0

Nội dung tiểu luận update

2 0 0
  • Nội dung tiểu luận update

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 25/11/2021, 17:44

Họ tên: Tên đề tài: Lớp: MỞ ĐẦU Lí chọn đề tài Mục đích nghiên cứu Nhiệm vụ nghiên cứu Đối tượng, khách thể, phạm vi nghiên cứu 4.1 Đối tượng nghiên cứu 4.2 Khách thể nghiên cứu 4.3 Phạm vị nghiên cứu Phạm vi nội dung Phạm vi vê thời gian Phạm vi không gian Câu hỏi nghiên cứu Giải thuyết nghiên cứu Phương pháp nghiên cứu (chỉ cần nêu tên phương pháp nghiên cứu phân tích thể rõ phần Tổ chức nghiên cứu) Cấu trúc đề tài Chương I Tổng quan sở lí luận Chương II Tổ chức phương pháp nghiên cứu Chương III: Thực trạng… Chương IV: Giải pháp Chương I Tổng quan sở lí luận 1.1 Tổng quan nghiên cứu (tổng quan nghiên cứu ngồi nước nhằm tìm khoảng trống cần nghiên cứu, nên tổng quan theo chủ đề) 1.2 Thao tác hóa khái niệm (làm rõ khái niệm sử dụng nghiên cứu dựa khái niệm cụ thể - thể thông qua đề tài) Chương II Tổ chức phương pháp nghiên cứu 2.1 Tổ chức nghiên cứu 2.2 Phương pháp nghiên cứu 2.2.1 Phương pháp phân tích tài liệu 2.2.2 Phương pháp điều tra bảng hỏi 2.2.3 Phương pháp vấn sâu ……………………………………………… Chương III Kết nghiên cứu Chương IV:… Kết luận PHỤ LỤC BẢNG HỎI PHỎNG VẤN SÂU Tài liệu tham khảo Lewis, T (1998) Vocational education as general education Curriculum Inquiry, 28(3), 283-309 Shavit, Y., & Muller, W (2000) Vocational secondary education European societies, 2(1), 29-50 ... bảng hỏi 2.2.3 Phương pháp vấn sâu ……………………………………………… Chương III Kết nghiên cứu Chương IV:… Kết luận PHỤ LỤC BẢNG HỎI PHỎNG VẤN SÂU Tài liệu tham khảo Lewis, T (1998) Vocational education as general
- Xem thêm -

Xem thêm: Nội dung tiểu luận update , Nội dung tiểu luận update

Mục lục

Xem thêm