0

Thích ứng với hoạt động học tập theo học chế tín chỉ của sinh viên Đại học Thái Nguyên.

262 7 0
  • Thích ứng với hoạt động học tập theo học chế tín chỉ của sinh viên Đại học Thái Nguyên.

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 25/11/2021, 20:37

Thích ứng với hoạt động học tập theo học chế tín chỉ của sinh viên Đại học Thái Nguyên.Thích ứng với hoạt động học tập theo học chế tín chỉ của sinh viên Đại học Thái Nguyên.Thích ứng với hoạt động học tập theo học chế tín chỉ của sinh viên Đại học Thái Nguyên.Thích ứng với hoạt động học tập theo học chế tín chỉ của sinh viên Đại học Thái Nguyên.Thích ứng với hoạt động học tập theo học chế tín chỉ của sinh viên Đại học Thái Nguyên. VIỆN HÀN LÂM KHOA HỌC XÃ HỘI VIỆT NAM HỌC VIỆN KHOA HỌC XÃ HỘI ––––––––––––––––– NGUYỄN THỊ ÚT SÁU THÍCH ỨNG VỚI HOẠT ĐỘNG HỌC TẬP THEO HỌC CHẾ TÍN CHỈ CỦA SINH VIÊN ĐẠI HỌC THÁI NGUYÊN Chuyên ngành: Tâm lý học chuyên ngành Mã số: 62 31 80 05 LUẬN ÁN TIẾN SĨ TÂM LÝ HỌC Ngƣời hƣớng dẫn khoa học: PGS.TS NGUYỄN HỮU THỤ HÀ NỘI - 2013 LỜI CAM ĐOAN Tôi xin cam đoan cơng trình nghiên cứu riêng tơi Các số liệu kết nghiên cứu luận án trung thực chƣa cơng bố cơng trình khác Tác giả luận án Nguyễn Thị Út Sáu LỜI CẢM ƠN Tôi xin chân thành cảm ơn Lãnh đạo Học viện Khoa học Xã hội - Viện Hàn lâm Khoa học Xã hội Việt Nam; Phòng Đào tạo; Khoa Tâm lý học - Học viện Khoa học Xã hội - Viện Hàn lâm Khoa học Xã hội Việt Nam; Viện Tâm lý học - Viện Hàn lâm Khoa học Xã hội Việt Nam nhà khoa học giúp đỡ tạo điều kiện để tơi hồn thành cơng trình nghiên cứu Tơi xin bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc đến PGS.TS Nguyễn Hữu Thụ, ngƣời hƣớng dẫn khoa học tận tình dẫn, giúp đỡ tơi suốt q trình thực luận án Tơi xin bày tỏ lịng biết ơn tới Ban Giám hiệu, Ban Chủ nhiệm Khoa Tâm lý - Giáo dục, Phòng Đào tạo, Phòng Thanh tra - Khảo thí Đảm bảo chất lƣợng giáo dục, Phịng Cơng tác học sinh - sinh viên, giảng viên em sinh viên Trƣờng Đại học sƣ phạm - Đại học Thái Nguyên động viên, tạo điều kiện để tơi hồn thành luận án Tơi xin gửi lời cảm ơn chân thành tới Ban Giám hiệu, Phòng Đào tạo, Phòng Thanh tra - Khảo thí Đảm bảo chất lƣợng giáo dục, Phịng Cơng tác học sinh - sinh viên; giảng viên sinh viên Trƣờng Đại học Nông Lâm - Đại học Thái Nguyên; Trƣờng Đại học Công nghệ Thông tin Truyền thông - Đại học Thái Nguyên tạo điều kiện giúp đỡ để tổ chức nghiên cứu thực tiễn luận án Tôi xin bày tỏ biết ơn sâu sắc đến gia đình, ngƣời thân, bạn đồng nghiệp, ngƣời ln động viên, khuyến khích giúp đỡ mặt để tơi hồn thành cơng việc nghiên cứu Hà Nội, tháng 10 năm 2013 Tác giả luận án Nguyễn Thị Út Sáu MỤC LỤC LỜI CAM ĐOAN .i LỜI CẢM ƠN ii MỤC LỤC iii DANH MỤC CÁC KÝ HIỆU, CÁC CHỮ VIẾT TẮT v DANH MỤC CÁC BẢNG .vi DANH MỤC CÁC BIỂU ĐỒ, HÌNH viii MỞ ĐẦU 1 Lý chọn đề tài Mục đích nghiên cứu Nhiệm vụ nghiên cứu Đối tƣợng nghiên cứu Khách thể nghiên cứu Giới hạn phạm vi nghiên cứu .3 Giả thuyết khoa học .4 Các phƣơng pháp nghiên cứu Đóng góp luận án 10 Cấu trúc luận án CHƢƠNG 1: CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ THÍCH ỨNG, THÍCH ỨNG VỚI HOẠT ĐỘNG HỌC TẬP THEO HỌC CHẾ TÍN CHỈ 1.1 Vài nét lịch sử nghiên cứu thích ứng, thích ứng với hoạt động học tập 1.1.1 Nghiên cứu thích ứng ngƣời nói chung 1.1.2 Nghiên cứu thích ứng với hoạt động học tập 1.2 Lý luận thích ứng với hoạt động học tập theo học chế tín sinh viên 19 1.2.1 Thích ứng 19 1.2.2 Hoạt động học tập theo học chế tín 23 1.3 Biểu mức độ thích ứng với hoạt động học tập theo học chế tín sinh viên 38 1.3.1 Các mặt biểu thích ứng với hoạt động học tập theo học chế tín sinh viên 38 1.3.2 Mức độ thích ứng với hoạt động học tập theo học chế tín sinh viên 47 1.4 Các yếu tố ảnh hƣởng tới thích ứng với hoạt động học tập theo học chế tín sinh viên 50 TIỂU KẾT CHƢƠNG 53 CHƢƠNG 2: TỔ CHỨC VÀ PHƢƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU 55 2.1 Vài nét địa bàn khách thể nghiên cứu 55 2.2 Tổ chức phƣơng pháp nghiên cứu .59 TIỂU KẾT CHƢƠNG 72 CHƢƠNG 3: KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU THỰC TIỄN 73 3.1 Thực trạng thích ứng sinh viên Đại học Thái Nguyên với hoạt động học tập theo học chế tín 75 3.1.1 Thích ứng sinh viên Đại học Thái Nguyên với hoạt động học tập theo học chế tín thể qua nhận thức 73 3.1.2 Thích ứng sinh viên với hoạt động học tập theo học chế tín đƣợc biểu mặt thái độ 89 3.1.3 Thích ứng với hoạt động học tập theo học chế tín sinh viên Đại học Thái Nguyên đƣợc biểu mặt hành động 99 3.1.4 Mối quan hệ mặt biểu thích ứng với hoạt động học tập theo học chế tín sinh viên Đại học Thái Nguyên 116 3.1.5 Đánh giá chung thích ứng với hoạt động học tập theo học chế tín sinh viên Đại học Thái Nguyên 114 3.2 Các yếu tố ảnh hƣởng đến thích ứng sinh viên Đại học Thái Nguyên với hoạt động học tập theo học chế tín 120 3.3 Thích ứng với hoạt động học tập theo tín sinh viên Đại học Thái Nguyên qua phân tích số trƣờng hợp điển hình 123 3.4 Đề xuất biện pháp Tâm lý - Giáo dục nâng cao khả thích ứng với hoạt động học tập theo học chế tín cho sinh viên ĐH Thái Nguyên 128 3.5 Kết thực nghiệm .131 TIỂU KẾT CHƢƠNG 140 KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ 141 Kết luận 141 Kiến nghị 142 DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO .144 DANH MỤC CÁC KÝ HIỆU, CÁC CHỮ VIẾT TẮT Chữ viết tắt Xin đọc ĐHTN Đại học Thái Nguyên ĐHSP Đại học Sƣ phạm ĐHNL Đại học Nông Lâm ĐHCNTT&TT Đại học Công nghệ Thông tin Truyền thông ĐH Đại học HĐHT Hoạt động học tập HCTC Học chế tín SV Sinh viên GV Giảng viên DANH MỤC CÁC BẢNG Bảng 2.1: Phân loại mẫu nghiên cứu .58 Bảng 3.1: Nhận thức chất phƣơng thức đào tạo theo tín sinh viên 73 Bảng 3.2: Nhận thức sinh viên đặc trƣng phƣơng thức đào tạo theo tín 75 Bảng 3.3: Nhận thức sinh viên mức độ quan trọng yêu cầu hành động học tập theo học chế tín .77 Bảng 3.4: Nhận thức sinh viên tác dụng phƣơng thức đào tạo theo tín ngƣời học 82 Bảng 3.5: Nhận thức sinh viên nhiệm vụ học tập học chế tín .84 Bảng 3.6: Mức độ chủ động sinh viên thực hành động học tập theo tín 89 Bảng 3.7: Cảm xúc sinh viên thực hành động học tập theo tín 92 Bảng 3.8: Mức độ hài lòng sinh viên tham gia học tập theo học chế tín 93 Bảng 3.9: Mức độ tích cực sinh viên góp phần chuyển đổi sang học chế tín 95 Bảng 3.10: Kết hành động xây dựng kế hoạch học tập sinh viên 99 Bảng 3.11: Kết hành động thực học lý thuyết sinh viên 102 Bảng 3.12: Kết hành động thực thảo luận nhóm sinh viên 104 Bảng 3.13: Kết hành động thực Xêmina sinh viên 105 Bảng 3.14: Kết hành động thực thực hành, thực tập, thí nghiệm sinh viên 107 Bảng 3.15: Kết hành động thực tự học, tự nghiên cứu SV 110 Bảng 3.16: Kết hành động thực kiểm tra, đánh giá theo tín sinh viên 111 Bảng 3.17 Đánh giá chung thích ứng với HĐHT theo HCTC SV ĐHTN 116 Bảng 3.18 Mối tƣơng quan thích ứng với kết học tập sinh viên 119 Bảng 3.19 Mức độ ảnh hƣởng yếu tố tới thích ứng sinh viên với hoạt động học tập theo học chế tín 120 Bảng 3.20 Thích ứng sinh viên với hành động xây dựng kế hoạch học tập phƣơng thức đào tạo theo tín trƣớc sau thực nghiệm 131 Bảng 3.21 Kiểm định T -Test kết thích ứng với hành động xây dựng kế hoạch học tập trƣớc sau thực nghiệm 132 Bảng 3.22 Thay đổi nhận thức sinh viên hành động xây dựng kế hoạch học tập 132 Bảng 3.23 Kiểm định T - Test nhận thức SV với hành động xây dựng kế hoạch học tập trƣớc sau thực nghiệm 132 Bảng 3.24 Thay đổi thái độ sinh viên xây dựng kế hoạch học tập 133 Bảng 3.25 Kiểm định T - Test kết thái độ sinh viên xây dựng kế hoạch học tập trƣớc sau thực nghiệm 133 Bảng 3.26 Thay đổi kết thực hành động xây dựng kế hoạch học tập sinh viên 134 Bảng 3.27 Kiểm định T - Test kết thực hành động xây dựng kế hoạch học tập SV trƣớc sau thực nghiệm 134 Bảng 3.28 Thay đổi thích ứng sinh viên với hành động Xêmina phƣơng thức đào tạo theo tín trƣớc sau thực nghiệm 135 Bảng 3.29 Kiểm định T - Test kết thích ứng sinh viên với hành động Xêmina trƣớc sau thực nghiệm 135 Bảng 3.30 Nhận thức sinh viên hành động Xêmina trƣớc sau thực nghiệm 136 Bảng 3.31 Kiểm định T - Test kết nhận thức sinh viên với hành động Xêmina trƣớc sau thực nghiệm 136 Bảng 3.32 Thái độ sinh viên thực hành động Xêmina trƣớc sau thực nghiệm 137 Bảng 3.33 Kiểm định T- Test kết thái độ sinh viên thực hành động Xêmina trƣớc sau thực nghiệm 137 Bảng 3.34 Kết thực hành động Xêmina trƣớc sau thực nghiệm 138 Bảng 3.35 Kiểm định T - Test kết hành động Xêmina sinh viên trƣớc sau thực nghiệm .138 Bảng 3.36 Kiểm định kết thực nghiệm 139 DANH MỤC CÁC BIỂU ĐỒ, HÌNH Biểu đồ 3.1: Đánh giá chung nhận thức phƣơng thức đào tạo theo HCTC sinh viên Đại học Thái Nguyên 86 Biểu đồ 3.2: So sánh nhận thức phƣơng thức đào tạo theo HCTC sinh viên trƣờng Đại học .87 Biểu đồ 3.3: So sánh nhận thức phƣơng thức đào tạo theo HCTC sinh viên khóa học 88 Biểu đồ 3.4: Đánh giá chung thái độ tham gia HĐHT theo HCTC sinh viên Đại học Thái Nguyên 97 Biểu đồ 3.5: So sánh thái độ thực HĐHT theo HCTC sinh viên trƣờng Đại học .98 Biểu đồ 3.6: So sánh thái độ thực HĐHT theo HCTC sinh viên khóa học .99 Biểu đồ 3.7: Đánh giá chung kết thực hành động học tập theo HCTC sinh viên Đại học Thái Nguyên 112 Biểu đồ 3.8: So sánh kết thực hành động học tập theo HCTC sinh viên trƣờng Đại học 113 Biểu đồ 3.9: So sánh kết thực hành động học tập theo HCTC sinh viên khóa học 114 Biểu đồ 3.10: Đánh giá chung thích ứng với HĐHT theo HCTC sinh viên Đại học Thái Nguyên 116 Biểu đồ 3.11: So sánh thích ứng với HĐHT theo HCTC sinh viên trƣờng Đại học 118 Biểu đồ 3.12: So sánh thích ứng với HĐHT theo HCTC SV khóa học 119 Hình 3.1 Mối tƣơng quan mặt biểu thích ứng với hoạt động học tập theo học chế tín sinh viên Đại học Thái Nguyên .115 MỞ ĐẦU Lý chọn đề tài Xuất phát từ đòi hỏi trƣờng đại học (ĐH) phải nhanh chóng thích nghi đáp ứng u cầu thực tiễn xã hội, đồng thời tạo điều kiện cho sinh viên (SV) phát huy đƣợc lực học tập cách chủ động hiệu nhất, vào năm 1872, Viện Đại học Harvard định thay hệ thống chƣơng trình đào tạo theo niên chế cứng nhắc hệ thống chƣơng trình mềm dẻo cấu thành mơđun mà SV lựa chọn cách linh hoạt HCTC có triết lý giáo dục là: tôn trọng tạo điều kiện thuận lợi cho ngƣời học; ngƣời học trung tâm hoạt động nhà trƣờng; chƣơng trình đào tạo đƣợc thiết kế mềm dẻo, linh hoạt để giáo dục Đại học dễ dàng đáp ứng nhu cầu luôn biến đổi thị trƣờng Có thể thấy rằng, triết lý giáo dục HCTC hoàn toàn phù hợp với định hƣớng phát triển giáo dục đại học thời gian tới Thực tế cho thấy, giáo dục Việt Nam truyền thống đóng góp quan trọng cho việc phát triển đội ngũ tri thức, nhà khoa học nguồn nhân lực nƣớc nhà Tuy nhiên mơ hình đào tạo theo niên chế bộc lộ số hạn chế sau: chƣa phát huy tính tích cực, chủ động, sáng tạo tự học, tự nghiên cứu ngƣời học; chƣa thể tính mềm dẻo, linh hoạt, liên thông hội nhập quốc tế giáo dục đào tạo…Vì vậy, trƣớc yêu cầu phát triển nguồn nhân lực xã hội hƣớng tới trình hội nhập với giáo dục đại học giới, triển khai đào tạo theo HCTC xu phát triển tất yếu giáo dục ĐH Việt Nam Tổ chức đào tạo theo HCTC giáo dục đại học chủ trƣơng ngành Giáo dục Đào tạo Luật Giáo dục 2005 ghi rõ: “Chương trình giáo dục tổ chức thực theo năm học theo hình thức tích lũy tín giáo dục nghề nghiệp, giáo dục đại học” (Điều mục 4) Hay nghị Chính phủ số 14/2005/NQ-CP ngày 02/11/2005 đổi toàn diện giáo dục Việt Nam giai đoạn 2006 - 2020 nêu rõ: “Xây dựng thực lộ trình chuyển sang chế độ đào tạo theo hệ thống tín chỉ, tạo điều kiện thuận lợi để người học tích lũy kiến thức, chuyển đổi ngành nghề, liên thông, chuyển tiếp tới cấp học nước nước ngoài” 10 ... Thực trạng thích ứng sinh viên Đại học Thái Nguyên với hoạt động học tập theo học chế tín 75 3.1.1 Thích ứng sinh viên Đại học Thái Nguyên với hoạt động học tập theo học chế tín thể qua... đề: ? ?Thích ứng với hoạt động học tập theo học chế tín sinh viên Đại học Thái Nguyên? ?? 1.2 Lý luận thích ứng với hoạt động học tập theo học chế tín sinh viên 1.2.1 Thích ứng 1.2.1.1 Khái niệm thích. .. 73 3.1.2 Thích ứng sinh viên với hoạt động học tập theo học chế tín đƣợc biểu mặt thái độ 89 3.1.3 Thích ứng với hoạt động học tập theo học chế tín sinh viên Đại học Thái Nguyên đƣợc
- Xem thêm -

Xem thêm: Thích ứng với hoạt động học tập theo học chế tín chỉ của sinh viên Đại học Thái Nguyên., Thích ứng với hoạt động học tập theo học chế tín chỉ của sinh viên Đại học Thái Nguyên.

Từ khóa liên quan