0

BÀI tập CHƯƠNG 2 kinh tế tài chính

24 4 0
  • BÀI tập CHƯƠNG 2 kinh tế tài chính

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 25/11/2021, 17:57

lOMoARcPSD|8906961 Bài 1:Cơng ty M hạch tốn hàng tồn kho theo phuơng pháp kê khai thuờng xuyên, có tài liệu tình hình nhập, xuất, tồn kho VLA sau: (ĐVT: 1.000 đồng) A Tồn kho đầu tháng: Số luợng 1.000 kg, tổng giá vốn thực tế: 20.000 B Nhập kho VLA tháng 8/N: - Ngày 2/8: Nhập kho 500 kg VLA, đơn giá thực tế: 20,5 - Ngày 10/8: Nhập kho 1.000 kg VLA, đơn giá thực tế: 20 - Ngày 16/8: Nhập kho 300 kg VLA, đơn giá thực tế: 20,2 - Ngày 22/8: Nhập kho 800 kg VLA, đơn giá thực tế; 20,3 - Ngày 29/8: Nhập kho 500 kg VLA, đơn giá thực tế: 20,4 C Xuất kho vật liệu A dùng cho sản xuất sản phẩm tháng 8/N: - Ngày 5/8: Xuất kho 400 kg VLA - Ngày 8/8: Xuất kho 800 kg VLA - Ngày 12/8: Xuất kho 500 kg VLA - Ngày 20/8: Xuất kho 800 kg VLA - Ngày 28/8: Xuất kho 500 kg VLA Yêu cầu: Tính giá vốn thực tế VLA xuất kho tồn kho cuối tháng năm N theo phuơng pháp tính trị giá vốn thực tế xuất kho: phuơng pháp bình quân gia quyền, phuơng pháp Nhập truớc xuất truớc Đơn giá bình quân = 20.000+20.5∗500+1000∗20+300∗20.2+800∗20.3+500∗20.4 1000+500+1000+300+800+500 = 20,18 Ngày tháng PP BQGQ PP FIFO 5/8 400*20,18= 400* 8/8 800*20,18= 600*20+200*20.5= 12/8 500*20,18= 300*20.5+200*20= 20/8 800*20,18= 800*20= 28/8 500*20,18= 300*20.2+200*20.3= Trị giá vốn thực tế vl A tồn ck theo pp bình quân = 20000 1000 = lOMoARcPSD|8906961 Bài 2:Theo tài liệu công ty M tập số 1, giả thiết cơng ty hạch tốn hàng tồn kho theo phuơng pháp kiểm kê định kỳ (Giả sử hao hụt, mát VLA) u cầu: Tính giá vốn thực tế VLA xuất kho tồn kho cuối kỳ theo phuơng pháp Nhập truớc xuất truớc Pp Bình quân TGVTT VLA tồn ck= 1100*20.18=22.198 TGVTT VLA Xuất kho =82750-22.198=60.552 PP FIFO: TGVTT VLA tồn kho=600*20.3+500*20.4=22.380  TGVTT VLA XK= 82750-22380=60370 Bài 3: Cơng ty M hạch tốn hàng tồn kho theo phương pháp kê khai thuờng xuyên, nộp thuế GTGT theo phương pháp khấu trừ Trong tháng 9/N có nghiệp vụ sau: (ĐVT: 1.000 đồng) Ngày 5/9/N, mua lô vật liệu A công ty Z theo hoá đơn GTGT số 003478 ngày 5/9/N với số luợng 1.100kg, đơn giá chưa thuế GTGT: 300/1kg, thuế suất thuế GTGT: 10% Ngày 10/9/N, công ty làm thủ tục nhập kho vật liệu A phát thiếu 100kg, thực tế nhập kho 1.000kg theo phiếu nhập kho số 120 ngày 9/9/N Tỷ lệ hao hụt định mức khâu vận chuyển 1% Cơng ty M chưa tốn cho cơng ty Z u cầu: Hãy tính tốn, định khoản kế toán hai trường hợp sau: Hao hụt định mức chưa xác định nguyên nhân Lượng vlA hao hụt định mức= 1%*1100=11 kg Khối lượng vl A hao hụt định mức = 89 kg Trị giá vốn tt vla nhập kho = 1000*300+11*300=303300 ĐK Nợ tk152: 303300 Sct Nợ tk 133: 1100*300*10% Nợ tk 1381: 100*300-1100*300*10% Có tk 331: 1100*300*1.1 Sct Hao hụt định mức xác định nguyên nhân, bắt người vận chuyển phải bồi thuờng Nợ tk 152: 303.300 sct lOMoARcPSD|8906961 Nợ tk133: 30.330 Nợ tk 1388 Có tk 363.300 Bài 4: Tại cơng ty TH kế tốn hàng tồn kho theo phương pháp kê khai thường xuyên, tính thuế GTGT theo phương pháp khấu trừ Trong tháng 3/N có nghiệp vụ kinh tế sau: (ĐVT: 1.000đ) 1, Ngày 5/3 mua nhập kho đủ số lượng 2.000 kg vật liệu A cơng ty K với đơn giá chưa có thuế GTGT 400/kg, thuế suất thuế GTGT 10%, chưa tốn Chi phí vận chuyển vật liệu kho cơng ty tốn tiền mặt, số tiền 11.000 bao gồm 10% thuế GTGT TRị giá thực tế VLC A nhập kho: 2.000*400+10.000=810.000 Nợ TK 152 810.000 (SCT VLC A số lượng 2.000kg, ST 810.000) Nợ TK 133 81.000 Có TK 111 11.000 Có TK 331 880.000 (SCT phải trả cty K 880.000) 2, Ngày 10/3 xuất kho 1.400 kg vật liệu A dùng trực tiếp sản xuất sản phẩm Trị giá VLC A xuất kho: 800*395+600*405=559.000 Nợ TK 621 559.000 Có TK 152 559.000 (SCT VLC A số lượng 1.400kg, ST 559.000) 3, Ngày 15/3 mua nhập kho đủ số lượng 500 kg vật liệu A với đơn giá chưa có thuế GTGT 390/kg, thuế suất thuế GTGT 10%, toán tiền gửi ngân hàng Chi phí vận chuyển vật liệu kho toán tiền tạm ứng 6.600 bao gồm 10% thuế GTGT Trị giá tt VLC A nhập kho: lOMoARcPSD|8906961 500*390+6.000=201.000 Nợ TK 152 201.000 (SCT VLC A số lượng 500kg, ST 201.000) Nợ TK 133 20.100 Có TK 112 214.500 Có TK 141 6.600 4,Ngày 20/3 xuất kho 1.000 kg vật liệu A dùng trực tiếp cho sản xuất sản phẩm Trị giá tt VLC A xuất kho : 1.000*405=405.000 Nợ TK 621 405.000 Có TK 152 405.000 (SCT VLC A sl 1.000kg, ST 405.000) Biết rằng: Vật liệu A tồn kho đầu kỳ 800 kg, đơn giá vốn thực tế 395/kg Tính giá vốn thực tế NVL xuất kho theo phương pháp nhập trước – xuất trước u cầu:a, Tính tốn định khoản nghiệp vụ kinh tế phát sinh tháng 3/N b, Giả thiết cơng ty hạch tốn hàng tồn kho theo phuơng pháp kiểm kê định kỳ (BBKK khơng có hao hụt, mát VLA) Tính tốn định khoản +, Kết chuyển tồn đầu kỳ Nợ TK 611 800*395=316.000 (SCT VLC A số lượng 800kg, ST 316.000) Có TK 152 316.000 (sct VLCA sl 800kg, st 316.000) +, Nợ TK 611 810.000 (SCT .) Nợ TK 133 81.000 lOMoARcPSD|8906961 Có TK 111 11.000 Có TK 331(K) 880.000 +, không định khoản +, Nợ TK 611 201.000 (sct ) Nợ tk 133 20.100 Có TK 141 6.600 Có TK 112 214.500 + khơng định khoản + ngày 31/1 Trị giá tt VLC A tồn cuối kỳ= 500*402+400*405=363.000 Trị giá tt VLC A Xuất dùng kỳ: 316.000+(810.000+201.000)-363.000=964.000 +Kc tồn cuối kỳ Nợ TK 152 : 363.000 (SCT VLCA số lượng 900, ST 363.000) Có TK 611 363.000 (SCT .) +, Nợ TK 621 964.000 Có TK 611 964.000 (SCT .) Bài 5: Tại doanh nghiệp ABC tính thuế GTGT theo PP khấu trừ, kế tốn HTK theo PP kê khai thường xun, tính giá vật tư xuất kho theo pp nhập trước, xuất trước Trong kỳ có tình hình nhập, xuất, tồn vật tư sau: (ĐVT: 1.000đ) A Số dư đầu tháng chi tiết số tài khoản sau: TK 153 1.200.000 - CCDC A: số lượng 10 chiếc, đơn giá 10.000, thành tiền 100.000 - CCDC B: số lượng 40, đơn giá 25.000, thành tiền 1.000.000 lOMoARcPSD|8906961 - CCDC T: số lượng 20, đơn giá 5.000, thành tiền 100.000 B Các nghiệp vụ phát sinh tháng 1/N 1, PXK số 01 ngày 02/01/N xuất kho CCDC A phục vụ cho quản lý phân xưởng, số lượng Dự kiến phân bổ tháng tháng Nợ TK 242 50000 Có TK 153: 50000(=5*10000) Mở SCT Nợ TK 627/có tk 242: 25000 2, Nhập kho CCDC A theo PNK số 01 ngày 5/1/N: số lượng 90, đơn giá chưa thuế GTGT 10.500, thuế GTGT 10%, chưa trả tiền cho cơng ty TH, chi phí vận chuyển CCDC A nhập kho 5.000 chi tiền mặt TGTT CCDC A NK = 90*10500+5000=950000 Nợ TK 153 950000=> 10.556/ ( SCT… Nợ TK 133 94.500 Có TK 111 5000 Có TK 331(TH) 1.039.500 3,PXK số 02 ngày 10/1/N xuất kho CCDC B phục vụ cho quản lý doanh nghiệp, số lượng xuất kho 20 chiếc, dự kiến phân bổ tháng tháng Nợ TK 242 500.000 Có TK 153 20*25.000=500.000 SCT Nợ TK 642/Có TK 242 125.000 4, Mua CCDC B công ty K theo HĐ GTGT ngày 15/01, số lượng 30 chiếc, đơn giá chưa có thuế GTGT 24.000, thuế GTGT 10%, chưa toán tiền cho người bán Lưu HD GTGT vào tập HS hàng mua đường 5, Phiếu báo hỏng CCDC T dùng phân xưởng sản xuất số 1, loại phân bổ dần; giá trị lại CCDC T chưa phân bổ 30.000, phế liệu thu hồi bán ccdc T 500, thu = TM Nợ TK 627 29.500 Nợ TK 111 500 Có TK 242 30.000 6, Xuất kho CCDC B phục vụ cho quản lý doanh nghiệp, phân bổ tháng tháng TGTT CCDC B XK = 5*25000=152.000 Nợ tk 242/ có TK 153 125000 SCT Nợ 642/ có 242: 31.250 lOMoARcPSD|8906961 Ngày 31/1/N Nợ TK 151: 720.000 Nợ TK 133 72.000 Có TK 311: 792.000 Yêu cầu: 1, tính tốn định khoản nghiệp vụ kinh tế phát sinh 2, Giả sử cơng ty kế tốn hàng tồn kho theo PP KKĐK (BBKK khơng có mát CCDC), tính tốn định khoản nghiệp vụ Kiểm kê định kỳ Nợ TK 611 SCT CCDC A,B, T Có TK 153: 1.200.000 + K dịnh khoản Nợ TK 611: 950.000 Nợ tk 133 94500 Có 111: 5000 Có Tk 331: k định khoản nợ 611: 720.000= SCT CCDC B, SL 30, ST Nợ tk 133 72000 Có 331 792000 SCT CTY K giống bên k định khoản TGTT CCDC A tồn kho cuối kỳ: 5*10.000+950.000=1.000.000  TGTT CCDC A xuất dùng kỳ 100.000+950.000-1.000.000=50.000 TGTT CCDC B tồn kho cuối kỳ 15*25000=375.000 TGTT CCDC B xuất dùng = 1.000.000+ 0- 375.000=652.000 TGTT CCDC T tồn cky = 100.000 + Kết chuyển tồn cky Nợ tk 153 1.475.000 ( SCT CCDC A SL 95, ST 1.000.000 CCDC B SL ST 375.000 CCDC T SL 14 ST 100.000 lOMoARcPSD|8906961 Nợ tk 151 720.000 ( SCT Có TK 611; 2.195.000 ( SCT Nợ TK 242/có tk 611: 675.000( SCT Nợ TK 627 25.000( SCT Nợ TK 642 156.250 Có TK 611 Bài :Trong tháng 5/N, DN sản xuất TH có tài liệu sau (Đvt: 1000đ): I Số d đầu tháng số TK sau: - TK 152: 250.000, đó: VLA: 200.000 (Số lượng: 1000kg); VLB: 50.000 (SL: 200 kg) - TK 153: 100.000 - Dụng cụ X (SL: 500 cái), loại phân bổ lần - TK 151: 250.000 (theo HĐ GTGT số 000332 ngày 20/4/N công ty H số CCDC X đường Số lượng: 1000 cái) II Trong tháng phát sinh nghiệp vụ kinh tế sau: PNK số 60 ngày 02/5: Nhập kho số VLA mua ngày 01/5 (theo HĐ GTGT số 000231 công ty K), Số lượng: 1.500kg, giá mua: 330.000 (trong thuế GTGT: 10 %) DN chưa toán Nợ tk 152 300.000 ( SCT VL A SL 1500, ST 300.000 Nợ tk 133 30.000 Có tk 331: 330.000 ( SCT cty K HĐ GTGT số 003460 ngày 02/5 công ty L Mua VLB Số lượng: 1.000kg, giá mua chưa thuế: 300.000 (thuế GTGT: 10%) DN chưa toán lOMoARcPSD|8906961 LƯU HD GTGT tập HS hàng mua đg PNK số 81 ngày 05/5 (theo HĐ GTGT số 003460) Số lượng: 900 kg Hao hụt định mức 2% Hao hụt định mức người vận chuyển phải bồi thường Khối lượng hao hụt dm= 2%*1000= 20 kg TGTT VL B NK = 900*300+20*30=276.000 Nợ TK 152 276.000 ( SCT VLB SL 900.ST 267.000 DG= 29,67 Nợ TK 133; 27.600 Nợ tk 1388 26.400 Có tk 331 330.000 PNK số 82 ngày 06/5: Nhập kho CCDC X (theo HĐ GTGT số 000332 ngày 20/4/N công ty H), Số lượng: 1000 Nợ tk 153 250.000 ( SCT Có tk 151 250.00 ( SCT Phiếu xuất kho số 55 ngày 15/5: xuất kho 1.500 kg VL A 500 kg VL B cho phận sản xuất sản phẩm dùng DG BQGQ VLA=( 200.000+300.000)/(1000+1500)= 200 TCTT VLA XK= 1500*200=300.000 DG BQGQ= ( 50.000+276.000)/( 200+900)= 296,36 TGTT VL B XK = 500*296.36=148.180 Nợ tk Lq 621 448.180 Có tk 152 448.180 SCT Phiếu xuất kho số 56 ngày 26/5: xuất kho 300 CCDC X dùng cho phận sản xuất sản phẩm 250 CCDC X cho phận quản lý doanh nghiệp DG BQGQ CCDC X = (100.000 + 250.000)/ ( 500+1000)=233.33 Nợ tk 621 300*233,33= 69.9 99 lOMoARcPSD|8906961 Nợ tk 641 250*233,33= 58.332,5 Có tk 153 116 128.331,5 SCT Giấy báo nợ số A5372 ngày 30/5: toán hết tiền hàng mua tháng cho cơng ty K Nợ TK 331(K) 330.000 Có TK 112 330.000 Yêu cầu: Xác định giá trị vật tư xuất kho Định khoản nghiệp vụ kinh tế phát sinh Ghi sổ Nhật ký chung,sổ TK 152 tháng 5/N Biết rằng: Cơng ty tính trị giá vốn vật tư xuất kho theo phương pháp BQGQ, kế toán HTK theo phương pháp kê khai thường xuyên, nộp thuế GTGT theo PP khấu trừ Bài 7: Tại cơng ty ASD, kế tốn hàng tồn kho theo PP Kê khai thường xuyên, nộp thuế GTGT theo PP khấu trừ, tháng 12/N có tài liệu sau (ĐVT: 1000đ) I: Số dư đầu kỳ số tài khoản: - - TK 152: 1.100.000 + Vật liệu A: 500.000 (SL: 5.000kg, đơn giá: 100/kg) + Vật liệu B: 600.000 (SL: 7.500 kg, đơn giá: 80/kg) TK 153: 210.000 + Dụng cụ C: 150.000 (SL: 100 chiếc, đơn giá 1.500/chiếc) + Dụng cụ D: 60.000 (SL: 30 bộ, đơn giá: 2.000/bộ) II: Các nghiệp vụ phát sinh kỳ: Ngày 1/12, xuất kho 30 dụng cụ C phục vụ cho sản xuất sản phẩm X theo PNK số 248 Công ty phân bổ lần giá trị công cụ dụng cụ C xuất dùng vào chi phí Nợ tk 621: 45.000 ( SCT SP X 45.000 Có tk 153: 30*1.500=45.000 SCT CCDC C SL 30, ST 45.000 lOMoARcPSD|8906961 Ngày 2/12, xuất kho 4.000 kg vật liệu A để sản xuất sản phẩm X theo PXK số 250 ngày 2/12 TGTT VL A XK = 4.000*100=400.000 Nợ TK 621: 400.000 ( SCT SP X 400.000 Có tk 152 :400.000 SCT VL A SL 4.000kg, ST 400.000 Ngày 3/12, mua vật liệu B từ công ty HK theo HĐ GTGT số 0002367 ngày 3/12, số lượng 3.000 kg, đơn giá 80/kg, thuế suất thuế GTGT 10% Theo hợp đồng, công ty ASD tự vận chuyển vật liệu, nhiên cơng ty HK tốn hộ tiền vận chuyển cho công ty ASD, số tiền 6.600 (bao gồm 10% thuế GTGT).Cơng ty chưa tốn cho HK Vật liệu B nhập kho đủ theo PNK số 124 TGTT VL B NK = 3000*80+6000= 246.000 DG = 82/kg Nợ TK 152 246.000 SCT VL B SL 3.000 ST 246.000 Nợ tk 133 24.600 Có TK 3331(HK) 264.000 Có tk 331(HK 6.600 Ngày 5/12, chuyển khoản trả trước tiền mua vật liệu A theo cam kết hợp đồng cho công ty DG, GBN số 100, số tiền 100.000 Nợ tK 331(DG)= 100.000 Có tk 112 100.000 Ngày 6/12, xuất kho 8.000 kg vật liệu B để sản xuất sản phẩm Y theo PXK số 251 ngày 6/12 TGTT VLB XK = 7.500*80+500*82=641.000 Nợ tk 621 641.000 (SCT SP Y Có TK 152 641.000 lOMoARcPSD|8906961 SCT VL B SL 8.000.ST 641.000 Ngày 10/12, mua vật liệu A từ công ty DG theo HĐ GTGT số 0012345 ngày 10/12, số lượng 5.000 kg, đơn giá 99/kg, thuế suất thuế GTGT 10% Cơng ty tốn nốt tiền hàng qua chuyển khoản (đã có GBN) Vật liệu A mua nhập kho đủ theo PNK số 129 Nợ tk 152 495.000 SCT VL A SL 5.000, ST 495.000 Nợ TK 133 49.500 Có TK 331 (DG 544.500 NỢ TK 331 DG / CÓ TK 112 445.500 Ngày 15/12, xuất kho 3.500 kg vật liệu A để sản xuất sản phẩm X theo PXK số 260 ngày 15/12 TGTT VL A XK = 1000*100+2500*99=347.500 NỢ TK 621(x) 347.500 Có tk 152( VL A) 347.500 Ngày 18/12, mua vật liệu A B từ công ty NB theo HĐ GTGT số 0023678 ngày 18/12: + Vật liệu A – số lượng: 6.000kg, đơn giá 98/kg, thuế suất thuế GTGT 10% + Vật liệu B – số lượng : 4.000kg, đơn giá 85/kg, thuế suất thuế GTGT 10% Chi phí vận chuyển vật liệu kho doanh nghiệp, toán tiền mặt (PC số 251), số tiền 2.200 bao gồm thuế GTGT (theo HĐ GTGT số 0076812 công ty vận tải LP ngày 18/12) Vật liệu A B nhập kho đủ theo PNK số 135 Cơng ty chưa tốn tiền cho công ty NB CPVC p bổ cho VL A XK = 6000*2000/(6000+4000)=1.200 CPVC cho VL B =800 TGTT VLA NK =6000*98+1200=589.200=> DG 98.2/kg TGTT VLB NK = 4000*85+800=340.800=> DG 85.2kg Nợ tk 152: 930.000 lOMoARcPSD|8906961 SCT VL A SL 6000 St 589.200 VLB SL 4000 ST 340.800 Nợ tK 133 93.000 Có tk 111 2.200 Có tk 331(NB) 1.020.800 9.Ngày 20/12, xuất kho 7.000 kg vật liệu A để sản xuất sản phẩm X theo PXK số 267 5.500 kg vật liệu B để sản xuất sản phẩm Y theo PXK số 268 TGTT VL A XK = 2500*99+4500*98.2=689.400 TGTT VL B XK =2500*82+3000*85.2=460.600 Nợ tk 621 1.150.000 SCT SP X Có TK 152 1.150.000 SCT VL A SL 7000 ST 689.400 10 Ngày 22/12, chuyển khoản tốn tiền hàng mua ngày 18/12 cho cơng ty NB sau trừ 2% chiết khấu toán hưởng theo thỏa thuận (GBN số 110) Nợ TK 311(NB) 1.020.800 Có tk 515 1.020.800*2%= 20.416 Có tk 112 1.000.348 11 Ngày 24/12, mua vật liệu A từ công ty DG theo HĐ GTGT số 0012705 ngày 24/12, số lượng 8.500 kg, đơn giá 99/kg, thuế suất thuế GTGT 10% Doanh nghiệp chưa toán tiền cho người bán Lưu HD GTGT vào tập HS hàng đường 12 Ngày 25/12, mua vật liệu B từ công ty HK theo HĐ GTGT số 0003029, số lượng 7.000 kg, đơn giá 85/kg (theo giá niêm yết), thuế suất thuế GTGT 10% Doanh nghiệp hưởng 1% chiết khấu thương mại tổng giá mua hóa đơn, chưa tốn cho cơng ty HK VL B nhập kho đủ theo PNK số 141 TGTT VL B NK = 7000*85*(100%-1%)=589.050=> DG 84.15/kg Nợ tk 152 589.050 SCT VL b SL 7.000kg, ST 589.050 Nợ TK 133 58.095 lOMoARcPSD|8906961 Có TK 331( HK) 647.955 13 Ngày 31/12, xuất kho 10 dụng cụ D dùng cho phận bán hàng theo PXK số 282 ngày 31/12 Dụng cụ D phân bổ vào chi phí tháng Nợ Tk 242 20.000 Có tk 153 20.000=( 10*2.000 SCT Nợ tk 641/ có TK 242 10.000- tháng năm N + ngày 31/12 Nợ TK 151 841.500 (SCT VL A SL 8.500kg, ST 841.500 Nợ tk 133 84.150 Có TK 331(DG) 925 u cầu: Tính tốn định khoản nghiệp vụ phát sinh trường hợp doanh nghiệp tính trị giá hàng tồn kho theo phương pháp nhập trước – xuất trước Nếu doanh nghiệp ASD kế tốn hàng tồn kho theo PP KKĐK việc hạch tốn có khác, bút tốn khác Kết chuyển tồn dky Nợ tk 611 1.310.000 SCT Có TK Có tk 153 210.000 Ko định khoản Ko đinh khoản Nợ tk 611 246.000 … K đổi Ko dk Nợ 611 495.000 … Ko đk Nợ 611 930.000 … lOMoARcPSD|8906961 Ko đk 10 K đổi 11 Nợ tk 611 841.500 nợ tk 133 84.150 Có TK 331 CTY DG 12 Nợ Tk 611 589 050 … 13 Ko đk Kết chuyển cuối kỳ( vẽ sơ đồ chữ T) TGTT VL A tồn kho cky= 1.500*98.2=147.300 TGTT VL B tồn kho cky=7.000*84.15+1000*85.2= 674.250 TGTT CCDC C tồn kho cky 70*1500=105.000 TGTT CCDC D tồn kho cky 20*2.000=40.000 + Nợ TK 152 821.550 SCT VL A SL1500kg, ST 147.300 VL B SL 8.000kg, ST 674.250 Nợ TK 153 145.000 SCT CCDC C SL 70, ST 104.000 CCDC D SL 20, ST 40.000 Nợ TK 151 841.500 SCT Có tk 611 1.808.050 SCT TGTT VL A xuất dùng kỳ : 500000+495.000+589.00-147.300=1.436.900 TGTT VL B xuất dùng kỳ : 600.000+246.000+340.800+589.050647.250=1.101.600 TGTT CCDC C xuất kho 150.000-105.000=45.000 TGTG CCDC D xuất kho 60.000-40.000=20.000 Nợ Tk 621 2.538.000 Có TK 611 2.538.500 lOMoARcPSD|8906961 Nợ TK 627 45.000 Nợ tk 242 20.000 Có tk 611 65.000 Nợ TK 641/ có tk 242 10.000 Chương BÀI TẬP KẾ TOÁN TÀI SẢN CỐ ĐỊNH BÀI SỐ Cơng ty Hồng Hà tháng 1/N có tình hình tăng tài sản cố định sau: (ĐVT: 1.000đ) Biên giao nhận TSCĐ ngày 01/06/N bàn giao thiết bị sản xuất cho phân xưởng sản xuất Thiết bị mua ngoài: Giá mua chưa có thuế GTGT 500.000, thuế GTGT 10% (chưa tốn); Chi phí vận chuyển chi tiền mặt 20.000; Chi phí chạy thử thiết bị 25.000 (trong đó, trị giá vật liệu 15.000, tiền lương 6.000, chi phí khác 4.000) Thành phẩm thu chạy thử thiết bị nhập kho trị giá 16.000 Thiết bị mua sắm nguồn vốn đầu tư xây dựng Nợ tk 2411 520.000 Nợ tk 133 50.000 Có tk 111 20.000 Có tk 331 550.000 Nợ tk 154 25.000 Có tk 152 15.000 Có tk 344 6.000 Có tk lq 4000 Nợ tk 155 16.000 Có tk 154 16.000 Nợ tk 2411 9000 Có tk 154 9.000 NG TSCD = 500.000 Nhượng bán thiết bị bán hàng cho công ty Duy Tân theo Hóa đơn số 001734 ngày 03/06/N: lOMoARcPSD|8906961 Giá chưa thuế: Thuế GTGT: 180.000 18.000 Tổng giá tốn: 198.000 Thiết bị có ngun giá 360.000, khấu hao 120.000.Thời gian sử dụng năm Nợ tk 241 120.000 Nợ tk 811 240.000 Có tk 211 360.000 Nợ tk lq 111,112,131 198000 Có 711 180000 Có 1331 18000 Biên giao nhận TSCĐ ngày 7/6/N: Bàn giao 01 nhà xưởng sản xuất cho đội sản xuất thứ 2, trị giá 2.280.000 Bộ phận xây dựng ghi chung sổ kế toán nhà xưởng đầu tư quỹ Đầu tư xây dựng Thời gian sử dụng 18 năm Nợ tk 211 Có tk 2411 2.280.000 Kết chuyển nguồn Nợ TK 441/ có TK 411 : 2.280.000 Thanh lý nhà xưởng đội sản xuất số theo Biên lý số 11 ngày 08/06/N - Nguyên giá nhà xưởng: 1.200.000, khấu hao: 1.140.000 Thời gian sử dụng 10 năm - Chi phí lý chi tiền mặt 10.000 theo phiếu chi 04 ngày 08/06/N - Số tiền thu từ lý 65.000 theo phiếu thu 14 ngày 08/06/N Nợ TK 241 1.140.000 Nợ TK 811 60.000 Có TK 211 1.200.000 Nợ TK 111/có TK 711 65000 Nợ TK 811/ có TK 111: 10.000 Mua thiết bị sản xuất phục vụ cho đội sản xuất số Biên giao nhận ngày 10/6/N với chứng từ kèm theo: - Hóa đơn GTGT 002348 ngày 10/06/N công ty Trường Hải: Giá chưa thuế: Thuế GTGT 10%: 1.200.000 120.000 Tổng giá toán: 1.320.000 lOMoARcPSD|8906961 - Giấy báo Nợ số 10 ngày 10/6/N ngân hàng Vietcombank: Thanh tốn tiền vận chuyển thiết bị: 21.000 (Theo hóa đơn GTGT số 006438 ngày 10/06/N công ty Vận tải Thành Hưng, thuế GTGT 5%) - Bảng kê chi phí lắp đặt chạy thử thiết bị: 25.000 Thiết bị hình thành từ nguồn vốn vay Ngân hàng theo Khế ước vay tiền số 34 ngày 10/06/N Thời gian sử dụng 15 năm NG TSCD = 1.200.000+ 20.000+25.000= 1.245.000 Nợ TK 211 1.245.000 Nợ TK 133 121.000 Có Tk 112 21.000 Có TK lq 25.000 Có TK 341 1.320.000 Biên giao nhận số 054 ngày 19/06/N: Nhận vốn góp từ nhà đầu tư cơng ty Khánh An xe tải có giá trị theo biên đánh giá 600.000 Xe tải sử dụng phận bán hàng Thời gian sử dụng 10 năm Nợ TK 211/ có TK 411 600.000 Cuối kỳ phân bổ…… Biên giao nhận số 055 ngày 22/6/N: Mua giàn máy vi tính cho phịng Giám đốc theo Hóa đơn GTGT số 004793 ngày 22/06/N công ty Trần Anh: Giá chưa thuế: Thuế GTGT 10%: 48.000 4.800 Tổng giá toán: 52.800 Thời gian sử dụng 05 năm Nợ TK 211 48.000 Nợ TK 133 4.800 Có TK 311 52.800 Thanh lý thiết bị sản xuất thuộc đội sản xuất số theo Biên lý số 02 ngày 25/06/N Nguyên giá 780.000, khấu hao 540.000 Thời gian sử dụng 13 năm Số tiền thu từ lý theo phiếu thu 25/06/N 200.000 Thiết bị đầu tư từ nguồn vốn vay Số tiền vay phải trả 78.000( trả nốt) Nợ TK 214 540.000 Nợ TK 811 240.000 Có TK 211 780.000 Nợ TK 111/ có TK 711 200.000 Nợ TK 341/ có tk lq 78.000 lOMoARcPSD|8906961 Quyết định số 05 ngày 30/06/N Ban Giám đốc, chuyển thiết bị quản lý thành CCDC Nguyên giá 78.000, khấu hao 74.100 Thời gian sử dụng 10 năm Giả sử thiết bị chuyển thành CCDC loại pbo nhiều lần dùng cho phận QLDN, thời gian pbo tháng Nợ TK 214 74.100 Nợ TK 242 3.900 Có TK 211 78.000 Cách :chuyển thành ccdc pbo 100% gtri dùng phận bán hàng( 641) 10 Biên kiểm kê số 42, ngày 30/06/N, phát thiếu thiết bị văn phòng chưa rõ nguyên nhân chờ xử lý Nguyên giá 54.000, khấu hao 7.500 Thời gian sử dụng năm Nợ TK 214 7.500 Nợ TK 1381 46.500 Có TK 211 54.000 11 Trích bảng tính phân bổ khấu hao TSCĐ cơng ty Hồng Hà tháng 5/N: Số khấu hao phải trích tháng 5/N tồn cơng ty: 350.000 Trong đó: - Đội sản xuất số 01: 150.000 - Đội sản xuất số 2: 100.000 - Bộ phận bán hàng: 40.000 - Bộ phận quản lý doanh nghiệp: 60.000 u cầu: Tính tốn lập định khoản nghiệp vụ kinh tế lập Bảng tính phân bổ khấu hao TSCĐ tháng 6/N công ty Hồng Hà Giả thiết thời gian sdung hữu ích thiết bị năm Bàn giao thiết bị cho đội sx số Biết: Công ty tính khấu hao TSCĐ theo phương pháp đường thẳng, tính khấu hao trịn tháng tính từ tháng phát sinh nghiệp vụ tăng, giảm TSCĐ - Giả sử TSCĐ có giá trị thu hồi ước tính lý - Biết cơng ty Hồng Hà kê khai nộp thuế GTGT theo phương pháp khấu trừ BÀI SỐ lOMoARcPSD|8906961 (Đơn vị tính: 1.000đ) NG = 220.000+ 10.000+ 2000= 252.000 Công ty Cổ phần SAGA, có Phịng giải trí phục vụ cho hoạt động vui chơi nhân viên cơng ty ngồi làm việc Ngày 01/01/N, cơng ty mua ngồi thiết bị nghe nhìn lắp đặt vào Phịng giải trí - Biên giao nhận TSCĐ ngày 01/01/N bàn giao thiết bị nghe nhìn cho Phịng giải trí Thiết bị mua ngồi: Giá mua chưa có thuế GTGT 200.000, thuế GTGT 10% (chưa tốn); Chi phí vận chuyển chi tiền mặt 10.000; Chi phí chạy thử thiết bị 2.000 - Thiết bị mua sắm quỹ phúc lợi công ty - Công ty dự kiến thời gian sử dụng hữu ích thiết bị năm, tính hao mịn thiết bị theo phương pháp đường thẳng u cầu: Tính tốn xác định nguyên giá định khoản nghiệp vụ NG = 200.000+ 10.000+ 2000= 232.000 + NỢ TK 211: 232000 Nợ tk 133: 20000 CÓ TK 331: 220000 CÓ TK 111: 10000 CÓ TK LQ( 111,112) 2000 + NỢ TK 3532/ CĨ TK 3533: 232000 Ngày 31/12/N: Kế tốn phản ánh hao mịn Thiết bị nghe nhìn NỢ TK 3533/ CĨ TK 214: 29000 Ngày 01/07/N+4, cơng ty nhượng bán thiết bị trên, với giá bán chưa có thuế GTGT 120.000, thuế GTGT 10% Chi phí cho hoạt động nhượng bán chi tiền mặt 4.000 Kế toán phản ánh nghiệp vụ nhượng bán nào? + GT HAO MÒN LŨY KẾ : 29.000* 4.5 = 130.500 NƠ TK 3533: 101.500 NỢ TK 214: 130.500 CÓ TK 211: 232000 + NỢ TK 3533/ CÓ TK 111: 4000 NỢ TK LQ( 111,112,131) 132.000 CÓ TK 3532: 120.000 CÓ TK 3331: 12000 BÀI SỐ lOMoARcPSD|8906961 Cơng ty Hồng Hà tháng 6/N có tình hình sửa chữa lớn TSCĐ sau (ĐVT: 1000đ) Trích trước Chi phí sửa chữa lớn tscd tháng 6/N trích trước theo kế hoạch từ đầu năm: 650.000 - Tính chi phí sản xuất chung: 400.000 + Đội sản xuất số 1: 250.000 + Đội sản xuất số 2: 150.000 - Tính vào chi phí bán hàng: 100.000 - Tính vào chi phí quản lý doanh nghiệp: 150.000 Nợ tk 627 400.000 Nợ tk 641 250.000 Nợ tk 642 150.000 Có 352 650.000 Biên giao nhận TSCĐ sửa chữa lớn hoàn thành số 60 công ty Minh An ngày 15/6/N việc nâng cấp thiết bị động lực thuộc đội sản xuất số 1: - Giá chưa có thuế GTGT: 150.000 - Thuế GTGT 10%: - Tổng giá toán : 165.000 15.000 Chi phí phép ghi tăng nguyên giá thiết bị động lực Tập hợp cp SCL TSCD Nợ tk 2413 150.000 Nợ tk 133 15.000’ Có tk lq 165.000 Cp đk phép ghi tăng NG Nợ tk 211/có tk 2413 150.000 Hóa đơn GTGT ngày 20/6/N cơng ty Thành Phát việc sơn lại văn phịng đại diện: - Giá chưa thuế: - Thuế GTGT: - Tổng giá toán: 66.000 60.000 6.000 Nợ tk 2413 60.000 Nợ tk 133 6.000 Có tk 331(TP) 66.000 Khi CT SCL hồn thành Nợ tk 242/có tk 2413 60.000 lOMoARcPSD|8906961 GS cp sửa chữa lớn đk phân bổ 12 tháng Nợ TK 642/có TK 242 5.000 Hóa đơn GTGT ngày 25/6/N công ty Phước Hưng việc gia cố lại hệ thống tủ trưng bày sản phẩm: - Giá chưa thuế: - Thuế GTGT: - Tổng giá toán: 132.000 120.000 12.000 Nợ tk 2413 120.000 Nợ tk 133 12.000 Có tk lq 132.000 Khi ct hồn thành Nợ tK 242/có tK 2413 120.000 GS CP SCL dk pbo 24 tháng Nợ tk 641/có TK 242 5000 u cầu: - Tính tốn định khoản nghiệp vụ kinh tế - Ghi sổ NKC sổ TK 241 BÀI SỐ Công ty MTN, mua sắm máy móc sản xuất, khoản chi phí phát sinh sau: (ĐVT: 1.000đ)  Giá mua 2.500.000  Chiết khấu toán hưởng: 10.000  Chi phí vận chuyển máy móc 20.000  Chi phí chuẩn bị mặt bằng: 60.000  Chi phí tư vấn trực tiếp mua máy: 100.000  Chi phí bảo dưỡng ước tính sau năm: 120.000 Biên giao nhận TSCĐ ngày 18/09/N bàn giao máy móc sản xuất cho phận sản xuất, TSCĐ đầu tư quỹ đầu tư phát triển Yêu cầu: Xác định nguyên giá định khoản nghiệp vụ mua máy móc sản xuất NG= 2.500.000+ 20.000+ 60.000+100.000 = 2.680.000 Giả sử, ngày 11/06/(N+4) công ty nhượng bán thiết bị thu TGNH (đã có GB có) theo giá bán bao gồm thuế GTGT 10% 440.000 Xác định giá trị lại thiết bị đến thời điểm bán định khoản nghiệp vụ bán thiết bị sản xuất lOMoARcPSD|8906961 Biết rằng: Thiết bị tính khấu hao theo phương pháp đường thẳng, thời gian sử dụng dự kiến năm Giả sử DN trích KH tròn tháng, từ tháng phát sinh tăng/ giảm TSCD Giá trị lý ước tính = GTHMLK năm = 2.680.000/5= 536.000 KH tháng= 536000/12= 44.667 HMLK TSCD = 44667*45= 2.010.000 Nợ TK 214 2.010.000 Nợ TK 811 670.000 Có TK 211 2.680.000 Nợ TK 112 440.000 Có TK 711 400.000 Có TK 3331 40.000 BÀI SỐ 5: ĐVT 1.000đ Công ty ABC nộp thuế GTGT theo pp khấu trừ, kế toán hàng tồn kho theo pp kê khai thường xuyên Trong năm N có tài liệu sau (ĐVT:1.000đ) 1, Ngày 1/3/N ký hợp đồng mua dây chuyền công nghệ sản xuất công ty A trị giá chưa có thuế GTGT 20.000.000, thuế GTGT 10%; hợp đồng đào tạo công nhân vận hành dây chuyền trị giá 220.000 (đã bao gồm thuế GTGT 10%)  K định khoản 2, Ngày 15/3/N công ty tạm ứng cho công ty A 30% trị giá hợp đồng mua dây chuyền TGNH  Nợ TK 331 ( SCT cho Cty 30% * 22000000= 6.600.000 Có TK 112 Ngày 15/4/N công ty A chuyển thiết bị đến công ty lắp đặt  Nợ tk 2411 20.000.000 Nợ tk 133 2.000.000 Có tk 331 22.000.000 Ngày 20/5/N chi phí chạy thử dây chuyền cơng nghệ gồm vật liệu 50.000, chi phí nhân cơng chi phí liên quan khác chi tiền mặt 10.000, khơng có sản phẩm thu hồi  Nợ tk 2411 60.000 Có tk 152 50.000 lOMoARcPSD|8906961 Có tk 111 10.000 Ngày 10/6/N chạy thử dây chuyền công nghệ sản xuất với chi phí ngun liệu 200.000, chi phí cơng cụ dụng cụ loại pb 3.000, chi phí nhân cơng chi phí khác chi tiền 10.000; thu 500kg thành phẩm nhập kho  Nợ tk 154 213.000 Có tk 152 200.000 Có tk 153 3.000 Có tk 111 10.000  Nợ tk 155/ có tk 154 213000  Nợ tk 111/ có tk 155 140.000  Chi phí chạy thử = 213000-140000=73000  Nợ tk 2411 73000 Có tk 155 73.000 Ngày 15/06/N công ty A thực đào tạo công nhân vận hành thiết bị  Nợ tk 627 200.000( nvu Nợ tk 133 20.000 Có tk 220.000( SCT cty A Ngày 30/6/N công ty A bàn giao dây chuyền công nghệ làm thủ tục lý hợp đồng  NG TSCD = bên nợ tk 2411- bên có tk 2411= 20.000.000+60.000+ 73000= 20.133.000  Nợ tk 211/có tk 2411 u cầu: Tính tốn định khoản nghiệp vụ biết chi phí chạy thử cơng ty ABC phải chịu, số sản phẩm thu từ sản xuất thử bán thu tiền mặt 140.000 trình bày trình tự ktoan tăng ts cdhh mua dùng cho hoạt động sx kinh doanh có trải qua q trình chạy tử có tải, vd minh họa ... nghiệp vụ NG = 20 0.000+ 10.000+ 20 00= 23 2.000 + NỢ TK 21 1: 23 2000 Nợ tk 133: 20 000 CÓ TK 331: 22 0000 CÓ TK 111: 10000 CÓ TK LQ( 111,1 12) 20 00 + NỢ TK 35 32/ CÓ TK 3533: 23 2000 Ngày 31/ 12/ N: Kế tốn... quân TGVTT VLA tồn ck= 1100 *20 .18 =22 .198 TGVTT VLA Xuất kho = 827 50 -22 .198=60.5 52 PP FIFO: TGVTT VLA tồn kho=600 *20 .3+500 *20 .4 =22 .380  TGVTT VLA XK= 827 50 -22 380=60370 Bài 3: Cơng ty M hạch tốn... lOMoARcPSD|8906961 Nợ TK 627 45.000 Nợ tk 24 2 20 .000 Có tk 611 65.000 Nợ TK 641/ có tk 24 2 10.000 Chương BÀI TẬP KẾ TỐN TÀI SẢN CỐ ĐỊNH BÀI SỐ Cơng ty Hồng Hà tháng 1/N có tình hình tăng tài sản cố định
- Xem thêm -

Xem thêm: BÀI tập CHƯƠNG 2 kinh tế tài chính , BÀI tập CHƯƠNG 2 kinh tế tài chính