, Trước tồn nêu trên, “cần thiết cải cách theo hướng tập đoàn Điện lực Việt Nam sở mơ hình cơng ty mẹ - cơng ty để phát huy tối đa sức mạnh tổng hợp đơn vị thành viên, tạo điều kiện thực triệt để tiến trình đổi xếp doanh nghiệp nhà nước thuộc Tổng cơng ty” (trích Đề án thành lập tập đoàn Điện lực Việt Nam Thủ tướng Chính phủ phê duyệt) Hình thành cơng ty mẹ công ty pháp nhân độc lập tự chịu trách nhiệm hoạt động mình; chuyển phương thức điều hành chủ yếu mệnh lệnh hành sang điều hành quan hệ hợp đồng kinh tế, đảm bảo minh bạch tài cơng ty mẹ cơng ty con, thu hút vốn đầu tư tiếp thu kinh nghiệm quản trị doanh nghiệp từ bên ngoài; chuẩn bị điều kiện để tham gia thực thị trường điện cạnh tranh Có thể nói, việc chuyển sang hoạt động theo mơ hình Tập đồn kinh tế bước thay đổi sâu rộng trình phát triển đổi tổ chức quản lý hoạt động ngành Điện lực Việt Nam Đứng trước hội thách thức đan xen, với quan điểm thành lập Tập đoàn kinh tế đa ngành nghề, bước khẳng định vị nước mở rộng thị trường nước ngoài, chiến lược phát triển Tập đoàn Điện lực Việt Nam xác định Trong đó: Về sản xuất kinh doanh điện năng, ưu tiên đầu tư xây dựng 15 cơng trình nguồn điện có hiệu kinh tế cao, phát triển nhà máy điện với tỉ lệ thích hợp, phù hợp với khả cung cấp phân bố nguồn nguyên liệu Với lĩnh vực viễn thông, điện lực, nỗ lực đáp ứng tối đa nhu cầu thông tin liên lạc phục vụ công tác quản lý, vận hành kinh doanh Tập đoàn, phát triển loại hình dịch vụ nhằm mục tiêu chiếm lĩnh không 15% thị phần dịch vụ viễn thông công cộng vào năm 2010 Trong lĩnh vực tài chính, hướng tới mục tiêu hoạt động sản xuất kinh doanh có lãi với tỉ suất lợi nhuận vốn kinh doanh lớn 12%, đảm bảo tỉ lệ tự đầu tư 30%, xây dựng nguyên tắc xác định giá mua bán điện sở tách bạch khâu sản xuất, truyền tải, phân phối, thành lập Cơng ty Tài Điện lực, phát hành trái phiếu nước Về lĩnh vực khí điện lực, phấn đấu đến năm 2010, tự chủ phần lớn thiết bị điện đến 110 kV, đáp ứng phần nhu cầu thiết bị máy biến áp 220 kV, đồng thời cung cấp trọn khí thuỷ cơng, kết cấu thép nhà máy thuỷ điện, nhiệt điện chế tạo nước 1.6 Tập đoàn Vinashin Qua 10 năm đời (từ ngày 31/1/1996) phát triển, Vinashin tạo bước tiến dài cho ngành đóng tàu Việt Nam Từ số vốn ban đầu vẻn vẹn 150 tỷ đồng, đến Vinashin vươn lên trở thành doanh nghiệp đóng tàu hàng đầu Việt Nam với tổng số vốn 15.000 tỷ đồng Vinashin có kế hoạch phấn đấu đến năm 2015 đưa Việt Nam trở thành cường quốc đứng thứ giới đóng tàu Thủ tướng Chính phủ vừa ký định Số: 104/2006/QĐ-TTg ngày 15 tháng năm 2006 phê duyệt đề án thí điểm hình thành Tập đồn Vinashin, sở xếp, tổ chức lại Tổng công ty Công nghiệp tàu thuỷ Việt Nam Theo định này, Tập đoàn Vinashin hoạt động theo hướng đa sở hữu, sở hữu Nhà nước chủ đạo, bao gồm doanh nghiệp 100% vốn nhà nước, doanh nghiệp đa sở hữu Tập đoàn Vinashin kinh doanh đa ngành, ngành cơng nghiệp đóng mới, sửa chữa tàu thủy vận tải biển chủ đạo, gắn kết sản xuất, kinh doanh với khoa học, công nghệ, nghiên cứu triển khai, đào tạo Tập đoàn nịng cốt để ngành cơng nghiệp tàu thuỷ Việt Nam phát triển nhanh bền vững, cạnh tranh hội nhập kinh tế quốc tế Mối quan hệ cơng ty mẹ tập đồn Vinashin với chủ sở hữu nhà nước công ty con, công ty liên kết thực theo pháp luật quy định điều lệ tổ chức hoạt động công ty mẹ Thành lập từ năm 1996, đến Vinashin có 93 đơn vị thành viên với mức tăng trưởng bình quân liên tục đạt 35 - 45%/năm Hiện nay, nhiều tập đoàn lớn đến từ quốc gia có cơng nghiệp đóng tàu tiên tiến giới đến đặt hàng với Vinashin Tính đến tháng 6/2006, tổng giá trị hợp đồng đóng tàu ký Vinashin đối tác trong, nước đạt gần 5,7 tỷ USD (trong đó, hợp đồng nước đạt 1,8 tỷ USD, hợp đồng nước đạt 3,8 tỷ USD) Bốn sở đào tạo cơng nhân đóng tàu thực hành thành lập năm cho lị 3.000 cơng nhân để đáp ứng nhu cầu 30.000 cơng nhân đóng tàu năm tới Các sở chủ trương thuê chuyên gia Hàn Quốc, Trung Quốc, Ba Lan, Na Uy đào tạo thực hành cho công nhân tiếp tục tu nghiệp Nhật Bản, Đài Loan Hàn Quốc Trái phiếu Vinashin phát hành 500 tỉ đồng nước phát hành nước 16 ngồi để tạo vốn đóng tàu Vinashin nỗ lực cao để tự vượt lên mình, nhanh chóng trở thành tập đoàn kinh tế hàng đầu Việt Nam Tập đồn Vinashin sử dụng cơng cụ tài chính, thương hiệu, thị trường, khoa học cơng nghệ để điều hành thay cho mệnh lệnh hành trước Cụ thể công ty mẹ với tiềm lực tài lớn lên tới vài chục ngàn tỷ đồng nắm giữ 100% vốn cổ phần khống chế định mơ hình tổ chức quản lý, nhân chủ chốt công ty Công ty mẹ tiến hành chức thương mại chung, trực tiếp ký hợp đồng xuất lớn, dài hạn, đảm bảo thống thị trường Mục tiêu tập đoàn Vinashin đến năm 2010 trở thành quốc gia đóng tàu mạnh thứ tư giới, nâng tỷ lệ nội địa hoá từ 15% lên 60%, tạo việc làm, cải thiện đời sống người lao động, đưa mức sản lượng lên triệu tàu/năm, phấn đấu đạt 10% thị trường đóng tàu giới tương lai gần Trước mắt, ngành công nghiệp tàu thuỷ nỗ lực hoàn thành mục tiêu đề đề án phát triển công nghiệp tàu thuỷ Việt Nam Thủ tướng Chính phủ phê duyệt: đóng tàu chở hàng 80.000 DWT, tàu chở dầu thô từ 100.000-300.000 tấn, tàu container 3.000 TEU sửa chữa loại tàu có trọng tải 400.000 DWT Tập đồn Vinashin có thành cơng định đáng ghi nhận phát triển chung nước sau 10 năm hoạt động kinh doanh, quản lý, tổ chức sản xuất, đào tạo người, mở rộng, thâu tóm thị trường quốc tế, nắm chủ động hội thuận lợi Chính vậy, tập đồn Vinashin ngày phát triển lên trở thành tập đoàn kinh tế lớn mạnh Việt Nam 1.7 Tập đồn Tài – Bảo hiểm Bảo Việt Để phát huy lợi cạnh tranh bối cảnh hội nhập Bảo Việt chuyển đổi từ mơ hình tổng cơng ty quốc doanh sang mơ tập đồn Tài - Bảo hiểm kinh doanh đa ngành gồm bảo hiểm nhân thọ, chứng khoán, ngân hàng, đầu tư tài chính, bất động sản… Theo Quyết định số 310/2005/QĐ-TTg ngày 28/11/2005 Thủ tướng Chính phủ Việc chuyển đổi mơ hình tổ chức hoạt động Bảo Việt có nhiều thuận lợi thách thức bối cảnh phải hoàn thành sứ mạng tập đồn Tài - Bảo Hiểm hàng đầu thị trường Việt Nam Một số lợi Bảo Việt chuyển sang hình thức tập đồn tài – bảo hiểm: Bảo Việt doanh nghiệp bảo hiểm thành lập thị trường từ năm 1964, đến tích lũy nhiều kinh nghiệm tổ chức hoạt động, ngành nghề kinh doanh, xây dựng đội ngũ cán mạng lưới khách hàng Về mơ hình tổ chức, Bảo Việt có thời gian dài vận hành theo mơ hình tổng cơng ty có phân cấp Tổng công ty với công ty thành viên lĩnh vực nhân thọ phi nhân thọ rộng khắp tỉnh thành nước Đồng thời, Bảo Việt thành lập cơng ty chứng khốn, tham gia đầu tư chiến lược thơng qua góp vốn cổ phần, liên doanh chiến lược với đối tác nước lĩnh vực bảo hiểm, đầu tư, sản xuất dịch vụ khác… Về ngành nghề kinh doanh, Bảo Việt có 40 năm kinh nghiệm hoạt động lĩnh vực bảo hiểm phi nhân thọ, 10 năm kinh nghiệm hoạt động lĩnh vực bảo hiểm nhân thọ, đầu tư tài chính, kinh doanh bất động sản… Về nguồn nhân lực, Bảo Việt doanh nghiệp hàng đầu thị trường đội ngũ cán có lực, trình độ giàu kinh nghiệm Bên cạnh đó, Bảo Việt xây dựng phát triển tốt mối quan hệ hợp tác với doanh nghiệp bảo hiểm nước ngồi, nhà mơi giới bảo 17 hiểm tái bảo hiểm hàng đầu giới Năng lực quản trị điều hành hệ thống công nghệ thông tin bắt đầu đầu tư theo chiều sâu Bộ máy quản lý, điều hành tập đoàn Bảo Việt bao gồm: Hội đồng quản trị Ban Kiểm sốt; Tổng giám đốc, Phó Tổng giám đốc, Kế toán trưởng máy giúp việc Tập đoàn Bảo Việt kế thừa quyền nghĩa vụ pháp lý Tổng công ty Bảo hiểm Việt Nam theo quy định pháp luật Tập đoàn Bảo Việt thực đầu tư chiến lược đầu tư tài cho cơng ty độc lập như: Bảo Việt Nhân Thọ, Bảo Việt Việt Nam kinh doanh bảo hiểm phi nhân thọ, Công ty quản lý quỹ đầu tư Bảo Việt, cơng ty Chứng khốn Bảo Việt, công ty liên doanh liên kết khác kinh doanh bảo hiểm, tài nhiều ngành nghề khác Ngồi cịn có cơng ty tập đồn Bảo Việt giữ 50% vốn điều lệ; 20 công ty liên kết tập đoàn Bảo Việt giữ 50% vốn điều lệ Trong số công ty tập đoàn Bảo Việt giữ 50% vốn điều lệ, ngồi cơng ty cổ phần Chứng khốn Bảo Việt, Công ty liên doanh Bảo hiểm quốc tế Việt Nam công ty cổ phần Khách sạn Du lịch Bảo Việt, có cơng ty thành lập Ngân hàng cổ phần Bảo Việt, công ty cho th tài Bảo Việt cơng ty Bất động sản Bảo Việt Như vậy, tập đoàn Bảo Việt thức phép kinh doanh nghiệp vụ ngân hàng bất động sản Cũng theo Quyết định Thủ tướng Chính phủ, Bộ Tài định phương án cụ thể cổ phần hố tổng cơng ty Bảo hiểm Việt Nam; thành lập tập đoàn Bảo Việt công ty theo quy định hành; Quyết định chọn công ty tư vấn nước ngồi để tư vấn cổ phần hố Phê duyệt Quy chế tài Tập đồn Bảo Việt 18 19 Trong năm 2006, nhiệm vụ trọng tâm Bảo Việt thực định 310/2005/QĐ/TTg Thủ tướng Chính phủ, hồn thiện mơ hình phân cấp quản lý tập đoàn đơn vị thành viên; mở rộng hoạt động bảo hiểm lĩnh vực dịch vụ tài khác thành lập Ngân hàng cổ phần Bảo Việt, cơng ty cho th tài Bảo Việt, công ty bất động sản Bảo Việt, công ty bảo hiểm Y tế cộng động Bảo Việt Hiện nay, Bảo Việt nhà kinh doanh bảo hiểm lớn thị trường Việt Nam Bảo Việt có mạng lưới 128 cơng ty phụ thuộc, 400 phịng phục vụ khách hàng nước Doanh thu năm 2005 đạt 6.100 tỷ đồng có 3.100 tỷ đồng từ kinh doanh bảo hiểm nhân thọ, chiếm 39% thị phần bảo hiểm dẫn dầu thị trường Bên cạnh đó, tính đến năm 2005, Bảo Việt đầu tư trở lại 9.700 tỷ đồng cho kinh tế, có đến 60% đầu tư cho chương trình phát triển kinh tế - xã hội Chính Phủ Việc chuyển đổi vận hành theo mơ hình tập đồn Tài – Bảo hiểm Bảo Việt tạo điều kiện cho Bảo việt phát huy lợi quy mô kinh doanh, đa dạng hóa ngành nghề liên minh chiến lược, bảo đảm trì lợi cạnh tranh bối cảnh hội nhập tất mặt hiệu quả, chất lượng, đổi đáp ứng kỳ vọng khách hàng Một số khó khăn vướng mắc hình thành phát triển Tập đồn kinh tế Việt Nam Qua thực trạng số tập đoàn kinh tế nêu phần thấy tập đồn kinh tế mơ hình mang lại nhiều lợi ích chế thị trường Tuy nhiên, có khó khăn vướng mắc cần khắc phục để tiếp tục xây dựng phát triển tập đoàn kinh tế khác ngày vững mạnh tương lai Dưới số khó khăn vướng mắc việc hình thành phát triển tập đoàn kinh tế Việt Nam 2.1 Khó khăn mặt quản lý Nhà nước - Việc thành lập phát triển tập đoàn kinh tế gặp nhiều khó khăn vướng mắc văn pháp luật việc hướng dẫn thành lập tập đồn kinh tế Các mơ hình tập đồn kinh tế khơng giống mơ hình tổng công ty (sự độc lập thực pháp nhân, quan hệ bình đẳng trước pháp luật tổng công ty đơn vị thành viên "pháp nhân nằm pháp nhân") Chính cấu tổ chức tổng công ty tạo không rõ ràng nghĩa vụ trách nhiệm, tạo chủ động đơn vị thành viên tạo mối quan hệ đạo nặng hành chính, mệnh lệnh Mơ hình tập đồn khắc phục bất cập mô hình tổng cơng ty việc xây dựng mơ hình tập đoàn kinh tế dựa vào Luật Doanh nghiệp Nghị định 153 Chính phủ việc quản lý tổng công ty Nhà nước Tuy nhiên, nhiều hạn chế trở ngại cho việc xây dựng tập đoàn lớn Việt Nam thiếu sách khuyến khích cạnh tranh hạn chế độc quyền; hạn chế sách đầu tư nước ngồi Luật Doanh nghiệp nhà nước hành quy định chi nhánh, văn phòng đại diện Các quy định khác thành lập Doanh nghiệp nước ngồi cịn hạn chế quy mơ chưa rõ ràng pháp lý Ngồi ra, sách khoa học công nghệ, hạn chế đầu tư, tài trở ngại việc thành lập tập đoàn kinh tế - Lúng túng giải vấn đề cụ thể xây dựng đề án thí điểm mơ hình tập đồn kinh tế mối quan hệ liên kết đơn vị tập đoàn, chế thực liên kết; cấu tổ chức máy quản lý (thành phần, quyền, trách nhiệm mối quan hệ phận quản lý máy quản lý tập đồn; thương hiệu tập đồn; quy mơ 20 vốn điều lệ tiêu chí khác để xác lập tập đồn; chế sách tập đồn kinh tế - Việc điều hành tài tổng công ty quyền lực hành chủ yếu, điều hành mang tính chất đơn vị quản lý cấp trên, thẩm quyền lại khơng đầy đủ (có việc tổng cơng ty giải được, có việc phải quan cấp Bộ xử lý được) nhiều tổng công ty có tiềm lực tài q nhỏ bé - Thiếu sách khuyến khích cạnh tranh hạn chế độc quyền; sách đầu tư nước ngồi hạn chế đáng kể việc xây dựng tập đoàn kinh tế (hiện Luật doanh nghiệp quy định chi nhánh, văn phòng đại diện Các sách khoa học cơng nghệ, hạn chế đầu tư, tài chính; quy định khác thành lập doanh nghiệp nước ngồi cịn hạn chế quy mô chưa rõ ràng pháp lý) - Nhà nước khơng nên áp đặt mơ hình mẫu nhất, mơ hình cụ thể tổng công ty doanh nghiệp tự định, lựa chọn vào đặc thù (ví dụ theo mơ hình Ủy ban điều hành doanh nghiệp khối sản xuất kinh doanh, doanh nghiệp khối bán hàng, doanh nghiệp khối tài chính…) 2.2 Khó khăn vận hành quản lý nội Tập đoàn kinh tế - Trong việc quản lý điều hành tập đồn kinh tế lớn lực lãnh đạo nhà quản lý thiếu nhiều số lượng chất lượng Yếu tố người việc quản lý điều hành định thành công lớn mạnh tập đồn kinh tế - Khả liên kết cơng ty mẹ với công ty cơng ty với cịn yếu kém, chưa tạo sức mạnh tập trung, việc cạnh tranh lẫn cịn tồn Các yếu tố tạo hiệu qủa sản xuất kinh doanh thấp, sức cạnh tranh yếu điều tất yếu xảy Cho nên việc tăng cường liên kết cứng nòng cốt, điều tiết liên kết mềm theo xu hướng nâng cao hiệu quả, tăng sức cạnh tranh tập đoàn đơn vị để nâng cao chất lượng, giảm chi phí, tích tụ vốn đầu tư để tăng sức cạnh tranh tập đoàn tăng hiệu hoạt động tập đoàn kinh tế - Việc tổng cơng ty thành lập tập đồn kinh tế chưa ý đến chiến lược phát triển, thương hiệu, có thị trường tiêu thụ thị phần lớn, đơn vị thành viên hoạt động có hiệu quả, mức lao động dơi dư vừa phải yếu tố không đáp ứng đầy đủ vướng mắc khơng giải dẫn đến doanh nghiệp kinh doanh loại sản phẩm, ngành nghề, lĩnh vực đối tượng khách hàng Do khơng đa dạng hố ngành nghề, sản phẩm dịch vụ thành lập tập đoàn dễ xảy xung đột lợi ích nội điều tất yếu - Tình trạng vốn tổng cơng ty cịn hạn chế phụ thuộc nhiều vào vốn ngân sách nhà nước, yếu khả huy động nguồn vốn nhàn rỗi xã hội cấu đơn sở hữu chủ yếu Số Tổng cơng ty có phân cơng chun mơn hố, hợp tác hố mạnh mẽ cịn q Nhiều Tổng cơng ty mang tính tập hợp Doanh nghiệp thành viên ngành nghề, lĩnh vực, sản phẩm, đối tượng khách hàng thị trường nên dẫn đến xung đột lợi ích - Mối liên kết doanh nghiệp tổng cơng ty có tính chặt chẽ liên kết hành lỏng lẻo quan hệ kinh tế phân chia lợi ích Về liên kết đơn vị thành viên thuộc sở hữu (Nhà nước), tập đồn kinh tế giới có đan xen đa dạng sở hữu Bên cạnh đó, tổ chức quản lý khó 21 khăn vai trị mờ nhạt Hội đồng quản trị đặc biệt vướng mắc quan hệ quản lý Hội đồng quản trị điều hành Tổng giám đốc Sự hình thành phát triển tập đoàn kinh tế Việt Nam bước đầu, khó tránh khỏi có khó khăn vướng mắc cho phía quản lý nhà nước, phía nội tập đồn kinh tế Trên khó khăn tồn việc hình thành phát triển tập đồn kinh tế Việt Nam Cần phải có biện pháp cụ thể phải triển khai nhanh chóng biện pháp nhằm tháo gỡ khó khăn khắc phục tồn để tạo điều kiện thuận lợi cho việc phát triển tập đoàn kinh tế thời gian tới Trung tâm Thông tin Dự báo Kinh tế - xã hội Quốc gia 22 ... nâng cao hiệu doanh nghiệp nhà nước ghi rõ: “Hình thành số tập đoàn kinh doanh mạnh sở tổng cơng ty nhà nước, có tham gia thành phần kinh tế, kinh doanh đa ngành, có ngành kinh doanh chính, chun... vực kinh tế tư nhân phát triển nhìn chung khu vực rời rạc, chưa đầu tư vào ngành kinh tế mũi nhọn chưa có tiềm lực mạnh Ngoài ra, khả liên kết kinh doanh doanh nghiệp khu vực thấp Nếu quy luật kinh. .. có chun mơn hóa cao; kinh doanh đa ngành, sản xuất kinh doanh điện năng, viễn thông công cộng, khí điện lực ngành kinh doanh chính; gắn kết chặt chẽ sản xuất, kinh doanh với khoa học, công nghệ,
- Xem thêm -

Xem thêm: NHỮNG ĐẶC ĐIỂM CỦA SỰ HÌNH THÀNH VÀ PHÁT TRIỂN TẬP ĐOÀN KINH TẾ TẠI VIỆT NAM, NHỮNG ĐẶC ĐIỂM CỦA SỰ HÌNH THÀNH VÀ PHÁT TRIỂN TẬP ĐOÀN KINH TẾ TẠI VIỆT NAM

Từ khóa liên quan