0

Trình bày sự khác nhau giữa A.Lewis và trường phái Tân cổ điển về cách giải quyết mối quan hệ giữa nông nghiệp và công nghiệp trong quá trình phát triển kinh tế.

4 4 0
  • Trình bày sự khác nhau giữa A.Lewis và trường  phái Tân cổ điển về cách giải quyết mối quan hệ giữa nông nghiệp và công nghiệp trong quá trình phát triển kinh tế.

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 25/11/2021, 15:31

Tư tuởng cơ bản của mô hình này là chuyển số lao động dư thừa từ các ngành truyền thống sang các ngành hiện đại. Quá trình này sẽ tạo điều kiện cho các nước lạc hậu phát triển kinh tế nước mình.Việc chuyển lao động từ nông nghiệp sang công nghiệp có hai tác dụng:Một là, chuyển bớt lao động trong nông nghiệp chỉ để lại đủ tạo ra sản lượng cố định. Từ đó, năng suất lao động trong nông nghiệp có khả năng tăng lên.Hai là, việc chuyển lao động này sẽ tạo điều kiện làm tăng lợi nhuận trong công nghiệp làm đẩy mạnh sức tăng trưởng kinh tế nói chung Câu 1(3 điểm): Trình bày khác A.Lewis trường phái Tân cổ điển cách giải mối quan hệ nông nghiệp công nghiệp q trình phát triển kinh tế • Athur Lewis Athur Lewis - nhà kinh tế học đạt giải Nobel năm 1979, đưa mơ hình kinh tế nhị ngun Sau đó, Fei Gustav Raris áp dụng phân tích q trình tăng trưởng kinh tế nước phát triển Hàm sản xuất với yếu tốL, K, T K T cố định • Sản phẩm biên NN giảm dần tiến tới • Nguyên tắc trả lương: tiền lương sản phẩm biên Khi sản phẩm biên tiền lương sản phẩm trung bình • Trong điều kiện dư thừa lao động, tiền lương nông nghiệp mức tối thiểu • KVSX CN trả cao KVSX NN 30% đểthu hút lao động • Hết lao động dư thừa, đường cung lao động bắt đầu tăng • Lợi nhuận tư lớn lao động cịn dư thừa, sở tích luy tư phân hố xã hội • Khi hết dư thừa lao động, tiền lương tăng, lợi nhuận CN giảm, bất bình đẳng giảm -> CN cần đầu tư ngược lại vào NN Tư tuởng mô hình chuyển số lao động dư thừa từ ngành truyền thống sang ngành đại Quá trình tạo điều kiện cho nước lạc hậu phát triển kinh tế nước Việc chuyển lao động từ nơng nghiệp sang cơng nghiệp có hai tác dụng: Một là, chuyển bớt lao động nông nghiệp để lại đủ tạo sản lượng cố định Từ đó, suất lao động nơng nghiệp có khả tăng lên Hai là, việc chuyển lao động tạo điều kiện làm tăng lợi nhuận công nghiệp làm đẩy mạnh sức tăng trưởng kinh tế nói chung • Trường Phái “Tân Cổ Điển” Điểm mới: coi khoa học công nghệ (T) yếu tố sản xuất trực tiếp có tính định TTKT • Phê phán lý thuyết trường phái cổ điển: - Dưới tác động T, SXNN trì trệ khơngtuyệt đối -> khơng có tượng dư thừa lao động tuyệt đối - Lao động dư thừa NN bị hút sang CN làm mức tiền công tối thiểu tăng lên (WA tăng) -> đường cung lao động KVNN hoàn toàn co giãn Những quan điểm giống lý thuyết cổ điển: - Giá tiền công hai nhân tố khôi phục kinh tế - Vai trị Chính phủ phát triển kinh tế mờ nhạt - Nền kinh tế đạt cân sản lượng tiềm - Những nội dung mơ hình “Tân cổ điển”: - Yếu tố lao động vốn liên kết theo tỉ lệ khác nhau, vốn thay nhân cơng - Có nhiều cách phối hợp yếu tố đầu vào trình sản xuất - Yếu tố tiến khoa học ky thuật công nghệ yếu tố thúc đẩy tăng trưởng kinh tế Câu (3 điểm): Xác định đúng, sai cho nhận định sau giải thích ngắn gọn sai đó: Khi tỷ giá hối đối tăng thì: a, Kích thích xuất b, Nguy cân đối cán cân toán quốc tế gia tăng c, Kích thích thu hút đầu tư nước ngồi a, Kích thích xuất khẩu: Đúng, tỉ giá hối đối ngoại tệ so với nội tệ tăng nghĩa đồng nội tệ giảm giá, giá sản phẩm quốc gia thị trường quốc tế giảm, kích thích xuất khẩu, điều kiện yếu tố khác không đổi b, Nguy cân đối cán cân tốn quốc tế gia tăng: Đúng tỷ giá hối đối tăng kích thích xuất đồng thời hạn chế nhập khẩu, cán cân tốn quốc tế nghiêng phía xuất Đây điều tích cực quốc gia phát triển c, Kích thích thu hút đầu tư nước ngồi: Đúng giá trị ngoại tệ tăng, nội tệ giảm, điều giúp cho nhà đầu tư FDI đầu tư vào nước sở mua, thuê nhiều đất hơn, mở nhiều nhà xưởng, thuê nhiều công nhân, mua nhiều nguyên liệu Vì thu hút nhiều vốn đầu tư nước Câu (4 điểm): Phân tích vai trị lao động tăng trưởng phát tri ển kinh tế • Vai trị lao động q trình phát triển kinh tế Lao động, mặt phận nguồn lực phát triển, yếu tố đầu vào thiếu trình sản xuất Mặt khác lao động phận dân số, người hưởng lợi ích phát triển Sự phát triển kinh tế suy tăng trưởng kinh tế để nâng cao đời sống vật chất, tinh thần cho người • Lao động với tăng trưởng kinh tế Vai trò lao động với tăng trưởng kinh tế xem xét qua tiêu số lượng lao động, trình độ chun mơn, sức khoẻ người lao động kết hợp lao động yếu tố đầu vào khác Các tiêu thể tập trung mức tiền công người lao động Khi tiền cơng người lao động tăng có nghĩa chi phí sản xuất tăng, phản ánh khả sản xuất tăng lên Đồng thời mức tiền công tăng làm cho thu nhập sử dụng người lao động tăng, khả chi tiêu người tiêu dùng tăng Ở nước phát triển, mức tiền cơng người lao động nói chung thấp, nước lao động cha phải động lực mạnh cho phát triển Để nâng cao vai trò người lao động trưởng phát triển kinh tế cần thiết có sách nhằm giảm bớt lượng cung lao động, đồng thời tạo nguồn lực khác cách đồng  Lao động có vai trị định phát triển kinh tế - xã hội Tài nguyên, vốn, khoa học công nghệ không trở thành nguồn lực phát triển kinh tế khơng có lao động người Chính lao động nhân tố định việc tổ chức sử dụng hiệu nguồn lực Hơn nữa, yếu tố "đầu vào "của trình kinh tế, lao động coi yếu tố Do tiền công lao động chi phí hình thành nên giá thành sản phẩm hàng hoá, dịch vụ, tiết kiệm chi phí lao động để giảm giá thành sản phẩm, tăng lợi nhuận mục tiêu doanh nghiệp chế thị trường Ngoài ra, lực lượng lao động người tiêu dùng sản phẩm hàng hố, dịch vụ, phải tác động đến tổng cầu qua kích thích sản xuất, lưu thơng q trình phát triển kinh tế ... bị hút sang CN làm mức tiền công tối thiểu tăng lên (WA tăng) -> đường cung lao động KVNN khơng phải hồn tồn co giãn Những quan điểm giống lý thuyết cổ điển: - Giá tiền công hai nhân tố khơi phục... tiêu dùng tăng Ở nước phát triển, mức tiền cơng người lao động nói chung thấp, nước lao động cha phải động lực mạnh cho phát triển Để nâng cao vai trò người lao động trưởng phát triển kinh tế cần... nghiệp chế thị trường Ngoài ra, lực lượng lao động người tiêu dùng sản phẩm hàng hố, dịch vụ, phải tác động đến tổng cầu qua kích thích sản xuất, lưu thơng trình phát triển kinh tế
- Xem thêm -

Xem thêm: Trình bày sự khác nhau giữa A.Lewis và trường phái Tân cổ điển về cách giải quyết mối quan hệ giữa nông nghiệp và công nghiệp trong quá trình phát triển kinh tế., Trình bày sự khác nhau giữa A.Lewis và trường phái Tân cổ điển về cách giải quyết mối quan hệ giữa nông nghiệp và công nghiệp trong quá trình phát triển kinh tế.