0

TÊN CHUYÊN NGÀNH VÀ MÃ SỐ ĐÀO TẠO TRÌNH ĐỘ TIẾN SĨ DƯỢC HỌC HIỆN HÀNH TẠI VIỆN DƯỢC LIỆU

72 12 0
  • TÊN CHUYÊN NGÀNH VÀ MÃ SỐ ĐÀO TẠO TRÌNH ĐỘ TIẾN SĨ DƯỢC HỌC HIỆN HÀNH TẠI VIỆN DƯỢC LIỆU

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 24/12/2021, 23:04

PHỤ LỤC TÊN CHUYÊN NGÀNH VÀ MÃ SỐ ĐÀO TẠO TRÌNH ĐỘ TIẾN SĨ DƯỢC HỌC HIỆN HÀNH TẠI VIỆN DƯỢC LIỆU STT TÊN CHUYÊN NGÀNH MÃ SỐ Dược lý – Dược lâm sàng 9720205 Dược liệu - Dược học cổ truyền 9720206 PHỤ LỤC PHẦN TUYỂN SINH Phụ lục 2a Bảng tham chiếu chứng tiếng nước ngồi STT Chứng Trình độ TOEFL iBT 45 - 93 IELTS - 6.5 Cambridge examination CAE 45-59 PET Pass with Distinction CIEP/Alliance franỗaise diplomas TCF B2 DELF B2 Diplụme de Langue Goethe -Institut Goethe- Zertifikat B2 Zertifikat Deutsch für den Beruf (ZDfB) TestDaF TDN3- TDN4 Chinese Hanyu Shuiping Kaoshi (HSK) HSK level Japanese Language Proficiency Test (JLPT) N2 ТРКИ - Тест по русскому языку как ТРКИ-2 иностранному (TORFL - Test of Russian as a Foreign Language) Phụ lục 2b Phiếu đánh giá Hồ sơ thí sinh dự tuyển nghiên cứu sinh BỘ Y TẾ VIỆN DƯỢC LIỆU CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự – Hạnh Phúc PHIẾU ĐÁNH GIÁ HỒ SƠ THÍ SINH DỰ TUYỂN NGHIÊN CỨU SINH Họ tên thí sinh: Tên đề tài: Chuyên ngành dự tuyển: Người đánh giá: Thang điểm đánh giá: 100 điểm, gồm nội dung sau: TT Nội dung đánh giá Điểm tối đa 1.1 Kết học tập Kết học tập trình độ đại học Kết học tập trình độ đại học đạt loại Xuất sắc Kết học tập trình độ đại học đạt loại Giỏi Kết học tập trình độ đại học đạt loại Khá Kết học tập trình độ đại học đạt loại Trung bình Khá Kết học tập trình độ đại học đạt loại Trung bình Kết học tập trình độ thạc sĩ Bằng thạc sĩ chuyên ngành dự tuyển, ĐTB ≥8,0, loại Xuất sắc Giỏi Bằng thạc sĩ chuyên ngành dự tuyển, ĐTB ≥7,0 < 8,0, loại Khá Bằng thạc sĩ chuyên ngành dự tuyển, ĐTB ≥6,5 < 7,0, loại Trung bình Khá Bằng thạc sĩ chuyên ngành dự tuyển, ĐTB ≥5,0 < 6,5, loại Trung bình Bằng thạc sĩ khơng chun ngành dự tuyển Thành tích nghiên cứu khoa học Bài báo, cơng trình khoa học đăng tải tạp chí, hội nghị chuyên ngành ngồi nước Bài báo, cơng trình khoa học chun ngành dự tuyển đăng tạp chí nước ngồi Bài báo, cơng trình khoa học khơng chun ngành dự tuyển (chuyên ngành phù hợp) đăng tạp chí nước ngồi Bài báo, cơng trình khoa học chun ngành dự tuyển đăng tạp chí nước Bài báo, cơng trình khoa học khơng chun ngành dự tuyển (chuyên ngành phù hợp) đăng tạp chí nước 40 30 30 20 15 10 10 10 1.2 2.1 3 40 20 Tác giả chính: 10 đ/bài Đồng tác giả đ/bài Tác giả chính: đ/bài Đồng tác giả: đ/bài Tác giả chính: đ/bài Đồng tác giả: đ/bài Tác giả chính: 2,5đ/bài Đồng tác giả: đ/bài Điểm đánh giá 2.2 Thực đề tài NCKH cấp Chủ trì/tham gia ĐT cấp Nhà nước (hoặc tương đương) (đã nghiệm thu đạt) phù hợp chuyên ngành dự tuyển Chủ trì/tham gia ĐT cấp Nhà nước (hoặc tương đương) (đã nghiệm thu đạt) không phù hợp chuyên ngành dự tuyển Chủ trì/tham gia ĐT cấp Bộ (hoặc tương đương) (đã nghiệm thu đạt) phù hợp chuyên ngành dự tuyển Chủ trì/tham gia ĐT cấp Bộ (hoặc tương đương) (đã nghiệm thu đạt) không phù hợp chuyên ngành dự tuyển Chủ trì ĐT cấp sở (hoặc tương đương) (đã nghiệm thu đạt) phù hợp chuyên ngành dự tuyển Chủ trì ĐT cấp sở (hoặc tương đương) (đã nghiệm thu đạt) không phù hợp chuyên ngành dự tuyển Trình độ ngoại ngữ Bằng tốt nghiệp đại học trở lên đào tạo nước Bằng tốt nghiệp đại học ngành ngoại ngữ nước Chứng ngoại ngữ (01 chứng cao nhất): - Tiếng Anh: IELTS 5.0-6.5; TOEFL iBT 45-93; CAE 4559; PET Pass with Distinction; - Tiếng Pháp: TCF B2, DELF B2; Diplôme de Langue; - Tiếng Đức: Goethe-Zertifikat B2; ZDfB; TestDaF TDN3TDN4; - Tiếng Trung Quốc: HSK cấp độ 6; - Tiếng Nhật: JLPT N2; - Tiếng Nga: ТРКИ-2 Kinh nghiệm hoạt động chuyên môn Số năm hoạt động chuyên môn x điểm Tổng cộng 20 Chủ trì: 20 đ/1 ĐT Tham gia: đ/1 ĐT Chủ trì: 15 đ/1 ĐT Tham gia: đ/1 ĐT Chủ trì: 15 đ/1 ĐT Tham gia: đ/1 ĐT Chủ trì: 10 đ/1 ĐT Tham gia: đ/1 ĐT Chủ trì: 10 đ/1 ĐT Chủ trì: đ/1 ĐT 15 15 10 5 100 Hà Nội, ngày …… tháng ……năm …… Người đánh giá (Ký ghi rõ họ tên) Phụ lục 2c Đơn đăng ký dự tuyển nghiên cứu sinh BỘ Y TẾ VIỆN DƯỢC LIỆU CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự – Hạnh Phúc ĐƠN ĐĂNG KÝ DỰ TUYỂN NGHIÊN CỨU SINH NĂM …… Họ tên người đăng ký: Dân tộc: Ngày, tháng, năm sinh: Giới tính: Nơi sinh: Quê quán: Cơ quan công tác: Chỗ nay: Điện thoại nhà riêng: Điện thoại quan: Điện thoại di động: Email: Chuyên ngành đăng ký dự tuyển: Trình độ ngoại ngữ: Ngày tốt nghiệp đại học: .Chuyên ngành: .Nơi tốt nghiệp: Ngày tốt nghiệp cao học: .Chuyên ngành: Nơi tốt nghiệp: Thâm niên công tác: Tôi xin đảm bảo điều ghi thật, tự nguyện đăng ký dự xét tuyển nghiên cứu sinh cam kết thực nghĩa vụ tài trình đào tạo theo quy định Viện Dược liệu Bộ Giáo dục Đào tạo sau công nhận trúng tuyển nghiên cứu sinh ., ngày tháng năm Người đăng ký (Ký ghi rõ họ tên) Phụ lục 2d Sơ yếu lý lịch người dự tuyển nghiên cứu sinh CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự – Hạnh phúc SƠ YẾU LÝ LỊCH Ảnh x cm có đóng dấu giáp lai Họ tên: Dân tộc: Ngày tháng năm sinh: .Nam/nữ: Nơi sinh: Hộ thường trú: Địa nay: Chức vụ, quan công tác trước dự tuyển: Điện thoại nhà riêng: Điện thoại quan: Điện thoại di động: .Email: Ngày vào Đoàn TNCS HCM: Ngày vào Đảng CSVN: Trình độ học vấn: Nơi cấp bằng: Năm cấp bằng: Thời gian công tác chuyên môn: Q trình học tập cơng tác thân (ghi rõ ngày, tháng, năm, làm gì, đâu): Khen thưởng: Kỷ luật: Các cơng trình khoa học cơng bố: Bố mẹ, anh chị em ruột, vợ chồng, (nếu có) (Ghi rõ họ tên, năm sinh, nghề nghiệp, nơi công tác, học tập người): , ngày tháng năm Người khai (Ký ghi rõ họ tên) Xác nhận Cơ quan UBND phường (xã) Phụ lục 2e Lý lịch khoa học LÝ LỊCH KHOA HỌC I LÝ LỊCH SƠ LƯỢC Họ tên: Ngày, tháng, năm sinh: Quê quán: Học vị cao nhất: Chức danh khoa học cao nhất: Chức vụ (hiện trước nghỉ hưu): Đơn vị công tác (hiện trước nghỉ hưu): Chỗ riêng địa liên lạc: Điện thoại liên hệ: CQ: NR: E-mail: II QUÁ TRÌNH ĐÀO TẠO Đại học Ngành học: Nơi đào tạo: Bằng đại học thứ 2: Ngành học: Nơi đào tạo: Sau đại học Bằng thạc sĩ chuyên ngành: Nơi đào tạo: Bằng Tiến sĩ/Phó tiến sĩ chuyên ngành: Nơi đào tạo: Tên chuyên đề luận án bậc cao nhất: Ngoại ngữ: III QUÁ TRÌNH CƠNG TÁC Thời gian Nơi cơng tác Giới tính: Nơi sinh: Dân tộc: Năm, nơi công nhận học vị: Năm công nhận, bổ nhiệm: DĐ: Fax: Hệ đào tạo: Năm tốt nghiệp: Hệ đào tạo: Năm tốt nghiệp: Năm cấp bằng: Năm cấp bằng: Mức độ sử dụng: Mức độ sử dụng: Cơng việc đảm nhiệm IV Q TRÌNH NGHIÊN CỨU KHOA HỌC Các đề tài nghiên cứu khoa học tham gia: TT Tên đề tài nghiên cứu/Lĩnh vực ứng dụng Năm hoàn thành Đề tài cấp (NN, Bộ, ngành, trường) Trách nhiệm tham gia đề tài Các cơng trình khoa học cơng bố: (tên cơng trình, năm cơng bố, nơi cơng bố…) ……., ngày tháng năm Người khai kí tên Xác nhận quan (Ghi rõ chức danh, học vị) Phụ lục 2f Thư giới thiệu ứng viên dự tuyển nghiên cứu sinh CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự – Hạnh phúc THƯ GIỚI THIỆU ỨNG VIÊN DỰ XÉT TUYỂN NGHIÊN CỨU SINH Kính gửi: Viện Dược liệu Tên là: Học hàm: .Học vị: Chức vụ: Đơn vị công tác: Điện thoại: Cơ quan: Nhà riêng: Di động: Tơi có thời gian tháng công tác, hoạt động chuyên mơn với ơng/bà ……………… Tơi có số nhận xét, đánh giá lực, phẩm chất ông/bà ……….…… cụ thể sau: Phẩm chất đạo đức: Năng lực hoạt động chuyên môn: Phương pháp làm việc: Khả nghiên cứu: Khả làm việc theo nhóm: Điểm mạnh yếu người dự tuyển: Triển vọng phát triển chuyên môn: Trình độ ngoại ngữ để tham khảo tài liệu, tham gia hoạt động quốc tế chuyên môn phục vụ nghiên cứu khoa học thực đề tài luận án: Những nhận xét khác: Với phẩm chất đạo đức, lực chuyên môn trên, ông/bà hoàn toàn đủ khả để làm nghiên cứu sinh Tôi xin trân trọng giới thiệu ông/ bà: đến Viện Dược liệu để đăng ký xét tuyển nghiên cứu sinh năm Xin trân trọng giới thiệu! Xác nhận quan người giới thiệu ……, ngày tháng năm….… Người giới thiệu (Ký ghi rõ họ tên) Phụ lục 2g Đề cương nghiên cứu Trang bìa 1.1 Trang bìa 10 PHỤ LỤC CÁC MẪU LIÊN QUAN ĐẾN PHẢN BIỆN ĐỘC LẬP Phụ lục 5a Bản nhận xét luận án tiến sĩ phản biện độc lập CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự – Hạnh phúc BẢN NHẬN XÉT LUẬN ÁN TIẾN SĨ (Dành cho phản biện độc lập) Họ tên người viết nhận xét (học hàm/học vị): Đơn vị công tác: Tên đề tài: Chuyên ngành: Họ tên NCS: Mã số: NỘI DUNG BẢN NHẬN XÉT Nội dung nhận xét phải nêu ý kiến đánh giá vấn đề sau: Tính cấp thiết/cần thiết ý nghĩa khoa học ý nghĩa thực tiễn đề tài luận án Sự không trùng lặp đề tài nghiên cứu so với cơng trình nghiên cứu ngồi nước; tính trung thực, rõ ràng đầy đủ trích dẫn tài liệu tham khảo Sự phù hợp tên đề tài với nội dung, nội dung với chuyên ngành mã số chuyên ngành Độ tin cậy tính đại (hoặc thích hợp) phương pháp sử dụng để nghiên cứu Kết nghiên cứu tác giả; đóng góp cho phát triển khoa học chuyên ngành; đóng góp cho phục vụ sản xuất, kinh tế, quốc phòng, xã hội đời sống Ý nghĩa khoa học, giá trị độ tin cậy kết Kết cấu hình thức luận án hướng dẫn theo quy chế hay không? Các cơng trình cơng bố tác giả tạp chí chuyên ngành phản ánh kết chủ yếu luận án hay không giá trị khoa học cơng trình cơng bố, nhận định phản biện độc lập tạp chí đăng cho NCS Phản biện độc lập đồng ý hay không đồng ý cho NCS bảo vệ cấp Viện? Trường hợp không đồng ý, đề nghị cho biết: a) Tồn luận án khơng đạt u cầu, khơng thể cho phép bảo vệ cấp Viện hay b) NCS phải bổ sung, sửa đổi phần nào, sau đưa để bảo vệ cấp Viện hay phản biện độc lập cần xem xét lại có ý kiến sau ……, ngày tháng năm 20 Người viết nhận xét 58 Phụ lục 5b Báo cáo sửa chữa luận án tiến sĩ theo góp ý phản biện độc lập CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự – Hạnh phúc BÁO CÁO SỬA CHỮA LUẬN ÁN TIẾN SĨ DƯỢC HỌC THEO GÓP Ý CỦA PHẢN BIỆN ĐỘC LẬP Kính gửi: - Thầy (cơ) phản biện độc lập - Phòng Quản lý Khoa học Đào tạo – Viện Dược liệu Họ tên NCS: Tên đề tài luận án: Chuyên ngành: Mã số: Sau nhận nhận xét Thầy (cô) phản biện độc lập góp ý cho luận án, nghiên cứu sinh xin chân thành cảm ơn Thầy (cô) phản biện dành thời gian, công sức đọc nhận xét đánh giá luận án Căn nhận xét góp ý phản biện độc lập, nghiên cứu sinh xin giải trình nội dung bổ sung, sửa chữa, cụ thể sau: Ý kiến thứ nhất: Ý kiến thứ hai: … Trên toàn nội dung sửa chữa, bổ sung giải trình nghiên cứu sinh Xin chân thành cảm ơn! ……, ngày tháng năm 201… NGHIÊN CỨU SINH (Ký ghi rõ họ tên) TẬP THỂ HƯỚNG DẪN (Ký ghi rõ họ tên) 59 PHỤ LỤC CÁC MẪU LIÊN QUAN ĐẾN ĐÁNH GIÁ LUẬN ÁN CẤP VIỆN Phụ lục 6a Đơn đề nghị bảo vệ luận án tiến sĩ cấp Viện CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự – Hạnh phúc ĐƠN ĐỀ NGHỊ BẢO VỆ LUẬN ÁN TIẾN SĨ CẤP VIỆN Kính gửi: - Viện trưởng Viện Dược liệu - Phòng Quản lý Khoa học Đào tạo Tên là: Công tác tại: Tôi công nhận nghiên cứu sinh Viện Dược liệu theo Quyết định số ……/QĐ-VDL ngày … tháng … năm … Viện trưởng Viện Dược liệu, niên khóa…… ; cơng nhận đề tài luận án người hướng dẫn theo Quyết định số ……./QĐ-VDL ngày … tháng … năm … Viện trưởng Viện Dược liệu Tên đề tài luận án: Chuyên ngành: Mã số: Tập thể hướng dẫn: Sau thời gian học tập thực đề tài nghiên cứu, đến tơi hồn thành chương trình học tập theo quy định cho nghiên cứu sinh, bảo vệ luận án cấp Cơ sở tổ chức vào ngày … tháng … năm … Hội đồng đánh giá luận án cấp Cơ sở thông qua Tôi đáp ứng đầy đủ điều kiện để bảo vệ luận án theo quy định hành Vì tơi làm đơn kính đề nghị Viện Dược liệu cho phép bảo vệ luận án trước Hội đồng đánh giá luận án cấp Viện Tôi xin trân trọng cảm ơn! ……, ngày tháng năm NGHIÊN CỨU SINH (Ký ghi rõ họ tên) TẬP THỂ HƯỚNG DẪN (Ký ghi rõ họ tên) 60 Phụ lục 6b Tóm tắt luận án Trang bìa 1.1 Mẫu trang bìa (Khổ 140 x 200 mm) BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO BỘ Y TẾ VIỆN DƯỢC LIỆU Họ tên nghiên cứu sinh TÊN LUẬN ÁN Chuyên ngành : Mã số : TÓM TẮT LUẬN ÁN TIẾN SĨ DƯỢC HỌC Hà Nội, Năm 20… 61 1.2 Mẫu trang bìa (Khổ 140 x 200 mm) (Tóm tắt luận án in mặt kể bìa) Cơng trình hồn thành : Người hướng dẫn khoa học : (ghi rõ họ tên, chức danh khoa học) Phản biện 1: Phản biện 2: Phản biện 3: Luận án bảo vệ trước Hội đồng đánh giá luận án cấp Viện họp : Vào hồi ………… giờ……….ngày……….tháng…… năm Có thể tìm hiểu luận án thư viện : - Thư viện Quốc gia VN - Thư viện Viện Dược liệu 62 Quy định bố cục Tóm tắt luận án Tóm tắt luận án in với số lượng từ 60 - 70 bản, kích thước 140-200 mm (khổ A5 = khổ A4 gập đơi) Tóm tắt luận án phải trình bày rõ ràng, mạch lạc, sẽ, khơng tẩy xóa Số bảng biểu, hình vẽ, đồ thị phải có số luận án Tóm tắt luận án trình bày nhiều 24 trang in mặt giấy, cỡ chữ Times New Roman 11 Mật độ chữ bình thường, khơng nén kéo giãn khoảng cách chữ Chế độ giãn dòng Exactly 17 pt Lề trên, lề dưới, lề trái, lề phải cm Các bảng biểu trình bày theo chiều ngang khổ giấy đầu bảng lề trái trang Tóm tắt luận án phải phản ánh trung thực kết cấu, bố cục nội dung luận án, phải ghi đủ toàn văn kết luận luận án Cuối tóm tắt luận án danh mục cơng trình tác giả cơng bố liên quan đến đề tài luận án với đầy đủ thông tin tác giả, năm xuất bản, tên báo, tên tạp chí, tập, số, số trang báo tạp chí Danh mục in bìa tóm tắt luận án 63 Phụ lục 6c Bản nhận xét Tóm tắt luận án tiến sĩ CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự – Hạnh phúc BẢN NHẬN XÉT TÓM TẮT LUẬN ÁN TIẾN SĨ DƯỢC HỌC Họ tên người viết nhận xét (Học hàm/Học vị): Đơn vị công tác: Số điện thoại liên lạc: Tên đề tài luận án: Chuyên ngành: Mã số: Họ tên NCS: NỘI DUNG NHẬN XÉT - Tính cấp thiết/cần thiết luận án - Ý nghĩa khoa học thực tiễn đề tài - Độ tin cậy phương pháp nghiên cứu tính trung thực kết - Sự phù hợp nội dung nghiên cứu với tên luận án mã số chuyên ngành - Nội dung luận án có trùng lặp với đề tài nghiên cứu tác giả khác không - Nhận xét điểm luận án Mức độ đáp ứng yêu cầu LATS - Ý kiến đóng góp (câu hỏi có) - Ý kiến việc đưa bảo vệ trước Hội đồng cấp Viện hay không ……, ngày tháng năm 201… Người viết nhận xét (Ký ghi rõ họ tên) 64 Phụ lục 6d Thông tin đóng góp luận án THƠNG TIN NHỮNG ĐĨNG GÓP MỚI CỦA LUẬN ÁN Họ tên nghiên cứu sinh: Tên luận án: Chuyên ngành: Mã số: Họ tên cán hướng dẫn (học hàm, học vị): Tên sở đào tạo: Viện Dược liệu Tóm tắt kết luận luận án: ……, ngày tháng năm Nghiên cứu sinh Cán hướng dẫn NEW FINDINGS OF DOCTORAL DISSERTATION Name of Doctoral candidate: Dissertation title: Speciality: Code of speciality: Name of academic advisors: Name of academic institute: National Institute of Medicinal Materials Summary of new findings of the dissertation: Place, Date…………………… Doctoral Candidate Academic advisors 65 Phụ lục 6e Trích yếu luận án TĨM TẮT LUẬN ÁN Họ tên nghiên cứu sinh: Tên luận án: Chuyên ngành: Mã số: Họ tên cán hướng dẫn (học hàm, học vị): Tên sở đào tạo: Viện Dược liệu Nội dung tóm tắt luận án: Mục tiêu Phương pháp nghiên cứu Kết kết luận ……, ngày tháng năm Nghiên cứu sinh Cán hướng dẫn SUMMARY OF DISSERTATION Name of Doctoral candidate: Dissertation title: Speciality: Code of speciality: Name of academic advisors: Name of academic institute: National Institute of Medicinal Materials Summary of the dissertation: Objectives Methods Results and conclusion Place, Date…………………… Doctoral Candidate Academic advisors 66 Phụ lục 6f Bản nhận xét luận án tiến sĩ thành viên Hội đồng cấp Viện CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự – Hạnh phúc BẢN NHẬN XÉT LUẬN ÁN TIẾN SĨ (Dùng cho tất thành viên Hội đồng cấp Viện) Họ tên người viết nhận xét (học hàm/học vị): Đơn vị công tác: Chức trách/nhiệm vụ Hội đồng: Số điện thoại liên lạc: Họ tên NCS: Tên đề tài: Chuyên ngành: Mã số: NỘI DUNG BẢN NHẬN XÉT Nội dung nhận xét phải nêu ý kiến đánh giá vấn đề sau: Tính cấp thiết/cần thiết, ý nghĩa khoa học ý nghĩa thực tiễn đề tài luận án Sự không trùng lặp đề tài nghiên cứu so với cơng trình nghiên cứu ngồi nước; tính trung thực, rõ ràng đầy đủ trích dẫn tài liệu tham khảo Sự phù hợp tên đề tài với nội dung, nội dung với chuyên ngành mã số chuyên ngành Độ tin cậy tính đại (hoặc thích hợp) phương pháp sử dụng để nghiên cứu Kết nghiên cứu tác giả; đóng góp cho phát triển khoa học chuyên ngành; đóng góp cho phục vụ sản xuất, kinh tế, quốc phòng, xã hội đời sống Ý nghĩa khoa học, giá trị độ tin cậy kết Các kết đạt luận án có đảm bảo yêu cầu luận án tiến sĩ hay không Ưu nhược điểm nội dung, kết cấu hình thức luận án Nội dung luận án công bố tạp chí chuyên ngành giá trị khoa học cơng trình cơng bố Kết luận chung cần khẳng định mức độ đáp ứng yêu cầu luận án tiến sĩ; tóm tắt luận án phản ánh trung thành nội dung luận án hay khơng; luận án đưa bảo vệ để nhận học vị tiến sĩ hay khơng? (cần nêu rõ u cầu địi hỏi nghiên cứu sinh phải bổ sung hoàn chỉnh luận án cho ý kiến rõ ràng đồng ý hay chưa đồng ý để luận án bảo vệ cấp Viện) ……, ngày tháng năm 201… Người viết nhận xét (Ký ghi rõ họ tên) 67 Phụ lục 6g Phiếu đánh giá luận án tiến sĩ cấp Viện BỘ Y TẾ VIỆN DƯỢC LIỆU CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự – Hạnh phúc PHIẾU ĐÁNH GIÁ LUẬN ÁN TIẾN SĨ CẤP VIỆN Hội đồng đánh giá luận án tiến sĩ cấp Viện thành lập theo Quyết định số … /QĐ-VDL ngày … tháng … năm … Viện trưởng Viện Dược liệu họp …… - Viện Dược liệu ngày … tháng … năm … để đánh giá luận án tiến sĩ nghiên cứu sinh: Họ tên nghiên cứu sinh: Đề tài luận án: Chuyên ngành: Mã số: Ý KIẾN ĐÁNH GIÁ (Đánh dấu X vào trống tương ứng) KHƠNG ĐẠT ĐẠT  68  Phụ lục 6h Biên họp Ban kiểm phiếu Hội đồng đánh giá luận án cấp Viện BỘ Y TẾ VIỆN DƯỢC LIỆU CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự – Hạnh phúc Hà Nội, ngày tháng năm 201… BIÊN BẢN HỌP BAN KIỂM PHIẾU CỦA HỘI ĐỒNG ĐÁNH GIÁ LUẬN ÁN TIẾN SĨ DƯỢC HỌC CẤP VIỆN Họ tên NCS: Tên đề tài luận án: Chuyên ngành: Mã số: Địa điểm bảo vệ: Thời gian: ngày tháng năm 201… Thành phần ban kiểm phiếu gồm: Trưởng ban: Ủy viên: Ủy viên: Căn Quyết định số /QĐ-VDL ngày tháng năm 201….của Viện trưởng Viện Dược liệu việc thành lập Hội đồng đánh giá luận án tiến sĩ dược học cấp Viện gồm … thành viên Số thành viên Hội đồng có mặt phiên họp đánh giá luận án … người Số phiếu phát cho thành viên Hội đồng: … phiếu Kết đánh giá: - Số phiếu đánh giá đạt/Tổng số phiếu phát ra: …/… - Số phiếu đánh giá không đạt (kể bỏ phiếu trắng): … Trưởng Ban kiểm phiếu (Ký ghi rõ họ tên) Các ủy viên kiểm phiếu (Ký ghi rõ họ tên) 69 Chủ tịch Hội đồng (Ký ghi rõ họ tên) Phụ lục 6i Biên Nghị Hội đồng đánh giá luận án cấp Viện BỘ Y TẾ VIỆN DƯỢC LIỆU CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự – Hạnh phúc Hà Nội, ngày tháng năm 201… BIÊN BẢN VÀ NGHỊ QUYẾT CỦA HỘI ĐỒNG ĐÁNH GIÁ LUẬN ÁN TIẾN SĨ DƯỢC HỌC CẤP VIỆN Họ tên NCS: Khóa (Niên khóa): Tên đề tài luận án: Chuyên ngành: Mã số: Buổi bảo vệ luận án tổ chức ………………….Viện Dược liệu vào hồi … … ngày … tháng … năm 201… Hội đồng thành lập theo Quyết định số: /QĐ-VDL ngày … tháng … năm 201… Viện trưởng Viện Dược liệu Thành phần tham dự buổi bảo vệ: - Về phía Hội đồng (danh sách, chức nhiệm thành viên Hội đồng có mặt): - Tập thể hướng dẫn: - Đại biểu tham dự (Trường, Bộ môn….): - Đại biểu khác (nếu có): A NỘI DUNG BUỔI BẢO VỆ Hội đồng nghe: - Công bố định thành lập Hội đồng đánh giá luận án cấp Viện; - Tóm tắt Lý lịch khoa học Kết học tập NCS; - Điều kiện để NCS bảo vệ luận án; - Các ý kiến yêu cầu cần làm rõ Lý lịch khoa học kết học tập NCS (nếu có); - NCS trình bày luận án thời gian … phút Đánh giá phản biện Tóm tắt ý kiến đánh giá chính, quan trọng câu hỏi đặt phản biện Đánh giá nhà khoa học ngồi Hội đồng Tổng hợp ý kiến thơng qua tóm tắt luận án Đánh giá thành viên khác Hội đồng Tóm tắt ý kiến đánh giá chính, quan trọng câu hỏi đặt thành viên Nhận xét/đánh giá đại biểu dự bảo vệ (nếu có) Tóm tắt ý kiến nhận xét luận án NCS giải trình trả lời câu hỏi Hội đồng đại biểu 70 Ghi lại nội dung câu hỏi/câu trả lời chính, quan trọng B NGHỊ QUYẾT CỦA HỘI ĐỒNG Các thành viên Hội đồng trí thơng qua Nghị Hội đồng sau: Đánh giá chung Hội đồng - Tên đề tài luận án có phù hợp với nội dung mã số chuyên ngành, có trùng lặp tên đề tài nội dung với luận án bảo vệ hay không - Ý nghĩa khoa học thực tiễn đề tài - Những kết đạt - Những thiếu sót luận án nội dung hình thức Kết luận Hội đồng - Mức độ đáp ứng yêu cầu luận án tiến sĩ nội dung hình thức theo quy định - Những điểm cần bổ sung, sửa chữa (nếu có) trước nộp luận án cho Thư viện Quốc gia Việt Nam - Căn kết đánh giá Hội đồng Ban kiểm phiếu báo cáo, kết bỏ phiếu đánh giá luận án Hội đồng cấp Viện sau: + Số phiếu đánh giá đạt/ Tổng số phiếu phát ra: …/… phiếu + Số phiếu Không đạt (kể bỏ phiếu trắng): …/… phiếu Hội đồng trí đề nghị Viện trưởng Viện Dược liệu xét duyệt định công nhận (hoặc không) cấp (hoặc không) tiến sĩ Dược học cho NCS……… THƯ KÝ HỘI ĐỒNG (Ký ghi rõ họ tên) CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG (Ký ghi rõ họ tên) VIỆN TRƯỞNG 71 Phụ lục 6k Báo cáo sửa chữa luận án tiến sĩ cấp Viện CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự – Hạnh phúc BÁO CÁO SỬA CHỮA LUẬN ÁN TIẾN SĨ DƯỢC HỌC CẤP VIỆN Kính gửi: - Hội đồng đánh giá luận án tiến sĩ Dược học cấp Viện - Phòng Quản lý Khoa học Đào tạo - Viện Dược liệu Họ tên NCS: Tên đề tài luận án: Chuyên ngành: Mã số: Đã bảo vệ luận án tiến sĩ Dược học vào hồi … … ngày … tháng … năm 201… …………… Viện Dược liệu theo Quyết định số /QĐ-VDL ngày tháng năm 201… Viện trưởng Viện Dược liệu NỘI DUNG SỬA CHỮA, HOÀN CHỈNH Những nội dung sửa chữa theo yêu cầu Hội đồng Yêu cầu ghi cụ thể nội dung trước sau sửa chữa hoàn chỉnh Những nội dung xin bảo lưu (nếu có) u cầu giải trình cụ thể ý kiến xin bảo lưu Hà Nội, ngày tháng năm 201… NGHIÊN CỨU SINH (Ký ghi rõ họ tên) TẬP THỂ HƯỚNG DẪN (Ký ghi rõ họ tên) Ý KIẾN CỦA CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG VÀ CÁC THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG (Ký ghi rõ họ tên) 72 ... cứu sinh Viện Dược liệu theo Quy? ??t định số ……/QĐVDL ngày … tháng … năm … Viện trưởng Viện Dược liệu, niên khóa…… ; cơng nhận đề tài luận án người hướng dẫn theo Quy? ??t định số ……./QĐ-VDL ngày... cứu sinh Viện Dược liệu theo Quy? ??t định số ……/QĐVDL ngày … tháng … năm … Viện trưởng Viện Dược liệu, niên khóa…… ; cơng nhận đề tài luận án người hướng dẫn theo Quy? ??t định số ……./QĐ-VDL ngày... cứu sinh Viện Dược liệu theo Quy? ??t định số ……/QĐVDL ngày … tháng … năm … Viện trưởng Viện Dược liệu, niên khóa…… ; cơng nhận đề tài luận án người hướng dẫn theo Quy? ??t định số ……./QĐ-VDL ngày
- Xem thêm -

Xem thêm: TÊN CHUYÊN NGÀNH VÀ MÃ SỐ ĐÀO TẠO TRÌNH ĐỘ TIẾN SĨ DƯỢC HỌC HIỆN HÀNH TẠI VIỆN DƯỢC LIỆU, TÊN CHUYÊN NGÀNH VÀ MÃ SỐ ĐÀO TẠO TRÌNH ĐỘ TIẾN SĨ DƯỢC HỌC HIỆN HÀNH TẠI VIỆN DƯỢC LIỆU

Hình ảnh liên quan

PHỤ LỤC 2. PHẦN TUYỂN SINH Phụ lục 2a.  - TÊN CHUYÊN NGÀNH VÀ MÃ SỐ ĐÀO TẠO TRÌNH ĐỘ TIẾN SĨ DƯỢC HỌC HIỆN HÀNH TẠI VIỆN DƯỢC LIỆU

2..

PHẦN TUYỂN SINH Phụ lục 2a. Xem tại trang 2 của tài liệu.
Bảng tham chiếu các chứng chỉ tiếng nước ngoài - TÊN CHUYÊN NGÀNH VÀ MÃ SỐ ĐÀO TẠO TRÌNH ĐỘ TIẾN SĨ DƯỢC HỌC HIỆN HÀNH TẠI VIỆN DƯỢC LIỆU

Bảng tham.

chiếu các chứng chỉ tiếng nước ngoài Xem tại trang 2 của tài liệu.
Bảng điểm nghiên cứu sinh - TÊN CHUYÊN NGÀNH VÀ MÃ SỐ ĐÀO TẠO TRÌNH ĐỘ TIẾN SĨ DƯỢC HỌC HIỆN HÀNH TẠI VIỆN DƯỢC LIỆU

ng.

điểm nghiên cứu sinh Xem tại trang 37 của tài liệu.

Từ khóa liên quan

Mục lục

Xem thêm